PUFBiH: Rok za otpis zateznih kamata ističe 19. juna

 • 23.05.2023.
 • PUFBiH: Rok za otpis zateznih kamata ističe 19. juna

  Porezna uprava Federacije BiH poziva porezne obveznike da do 19. juna izmire porezni dug koji je nastao do 31.12.2018. godine i ostvare pravo na otpis zateznih kamata.

  Prema odredbama Zakona o izmjenama i dopunama zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode, kamata koja je nastala po osnovu dospjelih, prijavljenih, a nenaplaćenih javnih prihoda sa stanjem na dan 31.12.2018. godine, otpisuje se u cijelosti, ako obveznik najkasnije do 19.6.2023. godine, uplati obaveze po osnovu glavnog duga i troškova prinudne naplate, saopćeno je iz Porezne uprave FBiH.

  Zahtjev za otpis zatezne kamate na javne prihode podnosi se na Obrascu ZAOK neposredno ili putem pošte nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave FBiH kod koje se podnosilac zahtjeva vodi kao porezni obveznik.

  Uz navedeni zahtjev potrebno je priložiti dokaze o izvršenim uplatama glavnice, a ako je pokrenut postupak prinudne naplate i dokaz o uplati troškova prinudne naplate.

  Potrebni obrazac može se preuzeti na web stranici Porezne uprave FBiH www.pufbih.ba.

  Za sve dodatne informacije porezni obveznici se mogu obratiti na brojeve telefona nadležnih kantonalnih poreznih ureda i poreznih ispostava koji se nalaze na web stranici Porezne uprave Federacije BiH u dijelu „Kontakti“, navodi se u saopćenju Porezne uprave FBiH.