Hronološki registar rješenja objavljenih u "Službenim novinama FBiH" u 2014. godini

HRONOLOŠKI REGISTAR RJEŠENJA OBJAVLJENIH U
"SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BIH" U 2014. GODINI«Službene novine Federacije BiH», broj 2/14 /10.1.2014./

  1. RJEŠENJE o izmjeni i dopunama Rješenja o imenovanju Komisije za vršenje neposrednog uvida u rješavanje prava prema Zakonu o prijevremenom
   povoljnijem penzionisanju boraca odbrambenooslobodilačkog rata (bosanski jezik)

   RJEŠENJE o izmjeni i dopunama Rješenja o imenovanju Povjerenja za vršenje neposrednog uvida u rješavanje prava prema Zakonu o prijevremenom povoljnijem umirovljenju branilaca domovinskog rata (hrvatski jezik)
  2. RJEŠENJE o imenovanju Federalne komisije za procjenu štete (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Federalnog povjerenstva za procjenu štete (hrvatski jezik)
  3. RJEŠENJE broj 03/05-31-1194/2013
   «Službene novine Federacije BiH», broj 4/14 /17.1.2014./
  4. RJEŠENJE o imenovanju dva člana Upravnog odbora Bosanskohercegovačke željezničke javne korporacije (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju dva člana Upravnog odbora Bosanskohercegovačke željezničke javne korporacije (hrvatski jezik)
  5. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za vođenje drugostepenog disciplinskog postupka za namještenike federalnih organa državne službe (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za vođenje drugostupanjskog disciplinskog postupka za namještenike federalnih organa državne službe (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 5/14 /22.1.2014./
  6. RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za izradu Prijedloga izmjena i dopuna Zakona o doprinosima u dijelu minimalnih plaća koje se odnose na oblast
   tekstila, obuće i kože
  7. RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Komisije
  8. RJEŠENJE o prijedlogu predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine
  9. RJEŠENJE broj 03/05-31-1065/2013
  10. RJEŠENJE broj 03/05-31-1228/2013
  11. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za rashodovanje stalnih sredstava i sitnog inventara Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
   «Službene novine Federacije BiH», broj 6/14 /24.1.2014./
  12. RJEŠENJE o imenovanju direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju direktora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 7/14 /29.1.2014./
  13. RJEŠENJE o utvrđivanju prijedloga za imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o utvrđivanju prijedloga za imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 8/14 /31.1.2014./
  14. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za pripremu dokumentacije za izbor pravnog lica kao stručnog konsultanta za potrebe Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u postupku dodjele ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju nafte i gasa od strateškog interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za pripremu dokumentacije za izbor pravnog osobe kao stručnog konsultanta za potrebe Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u postupku dodjele ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju nafte i plina od strateškog interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  15. RJEŠENJE o imenovanju Tima za vođenje pregovora u cilju zaključivanja Sporazuma o saradnji i bratimljenju Federacije Bosne i Hercegovine sa prefekturom Shizuoka (Japan) (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Tima za vođenje pregovora u cilju zaključivanja Sporazuma o suradnji i bratimljenju Federacije Bosne i Hercegovine sa prefekturom Shizuoka (Japan) (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 10/14 /7.2.2014./
  16. RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Zajedničku komisiju za ekonomsku saradnju između Bosne i Hercegovine i Republike Slovačke (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Zajedničko povjerenstvo za ekonomsku suradnju između Bosne i Hercegovine i Republike Slovačke (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 12/14 /14.2.2014./
  17. RJEŠENJE broj 03-31-39/2014 17
   «Službene novine Federacije BiH», broj 13/14 /19.2.2014./
  18. RJEŠENJE o imenovanju Pregovaračkog tima za vođenje pregovora sa Samostalnim sindikatom državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine
  19. RJEŠENJE broj 03-31-49/2014
  20. RJEŠENJE broj 03-31-49-1/2014
  21. RJEŠENJE broj 03-31-49-2/2014
  22. RJEŠENJE broj 03-31-49-3/2014
   «Službene novine Federacije BiH», broj 16/14 /28.2.2014./
  23. RJEŠENJE o imenovanju članova Koordinacionog odbora za praćenje izrade "Programa ruralnog razvoja Federacije Bosne i Hercegovine za period
   2013.-2020. godina" (bosanski jezik)

   RJEŠENJE o imenovanju članova Koordinacionog odbora za praćenje izrade "Programa ruralnog razvitka Federacije Bosne i Hercegovine za razdoblje 2013.-2020. godina" (hrvatski jezik)
  24. RJEŠENJE broj 03-31-84/2014 105
   «Službene novine Federacije BiH», broj 17/14 /5.3.2014./
  25. RJEŠENJE o imenovanju članova Komisije za izbor direktora Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za evropske integracije (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju članova Povjerenstva za izbor direktora Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za europske integracije (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 19/14 /12.3.2014./
  26. RJEŠENJE o utvrđivanju prijedloga za imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o utvrđivanju prijedloga za imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog poduzeća Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
  27. RJEŠENJE o utvrđivanju prijedloga za imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o utvrđivanju prijedloga za imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog poduzeća Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  28. RJEŠENJE o razrješenju predsjednika Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o razrješenju predsjednika Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju (hrvatski jezik)
  29. RJEŠENJE o privremenom imenovanju predsjednika Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o privremenom imenovanju predsjednika Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 21/14 /19.3.2014./
  30. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Finansijsko-informatičke agencije
  31. RJEŠENJE o imenovanju direktora Finansijsko-informatičke agencije
  32. RJEŠENJE o imenovanju zamjenika direktora Finansijsko-informatičke agencije
   «Službene novine Federacije BiH», broj 22/14 /21.3.2014./
  33. RJEŠENJE o imenovanju zamjenika direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Mostaru
  34. RJEŠENJE o prestanku važenja Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za jednog člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o prestanku važenja Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka izbora kandidata za jednog člana Upravnog odbora Neovisnog operatora sustava Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  35. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za dva člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka izbora kandidata za dva člana Upravnog odbora Neovisnog operatora sustava Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   „Službene novine Federacije BiH“, broj  29/14 /16.4.2014./
  36. RJEŠENJE o formiranju Interresorne radne grupe za Program razvoja Srebrenice
  37. RJEŠENJE o imenovanju Radne skupine za izradu zakonskog rješenja kojim će se jednoobrazno riješiti pitanje održavanja spomen obilježja i grobalja u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za izradu zakonskog rješenja kojim će se jednoobrazno riješiti pitanje održavanja spomen obilježja i grobalja u Federaciji Bosne i
   Hercegovine (bosanski jezik)

    „Službene novine Federacije BiH“, broj  30/14 /18.4.2014./
  38. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izbor člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo
  39. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Tima za monitoring i koordinaciju provođenja Općeg plana Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u borbi protiv korupcije
  40. RJEŠENJE broj 03/05-02-193-1/2013
  41. RJEŠENJE broj 03/05-02-193-1/1/2013
  42. RJEŠENJE broj 03/05-02-193-1/2/2013
  43. RJEŠENJE broj 03/05-02-193-1/3/2013
  44. RJEŠENJE broj 03/05-02-193-1/4/2013
  45. RJEŠENJE broj 03/05-02-193-1/5/2013
  46. RJEŠENJE broj 03/05-02-193-1/6/2013
  47. RJEŠENJE broj 03/05-02-193-1/7/2013
  48. RJEŠENJE broj 03/05-02-193-1/8/2013
  49. RJEŠENJE broj 03/05-02-193-1/9/2013
  50. RJEŠENJE broj 03/05-02-193-1/10/2013
  51. RJEŠENJE broj 03/05-02-193-1/11/2013
  52. RJEŠENJE broj 03/05-02-193-1/12/2013
  53. RJEŠENJE broj 03/05-02-193-1/13/2013
  54. RJEŠENJE broj 03/05-02-193-1/14/2013
  55. RJEŠENJE broj 03/05-02-193-1/15/2013
  56. RJEŠENJE broj 03/05-02-193-1/16/2013
  57. RJEŠENJE broj 03/05-02-193-1-17/2013
  58. RJEŠENJE broj 03/05-02-193-1/18/2013
  59. RJEŠENJE broj 03/05-02-193-1/19/2013
  60. RJEŠENJE broj 03/05-02-193-1/20/2013
  61. RJEŠENJE broj 03/05-02-193-1/21/2013
  62. RJEŠENJE broj 03/05-02-193-1/22/2013
  63. RJEŠENJE broj 03/05-02-193-1/23/2013
  64. RJEŠENJE broj 03/05-02-193-1/24/2013
  65. RJEŠENJE broj 03/05-02-193-1/25/2013
  66. RJEŠENJE broj 03/05-02-193-1/26/2013
  67. RJEŠENJE broj 03/05-31-1139/2013
  68. RJEŠENJE broj 03-31-356/2014
  69. RJEŠENJE broj 03-31-356-1/2014
  70. RJEŠENJE broj 03-31-388/2014
  71. RJEŠENJE broj 03-31-388-1/2014
  72. RJEŠENJE broj 03-31-388-2/2014
  73. RJEŠENJE broj 03-31-388-3/2014
  74. RJEŠENJE broj 03-31-388-4/2014
  75. RJEŠENJE broj 03-31-388-5/2014
  76. RJEŠENJE broj 03-31-388-6/2014
   «Službene novine Federacije BiH», broj 31/14 /23.4.2014./
  77. RJEŠENJE o imenovanju Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)
  78. RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za izradu prijedloga rješenja kojim će regulirati upravljanje nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine historijskim gradskim područjem Počitelja
   «Službene novine Federacije BiH», broj 32/14 /25.4.2014./
  79. RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Organizacioni odbor za obilježavanje 11. jula 1995. godine, 19. godišnjice genocida nad Bošnjacima "Sigurne zone UN-a" Srebrenica (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Organizacioni odbor za obilježavanje 11. srpnja 1995. godine, 19. godišnjice genocida nad Bošnjacima "Sigurne zone UN-a" Srebrenica (hrvatski jezik)
  80. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izbor kandidata za imenovanje članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za izbor kandidata za imenovanje članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  81. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izbor kandidata za imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Nacionalni park "UNA" (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za izbor kandidata za imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog poduzeća Nacionalni park "UNA" (hrvatski jezik)
  82. RJEŠENJE broj 03-31-387/2014
  83. RJEŠENJE broj 03-31-389/2014
  84. RJEŠENJE broj 03-31-404/2014
  85. RJEŠENJE broj 03-31-422/2014
  86. RJEŠENJE broj 03-31-422-1/2014
  87. RJEŠENJE broj 03-31-422-2/2014
  88. RJEŠENJE broj 03-31-422-3/2014
  89. RJEŠENJE broj 03-31-422-4/2014
  90. RJEŠENJE broj 03-31-422-5/2014
  91. RJEŠENJE broj 03-31-422-6/2014
  92. RJEŠENJE broj 03-31-422-7/2014
  93. RJEŠENJE broj 03-31-422-8/2014
  94. RJEŠENJE broj 03-31-422-9/2014
  95. RJEŠENJE broj 03-31-422-10/2014
  96. RJEŠENJE broj 03-31-422-11/2014
  97. RJEŠENJE broj 03-31-422-12/2014
   «Službene novine Federacije BiH», broj 34/14 /7.5.2014./
  98. RJEŠENJA o imenovanju Fiskalnog koordinacionog tijela Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Fiskalnog koordinacionog tijela Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  99. RJEŠENJE o imenovanju direktora Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju direktora Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  100. RJEŠENJE o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju Stručnog tima za izradu i praćenje provedbe Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici (2013-2017) (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju Stručnog tima za izradu i praćenje provedbe Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u obitelji (2013-2017) (hrvatski jezik)
  101. RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Interresornu radnu grupu za izradu Prijedloga strategije za borbu protiv korupcije (2015.-2019.)
  102. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za dva člana upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka izbora kandidata za dva člana upravnog odbora Nezavisnog operatora sustava Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 35/14 /9.5.2014./
  103. RJEŠENJE o privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine
  104. RJEŠENJE broj 03-31-388/2014 47
   «Službene novine Federacije BiH», broj 36/14 /14.5.2014./
  105. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izbor kandidata za upražnjenu poziciju člana Upravnog odbora Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini - FIPA (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za izbor kandidata za upražnjenu poziciju člana Upravnog odbora Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini - FIPA (hrvatski jezik)
  106. RJEŠENJE o razrješenju privremenog koordinatora za evropske integracije ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o razrješenju privremenog koordinatora za europske integracije ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 37/14 /16.5.2014./
  107. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora članova Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka izbora članova Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  108. RJEŠENJE o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Komisije za izbor kandidata za imenovanje članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Povjerenstva za izbor kandidata za imenovanje članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  109. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za članove Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka izbora kandidata za članove Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  110. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izbor kandidata za članove Nadzornog odbora Javnog poduzeća Nacionalni park "Una" društvo sa ograničenom odgovornošću Bihać (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za izbor kandidata za članove Nadzornog odbora Javnog poduzeća Nacionalni park "Una" društvo sa ograničenom odgovornošću Bihać (hrvatski jezik)
  111. RJEŠENJE o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Komisije za izbor kandidata za imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Nacionalni park "Una" Bihać (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o stavljanju van snage Rješenja o imenovanju Povjerenstva za izbor kandidata za imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog poduzeća Nacionalni park "Una" Bihać (hrvatski jezik)
  112. RJEŠENJE broj 03-31-466/2014
  113. RJEŠENJE broj 03-31-514/2014
  114. RJEŠENJE broj 03-31-551/2014
  115. RJEŠENJE broj 03-31-551-1/2014
  116. RJEŠENJE broj 03-31-555-1/2014
  117. RJEŠENJE broj 03-31-551-2/2014
  118. RJEŠENJE broj 03-31-551-3/2014
  119. RJEŠENJE broj 03-31-551-4/2014
  120. RJEŠENJE broj 03-31-555/2014
  121. RJEŠENJE broj 03-31-555-2/2014
  122. RJEŠENJE broj 03-31-555-3/2014
  123. RJEŠENJE broj 03-31-555-4/2014
   «Službene novine Federacije BiH», broj 39/14 /21.5.2014./
  124. RJEŠENJE o imenovanju Drugostepene stambene komisije za dodjelu zamjenskih stanova, dodjelu stanova i obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Drugostupanjskog stambenog povjerenstva za dodjelu zamjenskih stanova, dodjelu stanova i obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva obrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 40/14 /23.5.2014./
  125. RJEŠENJE o imenovanju Tijela za pregovore sa Nezavisnim sindikatom zdravstvenih radnika uposlenih u zdravstvu Federacije Bosne i Hercegovine
   «Službene novine Federacije BiH», broj 44/14 /4.6.2014./
  126. RJEŠENJE o izmjenama Rješenja o postavljenju komandanta, načelnika i članova Federalnog štaba civilne zaštite (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o izmjenama Rješenja o postavljenju komandanta, načelnika i članova Federalnog štaba civilne zaštite (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 45/14
    /6.6.2014./
  127. RJEŠENJE broj 03-31-498/2014
  128. RJEŠENJE broj 03-31-498-1/2014
  129. RJEŠENJE broj 03-31-498-2/2014
  130. RJEŠENJE broj 03-31-591/2014
  131. RJEŠENJE broj 03-31-591-1/2014
  132. RJEŠENJE broj 03-31-591-2/2014
  133. RJEŠENJE broj 03-31-591-3/2014
  134. RJEŠENJE broj 03-31-591-4/2014
  135. RJEŠENJE broj 03-31-637/2014
  136. RJEŠENJE broj 03-31-637-1/2014
   «Službene novine Federacije BiH», broj 46/14 /11.6.2014./
  137. RJEŠENJE o izmjenama Rješenja o postavljenju komandanta, načelnika i članova Federalnog štaba civilne zaštite
   «Službene novine Federacije BiH», broj 48/14 /18.6.2014./
  138. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine
  139. RJEŠENJE o imenovanju zamjenika direktora Federalne uprave policije u sastavu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova – Federalnog ministarstva unutarnjih poslova (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju zamjenika direktora Federalne uprave policije u sastavu Federalnog
   ministarstva unutarnjih poslova – Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova (hrvatski jezik)
  140. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za jednog člana Upravnog odbora Kompanije "Elektroprijenos Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka izbora kandidata za jednog člana Upravnog odbora Kompanije "Elektroprijenos Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  141. RJEŠENJE o privremenom imenovanju Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o privremenom imenovanju Upravnog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)
  142. RJEŠENJE o imenovanju članova Komisije za izbor direktora Federalne uprave civilne zaštite (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju članova Povjerenstva za izbor direktora Federalne uprave civilne zaštite (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 49/14 /20.6.2014./
  143. RJEŠENJE broj 03-31-640/2014 42
  144. RJEŠENJE broj 03-31-640-1/2014 43
  145. RJEŠENJE broj 03-31-640-2/2014 43
  146. RJEŠENJE broj 03-31-640-3/2014 44
  147. RJEŠENJE broj 03-31-640-4/2014 44
  148. RJEŠENJE broj 03-31-640-5/2014 44
  149. RJEŠENJE broj 03-31-640-6/2014 45
  150. RJEŠENJE broj 03-31-640-7/2014 45
  151. RJEŠENJE broj 03-31-640-8/2014 45
  152. RJEŠENJE broj 03-31-648-3/2014 46
   «Službene novine Federacije BiH», broj 50/14 /25.6.2014./
  153. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Zajedničku komisiju za ekonomsku saradnju između Bosne i Hercegovine i Republike Slovačke (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Zajedničko povjerenstvo za ekonomsku suradnju između Bosne i Hercegovine i Republike Slovačke (hrvatski jezik)
  154. RJEŠENJE o imenovanju članova Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine
  155. RJEŠENJE broj 03-31-694/2014
  156. RJEŠENJE broj 03-31-694-1/2014
  157. RJEŠENJE broj 03-31-694-2/2014
  158. RJEŠENJE broj 03-31-694-3/2014
  159. RJEŠENJE broj 03-31-694-4/2014
  160. RJEŠENJE broj 03-31-694-5/2014
  161. RJEŠENJE broj 03-31-694-6/2014
  162. RJEŠENJE broj 03-31-694-7/2014
  163. RJEŠENJE broj 03-31-694-8/2014
  164. RJEŠENJE broj 03-31-694-9/2014
  165. RJEŠENJE broj 03-31-694-10/2014
  166. RJEŠENJE broj 03-31-694-11/2014
  167. RJEŠENJE broj 03-31-694-12/2014
  168. RJEŠENJE broj 03-31-694-13/2014
  169. RJEŠENJE broj 03-31-694-14/2014
  170. RJEŠENJE broj 03-31-694-15/2014
  171. RJEŠENJE broj 03-31-694-16/2014
   «Službene novine Federacije BiH», broj 52/14 /2.7.2014./
  172. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provedbu postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje direktora Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje direktora Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  173. RJEŠENJE o privremenom imenovanju direktora Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o privremenom imenovanju direktora Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  174. RJEŠENJE o dopuni Rješenja o imenovanju zamjenika direktora Federalne uprave policije u sastavu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o dopuni Rješenja o imenovanju zamjenika direktora Federalne uprave policije u
   sastavu Federalnog ministarstva unutarnjih poslova - Federalnog ministarstva unutrašnjih
   poslova (hrvatski jezik)
  175. RJEŠENJE o razrješenju sa dužnosti zamjenika direktora Federalne uprave policije u sastavu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o razrješenju sa dužnosti zamjenika direktora Federalne uprave policije u sastavu
   Federalnog ministarstva unutarnjih poslova - Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova
   (hrvatski jezik)
  176. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine
  177. RJEŠENJE o razrješenju člana Upravnog odbora Fondacije za izdavaštvo (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o razrješenju člana Upravnog odbora Fondacije za izdavaštvo (hrvatski jezik)
  178. RJEŠENJE o privremenom imenovanju direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o privremenom imenovanju direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  179. RJEŠENJE o privremenom imenovanju zamjenika direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o privremenom imenovanju zamjenika direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 55/14 /9.7.2014./
  180. RJEŠENJE o formiranju Komisije (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o formiranju Komisije (hrvatski jezik)
  181. RJEŠENJE o razrješenju Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o razrješenju Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  182. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  183. RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine - Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za člana Koordinacionog tijela Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova za člana Koordinacionog tijela Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje (hrvatski jezik)
  184. RJEŠENJE broj 03-27-701-4/2014
  185. RJEŠENJE broj 03-31-740/2014
  186. RJEŠENJE broj 03-31-816/2014
  187. RJEŠENJE broj 03-31-817/2014
   «Službene novine Federacije BiH», broj 56/14 /11.7.2014./
  188. RJEŠENJE broj 03-31-640-9/2014
  189. RJEŠENJE broj 03-31-835/2014
  190. RJEŠENJE broj 03-31-859/2014
  191. RJEŠENJE broj 03-31-862/2014
  192. RJEŠENJE broj 03-31-779/2014
   «Službene novine Federacije BiH», broj 57/14 /16.7.2014./
  193. RJEŠENJE o imenovanju Nadzornog odbora Sveučilišne kliničke bolnice Mostar (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Nadzornog vijeća Sveučilišne kliničke bolnice Mostar (hrvatski jezik)
  194. RJEŠENJE o izmjenama Rješenja o imenovanju Upravnog odbora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o izmjenama Rješenja o imenovanju Upravnog vijeća Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (hrvatski jezik) 
  195. RJEŠENJE o privremenom imenovanju Nadzornog odbora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o privremenom imenovanju Nadzornog vijeća Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (hrvatski jezik) 
  196. RJEŠENJE o privremenom imenovanju Nadzornog odbora Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o privremenom imenovanju Nadzornog vijeća Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)  
  197. RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Upravnog vijeća Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 58/14 /18.7.2014./
  198. RJEŠENJE broj 03-31-640-10/2014
  199. RJEŠENJE broj 03-31-640-11/2014
  200. RJEŠENJE broj 03-31-640-12/2014
  201. RJEŠENJE broj 03-31-640-13/2014
  202. RJEŠENJE broj 03-31-640-14/2014
  203. RJEŠENJE broj 03-31-640-15/2014
  204. RJEŠENJE broj 03-31-640-16/2014
  205. RJEŠENJE broj 03-31-640-17/2014
  206. RJEŠENJE broj 03-31-640-18/2014
  207. RJEŠENJE broj 03-31-640-19/2014
  208. RJEŠENJE broj 03-31-640-20/2014
  209. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  210. RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za izradu Zakona o pravima boraca odbrambenooslobodilačkog rata u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za izradu Zakona o pravima branitelja domovinskog rata u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   «Službene novine Federacije BiH», broj 61/14 /30.7.2014./
  211. RJEŠENJE o razrješenju direktora Kaznenopopravnog zavoda poluotvorenog tipa u Bihaću (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o razrješenju direktora Kaznenopopravnog zavoda poluotvorenog tipa u Bihaću
   (hrvatski jezik)
  212. RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka
   izbora kandidata za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Agencije za bankarstvo
   Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

   RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka
   izbora kandidata za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Agencije za bankarstvo
   Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  213. RJEŠENJE o imenovanju dva člana Nadzornog odbora "Sarajevo osiguranja" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju dva člana Nadzornog odbora "Sarajevo osiguranja" d.d. Sarajevo
   (hrvatski jezik)
  214. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša
   Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)

   „Službene novine Federacije BiH“, broj 66/14 /15.8.2014./
  215. Rješenje o imenovanju članova Upravnog odbora Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   Rješenje o imenovanju članova Upravnog odbora Federalnog fonda za potporu nastradalim područjima od prirodne nepogode na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
   „Službene novine Federacije BiH“, broj 67/14 /20.8.2014./
  216. RJEŠENJE o prijedlogu za imenovanje jednog člana Upravnog odbora Kompanije "Elektroprijenos Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
   RJEŠENJE o prijedlogu za imenovanje jednog člana Upravnog odbora Kompanije "Elektroprijenos Bosne i Hercegovine" a.d. Banja Luka iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  217. RJEŠENJE broj 03-31-842/2014
  218. RJEŠENJE broj 03-31-842-1/2014
   „Službene novine Federacije BiH“, broj 68/14 /22.8.2014./
  219. RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Radnu skupinu Vijeća ministara (hrvatski jezik)
   RJE