HRONOLOŠKI REGISTAR ZAKONA OBJAVLJENIH U "SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BIH" U 2017. GODINI

 • 01.01.2017.
 • «Službene novine Federacije BiH», broj 6/17 

    /27.1.2017./

   

  1. ZAKON o izmjeni Zakona o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjeni Zakona o sustavu poboljšanja kvalitete, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu (hrvatski jezik)
  2. ZAKON o izmjenama Zakona o Komisiji za vrijednosne papire (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjenama Zakona o Komisiji za vrijednosne papire (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 12/17 /17.2.2017./
  3. ZAKON o izmjeni Zakona o naplati i djelimičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjeni Zakona o naplati i djelomičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 19/17 /15.3.2017./
  4. ZAKON o hraniteljstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ZAKON o udomiteljstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  5. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 20/17 /17.3.2017./
  6. ZAKON o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 22/17 /24.3.2017./
  7. ZAKON o energijskoj efikasnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ZAKON o energijskoj učinkovitosti u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 23/17 /29.3.2017./
  8. ZAKON o osiguranju (bosanski jezik)
   ZAKON o osiguranju (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 25/17 /5.4.2017./
  9. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu vrijednosnih papira (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu vrijednosnih papira (hrvatski jezik)
  10. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o investicijskim fondovima (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o investicijskim fondovima (hrvatski jezik)
  11. ZAKON o Jedinstvenom registru korisnika gotovinskih naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi (bosanski jezik)
   ZAKON o Jedinstvenome registru korisnika gotovinskih naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 27/17 /12.4.2017./
  12. ZAKON o bankama (bosanski jezik)
   ZAKON o bankama (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 32/17 /28.4.2017./
  13. ZAKON o Gradu Livno (bosanski jezik)
   ZAKON o Gradu Livno (hrvatski jezik)
  14. ZAKON o Gradu Goražde (bosanski jezik)
   ZAKON o Gradu Goražde (hrvatski jezik)
  15. ZAKON o Gradu Cazin (bosanski jezik)
   ZAKON o Gradu Cazin (hrvatski jezik)
  16. ZAKON o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ZAKON o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  17. ZAKON o izmjenama Zakona o finansijskoj konsolidaciji Rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine prema obračunatim a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjenama Zakona o financijskoj konsolidaciji Rudnika ugljena u Federaciji Bosne i Hercegovine prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u razdoblju od 2009. do 2015. godine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 75/17 /4.10.2017./
  18. ZAKON o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ZAKON o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  19. ZAKON o izmjenama Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjenama Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 79/17 /18.10.2017./
  20. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o unutarnjoj trgovini (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 90/17 /22.11.2017./
  21. ZAKON o izmjeni Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjeni Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odličja i članova njihovih obitelji (hrvatski jezik)
  22. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branioca i članova njihovih porodica (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji (hrvatski jezik)
  23. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o prijevremenom povoljnijem umirovljenju branitelja domovinskog rata (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 92/17 /29.11.2017./
  24. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 95/17 /8.12.2017./
  25. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 96/17 /13.12.2017./
  26. ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu (hrvatski jezik)
  27. ODLUKA o izmjenama i dopunama Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu (bosanski jezik)
   ODLUKA o izmjenama i dopunama Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 98/17 /20.12.2017./
  28. ZAKON o izmjeni i dopunama Zakona o federalnim upravnim taksama i Tarifi federalnih upravnih taksi (bosanski jezik)
   ZAKON o izmjeni i dopunama Zakona o federalnim upravnim pristojbama i Tarifi federalnih upravnih pristojbi (hrvatski jezik)