Hronološki registar rješenja objavljenih u "Službenim novinama FBiH" u 2004. godini

HRONOLOŠKI REGISTAR RJEŠENJA OBJAVLJENIH U
"SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BIH" U 2004. GODINI

 

«Službene novine Federacije BiH» , broj 2/04 /13.01.2004./
 1. RJEŠENJE o razrješenju predsjednika Upravnog odbora Fondacije za pružanje
  pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija
 2. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika Upravnog odbora Fondacije za pružanje
  pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija
 3. RJEŠENJE o razrješenju članova Upravnog odbora Projekta razvoja stočarstva
  i ruralnog finansiranja
 4. RJEŠENJE o imenovanju članova Upravnog odbora Projekta razvoja stočarstva
  i ruralnog finansiranja

  «Službene novine Federacije BiH» broj 10/04 /20.02.2004./
 5. RJEŠENJE o razrješenju članova ekspertnog tima Vlade Federacije
  Bosne i Hercegovine za zaštitu historijskog jezgra Počitelja
 6. RJEŠENJE o razrješenju članova ekspertnog tima Vlade Federacije
  Bosne i Hercegovine za praćenje realizacije sanacije korita i slapa
  rijeke Plive

  «Službene novine Federacije BiH» , broj 11/04 /27.02.2004./
 7. RJEŠENJE o stavljanju van snage rješenja Vlede Federacije Bosne i Hercegovine
 8. RJEŠENJE o razrješenju Komisije za prihvatanje, otvaranje i ocjenu ponuda
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 12/04 /05.03.2004./
 9. RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Federacije Bosne i Hercegovine u
  Radnu grupu za izradu studije usaglašenosti zakonodavstva u Bosni i
  Hercegovini sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i njenim
  protokolima

  «Službene novine Federaciije BiH» , broj 13/04 /08.03.2004./
 10. RJEŠENJE o imenovanju predstavnika Federacije Bosne i Hercegovine u
  Radnu grupu za usaglašavanje odredaba sporazuma između Bosne i
  Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske o prijenosu
  nadležnosti i nastavku finansiranja i rad Komisije za imovinske zahtjeve
  raseljenih osoba i izbjeglica u skladu sa članom XVI Aneksa VII Općeg okvirnog
  sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini
 11. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izbor kandidata za imenovanje člana
  Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje u Bosni i Hercegovini
 12. RJEŠENJE o imenovanju privremenog direktora Fonda za zaštitu Federacije
  Bosne i Hercegovine

  «Službene novine Federacije BiH», broj 14/04 (13.03.2004)
 13. RJEŠENJE o imenovanju radne grupe za izradu prijedloga za izmjenu
  i dopunu Zakona o Carinskoj tarifi Bosne i Hercegovine
 14. RJEŠENJE o imenovanju direktora Agencije za državnu službu
  Federacije Bosne i Hercegovine

  «Službene novine Federacije BiH», broj 23/04 /03.05.2004./
 15. RJEŠENJE o imenovanju člana radne grupe Međunarodnog komiteta
  Crvenog križa za traženje nestalih
 16. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izbor kandidata za imenovanje članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine
  «Službene novine Federacije BiH», broj 25/04 /15.05.2004./
 17. RJEŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje u Bosni i Hercegovini
 18. RJEŠENJE o imenovanju vjećnika Konkurencijskog vijeća iz Federacije Bosne i Hercegovine
 19. RJEŠENJE o imenovanju vjećnika Konkurencijskog vijeća iz Federacije Bosne i Hercegovine
 20. RJEŠENJE o razrješenju zamjenika direktora Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 29/04 /29.05.2004./
 21. RJEŠENJE o imenovanju radne grupe za provedbu reforme «Buldožer II»
 22. RJEŠENJE o imenovanju direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje
 23. RJEŠENJE o privremenom imenovanju zamjenika direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje
 24. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje
 25. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izbor kandidata za upražnjenu poziciju člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 31/04 /05.06.2004./
 26. RJEŠENJE o imenovanju Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 32/04 /12.06.2004./
 27. RJEŠENJE o razrješenju privremenog direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje
 28. RJEŠENJE o razrješenju privremenog zamjenika direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje
 29. RJEŠENJE o razrješenju predsjedavajućeg i članova Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 33/04 /19.06.2004./
 30. RJEŠENJE o imenovanju tima za pregovore i definiranje ugovora sa novim strateškim partnerom za BH STEEL Željezara Zenica
 31. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Direkcije cesta Federacije BiH
  «Službene novine Federacije BiH», broj 35/04 /03.07.2004./
 32. RJEŠENJE o privremenom imenovanju Upravnog odbora JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 36/04 /06.07.2004./
 33. RJEŠENJE o razrješenju Upravnog odbora JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine
  «Službene novine Federacije BiH» ,broj 37/04 /10.07.2004./
 34. RJEŠENJE o imenovanju komisije i supotpisnicima, za sredstva plasirana iz Malezijske donacije i Japanskog Non-Project Granta godina 9
  «Službene novine Federacije BiH, broj 39/04 (24.7.2004.)
 35. RJEŠENJE o imenovanju članova Odbora državne službe za žalbe
 36. RJEŠENJE o razrješenju direktora Uprave administracije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 42/04 (07.08.2004.)
 37. RJEŠENJE o razrješenju člana Radne grupe za provedbu reforme «Buldožer II»
 38. RJEŠENJE o imenovanju člana Radne grupe za provedbu reforme «Buldožer II»
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 44/04 (21.08.2004.)
 39. RJEŠENJE o imenovanju zamjenika direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje
  »Službene novine Federacije BiH», broj 45/04 (28.08.2004.)
 40. RJEŠENJE o razrješenju člana Zajedničke konsultativne komisije i Subregionalne konsultativne komisije iz Federacije Bosne i Hercegovine
 41. RJEŠENJE o imenovanju člana Zajedničke konsultativne komisije i Subregionalne konsultativne komisije iz Federacije Bosne i Hercegovine
 42. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora Zavoda za agropedologiju Sarajevo
 43. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora JP za «Vodno područje slivova rijeke Save» Sarajevo
 44. RJEŠENJE o imenovanju Upravnog odbora JP za «Vodno područje slivova Jadranskog mora» Mostar
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 46/04 (04.09.2004.)
 45. RJEŠENJE o dopuni Rješenja o imenovanju Upravnog odbora Direkcije cesta Federacije BiH
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 50/04 (25.09.2004.)
 46. RJEŠENJE o imenovanju člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 51/04 (02.10.2004.)
 47. RJEŠENJE o razrješenju članova Upravnog vijeća Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu
 48. RJEŠENJE o imenovanju članova Upravnog vijeća Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu
 49. RJEŠENJE o razrješenju članova Upravnog vijeća Kliničke bolnice Mostar
 50. RJEŠENJE o imenovanju članova Upravnog vijeća Kliničke bolnice Mostar
 51. RJEŠENJE o imenovanju članova Upravnog vijeća Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 54/04 (16.10.2004.)
 52. RJEŠENJE o razrješenju pomoćnika federalnog ministra odbrane
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 58/04 (30.10.2004.)
 53. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika Federalnog vijeća za prekršaje
 54. RJEŠENJE o imenovanju člana Federalnog vijeća za prekršaje
 55. RJEŠENJE o razrješenju članova Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
 56. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
 57. RJEŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora privrednog društva «Terminali Federacije» d.o.o. Sarajevo
 58. RJEŠENJE o imenovanju člana Federalnog vijeća za prekršaje
 59. RJEŠENJE o imenovanju člana Federalnog vijeća za prekršaje
 60. RJEŠENJE o imenovanju člana Federalnog vijeća za prekršaje
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 61/04 /06.11.2004./ 
 61. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izbor članova iz Federacije Bosne i Hercegovine u Upravni odbor kompanije «Elektroprijenos Bosne i Hercegovine» d.d. (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izbor članova iz Federacije Bosne i Hercegovine u Upravni odbor kompanije «Elektroprijenos Bosne i Hercegovine» d.d. (hrvatski jezik)
 62. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izbor članova iz Federacije Bosne i Hercegovine u Upravni odbor «Nezavisni operater sistema u Bosni i Hercegovini (bosanski jezik)
  RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izbor članova iz Federacije Bosne i Hercegovine u Upravni odbor «Neovisni operater sustava u Bosni i Hercegovini (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 62/04 /09.11.2004./
 63. RJEŠENJE o obrazaovanju Komisije za normativno uređivanje u oblasti evidentiranja i kontrole prometa na benzinskim pumpama u Federaciji Bosne i Hercegovine
  «Službene novine Federacije BiH» , broj 74/04 /25.12.2004./
 64. RJEŠENJE o imenovanju v.d. direktora Arhiva Federacije Bosne i Hercegovine