Hronološki registar uredbi objavljenih u "Službenim novinama FBiH" u 2017. godini

HRONOLOŠKI REGISTAR UREDBI OBJAVLJENIH U
"SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BiH"U 2017 godini

 

«Službene novine Federacije BiH», broj 3/17

   /18.1.2017./
 1. UREDBA o izmjenama Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjenama Uredbe o vršenju ovlaštenja u gospodarskim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 9/17 /8.2.2017./
 2. UREDBA o dopunama Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  UREDBA o dopunama Uredbe o vršenju ovlasti u gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 11/17 /15.2.2017./
 3. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovi naknada za priređivanje igara na sreću (hrvatski jezik)
 4. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o organizovanju službi zaštite i spašavanja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o organiziranju službi zaštite i spašavanja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 23/17 /29.3.2017./
 5. UREDBA o zaštitnom znaku Federalnog zavoda za programiranje razvoja (bosanski jezik)
  UREDBA o zaštitnom znaku Federalnog zavoda za programiranje razvoja (hrvatski jezik)
 6. UREDBA o prestanku važenja Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija (bosanski jezik)
  UREDBA o prestanku važenja Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o načelima za utvrđivanje unutarnjeg ustrojstva federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija (hrvatski jezik)
 7. UREDBA o prestanku važenja Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju državni službenici, uslovima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa (bosanski jezik)
  UREDBA o prestanku važenja Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju državni službenici, uvjetima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa (hrvatski jezik)
 8. UREDBA o prestanku važenja Uredbe o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja i razrješenja lica koja nisu državni službenici u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  UREDBA o prestanku važenja Uredbe o uvjetima, kriterijima i postupku upošljavanja i razrješenja osoba koje nisu državni službenici u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 38/17 /24.5.2017./
 9. UREDBA o izmjeni Uredbe o Uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Evropske unije (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjeni Uredbe o Uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Europske unije (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 42/17 /7.6.2017./
 10. UREDBA o izmjeni Uredbe o postupku verifikovanja potraživanja i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjeni Uredbe o postupku verificiranja tražbina i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 69/17 /13.9.2017./
 11. UREDBA o izmjeni Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjeni Uredbe o vršenju ovlasti u gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 12. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o uvjetima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 74/17 /29.9.2017./
 13. UREDBA o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  UREDBA o financijskom konsolidiranju gospodarskih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 83/17 /27.10.2017./
 14. UREDBA o postupku vanrednog nadzora u privrednim društvima od sistemskog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  UREDBA o postupku izvanrednog nadzora u Gospodarskim društvima od sustavnog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 88/17 /15.11.2017./
 15. UREDBA o izmjenama Uredbe o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjenama Uredbe o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava gospodarskih društava sa sudjelovanjem državnog kapitala (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 90/17 /22.11.2017./
 16. UREDBA o oznaci i znački, uniformi, službenim zvanjima, uslovima za sticanje službenih zvanja i oznakama zvanja zatvorske policije-straže i boji i oznaci vozila federalnih ustanova za izvršenje kazne zatvora (bosanski jezik)
  UREDBA o oznaci i znački, uniformi, službenim zvanjima, uvjetima za sticanje službenih zvanja i oznakama zvanja zatvorske policije-straže i boji i oznaci vozila federalnih ustanova za izvršenje kazne zatvora (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 96/17 /13.12.2017./
 17. UREDBA o izmjenama Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjenama Uredbe o vršenju ovlaštenja u gospodarskim društvima sa udjelom državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 99/17 /22.12.2017./
 18. UREDBA o mjerilima za obračun naknade za korištenje cestovnog zemljišta i naknade za obavljanje pratećih djelatnosti na autocestama i brzim cestama u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  UREDBA o mjerilima za obračun naknade za korištenje cestovnog zemljišta i naknade za obavljanje pratećih djelatnosti na autocestama i brzim cestama u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)