Hronološki registar uredbi objavljenih u "Službenim novinama FBiH" u 2009. godini

HRONOLOŠKI REGISTAR UREDBI OBJAVLJENIH U
"SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BiH" U 2009. GODINI

 

"Službene novine Federacije BiH", broj 2/09 /19.1.2009./

 1. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 4/09 /26.1.2009./
 2. UREDBA o dopuni Uredbe o vršenju ovlašćenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala (bosanski jezik)
  UREDBA o dopuni Uredbe o vršenju ovlašćenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u gospodarskim društvima sa učešćem državnog kapitala (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 6/09 /2.2.2009./
 3. UREDBA o primjeni odgojnih preporuka prema maloljetnicima (bosanski jezik)
  UREDBA o primjeni odgojnih preporuka prema malodobnicima (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 7/09 /4.2.2009./
 4. UREDBA o izmjenama Uredbe o postupku verificiranja tražbina i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjenama Uredbe o postupku verificiranja tražbina i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 8/09 /6.2.2009./
 5. UREDBA o uvjetima, programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova upravnog rješavanja u pravnim osobama koje imaju javna ovlaštenja (bosanski jezik)
  UREDBA o uvjetima, programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova upravnog rješavanja u pravnim osobama koje imaju javne ovlasti (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 10/09 /18.2.2009./
 6. UREDBA o dopuni Uredbe o vršenju ovlaštenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala (bosanski jezik)
  UREDBA o dopuni Uredbe o vršenju ovlasti organa Federacije Bosne i Hercegovine u gospodarskim društvima sa učešćem državnog kapitala (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 11/09 /23.2.2009./
 7. UREDBA o plaćama i naknadama policijskih službenika Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  UREDBA o plaćama i naknadama policijskih službenika Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  Službene novine Federacije BiH", broj 17/09 /23.3.2009./
 8. UREDBA o izmjenama Uredbe o Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjenama Uredbe o Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 18/09 /25.3.2009./
 9. UREDBA o boravišnoj taksi (bosanski jezik)
  UREDBA o boravišnoj pristojbi (hrvatski jezik)
 10. UREDBA o članarinama u turističkim zajednicama (bosanski jezik)
  UREDBA o članarinama u turističkim zajednicama (hrvatski jezik)
 11. UREDBA o mjerama zaštite finansijskih institucija (bosanski jezik)
  UREDBA o mjerama zaštite financijskih institucija (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 26/09 /15.4.2009./
 12. UREDBA o vrstama i sadržaju planova zaštite od štetnog djelovanja voda (bosanski jezik)
  UREDBA o vrstama i sadržaju planova zaštite od štetnog djelovanja voda (hrvatski jezik)
 13. UREDBA o dopuni Uredbe o vršenju ovlasti organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala (bosanski jezik)
  UREDBA o dopuni Uredbe o vršenju ovlašćenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u gospodarskim društvima sa učešćem državnog kapitala (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 28/09 /22.4.2009./
 14. UREDBA o privatnim agencijama za posredovanje u zapošljavanju (bosanski jezik)
  UREDBA o privatnim agencijama za posredovanje u upošljavanju (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 290/09 /27.4.2009./
 15. UREDBA o izmjeni Uredbe o vršenju ovlašćenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjeni Uredbe o vršenju ovlaštenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u gospodarskim društvima sa učešćem državnog kapitala (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 33/09 /13.5.2009./
 16. UREDBA o uslovima i načinu korištenja službenih putničkih automobila u organima uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  UREDBA o uvjetima i načinu korištenja službenih putničkih automobila u organima uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 40/09 /24.6.2009./
 17. UREDBA o dopuni Uredbe o vršenju ovlašćenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim društvim sa učešćem državnog kapitala (bosanski jezik)
  UREDBA o dopuni Uredbe o vršenju ovlasti organa Federacije Bosne i Hercegovine u gospodarskim društvim sa učešćem državnog kapitala (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 41/09 /1.7.2009./
 18. UREDBA o izmjenama Uredbe o uvjetima i načinu polaganja stručnog arhivističkog ispita i načinu sticanja stručnih zvanja u arhivskoj struci
  "Službene novine Federacije BiH", broj 46/09 /20.7.2009./
 19. UREDBA o izmjeni Uredbe o vršenju ovlašćenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjeni Uredbe o vršenju ovlašćenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u gospodarskim društvima sa učešćem državnog kapitala (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 47/09 /22.7.2009./
 20. UREDBA o načinu davanja saglasnosti za obavljanje posebnog obrta (bosanski jezik)
  UREDBA o načinu davanja suglasnosti za obavljanje posebnog obrta (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 48/09 /27.7.2009./
 21. UREDBA o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju (bosanski jezik)
  UREDBA o uređenju gradilišta, obveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju (hrvatski jezik)
 22. UREDBA o prostornim standardima, urbanističko - tehničkim uvjetima i normativima za sprečavanje stvaranja arhitektonsko - urbanističkih prepreka za osobe sa umanjenim tjelesnim mogućnostima (bosanski jezik)
  UREDBA o prostornim standardima, urbanističko - tehničkim uvjetima i normativima za sprečavanje stvaranja arhitektonsko - urbanističkih prepreka za osobe sa smanjenim tjelesnim mogućnostima (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 52/09 /10.8.2009./
 23. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća (hrvatski jezik)
 24. UREDBA o izmjeni i dopuni Uredbe o kvalitetu svježeg sirovog mlijeka i načinu utvrđivanja cijene svježeg sirovog mlijeka (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjeni i dopuni Uredbe o kvalitetu svježeg sirovog mlijeka i načinu utvrđivanja cijene svježeg sirovog mlijeka (hrvatski jezik)
 25. UREDBA o dopuni Uredbe o vršenju ovlaštenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala (bosanski jezik)
  UREDBA o dopuni Uredbe o vršenju ovlaštenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u gospodarskim društvima sa učešćem državnog kapitala (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 56/09 /26.8.2009./
 26. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 58/09 /9.9.2009./
 27. UREDBA o inspekcijskom nadzoru nad provođenjem Zakona o turističkoj djelatnosti koji provodi Federalna uprava za inspekcijske poslove (bosanski jezik)
  UREDBA o inspekcijskom nadzoru nad provedbom Zakona o turističkoj djelatnosti koji provodi Federalna uprava za inspekcijske poslove (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 66/09 /21.10.2009./
 28. UREDBA o vezanim i posebnim obrtima (bosanski jezik)
  UREDBA o vezanim i posebnim obrtima (hrvatski jezik)
 29. UREDBA o zaštiti tradicionalnih i starih obrta (bosanski jezik)
  UREDBA o zaštiti tradicijskih i starih obrta (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 67/09 /26.10.2009./
 30. UREDBA o načinu ušteda na isplatama mjesečnih novčanih naknada
  "Službene novine Federacije BiH", broj 69/09 /2.11.2009./
 31. UREDBA o izmjenama Uredbe o obliku službene policijske iskaznice i značke (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjenama Uredbe o obliku službene policijske iskaznice i značke (hrvatski jezik)
 32. UREDBA o dopuni Uredbe o dodjeli i oduzimanju činova policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine
  "Službene novine Federacije BiH", broj 71/09 /11.11.2009./
 33. UREDBA o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa većinskim učešćem državnog kapitala (bosanski jezik)
  UREDBA o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava gospodarskih društava sa većinskim učešćem državnog kapitala (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 75/09 /2.12.2009./
 34. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju
 35. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 36. UREDBA o dopuni Uredbe o načinu utvrđivanja i realizacije unutrašnjih obaveza Federacije Bosne i Hercegovine nastalih za vrijeme ratnog stanja i neposredne ratne opasnosti (bosanski jezik)
  UREDBA o dopuni Uredbe o načinu utvrđivanja i realizacije unutarnjih obveza Federacije Bosne i Hercegovine nastalih za vrijeme ratnog stanja i izravne ratne opasnosti (hrvatski jezik)
 37. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o kriterijima, načinu i postupku priznavanja vremena provedenog u odbrani Bosne i Hercegovine u penzijski staž kao poseban staž
  "Službene novine Federacije BiH", broj 77/09 /9.12.2009./
 38. UREDBA o izmjeni i dopuni Uredbe o sticanju prava na starosnu penziju pod povoljnijim uvjetima pripadnika bivše Vojske Federacije Bosne i Hercegovine i državnih službenika i namještenika bivšeg Federalnog ministarstva odbrane (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjeni i dopuni Uredbe o sticanju prava na starosnu mirovinu pod povoljnijim uvjetima pripadnika bivše Vojske Federacije Bosne i Hercegovine i državnih službenika i namještenika bivšeg Federalnog ministarstva obrane (hrvatski jezik)
 39. UREDBA o izmjeni i dopuni Uredbe o povoljnijim uvjetima za sticanje prava na starosnu penziju vojnih osiguranika Vojske Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjeni i dopuni Uredbe o povoljnijim uvjetima za sticanje prava na starosnu mirovinu vojnih osiguranika Vojske Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 78/09 /16.12.2009./
 40. UREDBA o uslovima skladištenja, osiguranja, nabavke, prodaje, zanavljanja, intervencijama na domaćem tržištu i nadzora nad federalnim robnim rezervama (bosanski jezik)
  UREDBA o uvjetima skladištenja, osiguranja, nabave, prodaje, obnavljanja, intervencijama na domaćem tržištu i nadzora nad federalnim robnim rezervama (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 83/09 /30.12.2009./
 41. UREDBA o šumama (bosanski jezik)
  UREDBA o šumama (hrvatski jezik)