Hronološki registar uredbi objavljenih u "Službenim novinama FBiH" u 2005. godini

HRONOLOŠKI REGISTAR UREDBI OBJAVLJENIH U
"SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BiH" U 2005. GODINI

 

«Službene novine Federacije BiH» , broj 2/05

    

/10.01.2005./

 1. UREDBA o Uredu za informiranje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  UREDBA o Uredu za informiranje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 2. UREDBA o prestanku važenja Uredbe o postupku nabavke robe, vršenju usluga i ustupanju radova (bosanski jezik)
  UREDBA o prestanku važenja Uredbe o postupku nabave robe, vršenju usluga i ustupanju radova (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 3/05/14.01.2005./
 3. UREDBA o uvjetima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za državne službenike u tijelima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) *pdf format
  UREDBA o uslovima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za državne službenike u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) *pdf format
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 6/05 /26.01.2005./
 4. UREDBA o plaćama i dodacima na plaću pripadnika Sudbene policije u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  UREDBA o plaćama i dodacima na plaću pripadnika Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 10/05 /23.02.2005./
 5. UREDBA o dopuni Uredbe o vršenju ovlašćenja i obaveza organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim društvima po osnovu državnog kapitala (bosanski jezik)
  UREDBA o dopuni Uredbe o vršenju ovlasti i obveza organa Federacije Bosne i Hercegovine u gospodarskim društvima po osnovu državnog kapitala (hrvatski jezik)
 6. UREDBA o dopuni Uredbe o uvjetima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za državne službenike u tijelima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine
  «Službene novine Federacije BiH», broj 21/05 /04.04.2005./
 7. UREDBA o mjerilima, kriterijima i načinu izgradnje skloništa i tehničkim normativima za kontrolu ispravnosti skloništa (hrvatski jezik)
  UREDBA o mjerilima, kriterijima i načinu izgradnje skloništa i tehničkim normativima za kontrolu ispravnosti skloništa (bosanski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH» broj 28/05 (11.05.2005.)
 8. UREDBA o Uredu za saradnju i zastupanje pred Komisijom za ljudska prava pri Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine
  «Službene novine Federacije BiH» broj 35/05 /20.06.2005./
 9. UREDBA o kriterijima, načinu i postupku priznavanja vremena provedenog u odbrani Bosne i Hercegovine u penzijski staž kao poseban staž (bosanski jezik)
  UREDBA o kriterijima, načinu i postupku priznavanja vremena provedenog u obrani Bosne i Hercegovine u mirovinski staž kao poseban staž (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 36/05 /22.06.2005./
 10. UREDBA o utvrđivanju tijela, osoba i zdravstvenih ustanova za provedbu transplatacionih postupaka u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  UREDBA o utvrđivanju tijela, lica i zdravstvenih ustanova za sprovedbu transplatacionih postupaka u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH» broj 41/05 /13.07.2005./
 11. UREDBA o finansijskim garancijama kojima se može osigurati prekogranični promet otpada (bosanski jezik)
  UREDBA o financijskim garancijama kojima se može osigurati prekogranični promet otpada (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH» broj 48/05 /3.08.2005./
 12. UREDBA o vršenju ovlasti organa Federacije Bosne i Hercegovine u gospodarskim društvima sa učešćem državnog kapitala (hrvatski jezik)
  UREDBA o vršenju ovlašćenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala (bosanski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH» broj 62/05 /1.11.2005./
 13. UREDBA o tekstu i načinu polaganja zakletve policijskih službenika Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  UREDBA o tekstu i načinu polaganja prisege policijskih službenika Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 14. UREDBA o uspostavljanju Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  UREDBA o uspostavi Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 15. UREDBA o jedinstvenoj policijskoj uniformi (bosanski jezik)
  UREDBA o jedinstvenoj policijskoj odori (hrvatski jezik)
 16. UREDBA o obliku službene policijske iskaznice i značke (bosanski jezik)
  UREDBA o obliku službene policijske iskaznice i značke (hrvatski jezik)
 17. UREDBA o privremenom eksternom premještaju policijskih službenika (bosanski jezik)
  UREDBA o privremenom eksternom premještaju policijskih službenika (hrvatski jezik)
 18. UREDBA o dodjeljivanju i oduzimanju činova policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  UREDBA o dodjeli i oduzimanju činova policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 19. UREDBA o zaštiti tradicionalnih i starih zanata (bosanski jezik)
  UREDBA o zaštiti tradicionalnih i starih zanata (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH» broj 64/05 /9.11.2005.
 20. UREDBA o vezanim i posebnim obrtima (bosanski jezik)
  UREDBA o vezanim i posebnim obrtima (hrvatski jezik)
 21. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Gender centra Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o utemeljenju Gender centra Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH» broj 65/05/ 16.11.2005.
 22. UREDBA o plaćama i naknadama plaća policijskih službenika Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  UREDBA o plaćama i naknadama plaća policijskih službenika Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 23. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o uvjetima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za državne službenike u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine
  «Službene novine Federacije BiH» broj 68/05/7.12.2005.
 24. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaće (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaće (hrvatski jezik)
 25. UREDBA o Uredu za pritužbe javnosti (bosanski jezik)
  UREDBA o Uredu za pritužbe javnosti (hrvatski jezik)
 26. UREDBA o dopuni Uredbe o uspostavi koordinacionog mehanizma ze upravljanje koodinaciju sredstava za razvoj u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  UREDBA o dopuni Uredbe o uspostavi koordinacijskog mehanizma ze upravljanje koodiniranje sredstava za razvitak u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH» broj 69/05 /14.12.2005./
 27. UREDBA o dopunskim poslovima osnovne djelatnosti i poslovima pomoćne djelatnosti iz nadležnosti organa džavne službe koje obavljaju namještenici (bosanski jezik)
  UREDBA o dopunskim poslovima osnovne djelatnosti i poslovima pomoćne djelatnosti iz nadležnosti organa džavne službe koje obavljaju namještenici (hrvatski jezik)