Уред Владе Федерације БиХ за европске интеграције

Директор: мр. Вјекослав Чамбер

У складу са Уредбом којом је основан Уред за ЕУ-интеграције обавија стручне послове који се односе на:


  • Израду методологије и смјерница, као и свеукупна координација послова у процесу европских интеграција из надлежности Владе Федерације, федералних министарстава и других тијела федералне управе, осим послова хармонизације правне стечевине;
  • Стручну помоћ и координацију активности на изради стратешких докумената, као и израду информација, стручних анализа и других материјала у процесу европских интеграција из надлежности Владе Федерације, федералних министарстава и других тијела федералне управе;
  • Координацију активности, надзор и извјештавање о проведби Споразума о стабилизацији и придруживању, као и других уговорних обавеза измеду Европске уније и Босне и Херцеговине у надлежности Владе Федерације, федералних министарстава и других тијела федералне управе; ;
  • Координацију програма помоћи Европске уније кроз учествовање у планирању, дођели и праћењу провођења програма помоди Европске уније (Европске уније и држава чланица ЕУ) из надлежности Владе Федерације, федералних министарстава и других тијела федералне управе;
  • Уред за ЕУ-интеграције обавија и друге послове и задатке које му додијели Влада Федерације.

 

Основни документи који регулирају рад


  • Уредба о Уреду Владе Федерације Босне и Херцеговине за европске интеграције ("Службене новине Федерације БиХ", број 89/13)
  • Правилник о унутрашњој организацији Уреда Владе Федерације Босне и Херцеговине за европске интеграције 
  • Правилник о плаћама и накнадама државних службеника и намјештеника 
  • Правилник о радним односима државних службеника и намјештеника