Hronološki registar uredbi objavljenih u "Službenim novinama FBiH" u 2003. godini

HRONOLOŠKI REGISTAR UREDBI OBJAVLJENIH U
"SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BiH" U 2003. GODINI

 1. “Službene novine Federacije BiH”, broj 5/03 ( 10.02.2003.)
  UREDBA o prestanku važenja Uredbe o plaćanju doprinosa za lica koja se prvi put
  upošljavaju ( bosanski jezik)

  UREDBA o prestanku važenja Uredbe o plaćanju dopronosa za osobe koje se prvi
  put upošljavaju (hrvatski jezik)

  “Službene novine Federacije BiH”, broj 6/03 (17.02.2003.)
 2. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku nabave robe, vršenju usluga
  i ustupanju radova ( hrvatski jezik)

  UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku nabavke robe, vršenju usluga i ustupanju radova ( bosanski jezik)
  " Službene novine Federacije BiH", broj 12/03 (28.03.2003.)
 3. UREDBA o organiziranju i načinu vršenja arhivskih poslova u pravnim osobama u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  UREDBA o organizovanju i načinu vršenja arhivskih poslova u pravnim licima u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
 4. UREDBA o uvjetima i načinu polaganja stručnog arhivističkog ispita i načinu stjecanja stručnih zvanja u arhivskoj struci (hrvatski jezik)
  UREDBA o uslovima i načinu polaganja stručnog arhivističkog ispita i načinu stjecanja stručnih zvanja u arhivskoj struci (bosanski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 15/03 (18.04.2003.)
 5. UREDBA o izmjenama Uredbe o članarinama u turističkim zajednicama
  «Službene novine Federacije BiH», broj 22/03 (24.05.2003.)
 6. UREDBA o organiziranju i načinu vršenja arhivskih poslova u organima uprave u službama za upravu u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  UREDBA o organiziranju i načinu vršenja arhivskih poslova u organima uprave u službama za upravu u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
 7. UREDBA o načinu izdavanja suglasnosti za obavljanje posebnog obrta (hrvatski jezik)
  UREDBA o načinu izdavanja saglasnosti za obavljanje posebnog obrta (bosanski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 23/03 (02.06.2003.)
 8. UREDBA o vezanim i posebnim obrtima (bosanski jezik)
  UREDBA o vezanim i posebnim obrtima (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 30/03 (08.07.2003.)
 9. UREDBA o vrsti i oblicima žigova koji su u upotrebi kod verificiranja mjerila (bosanski jezik)
  UREDBA o vrsti i oblicima žigova koji su u upotrebi kod verificiranja mjerila (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 38/03 (05.08.2003.)
 10. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Federalne
  novinske agencije (bosanski jezik)

  UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Federalne
  novinske agencije (hrvatski jezik)
 11. UREDBA o članarinama u turističkim zajednicama (bosanski jezik)
  UREDBA o članarinama u turističkim zajednicama (hrvatski jezik)
 12. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o boravišnoj taksi (bosanski jezik)
  UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o boravišnoj taksi (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 40/03 (14.08.2003.)
 13. UREDBA o postupku nabave robe, vršenju usluga i ustupanju radova
  (hrvatski jezik

  UREDBA o postupku nabave robe, vršenju usluga i ustupanju radova
  (bosanski jezik)

  “Službene novine Federacije BiH”, broj 43/03 /01.09.2003./
 14. Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o naknadama i drugim
  materijalnim pravima rukovoditelja izvršnih organa vlasti Federacije
  Bosne i Hercegovine i službenika federalnih ministarstava i drugih
  tijela federalne uprave (hrvatski jezik)

  Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o naknadama i drugim
  materijalnim pravima rukovodilaca izvršnih organa vlasti Federacije
  Bosne i Hercegovine i službenika federalnih ministarstava i drugih
  tijela federalne uprave (bosanski jezik)

  “Službene novine Federacije BiH” , broj 48/03 /26.09.2003./
 15. UREDBA o uspostavi koordinacionog mehanizma za upravljanje i koordinaciju
  sredstava za razvoj u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

  UREDBA o uspostavi koordinacijskog mehanizma za upravljanje i koordiniranje
  sredstava za razvitak u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 16. UREDBA o osnivanju Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
  (bosanski jezik)

  UREDBA o osnivanju Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine
  (hrvatski jezik)
 17. UREDBA o osnivanju Odbora državne službe za žalbe (bosanski jezik)
  UREDBA o osnivanju Odbora državne službe za prizive (hrvatski jezik)
  “Službene novine Federacije BiH” , broj 50/03 (10.10.2003.)
 18. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o privremenom vršenju
  upravnog nadzora nad organizacijom rada stanica za tehnički pregled
  vozila (bosanski jezik)

  UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o privremenom vršenju
  upravnog nadzora nad organizacijom rada stanica za tehnički pregled
  vozila (hrvatski jezik)

  “Službene novine Federacije BiH” , broj 54/03 (31.10.2003.)
 19. UREDBA o Federalnom štabu civilne zaštite (bosanski jezik)
  UREDBA o Federalnom stožeru civilne zaštite (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH, broj 56/03 (14.11.2003.)
 20. UREDBA o dopuni Uredbe o vršenju ovlašćenja i obaveza organa Federacije Bosne i
  Hercegovine u privrednim društvima po osnovu državnog kapitala (bosanski jezik)

  UREDBA o dopuni Uredbe o vršenju ovlaštenja i obveza organa Federacije Bosne i
  Hercegovine u gospodarskim društvima po osnovu državnog kapitala (hrvatski jezik)

  “Službene novine Federacije BiH” , broj 58/03 /24.11.2003./
 21. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku
  nabave robe, vršenju usluga i ustupanju radova (hrvatski jezik)
  UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku
  nabavke robe, vršenju usluga i ustupanju radova (bosanski jezik)

  “Službene novine Federacije BiH” ,broj 59/03 (28.11.2003.)
 22. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o uvjetima i načinu
  polaganja stručnog upravnog ispita službenika organa uprave
  i službi za upravu (bosanski jezik)

  UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o uvjetima i načinu
  polaganja stručnog upravnog ispita službenika organa uprave
  i službi za upravu (hrvatski jezik)