Naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 16.06.2021. godine

 • 21.01.2022.
 • Naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 16.06.2021. godine

  Vlada Federacije BiH je na 270. sjednici održanoj 16.06.2021. godine usvojila naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva čija primjena počinje 16.06.2021. godine i traje 14 dana.

  Vlada Federacije BiH donijela je sljedeće zaključke:

  • Usvaja se Informacija o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 14.06.2021.godine s prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva.

  • Usvajaju se Naredbe Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva koje su sastavni dio ovih zaključaka (Privitak 1.).

  • Usvajaju se Preporuke Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva koje su sastavni dio ovih zaključaka (Privitak 2.).

  • Naređuje se vladama kantona, odnosno kantonalnim/županijskim stožerima ministarstava zdravstva uvođenje restriktivnijih mjera spram procjene epidemiološke situacije u kantonu/županiji, odnosno općini uz redovito obavještavanje Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva.

  • Naredbe i Preporuke Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva donose se sa rokom važenja od 14 dana računajući od dana, 17.06.2021. godine, koji se utvrđuje kao dan početka primjene ovih naredbi i preporuka.

  • Prije isteka roka iz točke 5. ovih zaključaka, zadužuje se Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva da sagleda kompletnu epidemiološku situaciju COVID-19 u Federaciji BiH i sačini procjenu rizika, a radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene naredbi i preporuka utvrđenih ovim Zaključkom, te prema Vladi Federacije Bosne i Hercegovine dostavi prijedlog novih naredbi i preporuka.

  • Zadužuje se Krizni stožer Federalnog ministrastva zdravstva da ove zaključke sa prilozima dostavi prema kriznim stožerima kantonalnih/županijskih ministarstava zdravstva, kantonalnim/županijskim ministarstvima zdravstva, zdravstvenim ustanovama s područja kantona putem kriznih stožera kantonalnih/županijskih ministarstava zdravstva, Kliničkim centrima u Federaciji BiH, općim, kantonalnim i specijalnim bolnicama putem kriznih stožera kantonalnih/županijskih ministarstava zdravstva, Federalnoj i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove i Upravama policija MUP-a kantona/županije.

  • Sukladno Zaključku V. broj 21/2021 od 08.01.2021. godine pod točkom 4., Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će izvjestiti Parlament Federacije Bosne i Hercegovine o epidemiološkoj situaciji u Federaciji Bosne i Hercegovine i mjerama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine koje su donesene u cilju zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika za širenje virusa, na 270 sjednici održanoj dana, 16.06.2021. godine.

  • Ovi zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenim novinama Federacije BiH.

  Prilog 1.
  Naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva

  Prilog 2.
  Preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva