Хронолошки регистар уредби објављених у "Службеним новинама ФБиХ" у 2022. години

«Службене новине Федерације БиХ», број 10/22 /9.2.2022./

1. УРЕДБА о измјени Уредбе о одређивању критерија за додјељивање награда спортистима, спортским радницима и спортским удружењима из Федерације Босне и Херцеговине за остварене врхунске спортске резултате на међународним такмичењима

«Службене новине Федерације БиХ», број 19/22 /11.3.2022./

2. УРЕДБА о измјенама и допунама Уредбе о усавршавању предсједника и чланова надзорних одбора и управа привредних друштава са учешћем државног капитала

«Службене новине Федерације БиХ», број 25 а/22 /31.3.2022./

3. УРЕДБА о уређењу градилишта, обавезној документацији на градилишту и судионицима у грађењу

«Службене новине Федерације БиХ», број 28/22 /13.4.2022./

4. УРЕДБА о измјени Уредбе о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора енергије и ефикасне когенерације и одређивању накнада за подстицање

5. УРЕДБА о заштити традиционалних и старих заната

«Службене новине Федерације БиХ», број 32/22 /27.4.2022./

6. УРЕДБА о начину кориштења назива Владе Федерације Босне и Херцеговине у пројектима који се у потпуности или дјелимично финансирају средствима из Буџета Федерације Босне и Херцеговине, средствима привредних друштава са учешћем државног капитала из надлежности Федерације Босне и Херцеговине, те средствима правних лица основаних од стране Федерације Босне и Херцеговине и Владе Федерације Босне и Херцеговине

«Службене новине Федерације БиХ», број 33/22 /29.4.2022./

7. УРЕДБА о измјенама и допунама Уредбе о пројектима за које је обавезна процјена утицаја на околиш и пројектима за које се одлучује о потреби процјене утицаја на околиш

8. УРЕДБА о измјенама и допунама Уредбе о одређивању захвата у простору и грађевина за које Федерално министарство просторног уређења издаје урбанистичку сагласност и/или локацијску информацију

«Службене новине Федерације БиХ», број 39/22 /25.5.2022./

9. УРЕДБА о престанку важења Уредбе о везаним и посебним обртима

10. УРЕДБА о измјенама и допунама Уредбе о условима, начину кориштења и набавци службених путничких аутомобила у органима управе Федерације Босне и Херцеговине

«Службене новине Федерације БиХ», број 41/22 /27.5.2022./

11. УРЕДБА о поступку издавања сагласности за увоз и одобрења за унутрашњи промет фитофармацеутских средстава

«Службене новине Федерације БиХ», број 42/22 /1.6.2022./

12. УРЕДБА о измјенама и допунама Уредбе о уређењу градилишта, обавезној документацији на градилишту и судионицима у грађењу

«Службене новине Федерације БиХ», број 47/22 /15.6.2022./

13. УРЕДБА о измјени Уредбе о поступку верифицирања тражбина и готовинских исплата по основу рачуна старе девизне штедње у Федерацији Босне и Херцеговине

14. УРЕДБА о информационом систему заштите околиша у Федерацији Босне и Херцеговине

«Службене новине Федерације БиХ», број 49/22 /22.6.2022./

15. УРЕДБА о критеријима за процјену вриједности одузете имовине

«Службене новине Федерације БиХ», број 55/22 /13.7.2022./

16. УРЕДБА о помоћи становништву усљед раста индекса потрошачких цијена
«Службене новине Федерације БиХ», број 61/22 /3.8.2022./
17. УРЕДБА о измјенама и допуни Уредбе о оснивању Координационог тима за борбу против трговине људима Федерације Босне и Херцеговине
«Службене новине Федерације БиХ», број 74/22 /16.9.2022./
18. УРЕДБА о измјенама и допунама Уредбе којом се утврђују погони и постројења која морају имати околинску дозволу
«Службене новине Федерације БиХ», број 77/22 /28.9.2022./
19. УРЕДБА о допунама Уредбе о помоћи становништву усљед раста индекса потрошачких цијена
«Службене новине Федерације БиХ», број 81/22 /12.10.2022./
20. УРЕДБА о измјени Уредбе о наплати накнаде за кориштење аутоцесте А1 
«Службене новине Федерације БиХ», број 85/22 /26.10.2022./
21. УРЕДБА о измјенама и допуни Уредбе о Генералном секретаријату Владе Федерације Босне и Херцеговине
«Службене новине Федерације БиХ», број 86/22 /28.10.2022./
22. УРЕДБА о измјени Уредбе о помоћи становништву усљед раста индекса потрошачких цијена
«Службене новине Федерације БиХ», број 87/22 /2.11.2022./
23. УРЕДБА о измјенама и допунама Уредбе о критеријима за утврђивање корисника и начину расподјеле дијела прихода остварених по основу накнада за приређивање игара на срећу
«Службене новине Федерације БиХ», број 91/22 /16.11.2022./
24. УРЕДБА о допунама Уредбе о организацији и регулацији сектора гасне привреде
«Службене новине Федерације БиХ», број 93/22 /23.11.2022./
25. УРЕДБА о измјенама Уредбе о уређењу градилишта, обавезној документацији на градилишту и судионицима у грађењу
«Службене новине Федерације БиХ», број 95/22 /30.11.2022./
26. УРЕДБА о поступку доказивања испуњености општих и посебних услова за именовање у тијела управе, надзора и руководства у Федералним установама социјалне заштите
«Службене новине Федерације БиХ», број 98/22 /9.12.2022./
27. УРЕДБА о накнадама које припадају судијама Врховног суда Федерације Босне и Херцеговине и тужиоцима Федералног тужилаштва Федерације Босне и Херцеговине које немају карактер плаће
«Службене новине Федерације БиХ», број 99/22 /14.12.2022./
28. УРЕДБА о измјени Уредбе о накнадама које немају карактер плаће
«Службене новине Федерације БиХ», број 101/22 /21.12.2022./
29. УРЕДБА о измјенама и допунама Уредбе о ознаци и значки, униформи, службеним звањима, условима за стицање службених звања и ознакама звања затворске полиције - страже и боји и ознаци возила федералних установа за извршење казне затвора
30. УРЕДБА о измјени Уредбе о вршењу овлаштења у привредним друштвима са учешћем државног капитала из надлежности Федерације Босне и Херцеговине

«Службене новине Федерације БиХ», број 104/22 /30.12.2022./

31. УРЕДБА о престанку важења Уредбе о утврђивању властитих прихода, начина и рокова расподјеле  

32. УРЕДБА о критеријима за обрачун и начин плаћања накнада за производе који након употребе постају амбалажни отпад и електрични и електронски отпад

33. УРЕДБА о начину расподјеле и улагања прикупљених накнада за амбалажу и електричне и електроничке производе

34. УРЕДБА о измјенама Уредбе о пројектима за које је обавезна процјена утицаја на околиш и пројектима за које се одлучује о потреби процјене утицаја на околиш

35. УРЕДБА о измјенама и допунама Уредбе о начину и критеријима за припрему, израду и праћење реализације Програма јавних инвестиција