Naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 02.12.2021. godine

 • 21.01.2022.
 • Naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 02.12.2021. godine

  Vlada Federacije BiH je na 293. sjednici održanoj 02.12.2021. godine usvojila naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva čija primjena počinje 02.12.2021. godine i traje 14 dana. Vlada Federacije BiH donijela je sljedeće zaključke:

  1. Usvaja se Informacija o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 29.11.2021. godine s prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.

  2. Preporučuje se vladama kantona da u skladu sa epidemiološkom situacijom u kantonima uvode VTP pravilo, te u skladu s tim stavlja se van snage dio važećih naredbi koji se odnosi na uvođenje ovog pravila u određene ustanove od 20. decembra u FBiH.

  3. Usvajaju se Naredbe Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva koje su sastavni dio ovih zaključaka (Privitak 1.).

  4. Usvajaju se Preporuke Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva koje su sastavni dio ovih zaključaka (Privitak 2.).

  5. Nareduje se vladama kantona, odnosno kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva uvođenje restriktivnijih mjera spram procjene epidemiološke situacije u kantonu, odnosno općini, uz redovito izvještavanje Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.

  6. Naredbe i Preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva donose se s rokom važenja od 14 dana računajući od dana, 02.12.2021. godine, koji se utvrduje kao dan početka primjene ovih naredbi i preporuka.

  7. Prije isteka roka iz tačke 5. ovih zaključaka, zadužuje se Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva da sagleda kompletnu epidemiološku situaciju COVID-19 u Federaciji BiH i sačini procjenu rizika, a radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene naredbi i preporuka utvrđenih ovim Zaključkom, te prema Vladi Federacije Bosne i Hercegovine dostavi prijedlog novih naredbi i preporuka.

  8. Zadužuje se Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva da ove zaključke s prilozima dostavi prema kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva, kantonalnim ministarstvima zdravstva, zdravstvenim ustanovama s područja kantona putem kriznih štabova kantonalnih ministarstava zdravstva, kliničkim centrima u Federaciji BiH, općim, kantonalnim i specijalnim bolnicama putem kriznih štabova kantonalnih ministarstava

  zdravstva, Federalnoj i kantonalnim upravama za inspekcijske poslove i Upravama policija MUP-a kantona.

  9. U skladu sa Zaključkom V. broj 21/2021 od 08.01.2021. godine pod tačkom 4., Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će obavijestiti Parlament Federacije Bosne i Hercegovine o epidemiološkoj situaciji u Federaciji Bosne i Hercegovine i mjerama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine koje su donesene u cilju zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika za širenje virusa, na 293. sjednici održanoj dana, 02.12.2021. godine.

  10. Ovi zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH.

  Prilog 1.
  Naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.

  Prilog 2.
  Preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.