Vlada FBiH podržala zakone kojim se za malu privredu i poduzetništvo izdvaja jedan posto iz Budžeta FBiH

 • 07.11.2023.
 • Vlada FBiH podržala zakone kojim se za malu privredu i poduzetništvo izdvaja jedan posto iz Budžeta FBiH

  Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Mostaru, na prijedlog Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, utvrdila prijedloge dva zakona kojim se uređuje oblast poticanja razvoja male privrede i poduzetnička infrastruktura u Federaciji BiH, te ih uputila u parlamentarnu proceduru.

   

  Njihov glavni cilj je stvaranje poslovnog okruženja koje će povoljno utjecati na razvoj, te stabilno i uspješno poslovanje subjekata male privrede, kao i omogućavanje lakšeg pokretanja poslovanja i nesmetan razvoj privrednih aktivnosti kroz podršku svih nivoa vlasti, kao i poduzetničkih potpornih institucija. Ovim rješenjima stvaraju se pretpostavke za do sada najveća izdvajanja za malu privredu i poduzetništvo, čak ukupno jedan posto iz Budžeta FBiH.

   

  Novi zakon o poticanju razvoja male privrede

   

  Prijedlogom novog zakona o poticanju razvoja male privrede se uređuju principi poticanja male privrede u Federaciji BiH, poticajne mjere, strategija razvoja male privrede, te akcioni plan, program poticaja i njegovo provođenje, kao i Vijeće za poticanje razvoja male privrede i nadzor. Ovaj propis u potpunosti je usklađen sa propisima Evropske unije, a njegov glavni cilj je stvaranje poslovnog okruženja koje će povoljno utjecati na stvaranje novih i razvoj postojećih subjekata male privrede, te njihovo stabilno i uspješno poslovanje.

   

  Prijedlogom zakona se, između ostalog, propisuje kategorizacija subjekata male privrede na mikro, male i srednje subjekte, te se preciziraju uslovi ove kategorizacije. Propisuje se i način uspostavljanja informacionog sistema subjekata male privrede i upravljanja poticajima radi planiranja, provodenja, praćenja i vrednovanja mjera i instrumenata poticanja razvoja male privrede i ocjene privrednih učinaka. Ove aktivnosti se odnose na integraciju postojećeg Informacionog sistema registra malih i srednjih preduzeća u FBiH (ISR MSP) i baze poticaja Ministarstva, odnosno ne podrazumijeva se uspostava novog sistema zbog čega nisu potrebna dodatna finansijska sredstva.

   

  Utvrđuju se i poticajne mjere za poboljšanje konkurentnosti male privrede, kao i obaveza usklađivanja svih poticajnih mjera sa propisima kojima je regulisan sistem državne pomoći. Potom se propisuje i procedura donošenja, način, uslovi, sadržaj i rok za usvajanje Programa poticaja, te se definiše način provođenja Programa, kao i sadržaj pravilnika o postupku njegovog provođenja. Regulišu se iznos i način obezbjeđenja finansijskih sredstava za provođenje programa, nosioci provođenja poticajnih mjera, ali i utvrđuju njihove obaveze.

   

  Prijedlogom zakona se propisuje da se finansijska sredstva za provođenje Programa osiguravaju u Budžetu FBiH za svaku kalendarsku godinu, te da njihova visina godišnje iznosi minimalno 0,7 posto prihoda Budžeta umanjenog za doprinose penzijsko-invalidskog osiguranja, te namjenske i razgraničene prihode i donacije. Pomenute odredbe neće važiti u slučaju proglašenja stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji FBiH, usljed finansijskih poremećaja koji su doveli do značajnog pada prihoda i primitaka Budžeta. Osim navedenih sredstava, Prijedlogom zakona je predviđeno da se mogu koristiti i raspoloživa razvojna sredstva iz međunarodnih i drugih izvora.

   

  U razlozima za donošenje novog zakona predlagač je, između ostalog, pojasnio kako je višegodišnje iskustvo pokazalo da su trenutna zakonska rješenja u oblasti male privrede manjkava, te da bi novi zakon trebao doprinijeti stvaranju ugodnog poslovnog okruženja za malu privredu kroz unapređenje regulatornog i institucionalnog okvira, čime će se omogućiti stvaranje kadrovske osnove za izradu strateških dokumenata i akcionih planova. Također je naglašeno da nepostojanje odgovarajućih zakonskih rješenja za posljedicu ima umanjenje potencijala za privlačenje sredstava iz EU fondova i drugih donatorskih fondova, a što u konačnici direktno utiče na nisku stopu rasta subjekata male privrede i otvaranja novih produktivnih radnih mjesta.

   

  Utvrđen Prijedlog zakona o poduzetničkoj infrastrukturi u Federaciji BiH

   

  Cilj Prijedloga zakona o poduzetničkoj infrastrukturi u Federaciji BiH je, kako je obrazloženo, pravno urediti oblasti poduzetničke infrastrukture u Federaciji BiH koja može imati višestruke efekte u stvaranju konkurentske prednosti MSP u Federaciji BiH. Time se postojećim i potencijalnim korisnicima svih oblika poduzetničke infrastrukture omogućava lakše pokretanje poslovanja i nesmetan razvoj privrednih aktivnosti kroz podršku svih nivoa vlasti, kao i poduzetničkih potpornih institucija. Predlagač je obrazložio i da se bez uređene i razvijene poduzetničke infrastrukture, mala i srednja preduzeća teško mogu razvijati, te kvalitetno organizovati i biti konkurentna, kao i povezivati u klastere i lakše nastupati na međunarodnom tržištu. Pored toga, relevantnim institucijama na svim nivoima vlasti će biti omogućeno sistemsko planiranje u razvoju poduzetničkih zona, tehnoloških parkova, poslovnih inkubatora, te razvojnih agencija.

   

  Ovim zakonom uređuje se institucionalni okvir poduzetničke infrastrukture, poduzetnička infrastruktura, registar poduzetničke infrastrukture, te sistem podrške za unapređenje poduzetničke infrastrukture. Također se uređuje upravni nadzor i kaznene odredbe, te druga pitanja od značaja za poduzetničku infrastrukturu u Federaciji Bosne i Hercegovine.

   

  Zakonom je utvrđeno da uspostavljanje poduzetničke infrastrukture u Federaciji BiH omogućava brži rast poduzetništva i povećanje investicija i zaposlenosti unutar područja na kojem se poduzetnička infrastruktura planira, odnosno gradi, te potiče privredni rast planiranjem i pravovremenom izgradnjom poduzetničke infrastrukture, koja je u funkciji ravnomjernog razvoja Federacije, kantona i jedinica lokalne samouprave. Pored toga, omogućava stvaranje u potpunosti infrastrukturno opremljenih poduzetničkih područja, visokog nivoa lokacijske konkurentnosti i sistema podrške za poslovanje u tim područjima u Federaciji, sa posebnim usmjerenjem ka poticanju razvoja i primjene modernih tehnologija u poslovnim procesima, s ciljem kreiranja usluga i proizvoda visoke dodane vrijednosti.

   

  Kao subjekti poduzetničke infrastrukture, u smislu ovog zakona, definisane su poduzetničke zone, poduzetničke potporne institucije i tehnološko-poduzetnički centri (čime se stvaraju mogućnosti za formiranje i IT poslovnih zona). Sistem poduzetničke infrastrukture u Federaciji BiH čine poduzetničke zone, poduzetničke potporne institucije, tehnološko-poduzetnički centri i slobodne zone.

   

  Prijedlogom zakona utvrđeno je da Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, na osnovu Strategije razvoja Federacije BiH i politike Vlade FBiH, te u skladu sa analizom stanja u oblasti poduzetničke infrastrukture, predlaže Program poticaja za razvoj poduzetničke infrastrukture u FBiH koji usvaja Vlada FBiH, i to najkasnije u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije.

   

  Finansijska sredstva za provedbu Programa poticaja su sredstva iz Budžeta FBiH i godišnje iznose minimalno 0,3 posto prihoda Budžeta FBiH, umanjenog za doprinose penzijsko-invalidskog osiguranja, te namjenske i razgraničene prihode i donacije. Ove odredbe neće važiti u slučaju proglašenja stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriju FBiH, te uslijed finansijskih poremećaja koji su doveli do značajnog pada prihoda i primitaka Budžeta FBiH. Program se može, zavisno o specifičnosti pojedinog projekta, sufinansirati i iz osiguranih sredstava kantonalnih budžeta, budžeta jedinica lokalne samouprave, finansijskih resursa međnarodnih finansijskih institucija i organizacija i ostalih izvora.

   

  U razlozima za donošenje ovog zakona, između ostalog, predlagač navodi da oblast poduzetničke infrastrukture nije pravno uređena, te da nema kvalitetne baze podataka, kao i da nisu propisani sistemi podrške i obaveze dostavljanja povratnih informacija sa terena o stepenu razvoja. Istaknuto je, da zbog navedenog, nije moguće kreirati odgovarajuće strateško-planske akte koji se odnose na razvoj poduzetničke infrastrukture u FBiH.