Hronološki registar uredbi objavljenih u "Službenim novinama FBiH" u 2006. godini

HRONOLOŠKI REGISTAR UREDBI OBJAVLJENIH U
"SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BiH" U 2006. GODINI

 

«Službene novine Federacije BiH», broj 3/06 /25.01.2006./
 1. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju državni službenici, uvjetima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju državni službenici, uvjetima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 17/06 /12.04.2006./
 2. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Federalne novinske agencije
 3. UREDBA o postupku medicinskog vještačenja i osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje
  «Službene novine Federacije BiH», broj 19/06 /19.04.2006./
 4. UREDBA o izmjenama Uredbe o dodjeljivanju i oduzimanju činova policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjenama Uredbe o dodjeljivanju i oduzimanju činova policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 29/06 /14.06.2006./
 5. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o dopunskim poslovima osnovne djelatnosti i poslovima pomoćne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju namještenici (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o dopunskim poslovima osnovne djelatnosti i poslovima pomoćne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju namještenici (hrvatski jezik)
  Službene novine Federacije BiH», broj 31/06 /21.06.2006./
 6. UREDBA o obavezi dostavljanja godišnjeg izvještaja o ispunjenju uvjeta iz dozvole za upravljanje otpadom
  Službene novine Federacije BiH», broj 33/06 /28.06.2006./
 7. UREDBA o postupku verificiranja tražbina i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  UREDBA o postupku verificiranja tražbina i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 8. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaće (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaće (hrvatski jezik)
  Službene novine Federacije BiH», broj 36/06 /10.07.2006./
 9. UREDBA o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija (bosanski jezik)
  UREDBA o načelima za utvrđivanje unutarnje organizacije federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija (hrvatski jezik)
  Službene novine Federacije BiH», broj 38/06 /19.07.2006./
 10. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o Federalnom štabu civilne zaštite (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o Federalnom stožeru civilne zaštite (hrvatski jezik)
 11. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o sadržaju i načinu izrade planova zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o sadržaju i načinu izrade planova zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća (hrvatski jezik)
 12. UREDBA o izmjenama Uredbe o načinu davanja i vraćanja materijalnih sredstava uzetih za potrebe civilne zaštite (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjenama Uredbe o načinu davanja i vraćanja materijalnih sredstava uzetih za potrebe civilne zaštite (hrvatski jezik)
 13. UREDBA o izmjenama Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjenama Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća (hrvatski jezik)
 14. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o vrsti, kriterijima i postupku za dodjelu priznanja i nagrada civilne zaštite (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o vrsti, kriterijima i postupku za dodjelu priznanja i nagrada civilne zaštite (hravstki jezik)
 15. UREDBA o selektivnom prikupljanjum pakovanju i označavanju otpada (bosanski jezik)
  UREDBA o selektivnom prikupljanjum pakiranju i označavanju otpada (hrvatski jezik)
  Službene novine Federacije BiH», broj 39/06 /26.07.2006./
 16. UREDBA o finansijskim i drugim garancijama za pokrivanje troškova rizika od mogućih šteta, sanacije i postupaka nakon zatvaranja deponije (bosanski jezik)
  UREDBA o financijskim i drugim garancijama za pokrivanje troškova rizika od mogućih šteta, sanacije i postupaka nakon zatvaranja deponije (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 42/06 (02.08.2006.)
 17. UREDBA o izmjeni Uredbe o vršenju ovlasti organa Federacije Bosne i Hercegovine
  u gospodarskim društvima sa učešćem državnog kapitala (hrvatski jezik)

  UREDBA o izmjeni Uredbe o vršenju ovlasti organa Federacije Bosne i Hercegovine
  u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala (bosanski jezik)

  «Službene novine Federacije BiH», broj 44/06 (09.08.2006.)
 18. UREDBA o stalnim sudskim tumačima (bosanski jezik)
  UREDBA o stalnim sudskim tumačima (hrvatski jezik)
 19. UREDBA o boravišnoj taksi (bosanski jezik)
  UREDBA o boravišnoj pristojbi(hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 46/06 (16.8.2006.)
 20. UREDBA o izmjenama Uredbe u Službi za zajedničke poslove organa i tijela
  Federacije Bosne i Hercegovine

  «Službene novine Federacije BiH», broj 55/06 /20.09.2006./
 21. UREDBA o prestanku važenja Uredbe o obrazovanju Federalne komisije za nestale osobe (bosanski jezik)
  UREDBA o prestanku važenja Uredbe o obrazovanju Federalne komisije za nestale osobe (hrvatski jezik)
 22. UREDBA o naoružanju i opremi Federalne uprave policije (bosanski jezik)
  UREDBA o naoružanju i opremi Federalne uprave policije (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 58/06 /27.09.2006./
 23. UREDBA o obezbjeđenju sredstava za nabavku putničkih automobila ratnim vojnim invalidima 100% prv grupe
 24. UREDBA o organizovanju službi zaštite i spašavanja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  UREDBA o organiziranju službi zaštite i spašavanja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 63/06 /25.10.2006./
 25. UREDBA o načinu korištenja naplaćenih novčanih sredstava iz pasivnog podbilansa preduzeća i banaka (bosanski jezik)
  UREDBA o načinu korištenja naplaćenih novčanih sredstava iz pasivnog podbilance poduzeća i banaka (hrvatski jezik)
  “Službene novine Federacije BiH” , broj 66/06 /06.11.2006./
 26. UREDBA o izmjeni Uredbe o postupku verificiranja tražbina i gotovinskih isplata po osnovi računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine
  “Službene novine Federacije BiH”, broj 69/06 /15.11.2006./
 27. UREDBA o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine
  “Službene novine Federacije BiH”, broj 71/06 /22.11.2006./
 28. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o Uredu za zakonodavstvo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
  “Službene novine Federacije BiH”, broj 73/06 /29.11.2006./
 29. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o metodologiji za pripremu programa i izradu početnog bilansa preduzeća za privatizaciju (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o metodologiji za pripremu programa i izradu početne bilance preduzeća za privatizaciju (hrvatski jezik)
 30. UREDBA o pravilima promjene strukture kapitala preduzeća po osnovu zajedničkog ulaganja (bosanski jezik)
  UREDBA o pravilima promjene strukture kapitala poduzeća po osnovu zajedničkog ulaganja (hrvatski jezik)
 31. UREDBA o postupku pripreme i podjele preduzeća na tehnoekonomske cjeline u svrhu privatizacije (bosanski jezik)
  UREDBA o postupku pripreme i podjele poduzeća na tehnoekonomske cjeline u svrhu privatizacije (hrvatski jezik)
 32. UREDBA o izmjenama Uredbe o boravišnoj taksi (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjenama Uredbe o boravišnoj pristojbi (hrvatski jezik)
  “Službene novine Federacije BiH”, broj 75/06 /04.12.2006./
 33. UREDBA o sticanju prava na starosnu penziju pod povoljnijim uvjetima pripadnika bivše Vojske Federacije Bosne i Hercegovine i državnih službenika i namještenika bivšeg Federalnog ministarstva odbrane  
  “Službene novine Federacije BiH”, broj 78/06 /13.12.2006./
 34. UREDBA o dopunama Uredbe o uvjetima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine