Hronološki registar rješenja objavljenih u "Službenim novinama FBiH" u 2009. godini

HRONOLOŠKI REGISTAR RJEŠENJA OBJAVLJENIH U
"SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BIH" U 2009. GODINI

 

"Službene novine Federacije BiH", broj 2/09 /19.1.2009./

 1. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za revolving sredstva po projektima "Lokalne inicijative" i "Lokalni razvoj" (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Komisije za revolving sredstva po projektima "Lokalne inicijative" i "Lokalni razvoj" (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 5/09 
  /28.1.2009./
 2. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za jednog člana Upravnog odbora kompanije "Elektroprijenos Bosne i Hercegovine" d.d. Banja Luka iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka izbora kandidata za jednog člana Upravnog odbora kompanije "Elektroprijenos Bosne i Hercegovine" d.d. Banja Luka iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 3. RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za izradu Prijedloga o uvjetima i načinu na koji će vjerski djelatnici u Bosni i Hercegovini ostvarivati prava iz mirovinskog i invalidskog i zdravstvenog osiguranja
  "Službene novine Federacije BiH", broj 7/09 
  /4.2.2009./
 4. RJEŠENJE o privremenom imenovanju direktora Javnog preduzeća u Vazduhoplovni zavod "Orao" d.o.o. Rajlovac - Sarajevo (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o privremenom imenovanju direktora Javnog preduzeća u Vazduhoplovni zavod "Orao" d.o.o. Rajlovac - Sarajevo (hrvatski jezik)
 5. RJEŠENJE o nominiranju za privremeno imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora JP B&H Airlines d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o nominiranju za privremeno imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora JP B&H Airlines d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 6. RJEŠENJE o imenovanju članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)
 7. RJEŠENJE o nominiranju o privremenom imenovanju direktora - predsjednika Uprave JP Zavod za saobraćaj d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o nominiranju o privremenom imenovanju direktora - predsjednika Uprave JP Zavod za saobraćaj d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 8. RJEŠENJE o nominiranju za privremeno imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora JP Zavod za saobraćaj d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o nominiranju za privremeno imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora JP Zavod za saobraćaj d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 9/09
   /11.2.2009./
 9. RJEŠENJE o imenovanju Pregovaračkog tima za utvrđivanje Anexa ugovora o učešću BH Steel Željezara Zenica D.O.O. Zenica putem uvećanja kapitala i prijenosa dijelova udjela Mittal steel D.O.O. Zenica (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Pregovaračkog tima za utvrđivanje Anexa ugovora o učešću BH Steel Željezara Zenica D.O.O. Zenica putem uvećanja kapitala i prijenosa dijelova udjela Mittal steel D.O.O. Zenica (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 10/09
   /18.2.2009./
 10. RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za izradu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za izradu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama (hrvatski jezik)
 11. RJEŠENJE o imenovanju Radnog tijela za analizu postojećih propisa iz oblasti fiskalnih kasa, te izradu novih propisa u vezi sa fiskalnim kasama (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Radnog tijela za analizu postojećih propisa iz oblasti fiskalnih kasa, te izradu novih propisa u vezi sa fiskalnim kasama (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 11/09
   /23.2.2009./
 12. RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za izradu prijedloga rješenja kojim bi sve uredbe Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o povoljnijim uvjetima za sticanje prava na starosnu penziju vojnih osiguranika vojske Federacije Bosne i Hercegovine i državnih službenika i namještenika bivšeg Federalnog ministarstva odbrane, bile obuhvaćene zakonom (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Radne skupine za izradu prijedloga rješenja kojim bi sve uredbe Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o povoljnijim uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu vojnih osiguranika vojske Federacije Bosne i Hercegovine i državnih službenika i namještenika bivšeg Federalnog ministarstva obrane, bile obuhvaćene zakonom (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 12/09 
  /25.2.2009./
 13. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju komisije za predlaganje ocjene rada rukovodećih državnih službenika koje postavlja Vlada Federacije BiH (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju povjerenstva za predlaganje ocjene rada rukovodećih državnih službenika koje postavlja Vlada Federacije BiH (hrvatski jezik)
 14. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za praćenje realizacije Odluke o prijenosu udjela Federacije Bosne i Hercegovine u rudnicima uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine na JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za praćenje realiziranja Odluke o prijenosu udjela Federacije Bosne i Hercegovine u rudnicima uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine na JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (hrvatski jezik)
  Službene novine Federacije BiH», broj 13/09 /4.3.2009./
 15. RJEŠENJE o privremenom imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o privremenom imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 16. RJEŠENJE o imenovanju članova privremenog Nadzornog odbora Agrokomerc d.d. Velika Kladuša (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju članova privremenog Nadzornog odbora Agrokomerc d.d. Velika Kladuša (hrvatski jezik)
  Službene novine Federacije BiH", broj 16/09 /18.3.2009./
 17. RJEŠENJE o imenovanju direktora Federalnog zavoda za programiranje razvoja (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju direktora Federalnog zavoda za programiranje razvoja (hrvatski jezik)
 18. RJEŠENJE o razrješenju člana Upravnog odbora Zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranje Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju člana Upravnog vijeća Zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranje Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 18/09 /25.3.2009./
 19. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za razmjenu podataka o vojnim stanovima sa Republikom Srbijom i Republikom Crnom Gorom
 20. RJEŠENJE o imenovanju Međuresorne komisije za izradu Pravilnika o kriterijima i postupku medicinskog vještačenja (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Međuresornog povjerenstva za izradu Pravilnika o kriterijima i postupku medicinskog vještačenja (hrvatski jezik)
 21. RJEŠENJE o privremenom imenovanju direktora privrednog društva "Agrokomerc"d.d. Velika Kladuša (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o privremenom imenovanju ravnatelja privrednog društva "Agrokomerc"d.d. Velika Kladuša (hrvatski jezik)
 22. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za kontrolu izvršenja obaveza iz Ugovora o zajedničkom ulaganju između IP "Krivaja" d.o.o.Zavidovići i "Ferimpeksa" d.o.o. Zavodovići i Ugovora o osnivanju zajedničkog društva i rješavanju svih otvorenih pitanja iz Ugovora o zajedničkom ulaganju (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za kontrolu izvršenja obveza iz Ugovora o zajedničkom ulaganju između IP "Krivaja" d.o.o.Zavidovići i "Ferimpeksa" d.o.o. Zavodovići i Ugovora o osnivanju zajedničkog društva i rješavanju svih otvorenih pitanja iz Ugovora o zajedničkom ulaganju (hrvatski jezik)
 23. RJEŠENJE broj 03/05-31-187/09 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE broj 03/05-31-187/09 (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 22/09 /6.4.2009./
 24. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izbor kandidata za imenovanje člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju povjerenstva za izbor kandidata za imenovanje člana Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 25. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za odabiranje arhivske građe, odnosno izdvajanje bezvrijedne registraturne građe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
  "Službene novine Federacije BiH", broj 23/09 /8.4.2009./
 26. RJEŠENJE o nominovanju članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća BH POŠTA d.o.o. Sarajevo
 27. RJEŠENJE o nominovanju članova Nadzornog odbora Hrvatske pošte d.o.o. Mostar
  "Službene novine Federacije BiH", broj 26/09 /15.4.2009./
 28. RJEŠENJE o produžetku radnog odnosa zamjenika direktora Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o produžetku radnog odnosa zamjenika direktora Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH (hrvatski jezik)
 29. RJEŠENJE o izmjenama Rješenja o imenovanju Komisije za utvrđivanje rang liste za dodjelu stanova u skladu sa Uredbom o uslovima, kriterijima i postupku dodjele stanova iz člana 13. Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima (bosanski jezik)
 30. RJEŠENJE o nominovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora JP B&H Airlines d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o nominovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora JP B&H Airlines d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 27/09 /20.4.2009./
 31. RJEŠENJE o prijedlogu za imenovanje jednog člana Upravnog odbora kompanije "Elektroprijenos Bosne i Hercegovine" d.d. Banja Luka iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o prijedlogu za imenovanje jednog člana Upravnog odbora kompanije "Elektroprijenos Bosne i Hercegovine" d.d. Banja Luka iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 32. RJEŠENJE o nominiranju članova Nadzornog odbora JP Direkcija cesta Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o nominiranju članova Nadzornog odbora JP Direkcija cesta Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 33. RJEŠENJE o nominiranju predsjednika i članova Nadzornog odbora JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o nominiranju predsjednika i članova Nadzornog odbora JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 34. RJEŠENJE o nominiranju članova Nadzornog odbora JP "Ceste" d.d. Mostar (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o nominiranju članova Nadzornog odbora JP "Ceste" d.d. Mostar (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 29/09 /27.4.2009./
 35. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju likvidatora za provođenje i okončanje poslova likvidacije Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine
  "Službene novine Federacije BiH", broj 30/09 /29.4.2009./
 36. RJEŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora FIPA-e ispred Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora FIPA-e ispred Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 34/09 /20.5.2009./
 37. RJEŠENJE o razješenju člana Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine
 38. RJEŠENJE o dozvoli korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnine eksproprisane od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravosnažnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 2008/2 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o dozvoli korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnine izvlaštene od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravomoćnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 2008/2 (hrvatski jezik)
 39. RJEŠENJE o dozvoli korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnine eksproprisane od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravosnažnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 2010/2 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o dozvoli korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnine izvlaštene od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravomoćnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 2010/2 (hrvatski jezik)
 40. RJEŠENJE o dozvoli korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnine eksproprisane od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravosnažnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 2013/2 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o dozvoli korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnine izvlaštene od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravomoćnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 2013/2 (hrvatski jezik)
 41. RJEŠENJE o dozvoli korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnine eksproprisane od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravosnažnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 959/2 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o dozvoli korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnine izvlaštene od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravomoćnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 959/2 (hrvatski jezik)
 42. RJEŠENJE o dozvoli korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnine eksproprisane od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-prane poslove Općine Kakanj prije pravosnažnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 957/2 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o dozvoli korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnine izvlaštene od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravomoćnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 957/2 (hrvatski jezik)
 43. RJEŠENJE o dozvoli korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnine eksproprisane od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-prane poslove Općine Kakanj prije pravosnažnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 956/2 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o dozvoli korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnine izvlaštene od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravomoćnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 956/2 (hrvatski jezik)
 44. RJEŠENJE o dozvoli korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnine eksproprisane od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-prane poslove Općine Kakanj prije pravosnažnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 951/2 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o dozvoli korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnine izvlaštene od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravomoćnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 951/2 (hrvatski jezik)
 45. RJEŠENJE o dozvoli korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnine eksproprisane od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravosnažnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 950/2 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o dozvoli korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnine izvlaštene od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravomoćnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 950/2 (hrvatski jezik)
 46. RJEŠENJE o dozvoli korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnine eksproprisane od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravosnažnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 1053/2 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o dozvoli korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnine izvlaštene od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravomoćnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 1053/2 (hrvatski jezik)
 47. RJEŠENJE o dozvoli korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnine eksproprisane od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravosnažnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 1730/2 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o dozvoli korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnine izvlaštene od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravomoćnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 1730/2 (hrvatski jezik)
 48. RJEŠENJE o dozvoli korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnine eksproprisane od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravosnažnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 1732/2 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o dozvoli korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnine izvlaštene od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravomoćnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 1732/2 (hrvatski jezik)
 49. RJEŠENJE o dozvoli korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnine eksproprisane od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravosnažnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 1735/5 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o dozvoli korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnine izvlaštene od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravomoćnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 1735/5 (hrvatski jezik)
 50. RJEŠENJE o dozvoli korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnine eksproprisane od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravosnažnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 1735/6 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o dozvoli korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnine izvlaštene od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravomoćnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 1735/6 (hrvatski jezik)
 51. RJEŠENJE o dozvoli korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnine eksproprisane od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravosnažnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 1745/3 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o dozvoli korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnine izvlaštene od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravomoćnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 1745/3 (hrvatski jezik)
 52. RJEŠENJE o dozvoli korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnine eksproprisane od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravosnažnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 1745/4 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o dozvoli korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnine izvlaštene od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravomoćnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 1745/4 (hrvatski jezik)
 53. RJEŠENJE o dozvoli korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnine eksproprisane od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravosnažnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 1747/2 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o dozvoli korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnine izvlaštene od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravomoćnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 1747/2 (hrvatski jezik)
 54. RJEŠENJE o dozvoli korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnine eksproprisane od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravosnažnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 1749/2 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o dozvoli korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnine izvlaštene od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravomoćnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 1749/2 (hrvatski jezik)
 55. RJEŠENJE o dozvoli korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnine eksproprisane od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravosnažnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 1750/2 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o dozvoli korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnine izvlaštene od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravomoćnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 1750/2 (hrvatski jezik)
 56. RJEŠENJE o dozvoli korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnine eksproprisane od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravosnažnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 1751/2 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o dozvoli korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnine izvlaštene od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravomoćnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 1751/2 (hrvatski jezik)
 57. RJEŠENJE o dozvoli korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnine eksproprisane od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravosnažnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 1752/4 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o dozvoli korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnine izvlaštene od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravomoćnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 1752/4 (hrvatski jezik)
 58. RJEŠENJE o dozvoli korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnine eksproprisane od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravosnažnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 1753/2 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o dozvoli korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnine izvlaštene od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravomoćnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 1753/2 (hrvatski jezik)
 59. RJEŠENJE o dozvoli korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnine eksproprisane od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravosnažnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 1754/3 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o dozvoli korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnine izvlaštene od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravomoćnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 1754/3 (hrvatski jezik)
 60. RJEŠENJE o dozvoli korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnine eksproprisane od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravosnažnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 1757/2 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o dozvoli korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnine izvlaštene od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravomoćnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 1757/2 (hrvatski jezik)
 61. RJEŠENJE o dozvoli korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnine eksproprisane od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravosnažnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 2007/2 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o dozvoli korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnine izvlaštene od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravomoćnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 2007/2 (hrvatski jezik)
 62. RJEŠENJE o dozvoli korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnine eksproprisane od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravosnažnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 1754/4 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o dozvoli korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnine izvlaštene od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravomoćnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 1754/4 (hrvatski jezik)
 63. RJEŠENJE o dozvoli korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnine eksproprisane od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravosnažnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 541/2 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o dozvoli korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnine izvlaštene od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravomoćnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 541/2 (hrvatski jezik)
 64. RJEŠENJE o dozvoli korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnine eksproprisane od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravosnažnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 576/2 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o dozvoli korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnine izvlaštene od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravomoćnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 576/2 (hrvatski jezik)
 65. RJEŠENJE o dozvoli korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnine eksproprisane od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravosnažnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 579/2 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o dozvoli korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnine izvlaštene od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravomoćnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 579/2 (hrvatski jezik)
 66. RJEŠENJE o dozvoli korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnine eksproprisane od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravosnažnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 336 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o dozvoli korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnine izvlaštene od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravomoćnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 336 (hrvatski jezik)
 67. RJEŠENJE o dozvoli korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnine eksproprisane od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravosnažnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 354/1, 27/3, 354/2, 27/11 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o dozvoli korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnine izvlaštene od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravomoćnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 354/1, 27/3, 354/2, 27/11 (hrvatski jezik)
 68. RJEŠENJE o dozvoli korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnine eksproprisane od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravosnažnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 441/2 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o dozvoli korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnine izvlaštene od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravomoćnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 441/2 (hrvatski jezik)
 69. RJEŠENJE o dozvoli korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnine eksproprisane od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravosnažnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 442/2 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o dozvoli korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnine izvlaštene od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravomoćnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 442/2 (hrvatski jezik)
 70. RJEŠENJE o dozvoli korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnine eksproprisane od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravosnažnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 451/2, 452/2 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o dozvoli korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnine izvlaštene od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravomoćnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 451/2, 452/2 (hrvatski jezik)
 71. RJEŠENJE o dozvoli korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnine eksproprisane od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravosnažnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 491 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o dozvoli korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnine izvlaštene od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravomoćnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 491 (hrvatski jezik)
 72. RJEŠENJE o dozvoli korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnine eksproprisane od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravosnažnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 506/2 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o dozvoli korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnine izvlaštene od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravomoćnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 506/2 (hrvatski jezik)
 73. RJEŠENJE o dozvoli korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnine eksproprisane od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravosnažnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 511/2 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o dozvoli korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnine izvlaštene od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravomoćnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 511/2 (hrvatski jezik)
 74. RJEŠENJE o dozvoli korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnine eksproprisane od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravosnažnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 514/2 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o dozvoli korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnine izvlaštene od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravomoćnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 514/2 (hrvatski jezik)
 75. RJEŠENJE o dozvoli korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnine eksproprisane od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravosnažnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 516/2 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o dozvoli korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnine izvlaštene od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravomoćnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 516/2 (hrvatski jezik)
 76. RJEŠENJE o dozvoli korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnine eksproprisane od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravosnažnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 528/2 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o dozvoli korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnine izvlaštene od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-prane poslove Općine Kakanj prije pravomoćnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 528/2 (hrvatski jezik)
 77. RJEŠENJE o dozvoli korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnine eksproprisane od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravosnažnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 623/3, 79/4, 623/4, 79/5 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o dozvoli korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnine izvlaštene od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravomoćnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 623/3, 79/4, 623/4, 79/5 (hrvatski jezik)
 78. RJEŠENJE o dozvoli korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnine eksproprisane od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravosnažnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 628/3, 71/13, 71/14, 71/29, 789/2 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o dozvoli korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnine izvlaštene od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravomoćnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 628/3, 71/13, 71/14, 71/29, 789/2 (hrvatski jezik)
 79. RJEŠENJE o dozvoli korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnine eksproprisane od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravosnažnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 648/2 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o dozvoli korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnine izvlaštene od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravomoćnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 648/2 (hrvatski jezik)
 80. RJEŠENJE o dozvoli korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnine eksproprisane od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravosnažnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 940/2 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o dozvoli korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnine izvlaštene od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravomoćnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 940/2 (hrvatski jezik)
 81. RJEŠENJE o dozvoli korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnine eksproprisane od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravosnažnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 943/2 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o dozvoli korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnine izvlaštene od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravomoćnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 943/2 (hrvatski jezik)
 82. RJEŠENJE o dozvoli korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnine eksproprisane od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravosnažnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 944 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o dozvoli korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnine izvlaštene od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravomoćnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 944 (hrvatski jezik)
 83. RJEŠENJE o dozvoli korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnine eksproprisane od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravosnažnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 945/3 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o dozvoli korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnine izvlaštene od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravomoćnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 945/3 (hrvatski jezik)
 84. RJEŠENJE o dozvoli korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnine eksproprisane od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravosnažnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 23 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o dozvoli korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnine izvlaštene od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravomoćnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 23 (hrvatski jezik)
 85. RJEŠENJE o dozvoli korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnine eksproprisane od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravosnažnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 22 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o dozvoli korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnine izvlaštene od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravomoćnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 22 (hrvatski jezik)
 86. RJEŠENJE o dozvoli korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnine eksproprisane od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravosnažnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 8/2 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o dozvoli korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnine izvlaštene od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravomoćnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 8/2 (hrvatski jezik)
 87. RJEŠENJE o dozvoli korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnine eksproprisane od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravosnažnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 7/2 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o dozvoli korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnine izvlaštene od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravomoćnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 7/2 (hrvatski jezik)
 88. RJEŠENJE o dozvoli korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnine eksproprisane od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravosnažnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 5/2, 5/1 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o dozvoli korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnine izvlaštene od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravomoćnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 5/2, 5/1 (hrvatski jezik)
 89. RJEŠENJE o dozvoli korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnine eksproprisane od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravosnažnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 2014/2 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o dozvoli korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnine izvlaštene od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravomoćnosti rješenja i to na parceli k.č. br. 2014/2 (hrvatski jezik)
 90. RJEŠENJE o razrješenju člana Upravnog odbora Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju člana Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 91. RJEŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju člana Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 40/09 /24.6.2009./
 92. RJEŠENJE broj 03/05-31-418/09-53 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE broj 03/05-31-418/09-53 (hrvatski jezik)
 93. RJEŠENJE broj 03/05-31-418/09-55 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE broj 03/05-31-418/09-55 (hrvatski jezik)
 94. RJEŠENJE broj 03/05-31-418/09-56 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE broj 03/05-31-418/09-56 (hrvatski jezik)
 95. RJEŠENJE broj 03/05-31-418/09-57 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE broj 03/05-31-418/09-57 (hrvatski jezik)
 96. RJEŠENJE broj 03/05-31-418/09-58 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE broj 03/05-31-418/09-58 (hrvatski jezik)
 97. RJEŠENJE broj 03/05-31-418/09-59 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE broj 03/05-31-418/09-59 (hrvatski jezik)
 98. RJEŠENJE broj 03/05-31-418/09-60 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE broj 03/05-31-418/09-60 (hrvatski jezik)
 99. RJEŠENJE broj 03/05-31-418/09-61 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE broj 03/05-31-418/09-61 (hrvatski jezik)
 100. RJEŠENJE broj 03/05-31-418/09-62 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE broj 03/05-31-418/09-62 (hrvatski jezik)
 101. RJEŠENJE broj 03/05-31-418/09-63 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE broj 03/05-31-418/09-63 (hrvatski jezik)
 102. RJEŠENJE broj 03/05-31-418/09-64 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE broj 03/05-31-418/09-64 (hrvatski jezik)
 103. RJEŠENJE broj 03/05-31-418/09-65 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE broj 03/05-31-418/09-65 (hrvatski jezik)
 104. RJEŠENJE broj 03/05-31-418/09-66 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE broj 03/05-31-418/09-66 (hrvatski jezik)
 105. RJEŠENJE broj 03/05-31-418/09-67 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE broj 03/05-31-418/09-67 (hrvatski jezik)
 106. RJEŠENJE broj 03/05-31-418/09-68 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE broj 03/05-31-418/09-68 (hrvatski jezik)
 1. RJEŠENJE broj 03/05-31-418/09-69 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE broj 03/05-31-418/09-69 (hrvatski jezik)
 2. RJEŠENJE broj 03/05-31-418/09-70 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE broj 03/05-31-418/09-70 (hrvatski jezik)
 3. RJEŠENJE broj 03/05-31-418/09-71 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE broj 03/05-31-418/09-71 (hrvatski jezik)
 4. RJEŠENJE broj 03/05-31-418/09-72 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE broj 03/05-31-418/09-72 (hrvatski jezik)
 5. RJEŠENJE broj 03/05-31-418/09-73 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE broj 03/05-31-418/09-73 (hrvatski jezik)
 6. RJEŠENJE broj 03/05-31-418/09-74 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE broj 03/05-31-418/09-74 (hrvatski jezik)
 7. RJEŠENJE broj 03/05-31-418/09-75 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE broj 03/05-31-418/09-75 (hrvatski jezik)
 8. RJEŠENJE broj 03/05-31-418/09-76 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE broj 03/05-31-418/09-76 (hrvatski jezik)
 9. RJEŠENJE broj 03/05-31-418/09-77 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE broj 03/05-31-418/09-77 (hrvatski jezik)
 10. RJEŠENJE broj 03/05-31-418/09-78 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE broj 03/05-31-418/09-78 (hrvatski jezik)
 11. RJEŠENJE broj 03/05-31-418/09-79 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE broj 03/05-31-418/09-79 (hrvatski jezik)
 12. RJEŠENJE broj 03/05-31-418/09-80 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE broj 03/05-31-418/09-80 (hrvatski jezik)
 13. RJEŠENJE broj 03/05-31-418/09-54 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE broj 03/05-31-418/09-54 (hrvatski jezik)
 14. RJEŠENJE o imenovanju Interrresorne radne grupe
  "Službene novine Federacije BiH", broj 44/09 /13.7.2009./
 15. RJEŠENJE o imenovanju članova Komisije za otvaranje, evaluaciju i preporuku najpovoljnijie ponude za nabavku i sukcesivnu isporuku roba i usluga po postupcima razvrstanim po lotovima
  "Službene novine Federacije BiH", broj 47/09 /22.7.2009./
 16. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za jednog člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka izbora kandidata za jednog člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sustava Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 17. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije i supotpisnicima za sredstva plasirana iz malezijske donacije i japanskih grantova (Projekti 2KR i Projekti NON-Project GRANT - AID) (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije i supotpisnicima za sredstva plasirana iz malezijske donacije i japanskih grantova (Projekti 2KR i Projekti NON-Project GRANT - AID) (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 48/09 /27.7.2009./
 18. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Odbora za nadzor nad implementacijom Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Odbora za nadzor nad implementacijom Zakona o jedinstvenom sustavu registracije, kontrole i naplate doprinosa (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 49/09 /29.7.2009./
 19. RJEŠENJE broj 03/05-27-558/09-1
 20. RJEŠENJE broj 03/05-27-558/09-2
 21. RJEŠENJE broj 03/05-27-558/09-3
 22. RJEŠENJE broj 03/05-27-558/09-4
 23. RJEŠENJE broj 03/05-27-558/09-5
 24. RJEŠENJE broj 03/05-27-558/09-6
 25. RJEŠENJE broj 03/05-27-558/09-7
 26. RJEŠENJE broj 03/05-27-558/09-8
 27. RJEŠENJE broj 03/05-31-662/09-8
 28. RJEŠENJE broj 03/05-31-662/09-9
 29. RJEŠENJE broj 03/05-31-662/09-10
 30. RJEŠENJE broj 03/05-31-662/09-11
 31. RJEŠENJE broj 03/05-31-662/09-12
 32. RJEŠENJE broj 03/05-31-662/09-13
 33. RJEŠENJE broj 03/05-31-662/09-14
 34. RJEŠENJE broj 03/05-31-662/09-15
 35. RJEŠENJE broj 03/05-31-662/09-16
 36. RJEŠENJE broj 03/05-31-662/09-17
 37. RJEŠENJE broj 03/05-31-662/09-18
 38. RJEŠENJE broj 03/05-31-662/09-19
 39. RJEŠENJE broj 03/05-31-662/09-20
 40. RJEŠENJE broj 03/05-31-662/09-21
 41. RJEŠENJE broj 03/05-31-662/09-22
 42. RJEŠENJE broj 03/05-31-662/09-23
 43. RJEŠENJE broj 03/05-31-662/09-24
 44. RJEŠENJE broj 03/05-31-662/09-25
 45. RJEŠENJE broj 03/05-31-662/09-26
 46. RJEŠENJE broj 03/05-31-662/09-27
 47. RJEŠENJE broj 03/05-31-727/09-19
 48. RJEŠENJE broj 03/05-31-727/09-20
 49. RJEŠENJE broj 03/05-31-727/09-21
 50. RJEŠENJE o osnivanju i imenovanju članova Centralnog koordinacionog tijela (CKT) za provođenje Regulatorne reforme na razini Federacije Bosne i Hercegovine
 51. RJEŠENJE o osnivanju i imenovanju članova Upravnog odbora za provođenje Regulatorne reforme na nivou Federacije Bosne i Hercegovine

"Službene novine Federacije BiH", broj 51/09 /5.8.2009./

 1. RJEŠENJE broj 03/05-31-727/09-1
 2. RJEŠENJE broj 03/05-31-727/09-2
 3. RJEŠENJE broj 03/05-31-727/09-3
 4. RJEŠENJE broj 03/05-31-727/09-4
 5. RJEŠENJE broj 03/05-31-727/09-5
 6. RJEŠENJE broj 03/05-31-727/09-6
 7. RJEŠENJE broj 03/05-31-727/09-7
 8. RJEŠENJE broj 03/05-31-727/09-8
 9. RJEŠENJE broj 03/05-31-727/09-9
 10. RJEŠENJE broj 03/05-31-727/09-10
 11. RJEŠENJE broj 03/05-31-727/09-11
 12. RJEŠENJE broj 03/05-31-727/09-12
 13. RJEŠENJE broj 03/05-31-727/09-13
 14. RJEŠENJE broj 03/05-31-727/09-14
 15. RJEŠENJE broj 03/05-31-727/09-15
 16. RJEŠENJE broj 03/05-31-727/09-16
 17. RJEŠENJE broj 03/05-31-727/09-17
 18. RJEŠENJE broj 03/05-31-727/09-18
 19. RJEŠENJE broj 03/05-31-418/09-81
 20. RJEŠENJE broj 03/05-31-418/09-82
 21. RJEŠENJE broj 03/05-31-418/09-83
 22. RJEŠENJE broj 03/05-31-418/09-84
 23. RJEŠENJE broj 03/05-31-418/09-85
 24. RJEŠENJE broj 03/05-31-418/09-86
 25. RJEŠENJE broj 03/05-31-418/09-87
 26. RJEŠENJE broj 03/05-31-418/09-88
 27. RJEŠENJE broj 03/05-31-418/09-89
 28. RJEŠENJE broj 03/05-31-418/09-90
 29. RJEŠENJE broj 03/05-31-418/09-91
 30. RJEŠENJE broj 03/05-31-418/09-92
 31. RJEŠENJE broj 03/05-31-418/09-93
 32. RJEŠENJE broj 03/05-31-418/09-94
 33. RJEŠENJE broj 03/05-31-418/09-95
 34. RJEŠENJE broj 03/05-31-418/09-96
 35. RJEŠENJE broj 03/05-31-418/09-97
 36. RJEŠENJE broj 03/05-31-418/09-98
 37. RJEŠENJE broj 03/05-31-418/09-99
 38. RJEŠENJE broj 03/05-31-418/09-100
 39. RJEŠENJE broj 03/05-31-418/09-101
 40. RJEŠENJE broj 03/05-31-418/09-102
 41. RJEŠENJE broj 03/05-31-418/09-103
 42. RJEŠENJE broj 03/05-31-418/09-104
 43. RJEŠENJE broj 03/05-31-418/09-105
 1. RJEŠENJE broj 03/05-31-418/09-106
 2. RJEŠENJE broj 03/05-31-418/09-107
 3. RJEŠENJE broj 03/05-31-418/09-108
 4. RJEŠENJE broj 03/05-31-418/09-109
 5. RJEŠENJE broj 03/05-31-418/09-110
 6. RJEŠENJE broj 03/05-31-662/09-1
 7. RJEŠENJE broj 03/05-31-662/09-2
 8. RJEŠENJE broj 03/05-31-662/09-3
 9. RJEŠENJE broj 03/05-31-662/09-4
 10. RJEŠENJE broj 03/05-31-662/09-5
 11. RJEŠENJE broj 03/05-31-662/09-6
 12. RJEŠENJE broj 03/05-31-662/09-7
 13. RJEŠENJE broj 03/05-31-662/09-28
 14. RJEŠENJE broj 03/05-31-565/09-38
 15. RJEŠENJE broj 03/05-31-565/09-39
 16. RJEŠENJE broj 03/05-31-565/09-40
 17. RJEŠENJE broj 03/05-31-565/09-41
 18. RJEŠENJE broj 03/05-31-565/09-42
 19. RJEŠENJE broj 03/05-31-565/09-43
 20. RJEŠENJE broj 03/05-31-565/09-44
 21. RJEŠENJE broj 03/05-31-565/09-45
 22. RJEŠENJE broj 03/05-31-565/09-46
 23. RJEŠENJE broj 03/05-31-565/09-47
 24. RJEŠENJE broj 03/05-31-565/09-48
 25. RJEŠENJE broj 03/05-31-565/09-49
 26. RJEŠENJE broj 03/05-31-565/09-50
 27. RJEŠENJE broj 03/05-31-565/09-51
 28. RJEŠENJE broj 03/05-31-565/09-52
 29. RJEŠENJE broj 03/05-31-565/09-53
 30. RJEŠENJE broj 03/05-31-565/09-54
 31. RJEŠENJE broj 03/05-31-565/09-55
 32. RJEŠENJE broj 03/05-31-565/09-56
 33. RJEŠENJE broj 03/05-31-565/09-57
 34. RJEŠENJE broj 03/05-31-565/09-58
 35. RJEŠENJE broj 03/05-31-565/09-59
 36. RJEŠENJE broj 03/05-31-418-4/09-1
 37. RJEŠENJE broj 03/05-31-418-4/09-2
 38. RJEŠENJE broj 03/05-31-418-4/09-3
 39. RJEŠENJE broj 03/05-31-418-4/09-4
 40. RJEŠENJE broj 03/05-31-418-4/09-5
 41. RJEŠENJE broj 03/05-31-418-4/09-6
 42. RJEŠENJE broj 03/05-31-418-4/09-7
 43. RJEŠENJE broj 03/05-31-418-4/09-8
 44. RJEŠENJE broj 03/05-31-418-4/09-9
 45. RJEŠENJE broj 03/05-31-418-4/09-10
 46. RJEŠENJE broj 03/05-31-418-4/09-11
 47. RJEŠENJE broj 03/05-31-418-4/09-12
 48. RJEŠENJE broj 03/05-31-418-4/09-13
 49. RJEŠENJE broj 03/05-31-418-4/09-14
 50. RJEŠENJE broj 03/05-31-418-4/09-15
 51. RJEŠENJE broj 03/05-31-418-4/09-16
 52. RJEŠENJE broj 03/05-31-418-4/09-17
 53. RJEŠENJE broj 03/05-31-418-4/09-18
 54. RJEŠENJE broj 03/05-31-418-4/09-19
 55. RJEŠENJE broj 03/05-31-418-4/09-20
 56. RJEŠENJE broj 03/05-31-418-4/09-21
 57. RJEŠENJE broj 03/05-31-418-4/09-22
 58. RJEŠENJE broj 03/05-31-418-4/09-23
  "Službene novine Federacije BiH", broj 52/09 /10.8.2009./
 59. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Tima za utvrđivanje modela za uvezivanje penzijskog staža (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Tima za utvrđivanje modela za uvezivanje mirovinskog staža (bosanski jezik)
 60. RJEŠENJE o razrješenju člana Upravnog odbora Kliničke bolnice Mostar (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju člana Upravnog vijeća Kliničke bolnice Mostar (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 53/09 /12.8.2009./
 61. RJEŠENJE broj 03/05-31-418-4/09-10
 62. RJEŠENJE broj 03/05-31-565/09-1
 63. RJEŠENJE broj 03/05-31-565/09-2
 64. RJEŠENJE broj 03/05-31-565/09-3
 65. RJEŠENJE broj 03/05-31-565/09-4
 66. RJEŠENJE broj 03/05-31-565/09-5
 67. RJEŠENJE broj 03/05-31-565/09-6
 68. RJEŠENJE broj 03/05-31-565/09-7
 69. RJEŠENJE broj 03/05-31-565/09-8
 70. RJEŠENJE broj 03/05-31-565/09-9
 71. RJEŠENJE broj 03/05-31-565/09-10
 72. RJEŠENJE broj 03/05-31-565/09-11
 73. RJEŠENJE broj 03/05-31-565/09-12
 74. RJEŠENJE broj 03/05-31-565/09-13
 75. RJEŠENJE broj 03/05-31-565/09-14
 76. RJEŠENJE broj 03/05-31-565/09-15
 77. RJEŠENJE broj 03/05-31-565/09-16
 78. RJEŠENJE broj 03/05-31-565/09-17
 79. RJEŠENJE broj 03/05-31-565/09-18
 80. RJEŠENJE broj 03/05-31-565/09-19
 81. RJEŠENJE broj 03/05-31-565/09-20
 82. RJEŠENJE broj 03/05-31-565/09-21
 83. RJEŠENJE broj 03/05-31-565/09-22
 84. RJEŠENJE broj 03/05-31-565/09-23
 85. RJEŠENJE broj 03/05-31-565/09-24
 86. RJEŠENJE broj 03/05-31-565/09-25
 87. RJEŠENJE broj 03/05-31-565/09-26
 88. RJEŠENJE broj 03/05-31-565/09-27
 89. RJEŠENJE broj 03/05-31-565/09-28
 90. RJEŠENJE broj 03/05-31-565/09-29
 91. RJEŠENJE broj 03/05-31-565/09-30
 92. RJEŠENJE broj 03/05-31-565/09-31
 93. RJEŠENJE broj 03/05-31-565/09-32
 94. RJEŠENJE broj 03/05-31-565/09-33
 95. RJEŠENJE broj 03/05-31-565/09-34
 96. RJEŠENJE broj 03/05-31-565/09-35
 97. RJEŠENJE broj 03/05-31-565/09-36
 98. RJEŠENJE broj 03/05-31-565/09-37
 99. RJEŠENJE o imenovanju članova Savjetodavnog vijeća za okoliš
  "Službene novine Federacije BiH", broj 57/09 /2.9.2009./
 1. RJEŠENJE broj 03/05-31-788/09-1
 2. RJEŠENJE broj 03/05-31-788/09-2
 3. RJEŠENJE broj 03/05-31-788/09-3
 4. RJEŠENJE broj 03/05-31-788/09-4
 5. RJEŠENJE broj 03/05-31-788/09-5
 6. RJEŠENJE broj 03/05-31-788/09-6
 7. RJEŠENJE broj 03/05-31-788/09-7
 8. RJEŠENJE broj 03/05-31-788/09-8
 9. RJEŠENJE broj 03/05-31-788/09-9
 10. RJEŠENJE broj 03/05-31-788/09-10
 11. RJEŠENJE broj 03/05-31-788/09-11
 12. RJEŠENJE broj 03/05-31-788/09-12
 13. RJEŠENJE broj 03/05-31-788/09-13
 14. RJEŠENJE broj 03/05-31-788/09-14
 15. RJEŠENJE broj 03/05-31-788/09-15
 16. RJEŠENJE broj 03/05-31-788/09-16
 17. RJEŠENJE broj 03/05-31-788/09-17
 18. RJEŠENJE broj 03/05-31-788/09-18
  "Službene novine Federacije BiH", broj 58/09 /9.9.2009./
 19. RJEŠENJE broj 03/05-31-820/09-4
 20. RJEŠENJE broj 03/05-31-820/09-5
 21. RJEŠENJE broj 03/05-31-820/09-6
 22. RJEŠENJE broj 03/05-31-820/09-7
 23. RJEŠENJE broj 03/05-31-820/09-8
 24. RJEŠENJE broj 03/05-31-820/09-18
 25. RJEŠENJE broj 03/05-31-820/09-19
 26. RJEŠENJE broj 03/05-31-820/09-20
 27. RJEŠENJE broj 03/05-31-820/09-21
 28. RJEŠENJE broj 03/05-31-820/09-22
 29. RJEŠENJE broj 03/05-31-820/09-23
 30. RJEŠENJE broj 03/05-31-820/09-24
 31. RJEŠENJE broj 03/05-31-820/09-25
 32. RJEŠENJE broj 03/05-31-820/09-26
 33. RJEŠENJE broj 03/05-31-820/09-27
 34. RJEŠENJE broj 03/05-31-820/09-28
 35. RJEŠENJE broj 03/05-31-820/09-29
 36. RJEŠENJE broj 03/05-31-820/09-30
 37. RJEŠENJE broj 03/05-31-835/09-1
 38. RJEŠENJE broj 03/05-31-835/09-2
 39. RJEŠENJE broj 03/05-31-835/09-3
 40. RJEŠENJE broj 03/05-31-835/09-4
 41. RJEŠENJE broj 03/05-31-835/09-5
 42. RJEŠENJE broj 03/05-31-835/09-6
 43. RJEŠENJE broj 03/05-31-835/09-7
 44. RJEŠENJE broj 03/05-31-835/09-8
 45. RJEŠENJE broj 03/05-31-835/09-9
 46. RJEŠENJE broj 03/05-31-835/09-10
 47. RJEŠENJE broj 03/05-31-835/09-11
 48. RJEŠENJE broj 03/05-31-835/09-12
 49. RJEŠENJE broj 03/05-31-835/09-13
 50. RJEŠENJE broj 03/05-31-835/09-14
 51. RJEŠENJE broj 03/05-31-835/09-15
 52. RJEŠENJE broj 03/05-31-835/09-16
 53. RJEŠENJE broj 03/05-31-820/09-1
 54. RJEŠENJE broj 03/05-31-820/09-2
 55. RJEŠENJE broj 03/05-31-820/09-3
 56. RJEŠENJE broj 03/05-31-820/09-9
 57. RJEŠENJE broj 03/05-31-820/09-10
 58. RJEŠENJE broj 03/05-31-820/09-11
 59. RJEŠENJE broj 03/05-31-820/09-12
 60. RJEŠENJE broj 03/05-31-820/09-13
 61. RJEŠENJE broj 03/05-31-820/09-14
 62. RJEŠENJE broj 03/05-31-820/09-15
 63. RJEŠENJE broj 03/05-31-820/09-16
 64. RJEŠENJE broj 03/05-31-820/09-17
 65. RJEŠENJE broj 03/05-31-820/09-31
 66. RJEŠENJE broj 03/05-31-820/09-32
 67. RJEŠENJE broj 03/05-31-820/09-33
 68. RJEŠENJE broj 03/05-31-820/09-34
 69. RJEŠENJE broj 03/05-31-820/09-35
 70. RJEŠENJE broj 03/05-31-820/09-36
 71. RJEŠENJE broj 03/05-31-820/09-37
 72. RJEŠENJE broj 03/05-31-820/09-38
 73. RJEŠENJE broj 03/05-31-820/09-39
 74. RJEŠENJE broj 03/05-31-820/09-40
 75. RJEŠENJE broj 03/05-31-820/09-41
 76. RJEŠENJE broj 03/05-31-820/09-42
 77. RJEŠENJE broj 03/05-31-820/09-43
 78. RJEŠENJE broj 03/05-31-820/09-44
 79. RJEŠENJE broj 03/05-31-820/09-45
 80. RJEŠENJE broj 03/05-31-820/09-46
 81. RJEŠENJE broj 03/05-31-820/09-47
 82. RJEŠENJE broj 03/05-31-820/09-48
 83. RJEŠENJE broj 03/05-31-820/09-49
 84. RJEŠENJE broj 03/05-31-820/09-50
 85. RJEŠENJE broj 03/05-31-820/09-51
 86. RJEŠENJE broj 03/05-31-820/09-52
 87. RJEŠENJE broj 03/05-31-820/09-53
 88. RJEŠENJE broj 03/05-31-820/09-54
 89. RJEŠENJE broj 03/05-31-820/09-55
 90. RJEŠENJE broj 03/05-31-820/09-56
 91. RJEŠENJE broj 03/05-31-820/09-57
 92. RJEŠENJE broj 03/05-31-820/09-58
 93. RJEŠENJE broj 03/05-31-820/09-59
 94. RJEŠENJE broj 03/05-31-820/09-60
 95. RJEŠENJE o imenovanju Odbora za nadzor realiziranja projekta izgradnje autoceste na trasi koridora 5C (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Odbora za nadzor realizacije projekta izgradnje autoceste na trasi koridora 5C (hrvatski jezik)
 96. RJEŠENJE o imenovanju Federalne komisije za procjenu štete (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Federalnog povjerenstva za procjenu štete (hrvatski jezik)
 97. RJEŠENJE o privremenom imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Bosankohercegovačke šume" Sarajevo (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o privremenom imenovanju Nadzornog odbora Javnog poduzeća "Bosankohercegovačke šume" Sarajevo (hrvatski jezik)
 98. RJEŠENJE o privremenom imenovanju direktora Javnog preduzeća Bosankohercegovačke šume" Sarajevo (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o privremenom imenovanju direktora Javnog poduzeća Bosankohercegovačke šume" Sarajevo (hrvatski jezik)
 99. RJEŠENJE o privremenom imenovanju direktora Javnog preduzeća"Šume Herceg -Bosne" d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o privremenom imenovanju direktora Javnog poduzeća"Šume Herceg -Bosne" d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 100. RJEŠENJE o privremenom imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Šume Herceg -Bosne" d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o privremenom imenovanju Nadzornog odbora Javnog poduzeća "Šume Herceg -Bosne" d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 101. RJEŠENJE o nominovanju članova Nadzornog odbora JP "Međunarodni aerodrom Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o nominiranju članova Nadzornog odbora JP "Međunarodni aerodrom Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 1. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje Javnog konkursa za izbor direktora i predsjednika i članova Upravnog odbora Direkcije za upravljanje pasivnim podbilansom preduzeća i banaka (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje Javnog natječaja za izbor direktora i predsjedatelja i članova Upravnog odbora Direkcije za upravljanje pasivnom podbilancom poduzeća i banaka (hrvatski jezik)
 2. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije i supotpisnicima za sredstava plasirana iz malezijske donacije i japanskih grantova (projekti 2KR i projekti Non project grant -AID)
 3. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o formiranju Radnog tijela za analizu postojećih propisa iz oblasti fiskalnih kasa, te izradu novih propisa u vezi sa fiskalnim kasama
  "Službene novine Federacije BiH", broj 59/09 /16.9.2009./
 4. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Savjeta Federalne direkcije robnih rezervi
  "Službene novine Federacije BiH", broj 60/09 /23.9.2009./
 5. RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za analizu Prijedloga Prostorne osnove Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine "Autocesta na Koridoru Vc" za period od 2008. do 2028. godine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za analizu Prijedloga Prostorne osnove Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine "Autocesta na Koridoru Vc" za period od 2008. do 2028. godine (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 63/09 /7.10.2009./
 6. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izbor kandidata za Upravni odbor Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za izbor kandidata za Upravni odbor Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 7. RJEŠENJE o izmjenama Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za nadzor nad implementacijom zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o izmjenama Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za nadzor nad implementacijom zakona o jedinstvenom sustavu registracije, kontrole i naplate doprinosa (hrvatski jezik)
 8. RJEŠENJE broj 03/05-31-888/09-1
 9. RJEŠENJE broj 03/05-31-888/09-2
 10. RJEŠENJE broj 03/05-31-888/09-3
 11. RJEŠENJE broj 03/05-31-888/09-4
 12. RJEŠENJE broj 03/05-31-888/09-5
 13. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za članove Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za provođenje postupka izbora kandidata za članove Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 14. RJEŠENJE o razrješenju dužnosti predsjednika i članova Upravnog odbora Zavoda za kontrolu lijekova Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju dužnosti predsjednika i članova Upravnog vijeća Zavoda za kontrolu lijekova Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 65/09 /14.10.2009./
 15. RJEŠENJE broj 03/05-31-788-1/09-1
 16. RJEŠENJE broj 03/05-31-788-1/09-2
 17. RJEŠENJE broj 03/05-31-788-1/09-3
 18. RJEŠENJE broj 03/05-31-788-1/09-4
 19. RJEŠENJE broj 03/05-31-788-1/09-5
 20. RJEŠENJE broj 03/05-31-788-1/09-6
 21. RJEŠENJE broj 03/05-31-788-1/09-7
 22. RJEŠENJE broj 03/05-31-788-1/09-8
 23. RJEŠENJE broj 03/05-31-788-1/09-9
 24. RJEŠENJE broj 03/05-31-788-1/09-10
 25. RJEŠENJE broj 03/05-31-788-1/09-11
 26. RJEŠENJE broj 03/05-31-788-1/09-12
 27. RJEŠENJE broj 03/05-31-788-1/09-13
 28. RJEŠENJE broj 03/05-31-788-1/09-14
 29. RJEŠENJE broj 03/05-31-788-1/09-15
 30. RJEŠENJE broj 03/05-31-869/09-1
 31. RJEŠENJE broj 03/05-31-869/09-2
 32. RJEŠENJE broj 03/05-31-869/09-3
 33. RJEŠENJE broj 03/05-31-869/09-4
 34. RJEŠENJE broj 03/05-31-869/09-5
 35. RJEŠENJE broj 03/05-31-869/09-6
 36. RJEŠENJE broj 03/05-31-869/09-7
 37. RJEŠENJE broj 03/05-31-869/09-8
 38. RJEŠENJE broj 03/05-31-869/09-9
 39. RJEŠENJE broj 03/05-31-869/09-10
 40. RJEŠENJE broj 03/05-31-869/09-11
 41. RJEŠENJE broj 03/05-31-869/09-12
 42. RJEŠENJE broj 03/05-31-869/09-13
 43. RJEŠENJE broj 03/05-31-869/09-14
 44. RJEŠENJE broj 03/05-31-869/09-15
 45. RJEŠENJE broj 03/05-31-869/09-16
 46. RJEŠENJE broj 03/05-31-869/09-17
 47. RJEŠENJE broj 03/05-31-869/09-18
 48. RJEŠENJE broj 03/05-31-869/09-19
 49. RJEŠENJE broj 03/05-31-869/09-20
 50. RJEŠENJE broj 03/05-31-869/09-21
 51. RJEŠENJE broj 03/05-31-869/09-22
 52. RJEŠENJE broj 03/05-31-869/09-23
 53. RJEŠENJE broj 03/05-31-869/09-24
 54. RJEŠENJE broj 03/05-31-869/09-25
 55. RJEŠENJE broj 03/05-31-875/09-1
 56. RJEŠENJE broj 03/05-31-875/09-2
 57. RJEŠENJE broj 03/05-31-875/09-3
 58. RJEŠENJE broj 03/05-31-875/09-4
 59. RJEŠENJE broj 03/05-31-875/09-5
 60. RJEŠENJE broj 03/05-31-875/09-6
 61. RJEŠENJE broj 03/05-31-875/09-7
 62. RJEŠENJE broj 03/05-31-875/09-8
 63. RJEŠENJE broj 03/05-31-875/09-9
 64. RJEŠENJE broj 03/05-31-875/09-10
 65. RJEŠENJE broj 03/05-31-875/09-11
 66. RJEŠENJE broj 03/05-31-875/09-12
 67. RJEŠENJE broj 03/05-31-875/09-13
 68. RJEŠENJE broj 03/05-31-875/09-14
 69. RJEŠENJE broj 03/05-31-875/09-15
 70. RJEŠENJE broj 03/05-31-875/09-16
 71. RJEŠENJE broj 03/05-31-875/09-17
 72. RJEŠENJE broj 03/05-31-875/09-18
 73. RJEŠENJE broj 03/05-31-875/09-19
 74. RJEŠENJE broj 03/05-31-875/09-20
 75. RJEŠENJE broj 03/05-31-875/09-21
 76. RJEŠENJE broj 03/05-31-875/09-22
 77. RJEŠENJE broj 03/05-31-875/09-23
 78. RJEŠENJE broj 03/05-31-875/09-24
 79. RJEŠENJE broj 03/05-31-875/09-25
 80. RJEŠENJE broj 03/05-31-875/09-26
 81. RJEŠENJE broj 03/05-31-875/09-27
 82. RJEŠENJE broj 03/05-31-875/09-28
 83. RJEŠENJE broj 03/05-31-875/09-29
 84. RJEŠENJE broj 03/05-31-875/09-30
 85. RJEŠENJE broj 03/05-31-875/09-31
 86. RJEŠENJE broj 03/05-31-875/09-32
 87. RJEŠENJE broj 03/05-31-875/09-33
 88. RJEŠENJE broj 03/05-31-875/09-34
 89. RJEŠENJE broj 03/05-31-875/09-35
 90. RJEŠENJE broj 03/05-31-875/09-36
 91. RJEŠENJE broj 03/05-31-882/09-1
 92. RJEŠENJE broj 03/05-31-882/09-2
 93. RJEŠENJE broj 03/05-31-882/09-3
 94. RJEŠENJE broj 03/05-31-882/09-4
 95. RJEŠENJE broj 03/05-31-882/09-5
 96. RJEŠENJE broj 03/05-31-882/09-6
 97. RJEŠENJE broj 03/05-31-939/09-1
 98. RJEŠENJE broj 03/05-31-939/09-2
 99. RJEŠENJE broj 03/05-31-939/09-3
 100. RJEŠENJE broj 03/05-31-939/09-4
 1. RJEŠENJE broj 03/05-31-939/09-5
  "Službene novine Federacije BiH", broj 67/09 /26.10.2009./
 2. RJEŠENJE o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije i supotpisnicima za sredstava plasirana iz malezijske donacije i japanskih grantova (Projekti 2KR i Projekti Non Project Grant -AID)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 69/09 /2.11.2009./
 3. RJEŠENJE broj 775/09 (bosanski jezik)
  RJEŠENJE broj 775/09 (hrvatski jezik)
 4. RJEŠENJE o prijedlogu za imenovanje jednog člana Upravnog odbora kompanije "Elektroprijenos Bosne i Hercegovine" d.d. Banja Luka iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o prijedlogu za imenovanje jednog člana Upravnog odbora kompanije "Elektroprijenos Bosne i Hercegovine" d.d. Banja Luka iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 5. RJEŠENJE o prijedlogu predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine
  "Službene novine Federacije BiH", broj 70/09 /4.11.2009./
 6. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za administrativna pitanja
  "Službene novine Federacije BiH", broj 71/09 /11.11.2009./
 7. RJEŠENJE broj 03/05-31-788-2/09-1
 8. RJEŠENJE broj 03/05-31-788-2/09-2
 9. RJEŠENJE broj 03/05-31-788-2/09-3
 10. RJEŠENJE broj 03/05-31-788-2/09-4
 11. RJEŠENJE broj 03/05-31-788-2/09-5
 12. RJEŠENJE broj 03/05-31-788-2/09-6
 13. RJEŠENJE broj 03/05-31-788-2/09-7
 14. RJEŠENJE broj 03/05-31-788-2/09-8
 15. RJEŠENJE broj 03/05-31-788-2/09-9
 16. RJEŠENJE broj 03/05-31-788-2/09-10
 17. RJEŠENJE broj 03/05-31-788-2/09-11
 18. RJEŠENJE broj 03/05-31-788-2/09-12
 19. RJEŠENJE broj 03/05-31-974/09-2
 20. RJEŠENJE broj 03/05-31-974/09-1
 21. RJEŠENJE broj 03/05-31-994/09-1
 22. RJEŠENJE broj 03/05-31-994/09-2
 23. RJEŠENJE broj 03/05-31-994/09-3
 24. RJEŠENJE broj 03/05-31-994/09-4
 25. RJEŠENJE broj 03/05-31-994/09-5
 26. RJEŠENJE broj 03/05-31-994/09-6
 27. RJEŠENJE broj 03/05-31-994/09-7
 28. RJEŠENJE broj 03/05-31-994/09-8
 29. RJEŠENJE broj 03/05-31-994/09-9
 30. RJEŠENJE broj 03/05-31-994/09-10
 31. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za utvrđivanje kandidata za članove Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Komisije za utvrđivanje kandidata za članove Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 72/09 /18.11.2009./
 32. RJEŠENJE o prihvatanju ostavke i razrješenju dužnosti direktora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje
 33. RJEŠENJE o privremenom imenovanju direktora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje
  "Službene novine Federacije BiH", broj 73/09 /23.11.2009./
 34. RJEŠENJE broj 03/05-31-1052/09-1
 35. RJEŠENJE broj 03/05-31-1052/09-2
 36. RJEŠENJE broj 03/05-31-1052/09-3
 37. RJEŠENJE broj 03/05-31-1052/09-4
 38. RJEŠENJE broj 03/05-31-1052/09-5
 39. RJEŠENJE broj 03/05-31-1052/09-6
 40. RJEŠENJE broj 03/05-31-1052/09-7
 41. RJEŠENJE broj 03/05-31-1052/09-8
 42. RJEŠENJE broj 03/05-31-1052/09-9
 43. RJEŠENJE broj 03/05-31-1052/09-10
 44. RJEŠENJE broj 03/05-31-1052/09-11
 45. RJEŠENJE broj 03/05-31-1052/09-12
 46. RJEŠENJE broj 03/05-31-1052/09-13
 47. RJEŠENJE broj 03/05-31-1052/09-14
 48. RJEŠENJE broj 03/05-31-1052/09-15
 49. RJEŠENJE broj 03/05-31-1052/09-16
 50. RJEŠENJE broj 03/05-31-1052/09-17
 51. RJEŠENJE broj 03/05-31-1052/09-18
 52. RJEŠENJE broj 03/05-31-1052/09-19
 53. RJEŠENJE broj 03/05-31-1052/09-20
 54. RJEŠENJE broj 03/05-31-1052/09-21
 55. RJEŠENJE broj 03/05-31-1052/09-22
 56. RJEŠENJE broj 03/05-31-1052/09-23
 57. RJEŠENJE broj 03/05-31-1052/09-24
 58. RJEŠENJE broj 03/05-31-1052/09-25
 59. RJEŠENJE broj 03/05-31-1052/09-26
 60. RJEŠENJE broj 03/05-31-1052/09-27
 61. RJEŠENJE broj 03/05-31-1052/09-28
 62. RJEŠENJE broj 03/05-31-1052/09-29
 63. RJEŠENJE broj 03/05-31-1052/09-30
 64. RJEŠENJE broj 03/05-31-1052/09-31
 65. RJEŠENJE broj 03/05-31-1079/09-1
 66. RJEŠENJE broj 03/05-31-1079/09-2
 67. RJEŠENJE broj 03/05-31-1079/09-3
 68. RJEŠENJE broj 03/05-31-1051/09-1
 69. RJEŠENJE broj 03/05-31-1051/09-2
 70. RJEŠENJE broj 03/05-31-1051/09-3
 71. RJEŠENJE broj 03/05-31-1051/09-4
 72. RJEŠENJE broj 03/05-31-1051/09-5
 73. RJEŠENJE broj 03/05-31-1051/09-6
 74. RJEŠENJE broj 03/05-31-1051/09-7
 75. RJEŠENJE broj 03/05-31-1051/09-8
 76. RJEŠENJE broj 03/05-31-1051/09-9
 77. RJEŠENJE broj 03/05-31-1051/09-10
  "Službene novine Federacije BiH", broj 75/09 /2.12.2009./
 78. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izbor direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za izbor ravnatelja Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 76/09 /7.12.2009./
 79. RJEŠENJE broj 03/05-31-1099/09-1
 80. RJEŠENJE broj 03/05-31-1099/09-2
 81. RJEŠENJE broj 03/05-31-1099/09-3
 82. RJEŠENJE broj 03/05-31-1099/09-4
 83. RJEŠENJE broj 03/05-31-1120/09
  "Službene novine Federacije BiH", broj 77/09 /9.12.2009./
 84. RJEŠENJE o osnivanju i imenovanju članova Savjetodavnog vijeća vodnog područja rijeke Save (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o osnivanju i imenovanju članova Savjetodavnog vijeća vodnog područja rijeke Save (hrvatski jezik)
 85. RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u pregovaračkom timu Bosne i Hercegovine radi vođenja pregovora sa Republikom Srbijom po principima Pariškog kluba u vezi tužbi Jugobanke dd Beograd protiv Federacije Bosne i Hercegovine
  "Službene novine Federacije BiH", broj 78/09 /16.12.2009./
 86. RJEŠENJE o nominiranju predsjednika i članova Nadzornog odbora J.P. Nacionalni park "Una"doo Bihać (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o nominiranju predsjednika i članova Nadzornog odbora J.P. Nacionalni park "Una"doo Bihać (hrvatski jezik)
 87. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine na razdoblje do 60 dana (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine na razdoblje do 60 dana (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 79/09 /21.12.2009./
 88. RJEŠENJE broj 03/05-31-1079/09-1
 89. RJEŠENJE broj 03/05-31-1052/09-1
 90. RJEŠENJE broj 03/05-31-1052/09-2
 91. RJEŠENJE broj 03/05-31-1052/09-3
 92. RJEŠENJE broj 03/05-31-1052/09-4
 93. RJEŠENJE broj 03/05-31-1052/09-5
 94. RJEŠENJE broj 03/05-31-1167/09-1
 95. RJEŠENJE broj 03/05-31-1167/09-2
 96. RJEŠENJE broj 03/05-31-1167/09-3
 97. RJEŠENJE broj 03/05-31-1167/09-4
 98. RJEŠENJE broj 03/05-31-1202/09-2
 99. RJEŠENJE broj 03/05-31-1202/09-3
 100. RJEŠENJE broj 03/05-31-1202/09-4
 1. RJEŠENJE broj 03/05-31-1202/09-5
 2. RJEŠENJE broj 03/05-31-1217/09-1
  "Službene novine Federacije BiH", broj 80/09 /23.12.2009./
 3. RJEŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 4. RJEŠENJE o razrješenju privremenog Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju privremenog Nadzornog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)
 5. RJEŠENJE o razrješenju Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje (hrvatski jezik)
 6. RJEŠENJE o imenovanju članova Savjeta za praćenje cijena (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju članova Povjerenstva za praćenje cijena (hrvatski jezik)
 7. RJEŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju člana Upravnog vijeća Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 8. RJEŠENJE o nominovanju člana Nadzornog odbora Hrvatske pošte d.o.o. Mostar
 9. RJEŠENJE o imenovanju članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju članova Upravnog vijeća Federalnog zavoda za zapošljavanje (hrvatski jezik)
 10. RJEŠENJE o razrješenju privremenog direktora Javnog preduzeća "Šume Herceg Bosne" d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o razrješenju privremenog direktora Javnog poduzeća "Šume Herceg Bosne" d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 11. RJEŠENJE o privremenom imenovanju direktora Javnog preduzeća "Šume Herceg Bosne" d.o.o. Mostar
 12. RJEŠENJE o privremenom imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Šume Herceg Bosne" d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o privremenom imenovanju Nadzornog odbora Javnog poduzeća "Šume Herceg Bosne" d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 13. RJEŠENJE o razrješenju privremenog Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Šume Herceg Bosne" d.o.o. Mostar
 14. RJEŠENJE o razrješenju privremenog Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Bosanskohercegovačke šume" Sarajevo
 15. RJEŠENJE o privremenom imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Bosanskohercegovačke šume" Sarajevo (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o privremenom imenovanju Nadzornog odbora Javnog poduzeća "Bosanskohercegovačke šume" Sarajevo (hrvatski jezik)
 16. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za direktora Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH
 17. RJEŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
 18. RJEŠENJE o osnivanju i imenovanju članova Savjetodavnog vijeća vodnog područja Jadranskog mora (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o osnivanju i imenovanju članova Savjetodavnog vijeća vodnog područja Jadranskog mora (hrvatski jezik)
  "Službene novine Federacije BiH", broj 82/09 /29.12.2009./
 19. RJEŠENJE o imenovanju člana Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine
 20. RJEŠENJE o dopuni Rješenja o nominovanju članova Nadzornog odbora JP Direkcija cesta Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
  "Službene novine Federacije BiH", broj 83/09 /30.12.2009./
 21. RJEŠENJE broj 03/05-31-1167-1/09-1
 22. RJEŠENJE broj 03/05-31-1202-1/09-1
 23. RJEŠENJE broj 03/05-31-1276/09-1
 24. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za popis imovine, obaveza i potraživanja budžetskog korisnika zbog prijenosa nadležnosti (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Komisije za popis imovine, obveza i potraživanja proračunskog korisnika zbog prijenosa nadležnosti (hrvatski jezik)
 25. RJEŠENJE o imenovanju Komisije da u roku od 90 dana utvrdi osnovanost obaveza u iznosu od oko 8.980.000,00 KM i potraživanja u iznosu od 13.719.712,35 KM prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane - Federalnog ministarstva obrane (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva da u roku od 90 dana utvrdi osnovanost obveza u iznosu od oko 8.980.000,00 KM i tražbina u iznosu od 13.719.712,35 KM prijašnjeg Federalnog ministarstva obrane - Federalnog ministarstva odbrane (hrvatski jezik)