Hronološki registar uredbi objavljenih u "Službenim novinama FBiH" u 2007. godini

HRONOLOŠKI REGISTAR UREDBI OBJAVLJENIH U
"SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BiH" U 2007. GODINI

 

“Službene novine Federacije BiH”, broj 5/07

    

/24.01.2007./

 1. UREDBA o izmjeni Uredbe o postupku verificiranja tražbina i gotovinskih isplata po osnovi računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine
  «Službene novine Federacije BiH», broj 9/07 /07.02.2007./
 2. UREDBA o autocestama u Federaciji Bosne i Hercegovine
  “Službene novine Federacije BiH”, broj 10/07 /14.02.2007./
 3. UREDBA o kriterijima i načinu davanja na korištenje službenog stana za privremeni smještaj
 4. UREDBA o dopuni Uredbe o Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine
 5. UREDBA o privremenom preuzimanju funkcija prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane iz oblasti vođenja evidencija i upravnog postupka o pripadnosti oružanim snagama i okolnostima stradavanja
 6. UREDBA o računovodstvu Budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  UREDBA o računovodstvu Proračuna u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 11/07 /21.02.2007./
 7. UREDBA o činovima službenika Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  UREDBA o činovima službenika Sudbene policije Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 8. UREDBA o utvrđivanju vlastitih prihoda i načina i rokova raspodjele (bosanski jezik)
  UREDBA o utvrđivanju vlastitih prihoda i načina i rokova raspodjele (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 27/07 /18.04.2007./
 9. UREDBA o izmjeni Uredbe o vršenju ovlašćenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjeni Uredbe o vršenju ovlasti organa Federacije Bosne i Hercegovine u gospodarskim društvima sa učešćem državnog kapitala (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 28/07 /25.4.2007./
 10. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o vršenju ovlašćenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o vršenju ovlasti organa Federacije Bosne i Hercegovine u gospodarskim društvima sa učešćem državnog kapitala (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 29/07 /27.04.2007./
 11. UREDBA o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju (bosanski jezik)
  UREDBA o uređenju gradilišta, obveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju (hrvatski jezik)
 12. UREDBA o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati privredna društva i druga pravna lica da bi se mogla registrovati za obavljanje stručnih poslova izrade planskih dokumenata (bosanski jezik)
  UREDBA o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati gospodarska društva i druge pravne osobe da bi se mogla registrirati za obavljanje stručnih poslova izrade planskih dokumenata (hrvatski jezik)
 13. UREDBA o tehničkim svojstvima koje građevine moraju zadovoljavati u pogledu sigurnosti te načina korištenja i održavanja građevina (bosanski jezik)
  UREDBA o tehničkim svojstvima koje građevine moraju zadovoljavati glede sigurnosti te načinu korištenja i održavanja građevina (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 32/07 /16.05.2007./
 14. UREDBA o izmjenama Uredbe o Uredu za saradnju i zastupanje pred Komisijom za ljudska prava pri Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine
  "Službene novine Federacije BiH", broj 33/07 /21.05.2007./
 15. UREDBA o sadržaju i nosiocima jedinstvenog informacionog sistema, metodologiji prikupljanja i obradi podataka, te jedinstvenim obrascima na kojima se vode evidencije (bosanski jezik)
  UREDBA o sadržaju i nosiocima jedinstvenog informacijskog sistema, metodologiji prikupljanja i obradi podataka, te jedinstvenim obrascima na kojima se vode evidencije (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 34/07 23.05.2007./
 16. UREDBA o izmjeni Uredbe o obezbjeđenju sredstava za nabavku putničkih automobila ratnim vojnim invalidima 100% prve grupe
  "Službene novine Federacije BiH", broj 35/07 /24.05.2007./
 17. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu utvrđivanja i realizaciji javnog duga Federacije Bosne i Hercegovine za vrijeme ratnog stanja i neposredne ratne opasnosti (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu utvrđivanja i realiziranja javnog duga Federacije Bosne i Hercegovine za vrijeme ratnog stanja i neposredne ratne opasnosti (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 43/07 /20.06.2007./
 18. UREDBA o opasnim i štetnim materijama u vodama (bosanski jezik)
  UREDBA o opasnim i štetnim tvarima u vodama (hrvatski jezik)
 19. UREDBA o izmjeni i dopuni Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjeni i dopuni Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 44/07 /27.06.2007./
 20. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o stručnoj službi vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 21. UREDBA o Glavnom uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 22. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o Uredu za informiranje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 23. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o Uredu za zakonodavstvo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 24. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o jedinstvenoj policijskoj uniformi
 25. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o obliku službene policijske iskaznice i značke
 26. UREDBA o Uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za poslove upravljanja nekretninama Federacije Bosne i Hercegovine
  "Službene novine Federacije BiH", broj 46/07 /04.07.2007./
 27. UREDBA o izmjenama Uredbe o Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine
  «Službene novine Federacije BiH», broj 49/07 /18.07.2007./
 28. UREDBA o dopuni Uredbe o vršenju ovlašćenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala (bosanski jezik)
  UREDBA o dopuni Uredbe o vršenju ovlasti organa Federacije Bosne i Hercegovine u gospodarskim društvima sa učešćem državnog kapitala (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 50/07/25.07.2007./
 29. UREDBA o prestanku važenja Uredbe o Uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za poslove upravljanja nekretninama Federacije Bosne i Hercegovine
 30. UREDBA o prestanku važenja Uredbe o izmjenama Uredbe o Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine
 31. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za izradu dokumenata prostornog uređenja (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za izradu dokumenata prostornog uređenja (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 57/07 /27.08.2007./
 32. UREDBA o određivanju ličnosti i objekata u Federaciji Bosne i Hercegovine koji se posebno osiguravaju i način njihovog osiguranja (bosanski jezik)
  UREDBA o određivanju ličnosti i objekata u Federaciji Bosne i Hercegovine koji se posebno osiguravaju i način njihovog osiguranja (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 58/07 /29.08.2007./
 33. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o sticanju prava na starosnu penziju pod povoljnijim uvjetima pripadnika bivše Vojske Federacije Bosne i Hercegovine i državnih službenika i namještenika bivšeg Federalnog ministarstva odbrane (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o sticanju prava na starosnu mirovinu pod povoljnijim uvjetima pripadnika bivše Vojske Federacije Bosne i Hercegovine i državnih službenika i namještenika bivšeg Federalnog ministarstva obrane (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 59/07 /03.09.2007./
 34. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o mjerilima, kriterijima i načinu izgradnje skloništa i tehničkim normativima za kontrolu ispravnosti skloništa (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o mjerilima, kriterijima i načinu izgradnje skloništa i tehničkim normativima za kontrolu ispravnosti skloništa (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 62/07, /12.09.2007./
 35. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o Uredu za pritužbe javnosti
  "Službene novine Federacije BiH", broj 65/07 /19.09.2007./
 36. UREDBA o izmjeni Uredbe o postupku verificiranja tražbina i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine
  "Službene novine Federacije BiH", broj 73/07 /17.10.2007./
 37. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju vlastitih prihoda i načina i rokova raspodjele (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju vlastitih prihoda i načina i rokova raspodjele (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 74/07 /22.10.2007./
 38. UREDBA o izmjeni Uredbe o vršenju ovlašćenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjeni Uredbe o vršenju ovlasti organa Federacije Bosne i Hercegovine u gospodarskim društvima sa učešćem državnog kapitala (hrvatski jezik)
 39. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o Federalnom štabu civilne zaštite (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o Federalnom stožeru civilne zaštite (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 75/07 /24.10.2007./
 40. UREDBA o izmjeni i dopuni Uredbe o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaće
  "Službene novine Federacije BiH", broj 83/07 /21.11.2007./
 41. UREDBA o organizaciji i regulaciji sektora gasne privrede (bosanski jezik)
  UREDBA o organizaciji i regulaciji sektora plinskog gospodarstva (hrvatski jezik)
 42. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o Uredu za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine
  "Službene novine Federacije BiH", broj 85/07 /28.11.2007./
 43. UREDBA o građevinama i zahvatima od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine i građevinama, djelatnostima i zahvatima koji mogu u znatnoj mjeri uticati na okoliš, život i zdravlje ljudi Federacije Bosne i Hercegovine i šire, za koju urbanističku saglasnost izdaje Federalno ministarstvo prostornog uređenja (bosanski jezik)
  UREDBA o građevinama i zahvatima od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine i građevinama, djelatnostima i zahvatima koji mogu u znatnoj mjeri uticati na okoliš, život i zdravlje ljudi Federacije Bosne i Hercegovine i šire, za koju urbanističku suglasnost izdaje Federalno ministarstvo prostornog uređenja (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 88/07 /10.12.2007./
 44. UREDBA o vrsti, sadržaju, označavanju i čuvanju, kontroli i nostrifikaciji investiciono-tehničke dokumentacije (bosanski jezik)
  UREDBA o vrsti, sadržaju, označavanju i čuvanju, kontroli i nostrifikaciji investiciono-tehničke dokumentacije (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 89/07 /12.12.2007./
 45. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o sticanju prava na starosnu penziju pod povoljnijim uvjetima pripadnika bivše Vojske Federacije Bosne i Hercegovine i državnih službenika i namještenika bivšeg Federalnog ministarstva odbrane