Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga – usluga evaluacije učinka mjera Vlade FBiH na ublažavanju posljedica COVID-19 pandemije, broj: 05-02-80-44/2022-7 od 07.10.2022. godine

  • 07.10.2022.