Hronoloski registar uredbi objavljenih u " Sluzbenim novinama FBiH" u 2000. godini

HRONOLOSKI REGISTAR UREDBI OBJAVLJENIH U "SLUZBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BIH"
U 2000. GODINISluzbene novine FBiH br. 2
1. UREDBA o povoljnijim uvjetima za sticanje prava na starosnu mirovinu vojnih
                     osiguranika Vojske Federacije Bosne i Hercegovine(hrvatski jezik)

    UREDBA o povoljnijim uvjetima za sticanje prava na starosnu penziju vojnih
                     osiguranika Vojske Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

2. UREDBA o clanarinama u turistickim zajednicama (hrvatski jezik)
    UREDBA o clanarinama u turistickim zajednicama (bosanski jezik)
Sluzbene novine FBiH br. 8
3. UREDBA o vrsenju ovlascenja i obveza organa Federacije BiH u gospodarskim
                     drustvima po osnovu drzavnog kapitala (hrvatski jezik)

    UREDBA o vrsenju ovlascenja i obaveza organa F BiH u privrednim drustvima
                      po osnovu drzavnog kapitala (bosanski jezik)

4. UREDBA o koncesijama na vodama i javnom vodnom dobru (hrvatski jezik)
    UREDBA o koncesijama na vodama i javnom vodnom dobru (bosanski jezik)
Sluzbene novine FBiH br. 12
5. UREDBA o upisu u sudski registar pravnih osoba koje obavljaju gospodarsku
                     djelatnost (hrvatski jezik)

UREDBA o upisu u sudski registar pravnih osoba koje obavljaju privrednu
                     djelatnost (bosanski jezik)

6. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o poslovima osnovnih djelatnosti
                     i pomocno-tehnickim poslovima i uvjetima za njihovo vrsenje u
                      organima uprave i sluzbama za upravu u Federaciji BiH (hrvatski jezik)

UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o poslovima osnovnih djelatnosti
                     i pomocno-tehnickim poslovima i uvjetima za njihovo vrsenje u
                     organima uprave i sluzbama za upravu u Federaciji Bosne i
                     Hercegovine (bosanski jezik)

7. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o nacelima za utvrdjivanje unutarnjeg
                     ustrojstva federalnih organa uprave i federalnih ustanova (hrvatski jezik)

UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o nacelima za utvrdjivanje unutrasnje
                     organizacije federalnih organa uprave i federalnih ustanova (bosanski jezik)

8. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o uvjetima i nacinu polaganja
    strucnog upravnog ispita sluzbenika organa uprave i sluzbi za upravu (hrvatski jezik)

   UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o uvjetima i nacinu polaganja
                     strucnog upravnog ispita sluzbenika organa uprave i sluzbi za upravu
                     (bosanski jezik)

Sluzbene novine FBiH br. 16
9. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o upisu u sudski registar pravnih
                     osoba koje obavljaju gospodarsku djelatnost (hrvatski jezik)

    UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o upisu u sudski registar pravnih
                     osoba koje obavljaju privrednu djelatnost (bosanski jezik)

Sluzbene novine FBiH br. 19
10. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Federalnog centra
                     za uklanjanje mina i neeksplodiranih ubojnih sredstava (bosanski jezik)

      UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Federalnog centra
                     za uklanjanje mina i neeksplodiranih ubojnih sredstava (hrvatski jezik)

Sluzbene novine FBiH br. 22
11. UREDBA o utvrdjivanju kriterija za dobijanje dozvole za ucesce u privatizaciji
                     banaka (hrvatski jezik)

      UREDBA o utvrdjivanju kriterija za dobijanje dozvole za ucesce u privatizaciji
                     banaka (bosanski jezik)

12. UREDBA o prestanku vazenja Uredbe o osnivanju Ureda federalnih organa
                     uprave za podrucje opcine Brcko (hrvatski jezik)

      UREDBA o prestanku vazenja Uredbe o osnivanju Ureda federalnih organa
                     uprave za podrucje opcine Brcko (bosanski jezik)

Sluzbene novine FBiH br. 23
13. UREDBA o nacinu rada riznice (trezora) , o sistemu glavne knjige riznice
                     (trezora) i nacinu vodjenja jedinstvenog racuna riznice (trezora)
                     (bosanski jezik)

      UREDBA o nacinu rada riznice (trezora), o sistemu glavne knjige riznice
                     (trezora) i nacinu vodjenja jedinstvenog racuna raznice (trezora)
                     (hrvatski jezik)

14. UREDBA o dopunama Uredbe o osnivanju ureda za rjesavanje statusnih
                     pitanja raseljenih osoba - prognanika i izbjeglica sa podrucja
                     Republike Srpske (bosanski jezik)

      UREDBA o dopunama Uredbe o osnivanju ureda za rjesavanje statusnih
                     pitanja raseljenih osoba - prognanika i izbjeglica sa podrucja
                      Republike Srpske (hrvatski jezik)

Sluzbene novine FBiH br. 28
15. UREDBA o cinovima i oznakama cinova u federalnoj policiji i zvanjima
                     ovlastenih sluzbenih osoba u Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova -
                     Federalnom ministartsvu unutarnjih poslova (hrvatski jezik)

      UREDBA o cinovima i oznakama cinova u federalnoj policiji i zvanjima
                     ovlastenih sluzbenih osoba u Federanom ministarstvu unutrasnjih
                     poslova - Federalnom ministarstvu unutrasnjih poslova (bosanski
                     jezik)

Sluzbene novine FBiH br. 34
16. UREDBA o prestanku vazenja Uredbe o medjuentitetskoj trgovini
                     (hrvatski jezik)

      UREDBA o prestanku vazenja Uredbe o medjuentitetskoj trgovini
                     (bosanski jezik)

Sluzbene novine FBiH br. 36
17. UREDBA o Federalnom stabu civilne zastite (bosanski jezik)
      UREDBA o Federalnom stozeru civilne zastite (hrvatski jezik)
18. UREDBA o dopuni uredbe o upisu u sudski registar pravnih osoba
                       koje obavljaju privrednu djelatnost (bosanski jezik)

      UREDBA o dopuni uredbe o upisu u sudski registar pravnih osoba
                       koje obavljaju gospodarsku djelatnost (hrvatski jezik)

Sluzbene novine FBiH br. 40
19. UREDBA o dopuni uredbe o metodologiji za pripremu programa i
                       izradu pocetnog bilansa preduzeca za privatizaciju (bosanski jezik)

      UREDBA o dopuni uredbe o metodologiji za pripremu programa i
                       izradu pocetne bilance poduzeca za privatizaciju (hrvatski jezik)

20. UREDBA o privremenom vrsenju inspekcijskog nadzora nad
                       prometom visokotarifnih i drugih roba na trzistu Federacije
                       Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

      UREDBA o privremenom vrsenju inspekcijskog nadzora nad prometom
                       visokotarifnih i drugih roba na trzistu Federacije
                       Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

21. UREDBA o dopuni uredbe o vrsenju ovlascenja i obaveza organa
                       Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim drustvima
                       po osnovu drzavnog kapitala (bosanski jezik)

      UREDBA o dopuni uredbe o vrsenju ovlasti i obveza organa Federacije
                       Bosne i Hercegovine u gospodarskim drustvima po osnovu
                       drzavnog kapitala (hrvatski jezik)

Sluzbene novine FBiH br. 42
22. UREDBA o izmjeni i dopuni uredbe o osnivanju ureda za nadzor za
                       poslovanje nad drustvom za osiguranje (bosanski jezik)

      UREDBA o izmjeni i dopuni uredbe o osnivanju ureda za nadzor za
                       poslovanje nad drustvom za osiguranje (hrvatski jezik)

Sluzbene novine FBiH br. 43
23. UREDBA o dopuni uredbe o vrsenju ovlascenja i obaveza organa
                       Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim drustvima
                       po osnovu drzavnog kapitala (bosanski jezik)

      UREDBA o dopuni uredbe o vrsenju ovlasti i obveza organa Federacije
                       Bosne i Hercegovine u gospodarskim drustvima po osnovu
                       drzavnog kapitala (hrvatski jezik)

Sluzbene novine FBiH br. 45
24. UREDBA o uspostavljanju, funkcioniranju i odrzavanju jedinstvenog
                       informacionog sistema obnove i razvoja u Federaciji Bosne i
                       Hercegovine (bosanski jezik)

      UREDBA o uspostavljanju, funkcioniranju i odrzavanju jedinstvenog
                       informacijskog sustava obnove i razvoja u Federaciji Bosne
                       i Hercegovine (hrvatski jezik)

Službene novine FBiH br. 48/00
25. UREDBA o izmjeni Uredbe o upisu u javne knjige nekretnina i prava na
                      nekretninama u postupku privatizacije (hrvatski jezik)

      UREDBA o izmjeni Uredbe o upisu u javne knjige nekretnina i prava na
                      nekretninama u postupku privatizacije (bosanski jezik)

26. UREDBA o plaćanju doprinosa za osobe koje se prvi put zapošljavaju
                      (hrvatski jezik)

      UREDBA o plaćanju doprinosa za lica koja se prvi put zapošljavaju
                      (bosanski jezik)

27. UREDBA o osnivanju Federalne novinske agencije (hrvatski jezik)
      UREDBA o osnivanju Federalne novinske agencije (bosanski jezik)
Službene novine FBiH br. 49/00
28. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o naknadama i drugim materijalnim
                      pravima rukovoditelja izvršnih organa vlasti Federacije Bosne i
                       Hercegovine i službenika federalnih ministarstava i drugih tijela
                       federalne uprave (bosanski jezik)

      UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o naknadama i drugim materijalnim
                       pravima rukovoditelja izvršnih organa vlasti Federacije Bosne i
                       Hercegovine i službenika federalnih ministarstava i drugih tijela
                       federalne uprave (hrvatski jezik)

29. UREDBA o dopunama Uredbe o naknadama za putne troškove (bosanski jezik)
      UREDBA o dopunama Uredbe o naknadama za putne troškove (hrvatski jezik)
Službene novine FBiH br. 53/00
30. UREDBA o osnivanju Gender centra Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
      UREDBA o utemeljenju Gender centra Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)