Ured Vlade FBiH za evropske integracije

 • 30.12.2021.
 • Direktor: mr. Vjekoslav Čamber

  Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo
  Tel: +387 33 618-147
  Fax: +387 33 618-146

  Direktor


  mr. Vjekoslav Čamber

  U skladu sa Uredbom kojom je osnovan Ured za EU-integracije obavija stručne poslove koji se odnose na:  • Izradu metodologije i smjernica, kao i sveukupna koordinacija poslova u procesu evropskih integracija iz nadležnosti Vlade Federacije, federalnih ministarstava i drugih tijela federalne uprave, osim poslova harmonizacije pravne stečevine;
  • Stručnu pomoć i koordinaciju aktivnosti na izradi strateških dokumenata, kao i izradu informacija, stručnih analiza i drugih materijala u procesu evropskih integracija iz nadležnosti Vlade Federacije, federalnih ministarstava i drugih tijela federalne uprave;
  • Koordinaciju aktivnosti, nadzor i izvještavanje o provedbi Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kao i drugih ugovornih obaveza izmedu Evropske unije i Bosne i Hercegovine u nadležnosti Vlade Federacije, federalnih ministarstava i drugih tijela federalne uprave;
  • Koordinaciju programa pomoći Evropske unije kroz učestvovanje u planiranju, dodjeli i praćenju provođenja programa pomodi Evropske unije (Evropske unije i država članica EU) iz nadležnosti Vlade Federacije, federalnih ministarstava i drugih tijela federalne uprave;
  • Ured za EU-integracije obavija i druge poslove i zadatke koje mu dodijeli Vlada Federacije.

  Osnovni dokumenti koji reguliraju rad


  • Uredba o Uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za evropske integracije ("Službene novine Federacije BiH", broj 89/13)
  • Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za evropske integracije
  • Pravilnik o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika
  • Pravilnik o radnim odnosima državnih službenika i namještenika