Hronološki registar uredbi objavljenih u "Službenim novinama FBiH" u 2008. godini

HRONOLOŠKI REGISTAR UREDBI OBJAVLJENIH U
"SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BiH" U 2008. GODINI

"Službene novine Federacije BiH", broj 3/08 /21.1.2008./

 1. UREDBA o dopuni Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja (bosanski jezik)
  UREDBA o dopuni Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 5/08 /30.1.2008./
 2. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu utvrđivanja i realizacije unutrašnjih obaveza Federacije Bosne i Hercegovine nastalog za vrijeme ratnog stanja i neposredne ratne opasnosti
  "Službene novine Federacije BiH", broj 9/08 /27.2.2008./
 3. UREDBA o privremenom načinu utvrđivanja, evidentiranja i iskazivanja finansijskog rezultata u finansijskim izvještajima Javnog preduzeća Direkcija cesta Federacije Bosne i Hercegovine društva sa ograničenom odgovornošću Sarajevo
  "Službene novine Federacije BiH, broj 13/08 /19.3.2008./
 4. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu utvrđivanja i realiziranja unutarnjih obveza Federacije bosne i Hercegovine nastalih za vrijeme ratnog stanja
  i izravne ratne opasnosti (hrvatski jezik)

  UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu utvrđivanja i realiziranja unutrašnjih obaveza Federacije bosne i Hercegovine nastalih za vrijeme ratnog stanja
  i neposredne ratne opasnosti (bosanski jezik)

  "Službene novine Federacije BiH", broj 15/08 /26.3.2008./
 5. UREDBA o izmjenama Uredbe o vršenju ovlašćenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala
  "Službene novine Federacije BiH", broj 17/08 /2.4.2008./
 6. UREDBA o izmjenama Uredbe o autocestama u Federaciji Bosne i Hercegovine
  "Službene novine Federacije BiH", broj 19/08 /16.4.2008./
 7. UREDBA o izmjeni Uredbe o uspostavljanju Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine
  "Službene novine Federacije BiH", broj 22/08 /24.4.2008./
 8. UREDBA o dopunama Uredbe o Sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
  "Službene novine Federacije BiH", broj 26/08 /14.5.2008./
 9. UREDBA o vrstama, sadržaju i kvaliteti biogoriva u gorivima za motorna vozila (bosanski jezik)
  UREDBA o vrstama, sadržaju i kakvoći biogoriva u gorivima za motorna vozila (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 29/08 /28.5.2008./
 10. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o građevinama i zahvatima od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine i građevinama, djelatnostima i zahvatima koji mogu u znatnoj mjeri uticati na okoliš, život i zdravlje ljudi Federacije Bosne i Hercegovine i šire, za koju urbanističku suglasnost izdaje Federalno ministarstvo prostornog uređenja (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o građevinama i zahvatima od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine i građevinama, djelatnostima i zahvatima koji mogu u znatnoj mjeri uticati na okoliš, život i zdravlje ljudi Federacije Bosne i Hercegovine i šire, za koju urbanističku suglasnost izdaje Federalno ministarstvo prostornog uređenja (hrvatski jezik)
 11. UREDBA o izmjeni Uredbe o načinu utvrđivanja i realizacije unutrašnjih obaveza Federacije Bosne i Hercegovine nastalih za vrijeme ratnog stanja i neposredne ratne opasnosti (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjeni Uredbe o načinu utvrđivanja i realiziranja unutrašnjih obveza Federacije Bosne i Hercegovine nastalih za vrijeme ratnog stanja i izravne ratne opasnosti (hrvatski jezik)
 12. UREDBA o uslovima, kriterijima i postupku dodjele stanova iz člana 13. Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima
  "Službene novine Federacije BiH", broj 31/08 /2.6.2008./
 13. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o sticanju prava na starosnu penziju pod povoljnim uvjetima pripadnika bivše Vojske Federacije Bosne i Hercegovine i državnih službenika i namještenika bivšeg Federalnog ministarstva odbrane
 14. UREDBA o izmjenama Uredbe o načinu izdavanja saglasnosti za obavljanje posebnog obrta (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjenama Uredbe o načinu izdavanja suglasnosti za obavljanje posebnog obrta (hrvatski jezik)
 15. UREDBA o izmjenama Uredbe o vezanim i posebnim obrtima (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjenama Uredbe o vezanim i posebnim obrtima (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 34/08 /11.6.2008./
 16. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o uređenju gradilišta, obveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 36/08 /18.6.2008./
 17. UREDBA o obavljanju prethodnih radova istražnog karaktera na nacionalnim spomenicima (bosanski jezik)
  UREDBA o obavljanju prethodnih radova istražnog karaktera na nacionalnim spomenicima (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 51/08 /20.8.2008./
 18. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o vrsti, sadržaju, označavanju i čuvanju, kontroli i nostrifikaciji investiciono-tehničke dokumentacije (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o vrsti, sadržaju, označavanju i čuvanju, kontroli i nostrifikaciji investiciono-tehničke dokumentacije (hrvatski jezik)
 19. UREDBA o organiziranju federalnih specijaliziranih jedinica civilne zaštite (bosanski jezik)
  UREDBA o organiziranju federalnih specijaliziranih postrojbi civilne zaštite (hrvatski jezik)
 20. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o tehničkim svojstvima koje građavine moraju zadovoljavati u pogledu sigurnosti te načinu korištenja i održavanja građevina (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o tehničkim svojstvima koje građavine moraju zadovoljavati glede sigurnosti te načinu korištenja i održavanja građevina (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 52/08 /27.8.2008./
 21. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima, kriterijima i postupku dodjele stanova iz člana 13. Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima
  ISPRAVKA UREDBE 21
 22. UREDBA o izmjenama Uredbe o Glavnom uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 23. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o Sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
  "Službene novine Federacije BiH", broj 57/08 /10.9.2008./
 24. UREDBA o kriterijima i načinu vođenja nadzora nad poslovanjem Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  UREDBA o kriterijima i načinu vođenja nadzora nad poslovanjem Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 63/08 /13.10.2008./
 25. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o uvjetima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 70/08 /5.11.2008./
 26. UREDBA o dopunama Uredbe o vršenju ovlašćenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala (bosanski jezik)
  UREDBA o dopunama Uredbe o vršenju ovlasti organa Federacije Bosne i Hercegovine u gospodarskim društvima sa učešćem državnog kapitala (hrvatski jezik)
 27. UREDBA o kvalitetu svježeg sirovog mlijeka i načinu utvrđivanja cijene svježeg sirovog mlijeka
  "Službene novine Federacije BiH", broj 71/08 /12.11.2008./
 28. UREDBA o posebnim uslovima koje moraju ispunjavati privredna društva i druga pravna lica da bi se mogla registrovati za obavljanje stručnih poslova izrade planskih dokumenata (bosanski jezik)
  UREDBA o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati gospodarska društva i druga pravna lica da bi se mogla registrirati za obavljanje stručnih poslova izrade planskih dokumenata (hrvatski jezik)
 29. UREDBA o dopuni Uredbe o vršenju ovlašćenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala
  "Službene novine Federacije BiH", broj 73/08 /19.11.2008./
 30. UREDBA o Fiskalnom koordinacionom tijelu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  UREDBA o Fiskalnom koordinacijskom tijelu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 77/08 /3.12.2008./
 31. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o kriterijima i načinu vođenja nadzora nad poslovanjem Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o kriterijima i načinu vođenja nadzora nad poslovanjem Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)