O korištenju vozila kupljenim na leasing

  • 05.12.2007.
  • Na osnovu zaključaka donesenih na sastanku inspekcije cestovnog prometa sa predstavnicima Udruženja društava za leasing BiH, održanog 3.12.2007. godine u prostorijama Federalne uprave za inspekcijske poslove u Sarajevu, a u vezi sa primjenom Zakona o cestovnom prijevozu FBiH koji se odnosi na vozila iznajmljena po osnovu leasinga, Federalna uprava za inspekcijske poslove obavezuje se da će poduzeti inicijativu prema Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija da, u saradnji sa nadležnim organima (Federalno ministarstvo finansija/financija i Federalno ministarstvo pravde), Federalnom upravom za inspekcijske poslove i Uredom za zakonodavstvo Vlade Federacije BiH pripremi instrukciju u pogledu vlasništva nad vozilima kupljenim po osnovu leasinga u smislu Zakona o cestovnom prijevozu Federacije BiH.

    Na osnovu zaključaka donesenih na sastanku inspekcije cestovnog prometa sa predstavnicima Udruženja društava za leasing BiH, održanog 3.12.2007. godine u prostorijama Federalne uprave za inspekcijske poslove u Sarajevu, a u vezi sa primjenom Zakona o cestovnom prijevozu FBiH koji se odnosi na vozila iznajmljena po osnovu leasinga, Federalna uprava za inspekcijske poslove obavezuje se da će poduzeti inicijativu prema Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija da, u saradnji sa nadležnim organima (Federalno ministarstvo finansija/financija i Federalno ministarstvo pravde), Federalnom upravom za inspekcijske poslove i Uredom za zakonodavstvo Vlade Federacije BiH pripremi instrukciju u pogledu vlasništva nad vozilima kupljenim po osnovu leasinga u smislu Zakona o cestovnom prijevozu Federacije BiH.

    U slučaju pozitivnog mišljenja bit će upućena inicijativa Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija da pripremi instrukciju za izdavanje rješenja o TEU (tehničko-eksploatacioni uslovi) za ova vozila, koja će glasiti na ime prijevoznika, a ne na leasing kuću.

    Kroz kontakte sa kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova potrebno je iznaći modus upisivanja zabrane otuđivanja vozila u periodu važenja ugovora o leasingu, tj. do potpune isplate ugovorenog novčanog iznosa na ime kupovine vozila, saopšteno je iz Federalne uprava za inspekcijske poslove.

    Federalna uprava za inspekcijske poslove u ovom trenutku nije ovlaštena da udovolji predstavnicima Udruženja društava za leasing u pogledu nepoduzimanja upravnih mjera i izdavanja prekršajnih naloga po osnovu odredaba Zakona o cestovnom prijevozu FBiH koje se odnose na zakupljena vozila po osnovu leasinga.