Hronološki registar rješenja objavljenih u "Službenim novinama FBiH" u 2014. godini

HRONOLOŠKI REGISTAR RJEŠENJA OBJAVLJENIH U
"SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BIH" U 2014. GODINI«Službene novine Federacije BiH», broj 2/14 /10.1.2014./

  1. RJEŠENJE o izmjeni i dopunama Rješenja o imenovanju Komisije za vršenje neposrednog uvida u rješavanje prava prema Zakonu o prijevremenom
   povoljnijem penzionisanju boraca odbrambenooslobodilačkog rata (bosanski jezik)

   RJEŠENJE o izmjeni i dopunama Rješenja o imenovanju Povjerenja za vršenje neposrednog uvida u rješavanje prava prema Zakonu o prijevremenom povoljnijem umirovljenju branilaca domovinskog rata (hrvatski jezik)
  2. RJEŠENJE o imenovanju Federalne komisije za procjenu štete (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Federalnog povjerenstva za procjenu štete (hrvatski jezik)
  3. RJEŠENJE broj 03/05-31-1194/2013
   «Službene novine Federacije BiH», broj 4/14 /17.1.2014./
  4. RJEŠENJE o imenovanju dva člana Upravnog odbora Bosanskohercegovačke željezničke javne korporacije (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju dva člana Upravnog odbora Bosanskohercegovačke željezničke javne korporacije (hrvatski jezik)
  5. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za vođenje drugostepenog disciplinskog postupka za namještenike federalnih organa državne službe (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za vođenje drugostupanjskog disciplinskog postupka za namještenike federalnih organa državne službe (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 5/14 /22.1.2014./
  6. RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za izradu Prijedloga izmjena i dopuna Zakona o doprinosima u dijelu minimalnih plaća koje se odnose na oblast
   tekstila, obuće i kože
  7. RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Komisije
  8. RJEŠENJE o prijedlogu predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine
  9. RJEŠENJE broj 03/05-31-1065/2013
  10. RJEŠENJE broj 03/05-31-1228/2013
  11. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za rashodovanje stalnih sredstava i sitnog inventara Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
   «Službene novine Federacije BiH», broj 6/14 /24.1.2014./
  12. RJEŠENJE o imenovanju direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju direktora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 7/14 /29.1.2014./
  13. RJEŠENJE o utvrđivanju prijedloga za imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o utvrđivanju prijedloga za imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 8/14 /31.1.2014./
  14. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za pripremu dokumentacije za izbor pravnog lica kao stručnog konsultanta za potrebe Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u postupku dodjele ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju nafte i gasa od strateškog interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za pripremu dokumentacije za izbor pravnog osobe kao stručnog konsultanta za potrebe Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u postupku dodjele ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju nafte i plina od strateškog interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  15. RJEŠENJE o imenovanju Tima za vođenje pregovora u cilju zaključivanja Sporazuma o saradnji i bratimljenju Federacije Bosne i Hercegovine sa prefekturom Shizuoka (Japan) (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Tima za vođenje pregovora u cilju zaključivanja Sporazuma o suradnji i bratimljenju Federacije Bosne i Hercegovine sa prefekturom Shizuoka (Japan) (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 10/14 /7.2.2014./
  16. RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Zajedničku komisiju za ekonomsku saradnju između Bosne i Hercegovine i Republike Slovačke (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Zajedničko povjerenstvo za ekonomsku suradnju između Bosne i Hercegovine i Republike Slovačke (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 12/14 /14.2.2014./
  17. RJEŠENJE broj 03-31-39/2014 17
   «Službene novine Federacije BiH», broj 13/14 /19.2.2014./
  18. RJEŠENJE o imenovanju Pregovaračkog tima za vođenje pregovora sa Samostalnim sindikatom državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine
  19. RJEŠENJE broj 03-31-49/2014
  20. RJEŠENJE broj 03-31-49-1/2014
  21. RJEŠENJE broj 03-31-49-2/2014
  22. RJEŠENJE broj 03-31-49-3/2014
   «Službene novine Federacije BiH», broj 16/14 /28.2.2014./
  23. RJEŠENJE o imenovanju članova Koordinacionog odbora za praćenje izrade "Programa ruralnog razvoja Federacije Bosne i Hercegovine za period
   2013.-2020. godina" (bosanski jezik)

   RJEŠENJE o imenovanju članova Koordinacionog odbora za praćenje izrade "Programa ruralnog razvitka Federacije Bosne i Hercegovine za razdoblje 2013.-2020. godina" (hrvatski jezik)
  24. RJEŠENJE broj 03-31-84/2014 105
   «Službene novine Federacije BiH», broj 17/14 /5.3.2014./
  25. RJEŠENJE o imenovanju članova Komisije za izbor direktora Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za evropske integracije (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju članova Povjerenstva za izbor direktora Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za europske integracije (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 19/14 /12.3.2014./
  26. RJEŠENJE o utvrđivanju prijedloga za imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o utvrđivanju prijedloga za imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog poduzeća Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
  27. RJEŠENJE o utvrđivanju prijedloga za imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o utvrđivanju prijedloga za imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog poduzeća Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  28. RJEŠENJE o razrješenju predsjednika Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o razrješenju predsjednika Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju (hrvatski jezik)
  29. RJEŠENJE o privremenom imenovanju predsjednika Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o privremenom imenovanju predsjednika Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 21/14 /19.3.2014./
  30. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Finansijsko-informatičke agencije
  31. RJEŠENJE o imenovanju direktora Finansijsko-informatičke agencije
  32. RJEŠENJE o imenovanju zamjenika direktora Finansijsko-informatičke agencije
   «Službene novine Federacije BiH», broj 22/14 /21.3.2014./
  33. RJEŠENJE o imenovanju zamjenika direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Mostaru
  34. RJEŠENJE o prestanku važenja Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za jednog člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o prestanku važenja Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka izbora kandidata za jednog člana Upravnog odbora Neovisnog operatora sustava Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  35. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za dva člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka izbora kandidata za dva člana Upravnog odbora Neovisnog operatora sustava Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   „Službene novine Federacije BiH“, broj  29/14 /16.4.2014./
  36. RJEŠENJE o formiranju Interresorne radne grupe za Program razvoja Srebrenice
  37. RJEŠENJE o imenovanju Radne skupine za izradu zakonskog rješenja kojim će se jednoobrazno riješiti pitanje održavanja spomen obilježja i grobalja u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za izradu zakonskog rješenja kojim će se jednoobrazno riješiti pitanje održavanja spomen obilježja i grobalja u Federaciji Bosne i
   Hercegovine (bosanski jezik)

    „Službene novine Federacije BiH“, broj  30/14 /18.4.2014./
  38. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izbor člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo
  39. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Tima za monitoring i koordinaciju provođenja Općeg plana Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije
  40. RJEŠENJE broj 03/05-02-193-1/2013
  41. RJEŠENJE broj 03/05-02-193-1/1/2013
  42. RJEŠENJE broj 03/05-02-193-1/2/2013
  43. RJEŠENJE broj 03/05-02-193-1/3/2013
  44. RJEŠENJE broj 03/05-02-193-1/4/2013
  45. RJEŠENJE broj 03/05-02-193-1/5/2013
  46. RJEŠENJE broj 03/05-02-193-1/6/2013
  47. RJEŠENJE broj 03/05-02-193-1/7/2013
  48. RJEŠENJE broj 03/05-02-193-1/8/2013
  49. RJEŠENJE broj 03/05-02-193-1/9/2013
  50. RJEŠENJE broj 03/05-02-193-1/10/2013
  51. RJEŠENJE broj 03/05-02-193-1/11/2013
  52. RJEŠENJE broj 03/05-02-193-1/12/2013
  53. RJEŠENJE broj 03/05-02-193-1/13/2013
  54. RJEŠENJE broj 03/05-02-193-1/14/2013
  55. RJEŠENJE broj 03/05-02-193-1/15/2013
  56. RJEŠENJE broj 03/05-02-193-1/16/2013
  57. RJEŠENJE broj 03/05-02-193-1-17/2013
  58. RJEŠENJE broj 03/05-02-193-1/18/2013
  59. RJEŠENJE broj 03/05-02-193-1/19/2013
  60. RJEŠENJE broj 03/05-02-193-1/20/2013
  61. RJEŠENJE broj 03/05-02-193-1/21/2013
  62. RJEŠENJE broj 03/05-02-193-1/22/2013
  63. RJEŠENJE broj 03/05-02-193-1/23/2013
  64. RJEŠENJE broj 03/05-02-193-1/24/2013
  65. RJEŠENJE broj 03/05-02-193-1/25/2013
  66. RJEŠENJE broj 03/05-02-193-1/26/2013
  67. RJEŠENJE broj 03/05-31-1139/2013
  68. RJEŠENJE broj 03-31-356/2014
  69. RJEŠENJE broj 03-31-356-1/2014
  70. RJEŠENJE broj 03-31-388/2014
  71. RJEŠENJE broj 03-31-388-1/2014
  72. RJEŠENJE broj 03-31-388-2/2014
  73. RJEŠENJE broj 03-31-388-3/2014
  74. RJEŠENJE broj 03-31-388-4/2014
  75. RJEŠENJE broj 03-31-388-5/2014
  76. RJEŠENJE broj 03-31-388-6/2014
   «Službene novine Federacije BiH», broj 31/14 /23.4.2014./
  77. RJEŠENJE o imenovanju Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)
  78. RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za izradu prijedloga rješenja kojim će regulirati upravljanje nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine historijskim gradskim područjem Počitelja
   «Službene novine Federacije BiH», broj 32/14 /25.4.2014./
  79. RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Organizacioni odbor za obilježavanje 11. jula 1995. godine, 19. godišnjice genocida nad Bošnjacima "Sigurne zone UN-a" Srebrenica (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Organizacioni odbor za obilježavanje 11. srpnja 1995. godine, 19. godišnjice genocida nad Bošnjacima "Sigurne zone UN-a" Srebrenica (hrvatski jezik)
  80. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izbor kandidata za imenovanje članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za izbor kandidata za imenovanje članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  81. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izbor kandidata za imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Nacionalni park "UNA" (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za izbor kandidata za imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog poduzeća Nacionalni park "UNA" (hrvatski jezik)
  82. RJEŠENJE broj 03-31-387/2014
  83. RJEŠENJE broj 03-31-389/2014
  84. RJEŠENJE broj 03-31-404/2014
  85. RJEŠENJE broj 03-31-422/2014
  86. RJEŠENJE broj 03-31-422-1/2014
  87. RJEŠENJE broj 03-31-422-2/2014
  88. RJEŠENJE broj 03-31-422-3/2014
  89. RJEŠENJE broj 03-31-422-4/2014
  90. RJEŠENJE broj 03-31-422-5/2014
  91. RJEŠENJE broj 03-31-422-6/2014
  92. RJEŠENJE broj 03-31-422-7/2014
  93. RJEŠENJE broj 03-31-422-8/2014
  94. RJEŠENJE broj 03-31-422-9/2014
  95. RJEŠENJE broj 03-31-422-10/2014
  96. RJEŠENJE broj 03-31-422-11/2014
  97. RJEŠENJE broj 03-31-422-12/2014
   «Službene novine Federacije BiH», broj 34/14 /7.5.2014./
  98. RJEŠENJA o imenovanju Fiskalnog koordinacionog tijela Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Fiskalnog koordinacionog tijela Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  99. RJEŠENJE o imenovanju direktora Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju direktora Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  100. RJEŠENJE o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju Stručnog tima za izradu i praćenje provedbe Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici (2013-2017) (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju Stručnog tima za izradu i praćenje provedbe Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u obitelji (2013-2017) (hrvatski jezik)
  101. RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Interresornu radnu grupu za izradu Prijedloga strategije za borbu protiv korupcije (2015.-2019.)
  102. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za dva člana upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka izbora kandidata za dva člana upravnog odbora Nezavisnog operatora sustava Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 35/14 /9.5.2014./
  103. RJEŠENJE o privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine
  104. RJEŠENJE broj 03-31-388/2014 47
   «Službene novine Federacije BiH», broj 36/14 /14.5.2014./
  105. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izbor kandidata za upražnjenu poziciju člana Upravnog odbora Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini - FIPA (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za izbor kandidata za upražnjenu poziciju člana Upravnog odbora Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini - FIPA (hrvatski jezik)
  106. RJEŠENJE o razrješenju privremenog koordinatora za evropske integracije ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o razrješenju privremenog koordinatora za europske integracije ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 37/14 /16.5.2014./
  107. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora članova Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka izbora članova Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  108. RJEŠENJE o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Komisije za izbor kandidata za imenovanje članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Povjerenstva za izbor kandidata za imenovanje članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  109. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za članove Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka izbora kandidata za članove Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  110. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izbor kandidata za članove Nadzornog odbora Javnog poduzeća Nacionalni park "Una" društvo sa ograničenom odgovornošću Bihać (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za izbor kandidata za članove Nadzornog odbora Javnog poduzeća Nacionalni park "Una" društvo sa ograničenom odgovornošću Bihać (hrvatski jezik)
  111. RJEŠENJE o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Komisije za izbor kandidata za imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Nacionalni park "Una" Bihać (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Povjerenstva za izbor kandidata za imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog poduzeća Nacionalni park "Una" Bihać (hrvatski jezik)
  112. RJEŠENJE broj 03-31-466/2014
  113. RJEŠENJE broj 03-31-514/2014
  114. RJEŠENJE broj 03-31-551/2014
  115. RJEŠENJE broj 03-31-551-1/2014
  116. RJEŠENJE broj 03-31-555-1/2014
  117. RJEŠENJE broj 03-31-551-2/2014
  118. RJEŠENJE broj 03-31-551-3/2014
  119. RJEŠENJE broj 03-31-551-4/2014
  120. RJEŠENJE broj 03-31-555/2014
  121. RJEŠENJE broj 03-31-555-2/2014
  122. RJEŠENJE broj 03-31-555-3/2014
  123. RJEŠENJE broj 03-31-555-4/2014
   «Službene novine Federacije BiH», broj 39/14 /21.5.2014./
  124. RJEŠENJE o imenovanju Drugostepene stambene komisije za dodjelu zamjenskih stanova, dodjelu stanova i obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Drugostupanjskog stambenog povjerenstva za dodjelu zamjenskih stanova, dodjelu stanova i obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva obrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 40/14 /23.5.2014./
  125. RJEŠENJE o imenovanju Tijela za pregovore sa Nezavisnim sindikatom zdravstvenih radnika uposlenih u zdravstvu Federacije Bosne i Hercegovine
   «Službene novine Federacije BiH», broj 44/14 /4.6.2014./
  126. RJEŠENJE o izmjenama Rješenja o postavljenju komandanta, načelnika i članova Federalnog štaba civilne zaštite (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o izmjenama Rješenja o postavljenju komandanta, načelnika i članova Federalnog štaba civilne zaštite (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 45/14
    /6.6.2014./
  127. RJEŠENJE broj 03-31-498/2014
  128. RJEŠENJE broj 03-31-498-1/2014
  129. RJEŠENJE broj 03-31-498-2/2014
  130. RJEŠENJE broj 03-31-591/2014
  131. RJEŠENJE broj 03-31-591-1/2014
  132. RJEŠENJE broj 03-31-591-2/2014
  133. RJEŠENJE broj 03-31-591-3/2014
  134. RJEŠENJE broj 03-31-591-4/2014
  135. RJEŠENJE broj 03-31-637/2014
  136. RJEŠENJE broj 03-31-637-1/2014
   «Službene novine Federacije BiH», broj 46/14 /11.6.2014./
  137. RJEŠENJE o izmjenama Rješenja o postavljenju komandanta, načelnika i članova Federalnog štaba civilne zaštite
   «Službene novine Federacije BiH», broj 48/14 /18.6.2014./
  138. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine
  139. RJEŠENJE o imenovanju zamjenika direktora Federalne uprave policije u sastavu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova – Federalnog ministarstva unutarnjih poslova (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju zamjenika direktora Federalne uprave policije u sastavu Federalnog
   ministarstva unutarnjih poslova – Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova (hrvatski jezik)
  140. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za jednog člana Upravnog odbora Kompanije "Elektroprijenos Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka izbora kandidata za jednog člana Upravnog odbora Kompanije "Elektroprijenos Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  141. RJEŠENJE o privremenom imenovanju Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o privremenom imenovanju Upravnog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)
  142. RJEŠENJE o imenovanju članova Komisije za izbor direktora Federalne uprave civilne zaštite (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju članova Povjerenstva za izbor direktora Federalne uprave civilne zaštite (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 49/14 /20.6.2014./
  143. RJEŠENJE broj 03-31-640/2014 42
  144. RJEŠENJE broj 03-31-640-1/2014 43
  145. RJEŠENJE broj 03-31-640-2/2014 43
  146. RJEŠENJE broj 03-31-640-3/2014 44
  147. RJEŠENJE broj 03-31-640-4/2014 44
  148. RJEŠENJE broj 03-31-640-5/2014 44
  149. RJEŠENJE broj 03-31-640-6/2014 45
  150. RJEŠENJE broj 03-31-640-7/2014 45
  151. RJEŠENJE broj 03-31-640-8/2014 45
  152. RJEŠENJE broj 03-31-648-3/2014 46
   «Službene novine Federacije BiH», broj 50/14 /25.6.2014./
  153. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Zajedničku komisiju za ekonomsku saradnju između Bosne i Hercegovine i Republike Slovačke (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Zajedničko povjerenstvo za ekonomsku suradnju između Bosne i Hercegovine i Republike Slovačke (hrvatski jezik)
  154. RJEŠENJE o imenovanju članova Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine
  155. RJEŠENJE broj 03-31-694/2014
  156. RJEŠENJE broj 03-31-694-1/2014
  157. RJEŠENJE broj 03-31-694-2/2014
  158. RJEŠENJE broj 03-31-694-3/2014
  159. RJEŠENJE broj 03-31-694-4/2014
  160. RJEŠENJE broj 03-31-694-5/2014
  161. RJEŠENJE broj 03-31-694-6/2014
  162. RJEŠENJE broj 03-31-694-7/2014
  163. RJEŠENJE broj 03-31-694-8/2014
  164. RJEŠENJE broj 03-31-694-9/2014
  165. RJEŠENJE broj 03-31-694-10/2014
  166. RJEŠENJE broj 03-31-694-11/2014
  167. RJEŠENJE broj 03-31-694-12/2014
  168. RJEŠENJE broj 03-31-694-13/2014
  169. RJEŠENJE broj 03-31-694-14/2014
  170. RJEŠENJE broj 03-31-694-15/2014
  171. RJEŠENJE broj 03-31-694-16/2014
   «Službene novine Federacije BiH», broj 52/14 /2.7.2014./
  172. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provedbu postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje direktora Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje direktora Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  173. RJEŠENJE o privremenom imenovanju direktora Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o privremenom imenovanju direktora Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  174. RJEŠENJE o dopuni Rješenja o imenovanju zamjenika direktora Federalne uprave policije u sastavu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o dopuni Rješenja o imenovanju zamjenika direktora Federalne uprave policije u
   sastavu Federalnog ministarstva unutarnjih poslova - Federalnog ministarstva unutrašnjih
   poslova (hrvatski jezik)
  175. RJEŠENJE o razrješenju sa dužnosti zamjenika direktora Federalne uprave policije u sastavu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o razrješenju sa dužnosti zamjenika direktora Federalne uprave policije u sastavu
   Federalnog ministarstva unutarnjih poslova - Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova
   (hrvatski jezik)
  176. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine
  177. RJEŠENJE o razrješenju člana Upravnog odbora Fondacije za izdavaštvo (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o razrješenju člana Upravnog odbora Fondacije za izdavaštvo (hrvatski jezik)
  178. RJEŠENJE o privremenom imenovanju direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o privremenom imenovanju direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  179. RJEŠENJE o privremenom imenovanju zamjenika direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o privremenom imenovanju zamjenika direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 55/14 /9.7.2014./
  180. RJEŠENJE o formiranju Komisije (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o formiranju Komisije (hrvatski jezik)
  181. RJEŠENJE o razrješenju Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o razrješenju Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  182. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  183. RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine - Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za člana Koordinacionog tijela Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova za člana Koordinacionog tijela Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje (hrvatski jezik)
  184. RJEŠENJE broj 03-27-701-4/2014
  185. RJEŠENJE broj 03-31-740/2014
  186. RJEŠENJE broj 03-31-816/2014
  187. RJEŠENJE broj 03-31-817/2014
   «Službene novine Federacije BiH», broj 56/14 /11.7.2014./
  188. RJEŠENJE broj 03-31-640-9/2014
  189. RJEŠENJE broj 03-31-835/2014
  190. RJEŠENJE broj 03-31-859/2014
  191. RJEŠENJE broj 03-31-862/2014
  192. RJEŠENJE broj 03-31-779/2014
   «Službene novine Federacije BiH», broj 57/14 /16.7.2014./
  193. RJEŠENJE o imenovanju Nadzornog odbora Sveučilišne kliničke bolnice Mostar (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Nadzornog vijeća Sveučilišne kliničke bolnice Mostar (hrvatski jezik)
  194. RJEŠENJE o izmjenama Rješenja o imenovanju Upravnog odbora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o izmjenama Rješenja o imenovanju Upravnog vijeća Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (hrvatski jezik) 
  195. RJEŠENJE o privremenom imenovanju Nadzornog odbora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o privremenom imenovanju Nadzornog vijeća Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (hrvatski jezik) 
  196. RJEŠENJE o privremenom imenovanju Nadzornog odbora Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o privremenom imenovanju Nadzornog vijeća Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)  
  197. RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Upravnog vijeća Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 58/14 /18.7.2014./
  198. RJEŠENJE broj 03-31-640-10/2014
  199. RJEŠENJE broj 03-31-640-11/2014
  200. RJEŠENJE broj 03-31-640-12/2014
  201. RJEŠENJE broj 03-31-640-13/2014
  202. RJEŠENJE broj 03-31-640-14/2014
  203. RJEŠENJE broj 03-31-640-15/2014
  204. RJEŠENJE broj 03-31-640-16/2014
  205. RJEŠENJE broj 03-31-640-17/2014
  206. RJEŠENJE broj 03-31-640-18/2014
  207. RJEŠENJE broj 03-31-640-19/2014
  208. RJEŠENJE broj 03-31-640-20/2014
  209. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  210. RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za izradu Zakona o pravima boraca odbrambenooslobodilačkog rata u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za izradu Zakona o pravima branitelja domovinskog rata u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 61/14 /30.7.2014./
  211. RJEŠENJE o razrješenju direktora Kaznenopopravnog zavoda poluotvorenog tipa u Bihaću (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o razrješenju direktora Kaznenopopravnog zavoda poluotvorenog tipa u Bihaću
   (hrvatski jezik)
  212. RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka
   izbora kandidata za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Agencije za bankarstvo
   Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

   RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka
   izbora kandidata za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Agencije za bankarstvo
   Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  213. RJEŠENJE o imenovanju dva člana Nadzornog odbora "Sarajevo osiguranja" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju dva člana Nadzornog odbora "Sarajevo osiguranja" d.d. Sarajevo
   (hrvatski jezik)
  214. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša
   Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

   „Službene novine Federacije BiH“, broj 66/14 /15.8.2014./
  215. Rješenje o imenovanju članova Upravnog odbora Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   Rješenje o imenovanju članova Upravnog odbora Federalnog fonda za potporu nastradalim područjima od prirodne nepogode na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   „Službene novine Federacije BiH“, broj 67/14 /20.8.2014./
  216. RJEŠENJE o prijedlogu za imenovanje jednog člana Upravnog odbora Kompanije "Elektroprijenos Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o prijedlogu za imenovanje jednog člana Upravnog odbora Kompanije "Elektroprijenos Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  217. RJEŠENJE broj 03-31-842/2014
  218. RJEŠENJE broj 03-31-842-1/2014
   „Službene novine Federacije BiH“, broj 68/14 /22.8.2014./
 1. RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Radnu skupinu Vijeća ministara (hrvatski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Radnu grupu Vijeća ministara (bosanski jezik)
 2. RJEŠENJE o imenovanju članova Povjerenstva za praćenje cijena (hrvatski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju članova Savjeta za praćenje cijena (bosanski jezik)
  „Službene novine Federacije BiH“, broj 69/14 /27.8.2014./
 3. RJEŠENJE o imenovanju direktora Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine u osnivanju
  „Službene novine Federacije BiH“, broj 70/14 /28.8.2014./
 4. RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje direktora Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
  „Službene novine Federacije BiH“, broj  72/14 /5.9.2014./
 5. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Projekta hitnog oporavka od poplava u Bosni i Hercegovini za područje Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora projekta hitnog oporavka od poplava u Bosni i Hercegovini za područje Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 6. RJEŠENJE o dodjeli čina (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o dodjeli čina (hrvatski jezik)
 7. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine
 8. RJEŠENJE o razrješenju privremenog IPA koordinatora ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 9. RJEŠENJE o imenovanju privremenog IPA koordinatora ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 10. RJEŠENJE broj 03-31-976/2014
 11. RJEŠENJE broj 03-31-976-1/2014
 12. RJEŠENJE broj 03-31-976-2/2014
 13. RJEŠENJE broj 03-31-976-3/2014
 14. RJEŠENJE broj 03-31-976-4/2014
 15. RJEŠENJE broj 03-31-976-5/2014
 16. RJEŠENJE broj 03-31-976-6/2014
 17. RJEŠENJE broj 03-31-976-7/2014
 18. RJEŠENJE broj 03-31-1003/2014
 19. RJEŠENJE broj 03-31-1003-1/2014
 20. RJEŠENJE broj 03-31-1003-2/2014
 21. RJEŠENJE broj 03-31-1003-3/2014
 22. RJEŠENJE broj 03-31-1003-4/2014
 23. RJEŠENJE broj 03-31-1003-5/2014
 24. RJEŠENJE broj 03-31-1003-6/2014
 25. RJEŠENJE broj 03-31-1003-7/2014
 26. RJEŠENJE broj 03-31-1003-8/2014
 27. RJEŠENJE broj 03-31-1003-9/2014
 28. RJEŠENJE broj 03-31-1003-10/2014
 29. RJEŠENJE broj 03-31-1003-11/2014
 30. RJEŠENJE broj 03-31-1003-12/2014
 31. RJEŠENJE broj 03-31-1003-13/2014
 32. RJEŠENJE broj 03-31-1003-14/2014
 33. RJEŠENJE broj 03-31-1003-15/2014
  «Službene novine Federacije BiH», broj 73/14 /10.9.2014./
 34. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Nacionalni park "Una" (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog poduzeća Nacionalni park "Una" (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 74/14 /12.9.2014./
 35. RJEŠENJE o imenovanju direktora Kaznenopopravnog zavoda poluotvorenog tipa u Bihaću
 36. RJEŠENJE o imenovanju komisije za izbor člana Nadzornog odbora JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izbor člana Nadzornog odbora JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 75/14 /17.9.2014./
 37. RJEŠENJE o utvrđivanju prijedloga za imenovanje članova Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o utvrđivanju prijedloga za imenovanje članova Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 38. RJEŠENJE o imenovanju privremenog koordinatora za evropske integracije ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 39. RJEŠENJE o postavljenju direktora Federalne uprave civilne zaštite (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o postavljenju direktora Federalne uprave civilne zaštite (hrvatski jezik)
 40. RJEŠENJE o razrješenju člana privremenog Nadzornog odbora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju člana privremenog Nadzornog odbora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (hrvatski jezik)
 41. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o privremenom imenovanju Nadzornog odbora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o privremenom imenovanju Nadzornog odbora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (hrvatski jezik)
 42. RJEŠENJE o prijedlogu za imenovanje dva člana Upravnog odbora Nezavisnog operatera sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o prijedlogu za imenovanje dva člana Upravnog odbora Neovisnog operatera sustava u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 43. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 44. RJEŠENJE broj 03-31-1073/2014 21
  «Službene novine Federacije BiH», broj 77/14 /24.9.2014./
 45. RJEŠENJE o imenovanju članova Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju članova Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i upošljavanje osoba sa invaliditetom (hrvatski jezik)
 46. RJEŠENJE o ovlaštenju za potpisivanje akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva trgovine
 47. RJEŠENJE o ovlaštenju za donošenje podzakonskih akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva trgovine
 48. RJEŠENJE o ovlaštenju za potpisivanje akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 49. RJEŠENJE o ovlaštenju za donošenje podzakonskih akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 50. RJEŠENJE o imenovanju jednog člana Upravnog odbora Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini - FIPA (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju jednog člana Upravnog odbora Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini - FIPA (hrvatski jezik)
 51. RJEŠENJE o imenovanju članova Komisije za izbor direktora Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju članova Povjerenstva za izbor direktora Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom (hrvatski jezik)
 52. RJEŠENJE broj 03-31-1071/2014
 53. RJEŠENJE broj 03-31-1071-1/2014
 54. RJEŠENJE broj 03-31-1071-2/2014
 55. RJEŠENJE broj 03-31-1071-3/2014
 56. RJEŠENJE broj 03-31-1071-4/2014
 57. RJEŠENJE broj 03-31-1071-5/2014
 58. RJEŠENJE broj 03-31-1071-6/2014
 59. RJEŠENJE broj 03-31-1071-7/2014
 60. RJEŠENJE broj 03-31-1071-8/2014
 61. RJEŠENJE broj 03-31-1071-10/2014
 62. RJEŠENJE broj 03-31-1071-11/2014
 63. RJEŠENJE broj 03-31-1071-12/2014
 64. RJEŠENJE broj 03-31-1071-13/2014
 65. RJEŠENJE broj 03-31-1107/2014
 66. RJEŠENJE broj 03-31-1107-1/2014
 67. RJEŠENJE broj 03-31-1107-2/2014
 68. RJEŠENJE broj 03-31-1107-3/2014
 69. RJEŠENJE broj 03-31-1107-4/2014
 70. RJEŠENJE broj 03-31-1107-5/2014
 71. RJEŠENJE broj 03-31-1107-6/2014
 72. RJEŠENJE broj 03-31-1107-7/2014
 73. RJEŠENJE broj 03-31-1071-9/2014
  «Službene novine Federacije BiH», broj 80/14 /1.10.2014./
 74. RJEŠENJE broj 03-31-1031/2014
 75. RJEŠENJE broj 03-31-1031-1/2014
 76. RJEŠENJE broj 03-31-1031-2/2014
 77. RJEŠENJE broj 03-31-1073-1/2014
 78. RJEŠENJE broj 03-31-1073-2/2014
 79. RJEŠENJE broj 03-31-1073-3/2014
 80. RJEŠENJE broj 03-31-1073-4/2014
 81. RJEŠENJE broj 03-31-1073-5/2014
 82. RJEŠENJE broj 03-31-1073-6/2014
 1. RJEŠENJE broj 03-31-1073-7/2014
 2. RJEŠENJE broj 03-31-1120/2014
 3. RJEŠENJE broj 03-31-1120-1/2014
 4. RJEŠENJE broj 03-31-1125/2014
 5. RJEŠENJE broj 03-31-1125-1/2014
 6. RJEŠENJE broj 03-31-1125-2/2014
  «Službene novine Federacije BiH», broj 82/14 /8.10.2014./
 7. RJEŠENJE o imenovanju članova Koordinacionog tijela za provedbu Akcionog plana za implementaciju UNSCR 1325 u Bosni i Hercegovini za period 2014. - 2017. godine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju članova Koordinacionog tijela za provedbu Akcionog plana za implementaciju UNSCR 1325 u Bosni i Hercegovini za razdoblje 2014. - 2017. godine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 84/14 /15.10.2014./
 8. RJEŠENJE o imenovanju članova Interresorne radne grupe za izradu Uredbe o uslovima i načinu obavljanja studentske prakse u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju članova Interresorne radne skupine za izradu Uredbe o uvjetima i načinu obavljanja studentske prakse u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 9. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Upravnog odbora Projekta hitnog oporavka od poplava u Bosni i Hercegovini za područje Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Upravnog odbora Projekta žurnog oporavka od poplava u Bosni i Hercegovini za područje Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 10. RJEŠENJE o razrješenju direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 11. RJEŠENJE o imenovanju direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 12. RJEŠENJE o razrješenju zamjenika direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju zamjenika direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 13. RJEŠENJE o imenovanju zamjenika direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju zamjenika direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 89/14 /31.10.2014./
 14. RJEŠENJE o postavljenju direktora Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za evropske integracije (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o postavljenju direktora Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za europske integracije (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 90/14 /5.11.2014./
 15. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju člana Upravnog odbora Projekta hitnog oporavka od poplava u Bosni i Hercegovini za područje Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju člana Upravnog odbora Projekta hitnog oporavka od poplava u Bosni i Hercegovini za područje Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 16. RJEŠENJE o dopuni Rješenja o imenovanju Komisije za administrativna pitanja (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o dopuni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za administrativna pitanja (hrvatski jezik)
 17. RJEŠENJE o dopuni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Komisije za rješavanje statusnih pitanja članova Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i njihovih savjetnika (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o dopuni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za rješavanje statusnih pitanja članova Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i njihovih savjetnika (hrvatski jezik)
 18. RJEŠENJE o dopuni Rješenja o imenovanju Komisije za vođenje drugostepenog disciplinskog postupka za namještenike federalnih organa državne službe (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o dopuni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za vođenje drugostupanjskog stegovnog postupka za namještenike federalnih organa državne službe (hrvatski jezik)
 19. RJEŠENJE o dopuni Rješenja o imenovanju Tima za monitoring i koordinaciju provođenja Općeg plana Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o dopuni Rješenja o imenovanju Tima za monitoring i koordinaciju provedbe Općeg plana Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije (hrvatski jezik)
 20. RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Upravnog odbora Projekta "Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini" za Federaciju Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Upravnog odbora Projekta "Energetska učinkovitost u Bosni i Hercegovini" za Federaciju Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 21. RJEŠENJE broj 03-31-1073-2/2014
 22. RJEŠENJE broj 03-31-1073-7/2014
 23. RJEŠENJE broj 03-31-1147/2014
 24. RJEŠENJE broj 03-31-1147-1/2014
 25. RJEŠENJE broj 03-31-1147-2/2014
 26. RJEŠENJE broj 03-31-1147-3/2014
 27. RJEŠENJE broj 03-31-1148/2014
 28. RJEŠENJE broj 03-31-1148-1/2014
 29. RJEŠENJE broj 03-31-1172/2014
 30. RJEŠENJE broj 03-31-1172-1/2014
 31. RJEŠENJE broj 03-31-1172-2/2014
 32. RJEŠENJE broj 03-31-1172-3/2014
 33. RJEŠENJE broj 03-31-1172-4/2014
 34. RJEŠENJE broj 03-31-1238/2014
 35. RJEŠENJE broj 03-31-1238-1/2014
 36. RJEŠENJE broj 03-31-1238-2/2014
 37. RJEŠENJE broj 03-31-1239/2014
 38. RJEŠENJE broj 03-31-1239-1/2014
  «Službene novine Federacije BiH», broj 91/14 /7.11.2014./
 39. RJEŠENJE o stavljanju van snage Rješenja o ovlaštenju za potpisivanje akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva trgovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o stavljanju van snage Rješenja o ovlaštenju za potpisivanje akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva trgovine (hrvatski jezik)
 40. RJEŠENJE o stavljanju van snage Rješenja o ovlaštenju za donošenje podzakonskih akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva trgovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o stavljanju van snage Rješenja o ovlaštenju za donošenje podzakonskih akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva trgovine (hrvatski jezik)
 41. RJEŠENJE o stavljanju van snage Rješenja o ovlaštenju za potpisivanje akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o stavljanju van snage Rješenja o ovlaštenju za potpisivanje akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)
 42. RJEŠENJE o stavljanju van snage Rješenja o ovlaštenju za donošenje podzakonskih akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o stavljanju van snage Rješenja o ovlaštenju za donošenje podzakonskih akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 93/14 /14.11.2014./
 43. RJEŠENJE o dopuni Rješenja o imenovanju Koordinacionog tijela za praćenje implementacije Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o dopuni Rješenja o imenovanju Koordinacionog tijela za praćenje implementacije Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom (hrvatski jezik)
 44. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Komisija za provedbu redovnog godišnjeg popisa u 2014. godini
  «Službene novine Federacije BiH», broj 95/14 /21.11.2014./
 45. RJEŠENJE broj 03-31-1239-2/2014
 46. RJEŠENJE broj 03-31-1239-3/2014
 47. RJEŠENJE broj 03-31-1258/2014
 48. RJEŠENJE broj 03-31-1264/2014
  «Službene novine Federacije BiH», broj 96/14 /26.11.2014./
 49. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Upravnog odbora Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije
  Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

  RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Upravnog odbora Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nepogode na teritoriji Federacije
  Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 50. RJEŠENJE o imenovanju direktora Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju direktora Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 97/14 /28.11.2014./
 51. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)   
 52. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 53. RJEŠENJE o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 54. 354. RJEŠENJE o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 98/14 /3.12.2014./
 55. RJEŠENJE o imenovanju Nadzornog odbora Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Nadzornog odbora Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 56. 356. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata iz Federacije Bosne i Hercegovine za člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata iz Federacije Bosne i Hercegovine za člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju (hrvatski jezik)
 57. 357. RJEŠENJE o izmjenama Rješenja o imenovanju Pregovaračkog tima za pregovore sa Konzorcijem INA-MOL a vezano za provođenje Ugovora o dokapitalizaciji Energopetrol d.d. Sarajevo
 58. RJEŠENJE broj 03-31-1268-1/2014
 59. RJEŠENJE broj 03-31-1268-2/2014
 60. RJEŠENJE broj 03-31-1268-3/2014
 61. RJEŠENJE broj 03-31-1268-4/2014
 62. RJEŠENJE broj 03-31-1268-5/2014
 63. RJEŠENJE broj 03-31-1268-6/2014
 64. RJEŠENJE broj 03-31-1268-7/2014
 65. RJEŠENJE broj 03-31-1268-8/2014
 66. RJEŠENJE broj 03-31-1281/2014
 67. RJEŠENJE broj 03-31-1281-1/2014
 68. RJEŠENJE broj 03-31-1281-2/2014
 69. RJEŠENJE broj 03-31-1322/2014
 70. RJEŠENJE broj 03-31-1322-1/2014
 71. RJEŠENJE broj 03-31-1340/2014
  «Službene novine Federacije BiH», broj 101/14 /12.12.2014./
 72. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika nadzornog odbora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu
 73. RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u organizacioni odbor za obilježavanje 11. jula 1995. godine, 20. godišnjice genocida nad bošnjacima “Sigurne zone UN-a” Srebrenica
 74. RJEŠENJE broj 03-31-1382/2014
 75. RJEŠENJE broj 03-31-1382-1/2014
  «Službene novine Federacije BiH», broj 103/14 /19.12.2014./
 76. RJEŠENJE o izmjenama Rješenja o imenovanju Komisije
  «Službene novine Federacije BiH», broj 105/14 /26.12.2014./
 77. RJEŠENJE o imenovanju Interresorne komisije (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Interresornog povjerenstva (hrvatski jezik)
 78. RJEŠENJE o imenovanju Federalne komisije za procjenu štete (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Federalne komisije za procjenu štete (hrvatski jezik)
 79. RJEŠENJE broj 03-31-1381/2014
 80. RJEŠENJE broj 03-31-1381-1/2014
 81. RJEŠENJE broj 03-31-1381-2/2014
 82. RJEŠENJE broj 03-31-1381-3/2014
  «Službene novine Federacije BiH», broj 107/14 /31.12.2014./
 83. RJEŠENJE o imenovanju člana Nadzornog odbora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju člana Nadzornog odbora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (hrvatski jezik)
 84. RJEŠENJE o izmjenama Rješenja o postavljenju direktora Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za evropske integracije (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o izmjenama Rješenja o postavljenju direktora Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za europske integracije (hrvatski jezik)