Donesena Uredba o postupku dokazivanja ispunjenosti uslova za imenovanje u ustanovama socijalne zaštite FBiH

 • 24.11.2022.
 • Donesena Uredba o postupku dokazivanja ispunjenosti uslova za imenovanje u ustanovama socijalne zaštite FBiH

  Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, donijela Uredbu o postupku dokazivanja ispunjenosti opštih i posebnih uslova za imenovanje u tijela uprave, nadzora i rukovodstva u federalnim ustanovama socijalne zaštite.

  Ovom uredbom detaljnije se uređuje postupak imenovanja upravnih i nadzornog odbora, te direktora u ustanovama socijalne zaštite Federacije BiH, kao i način dokazivanja ispunjenosti opštih i posebnih uslova i nepostojanja zakonskih zapreka za imenovanje na navedene pozicije.

  Odredbe ovog propisa primjenjuju se na postupak i procedure imenovanja na pozicije predsjednika i članova upravnih i nadzornog odbora, kao i na poziciju direktora u federalnim ustanovama socijalne zaštite u skladu sa odredbama Zakona o ustanovama socijalne zaštite FBiH. Kandidat za imenovanje na ove pozicije dužan je dokazati ispunjavanje opštih i posebnih uslova, kao i nepostojanje zapreka za imenovanje na način i po postupcima utvrđenim odredbama ove uredbe.

  Uredba obuhvata postupak definisanja sadržaja i objave javnog konkursa, potom postupak prijavljivanja na javni konkurs, kao i postupak provjeravanja ispunjenosti uslova, te postupak izbora i imenovanja. Stupa na snagu narednog dana od dana objave u Službenim novinama Federacije BiH.

  U obrazloženju je navedeno da je odredbama Zakona o ustanovama socijalne zaštite FBiH utvrđeno da će Vlada Federacije, na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga zakona donijeti propis kojim će utvrditi bliže uslove u pogledu postupka za dokazivanje ispunjenosti opštih i posebnih uslova, te potrebne dokumentacije za imenovanje na utvrđene pozicije u federalnim ustanovama socijalne zaštite. Inače, ovaj zakon stupio je na snagu u augustu ove godine.

  Također, donošenjem ovog provedbenog akta osigurava se jedinstveno i transparentno postupanje u provođenju postupka imenovanja tijela uprave, nadzora i rukovođenja u federalnim ustanovama socijalne zaštite.