Naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 27.01.2022. godine

 • 27.01.2022.
 • Vlada Federacije BiH je na 300. sjednici održanoj 27.01.2022. usvojila naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva čija primjena počinje 27.01.2022. godine i traje 14 dana. Vlada Federacije BiH donijela je sljedeće zaključke:

  1. Usvaja se Informacija o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 24.01.2022. godine s prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.

   2. Usvajaju se Naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva koje su sastavni dio ovih zaključaka (Prilog 1).

   3. Usvajaju se Preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva koje su sastavni dio ovih zaključaka (Prilog 2).

   4. Naređuje se vladama kantona, odnosno kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva uvođenje restriktivnijih mjera spram procjene epidemiološke situacije u kantonu, odnosno općini, uz redovno izvještavanje Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.

   5. Preporučuje se vladama kantona, da saglasno epidemiološkoj situaciji COVID-19 na području kantona, procjeni rizika, kao i dokumenta „Javnozdravstveni kriteriji za prilagodbu javnozdravstvenih i društvenih mjera u kontekstu COVID-19“ uvedu Pravilo vakcinisan/a, prebolio/ljela, testiran/a (VPT) za područje kantona i o istom obavijeste Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva. 

   6. U skladu sa zaključkom pod tačkom 5., zadužuje se Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva da prati epidemiološku situaciju COVID-19 na području Federacije Bosne i Hercegovine, kao i uvođenje i implementiranje Pravila vakcinisan/a, prebolio/ljela, testiran/a (VPT) za područje kantona, te ukoliko ocijeni potrebu predlaganja jedinstvenih mjera na području Federacije Bosne i Hercegovine u vezi Pravila CPT o tome obavijesti Vladu Federacije Bosne i Hercegovine radi donošenja mjere. 

  7. Naredbe i Preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva donose se s rokom važenja od 14 dana računajući od dana, 27.01.2022. godine, koji se utvrđuje kao dan početka primjene ovih naredbi i preporuka.  

  8. Prije isteka roka iz tačke 7. ovih zaključaka, zadužuje se Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva da sagleda kompletnu epidemiološku situaciju COVID-19 u Federaciji BiH i sačini procjenu rizika, a radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene naredbi i preporuka utvrđenih ovim Zaključkom, te prema Vladi Federacije Bosne i Hercegovine dostavi prijedlog novih naredbi i preporuka. 

  9. Zadužuje se Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva da ove zaključke s prilozima dostavi prema kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva, kantonalnim ministarstvima zdravstva, zdravstvenim ustanovama s područja kantona putem kriznih štabova kantonalnih ministarstava zdravstva, kliničkim centrima u Federaciji BiH, općim, kantonalnim i specijalnim bolnicama putem kriznih štabova kantonalnih ministarstava zdravstva, Federalnoj i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove i Upravama policija MUP-a kantona.

  10. Saglasno Zaključku V. broj 21/2021 od 08.01.2021. godine pod tačkom 4., Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će obavijestiti Parlament Federacije Bosne i Hercegovine o epidemiološkoj situaciji u Federaciji Bosne i Hercegovine i mjerama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine koje su donesene u cilju zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika za širenje virusa, na 300. sjednici održanoj dana, 27.01.2022. godine.

  11. Ovi zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenim novinama Federacije BiH”

  Prilog 1.
  Naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.

  Prilog 2.
  Preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.