Донесена Уредба о поступку доказивања испуњености услова за именовање у установама социјалне заштите ФБиХ

 • 24.11.2022.
 • Донесена Уредба о поступку доказивања испуњености услова за именовање у установама социјалне заштите ФБиХ

  Влада Федерације БиХ је, на приједлог Федералног министарства рада и социјалне политике, донијела Уредбу о поступку доказивања испуњености општих и посебних услова за именовање у тијела управе, надзора и руководства у федералним установама социјалне заштите.

  Овом уредбом детаљније се уређује поступак именовања управних и надзорног одбора, те директора у установама социјалне заштите Федерације БиХ, као и начин доказивања испуњености општих и посебних услова и непостојања законских запрека за именовање на наведене позиције.

  Одредбе овог прописа примјењују се на поступак и процедуре именовања на позиције предсједника и чланова управних и надзорног одбора, као и на позицију директора у федералним установама социјалне заштите у складу са одредбама Закона о установама социјалне заштите ФБиХ. Кандидат за именовање на ове позиције дужан је доказати испуњавање општих и посебних услова, као и непостојање запрека за именовање на начин и по поступцима утврђеним одредбама ове уредбе.

  Уредба обухвата поступак дефинисања садржаја и објаве јавног конкурса, потом поступак пријављивања на јавни конкурс, као и поступак провјеравања испуњености услова, те поступак избора и именовања. Ступа на снагу наредног дана од дана објаве у Службеним новинама Федерације БиХ.

  У образложењу је наведено да је одредбама Закона о установама социјалне заштите ФБиХ утврђено да ће Влада Федерације, на приједлог Федералног министарства рада и социјалне политике, у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овога закона донијети пропис којим ће утврдити ближе услове у погледу поступка за доказивање испуњености општих и посебних услова, те потребне документације за именовање на утврђене позиције у федералним установама социјалне заштите. Иначе, овај закон ступио је на снагу у аугусту ове године.

  Такођер, доношењем овог проведбеног акта осигурава се јединствено и транспарентно поступање у провођењу поступка именовања тијела управе, надзора и руковођења у федералним установама социјалне заштите.