Program rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu

 • 01.01.2018.
 • Uvod

  Program rada Vlade Federacije BiH za 2018. godinu rađen je na temelju Programa rada Vlade FBiH za mandatno razdoblje 2015. - 2018. godine, Programa ekonomskih reformi FBiH 2018 - 2020., Reformske agende za BiH za razdoblje 2015. - 2018. koju su usvojile sve Vlade u BiH i godišnjih planova rada federalnih ministarstava koji su dostavljeni na obradu Federalnom zavodu za programiranje razvoja. Program rada Vlade Federacije BiH za 2018. godinu donosi se sukladno Poslovniku o radu Vlade FBiH i Uredbi o planiranju rada i izvješćivanju o radu Vlade FBiH, federalnih ministarstava i institucija, kojom je propisan postupak planiranja, te obrasci i vremenski okvir provedbe procesa izrade planova i izvješća, koju je Vlada FBiH donijela u 2014. godini. Ovom uredbom definira se obaveza svih federalnih ministarstava da donose trogodišnje strategijske planove, godišnje planove rada i godišnja izvješća o radu. Uredbom se uređuje postupak izrade i usvajanja planova i izvješča o radu, uključujući osnovne korake i metodologiju, kojih će se pridržavati službenici federalnih ministarstava, sukladno sa svojim pravima i dužnostima utvrđenim Ustavom, zakonima i drugim propisima Federacije Bosne i Hercegovine. Programom rada Vlade FBiH za 2018. godinu definirani su strategijski ciljevi, programi i aktivnosti koje će u ovoj godini raditi federalna ministarstva kako bi doprinijela provedbi zacrtanih stratešgijskih ciljeva. Precizno su navedeni nositelji aktivnosti, rokovi izvršenja, mjere učinka za izlazne (izravne) rezultate, očekivani godišnji rezultati, te izvori i iznosi sredstava. Strategijski ciljevi i programi koje će Vlada provesti u 2018. godini, vezani su za dalje usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa zakonodavstvom EU, očuvanje makroekonomske stabilnosti i snaženje proračunske odgovornosti, ekonomske reforme, izgradnju i rekonstrukciju transportne, energetske i okolišne infrastrukture, nastavak reformi pravosuđa i javne uprave, zdravstva i socijalnog sektora, borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala, snaženje suradnje sa organizacijama civilnog društva, zaštitu od diskriminacije, te snaženje regionalne suradnje i koordinacije između kantona. Prioriteti Vlade FBiH u 2018. godini će biti usmjereni na projekte intenziviranja gospodarskog razvitka, snaženja unutarnje društvene stabilnosti Federacije BiH i snaženja vladavine prava, kao i iniciranje i provedu reformi usuglašenih s potrebama Bosne i Hercegovine, te će u suradnji s drugim razinama vlasti u BiH, raditi na euroatlanskim integracijama s ciljem osiguranja dugoročno održivog i stabilnog sustava koji će FBiH učiniti konkurentnijom.

  Cjelokupan program rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine - 1

  Cjelokupan program rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine - 2

  Cjelokupan program rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine - 3

  Cjelokupan program rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine - 4

  Cjelokupan program rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine - 5

  Cjelokupan program rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine - 6