Hronološki registar odluka objavljenih u "Službenim novinama FBiH" u 2021. godini

HRONOLOŠKI REGISTAR ODLUKA OBJAVLJENIH U
"SLUŽBENIM NOVINAMA FEDERACIJE BIH" U 2021. GODINI

 

 

«Službene novine Federacije BiH», broj 1/21 /8.1.2021./

 1. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje direktora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje direktora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o usvajanju Programa utroška dijela sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za troškove karantina u Federaciji Bosne i Hercegovine-COVID-19" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška dijela sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za troškove karantena u Federaciji Bosne i Hercegovine-COVID-19" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu pravde (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu pravde (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava Tekućih i kapitalnih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava Tekućih i kapitalnih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o proglašenju 04. januara 2021. godine Danom žalosti (bosanski jezik)
  ODLUKA o proglašenju 04. siječnja 2021. godine Danom žalosti (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 2/21 /13.1.2021./
 9. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva "Agrokomerc" d.d. Velika Kladuša (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini gospodarskog društva "Agrokomerc" d.d. Velika Kladuša (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje Aneksa 2 na Sporazum o načinu i uslovima korištenja nepokretne imovine od 26.03.2012. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključivanje Aneksa 2 na Sporazum o načinu i uvjetima korištenja nepokretne imovine od 26.03.2012. godine (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o dopuni Odluke o gotovinskim isplatama verificiranih tražbina po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2020. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o dopuni Odluke o gotovinskim isplatama verificiranih tražbina po osnovi računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2020. godinu (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću (hrvаtski jezik)
 13. ODLUKA o davanju saglasnosti Finansijsko-informatičkoj agenciji - FIA za izdavanje u zakup dijela poslovnog prostora u Drvaru i Glamoču, Intesa Sanpaolo banci d.d. Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Finansijsko-informatičkoj agenciji - FIA za izdavanje u zakup dijela poslovnog prostora u Drvaru i Glamoču, Intesa Sanpaolo banci d.d. Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva "FEROELEKTRO" d.d. Sarajevo za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva "Feroelektro" d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini Gospodarskog društva "FEROELEKTRO" d.d. Sarajevo za razrješenje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora Gospodarskog društva "FEROELEKTRO" d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva "FEROELEKTRO" d.d. Sarajevo, za imenovanje dva člana Nadzornog odbora Privrednog društva "FEROELEKTRO" d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini Gospodarskog društva "FEROELEKTRO" d.d. Sarajevo, za imenovanje dva člana Nadzornog odbora Gospodarskog društva "FEROELEKTRO" d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora Privrednog društva "BH - Gas" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora Gospodarskog društva "BH - Gas" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora privrednog društva "BH - Gas" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora Gospodarskog društva "BH - Gas" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o davanju saglasnosti na Program rada Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Program rada Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o davanju saglasnosti na finansijski plan fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na financijski plan fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 3/21 /15.1.2021./
 20. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP "BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP "BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 5/21 /20.1.2021./
 21. ODLUKA o izdvajanju sredstava u fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o izdvajanju sredstava u fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o izmjeni Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi, sadržaju i primjeni šumskoprivrednih osnova (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi, sadržaju i primjeni šumskogospodarskih osnova (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini privrednog društva "BNT-TMiH" d.d. Novi Travnik za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva "BNT-TMiH" d.d. Novi Travnik, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini gospodarskog društva "BNT-TMiH" d.d. Novi Travnik za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora gospodarskog društva "BNT-TMiH" d.d. Novi Travnik, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini privrednog društva "BNT-TMiH" d.d. Novi Travnik na prijedlog za imenovanje dva člana Nadzornog odbora privrednog društva "BNT- TMiH" d.d. Novi Travnik, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini gospodarskog društva "BNT-TMiH" d.d. Novi Travnik na prijedlog za imenovanje dva člana Nadzornog odbora gospodarskog društva "BNTTMiH" d.d. Novi Travnik, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o izmjenama Odluke o odobravanju prodaje 1 (jednog) službenog putničkog motornog vozila Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o odobravanju prodaje 1 (jednog) službenog putničkog motornog vozila Federalnog ministarstva za pitanja branitelja I invalida domovinskog rata/Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o izmjeni Odluke o proglašenju prestanka stanja nesreće uzrokovano pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o proglašenju prestanka stanja nesreće uzrokovano pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP "Hrvatska pošta" d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti opunomoćeniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP "Hrvatska pošta" d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva "Ceste" d.d. Mostar za donošenje odluke o razrješenju članova Uprave Društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Gospodarskog društva "Ceste" d.d. Mostar za donošenje odluke o razrješenju članova Uprave Društva (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva "Ceste" d.d. Mostar za donošenje odluke o imenovanju članova Uprave Društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Gospodarskog društva "Ceste" d.d. Mostar za donošenje odluke o imenovanju članova Uprave Društva (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Hrvatske pošte d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora JP Hrvatske pošte d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Hrvatske pošte d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora JP Hrvatske pošte d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 7/21 /27.1.2021./
 33. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Sudbene policije u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o davanju saglasnosti na Granski kolektivni ugovor za područje telekomunikacija u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Granski kolektivni ugovor za područje telekomunikacija u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva "BH TELECOM" D.D. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini gospodarskog društva "BH TELECOM" D.D. Sarajevo (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o otpisu zastarjelog potraživanja Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova prema Elektroprimusu d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o otpisu zastarjelog potraživanja Federalnog ministarstva unutarnjih poslova - Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova prema Elektroprimusu d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o osnivanju prava služnosti na zemljištu u korist "Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka - Operativno područje Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o osnivanju prava služnosti na zemljištu u korist "Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka - Operativno područje Mostar (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o davanju saglasnosti Privrednom društvu Centralno grijanje Tuzla d.d. za izvođenje radova na rekonstrukciji postojećeg vrelovodnog ogranka i izgradnju novog vrelovodnog ogranka i izgradnju novog vrelovodnog ogranka u Tuzli u ulici Armije BiH (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Gospodarskom društvu Centralno grijanje Tuzla d.d. za izvođenje radova na rekonstrukciji postojećeg vrelovodnog ogranka i izgradnju novog vrelovodnog ogranka u Tuzli u ulici Armije BiH (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o izmjenama Odluke o davanju na korištenje nekretnina Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine u likvidaciji koje su u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o davanju na korištenje nekretnina Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine u likvidaciji koje su u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o usvajanju Plana rada Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2021. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Plana rada Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2021. godinu (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o davanju saglasnosti na Plan rada Federalne uprave civilne zaštite za 2021. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Plan rada Federalne uprave civilne zaštite za 2021. godinu (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 8/21 /29.1.2021./
 42. ODLUKA o izuzimanju od isplate dobiti J.P. Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o izuzimanju od isplate dobiti J.P. Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Hrvatske Telekomunikacije d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora JP Hrvatske Telekomunikacije d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o raspisivanju javnog konkursa za postavljenje direktora Federalnog zavoda za agropedologiju (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za postavljenje direktora Federalnog zavoda za agropedologiju (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o kriterijima za izbor i postavljenje direktora Federalnog zavoda za agropedologiju (bosanski jezik)
  ODLUKA o kriterijima za izbor i postavljenje direktora Federalnog zavoda za agropedologiju (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 9/21 /3.2.2021./
 48. ODLUKA o poništavanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje jednog člana Nadzornog odbora privrednog društva Energopetrol d.d. Sarajevo, ispred Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o poništavanju Javnоg natječaja za izbor i nominovanje jednog člana Nadzornog odbora gospodarskog društva Energopetrol d.d. Sarajevo, ispred Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o ponovnom raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje jednog člana Nadzornog odbora privrednog društva Energopetrol d.d. Sarajevo, ispred Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o ponovnom raspisivanju Javnog natječaja za izbor i nominovanje jednog člana Nadzornog odbora gospodarskog društva Energopetrol d.d. Sarajevo, ispred Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje jednog člana Nadzornog odbora privrednog društva Energopetrol d.d. Sarajevo, ispred Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku važenja Оdluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje jednog člana Nadzornog odbora gospodarskog društva Energopetrol d.d. Sarajevo, ispred Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 51. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje jednog člana Nadzornog odbora privrednog društva Energopetrol d.d. Sarajevo, ispred Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje jednog člana Nadzornog odbora gospodarskog društva Energopetrol d.d. Sarajevo, ispred Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 52. ODLUKA o odobravanju prodaje 1 (jednog) motornog vozila Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prodaje 1 (jednog) motornog vozila Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 53. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva BNT – Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva BNT - Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik (hrvatski jezik)
 54. ODLUKA o određivanju federalnih ministarstava i uprava iz kojih se imenuju članovi Koordinacionog tijela za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Bosni i Hercegovini i kriterija za njihovo imenovanje (bosanski jezik)
  ODLUKA o određivanju federalnih ministarstava i uprava iz kojih se imenuju članovi Koordinacijskog tijela za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Bosni i Hercegovini i kriterija za njihovo imenovanje (hrvatski jezik)
 55. ODLUKA o prenosu sredstava prikupljenih po osnovu takse za uspostavljanje rezervi naftnih derivata, planiranih na razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim preduzećima - Poseban namjenski transakciji račun za uplatu takse za uspostavljanje rezervi naftnih derivata" (bosanski jezik)
  ODLUKA o prenosu sredstava prikupljenih temeljem pristojbe za uspostavu rezervi naftnih derivata, planiranih na razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim poduzećima – Poseban namjenski transakciji račun za uplatu pristojbe za uspostavu rezervi naftnih derivata" (hrvatski jezik)
 56. ODLUKA o prenosu sredstava prikupljenih po osnovu takse za izmirenje duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog gasa u periodu 1992.-1995. godina, planiranih na razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim preduzećima - Energoinvest d.d. Sarajevo za plaćanje takes Gasprom export-u Moskva" (bosanski jezik)
  ODLUKA o prenosu sredstava prikupljenih temeljem pristojbe za izmirenje duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog plina u razdoblju 1992.-1995. godina, planiranih na razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim poduzećima - Energoinvest d.d. Sarajevo za plaćanje pristojbe Gasprom export-u Moskva" (hrvatski jezik)
 57. ODLUKA o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2021. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Financijski plan Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2021. godinu (hrvatski jezik)
 58. ODLUKA o davanju saglasnosti Vladi Unskosanskog kantona za izvođenje radova u dijelu objekta "Doma pilota" u Bihaću (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Vladi Unskosanskog kantona za izvođenje radova u dijelu objekta "Doma pilota" u Bihaću (hrvatski jezik)
 59. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini privrednog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini gospodarskog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora gospodarskog društva "BH- Gas" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 60. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini privrednog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini gospodarskog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora Gospodarskog društva "BHGas" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 10/21 /5.2.2021./
 61. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini gospodarskog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora gospodarskog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 62. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za imenovanje članova Nadzornog odbora privrednog društva JP  Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini gospodarskog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za imenovanje članova Nadzornog odbora gospodarskog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 11/21 /10.2.2021./
 63. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku o imenovanju direktora Javne ustanove Federalna novinska agencija i Odluku o imenovanju zamjenika direktora Javne ustanove Federalna novinska agencija (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku o imenovanju direktora Javne ustanove Federalna novinska agencija i Odluku o imenovanju zamjenika direktora Javne ustanove Federalna novinska agencija (hrvatski jezik)
 64. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići (hrvatski jezik)
 65. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (hrvatski jezik)
 66. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP "Hrvatska pošta" d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP "Hrvatska pošta" d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 67. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Ceste d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Ceste d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 68. ODLUKA o prijenosu nabavljenih stalnih sredstava i izvršenih građevinskih radova u okviru Projekta "Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini", krajnjim korisnicima (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu nabavljenih stalnih sredstava i izvršenih građevinskih radova u okviru Projekta "Energetska učinkovitost u Bosni i Hercegovini", krajnjim korisnicima (hrvatski jezik)
 69. ODLUKA o izmjeni Odluke o prijenosu nabavljenih stalnih sredstava i izvršenih građevinskih radova u okviru Projekta "Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini", krajnjim korisnicima (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o prijenosu nabavljenih stalnih sredstava i izvršenih građevinskih radova u okviru Projekta "Energetska učinkovitost u Bosni i Hercegovini", krajnjim korisnicima (hrvatski jezik)
 70. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o odobravanju reprograma kredita Privrednom društvu "Binas" d.d. Bugojno odobrenog iz komisionih sredstava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o odobravanju reprograma kredita Gospodarskom društvu "Binas" d.d. Bugojno odobrenog iz komisionih sredstava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 71. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o odobravanju reprograma kredita privrednom društvu "Pretis" d.d. Vogošća odobrenog iz komisionih sredstava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o odobravanju reprograma kredita gospodarskom društvu "Pretis" d.d. Vogošća odobrenog iz komisionih sredstava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 72. ODLUKA o davanju saglasnosti na Granski kolektivni ugovor elektroprivredne djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Granski kolektivni ugovor elektroprivredne djelatnosti u Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 73. ODLUKA o kategorizaciji lokalne ceste Ravno - Trebimlja u Regionalnu cestu sa oznakom R-426 (bosanski jezik)
  ODLUKA o kategorizaciji lokalne ceste Ravno - Trebimlja u Regionalnu cestu sa oznakom R-426 (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 12/21 /12.2.2021./
 74. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)
 75. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne I Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Generalnom tajništvu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 76. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 77. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za razrješenje dužnosti člana Uprave društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za razrješenje dužnosti člana Uprave društva (hrvatski jezik)
 78. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za imenovanje vršioca dužnosti člana Uprave društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za imenovanje vršitelja dužnosti člana Uprave društva (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 13/21 /17.2.2021./
 79. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini privrednog društva Konfekcija BORAC d.d. Travnik za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva Konfekcija BORAC d.d. Travnik, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini gospodarskog društva Konfekcija BORAC d.d. Travnik za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora gospodarskog društva Konfekcija BORAC d.d. Travnik, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 80. ODLUKA davanju prethodne saglasnosti Skupštini privrednog društva Konfekcija BORAC d.d. Travnik za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva Konfekcija BORAC d.d. Travnik, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini gospodarskog društva Konfekcija BORAC d.d. Travnik za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora gospodarskog društva Konfekcija BORAC d.d. Travnik, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 81. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Kapitalni transfer drugim nivoima vlastii fondovima - učešće Vlade FBiH u sufinansiranju kantonalnih i lokalnih zajednica-zaštita nacionalnih spomenika", utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Kapitalni transfer drugim razinama vlasti i fondovima - učešće Vlade FBiH u sufinanciranju kantonalnih i lokalnih zajednica-zaštita nacionalnih spomenika", utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (hrvatski jezik)
 82. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (hrvatski jezik)
 83. ODLUKA o davanju saglasnosti na Uputstvo za zaključenje i izvršenje Ugovora o vansudskoj nagodbi u 2021. godini (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Naputak za zaključenje i izvršenje Ugovora o vansudskoj nagodbi u 2021. godini (hrvatski jezik)
 84. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (hrvatski jezik)
 85. ODLUKA o dodjeli sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Kapitalni transferi javnim preduzećima - OTF d.o.o. Sarajevo - za povećanje kapitala NTF d.o.o. Ploče" (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Kapitalni transferi javnim poduzećima - OTF d.o.o. Sarajevo za povećanje kapitala NTF d.o.o. Ploče" (hrvatski jezik)
 86. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva Ceste d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora gospodarskog društva Ceste d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 87. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva Ceste d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora Gospodarskog društva Ceste d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 88. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići za donošenje Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Uprave - direktora i izvršnih direktora Privrednog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Gospodarskog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići za donošenje Odluke o razrješenju vršitelja dužnosti članova Uprave - ravnatelja i izvršnih ravnatelja Gospodarskog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići (hrvatski jezik)
 89. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići za donošenje Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova Uprave - direktora i izvršnih direktora Privrednog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Gospodarskog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići za donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti članova Uprave - ravnatelja i izvršnih ravnatelja Gospodarskog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići (hrvatski jezik)
 90. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju članova Uprave Javnog preduzeća željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju članova Uprave Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 91. ODLUKA o davanju saglasnosti na Rješenje o razrješenju i privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine – Pazarić (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Rješenje o razrješenju i privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine – Pazarić (hrvatski jezik)
 92. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Energoinvest d.d. – Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Energoinvest d.d. – Sarajevo (hrvatski jezik)
 93. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2020. godinu Privrednom društvu PLASTOFLEX d.o.o. Gračanica u iznosu od 800.000,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2020. godinu Gospodarskom društvu PLASTOFLEX d.o.o. Gračanica u iznosu od 800.000,00 KM (hrvatski jezik)
 94. ODLUKA od davanju saglasnosti na Program rada s Finansijskim planom Fondacije za mobilnost studenata i nastavnika Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Program rada s Financijskim planom Fondacije za mobilnost studenata i nastavnika Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu (hrvatski jezik)
 95. ODLUKA o utvrđivanju cijene matičnih knjiga, izvoda iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i vjenčanog lista (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju cijene matičnih knjiga, izvadaka iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i vjenčanog lista (hrvatski jezik)
 96. ODLUKA o poništavanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora privrednog društva "KTK Visoko" d.d. Visoko, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o poništavanju Javnog natječaja za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora gospodarskog društva "KTK Visoko" d.d. Visoko, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 97. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora privrednog društva "KTK Visoko" d.d. Visoko, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora gospodarskog društva "KTK Visoko" d.d. Visoko, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 98. ODLUKA o ponovnom raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora privrednog društva "KTK Visoko" d.d. Visoko, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o ponovnom raspisivanju Javnog natječaja za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora gospodarskog društva "KTK Visoko" d.d. Visoko, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 99. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora privrednog društva "KTK Visoko" d.d. visoko, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora gospodarskog društva "KTK Visoko" d.d. Visoko, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini privrednog društva "KTK Visoko" d.d. Visoko za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva "KTK Visoko" d.d. Visoko, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini gospodarskog društva "KTK Visoko" d.d. Visoko za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora gospodarskog društva "KTK Visoko" d.d. Visoko, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini privrednog društva "KTK Visoko" d.d. Visoko za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva "KTK Visoko" d.d. Visoko, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini gospodarskog društva "KTK Visoko" d.d. Visoko za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora gospodarskog društva "KTK Visoko" d.d. Visoko, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o izmjeni Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju prve faze brze ceste s ciljem cestovnog povezivanja Sarajeva i Goražda i početak realizacije projekta (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju prve faze brze ceste s ciljem cestovnog povezivanja Sarajeva i Goražda i početak realizacije projekta (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini Gospodarskog društva Energoinvest d.d. Sarajevo za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora Gospodarskog društva Energoinvest d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini Gospodarskog društva Energoinvest d.d. Sarajevo za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora Gospodarskog društva Energoinvest d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala (hrvaski jezik)
 6. ODLUKA o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u J.P. Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u J.P. Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u J.P. Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominiranje za imenovanje članova Nadzornog odbora u J.P. Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o davanju na korištenje 1 (jednog) službenog putničkog automobila Zavodu za mjeriteljstvo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje 1 (jednog) službenog putničkog automobila Zavodu za mjeriteljstvo (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje prostorija u zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Izvozno kreditnoj agenciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korištenje prostorija u zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine Izvozno kreditnoj agenciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnih prostorija Federalnog zavoda za geologiju na Ilidži, ulica Ustanička bb, Općinskom sudu u Sarajevu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnih prostorija Federalnog zavoda za geologiju na Ilidži, ulica Ustanička bb, Općinskom sudu u Sarajevu (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršioca dužnosti članova Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom poduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 14/21 /19.2.2021./
 14. ODLUKA o davanju saglasnosti na Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine - Pazarić (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine - Pazarić (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju Nadzornog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine - Pazarić (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Rješenje o imenovanju Nadzornog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine - Pazarić (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 15/21 /24.2.2021./
 16. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministar-stvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa - Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva Konfekcija Borac d.d. Travnik za donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti direktora društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Gospodarskog društva Konfekcija Borac d.d. Travnik za donošenje Odluke o razrješenju vršitelja dužnosti ravnatelja društva (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva Konfekcija BORAC d.d. Travnik za donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti direktora društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Gospodarskog društva Konfekcija BORAC d.d. Travnik za donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja društva (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini privrednog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini gospodarskog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora gospodarskog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini privrednog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini gospodarskog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora gospodarskog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "KTK Visoko" d.d. Visoko za donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti direktora društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "KTK Visoko" d.d. Visoko za donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti direktora društva (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "KTK Visoko" d.d. Visoko za donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti direktora društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva "KTK Visoko" d.d. Visoko za donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja društva (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP "Hrvatske telekomunikacije" d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP "Hrvatske telekomunikacije" d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija Federalnom tužilaštvu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija - Federalnog ministarstva finansija Federalnom tužiteljstvu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o davanju saglasnosti za usvajanje Izvještaja o ostvarenju Programa rada i Finansijskog plana Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o pavanju suglasnosti za usvajanje Izvješća o ostvarenju Programa rada i Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o davanju saglasnosti Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine za produženje ugovora o zakupu poslovnog prostora (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine za produženje ugovora o zakupu poslovnog prostora (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o sazivanju 23. redovne Skupštine dioničara Privrednog društva Feroelektro d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o sazivanju 23. redovite Skupštine dioničara Gospodarskog društva Feroelektro d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "Feroelektro" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "Feroelektro" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o raspodjeli novčanih sredstava iz pasivnog podbilansa preduzeća i banaka (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspodjeli novčanih sredstava iz pasivne podbilace poduzeća i banaka (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i dva člana Upravnog odbora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i dva člana Upravnog odbora Operatora za obnovljive izvore energije i učinkovitu kogeneraciju (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje predsjednika i dva člana Upravnog odbora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje predsjednika i dva člana Upravnog odbora Operatora za obnovljive izvore energije i učinkovitu kogeneraciju (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje direktora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje direktora Operatora za obnovljive izvore energije i učinkovitu kogeneraciju (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Operatora za obnovljive izvore energije i učinkovitu kogeneraciju (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora privrednog društva Unis "Ginex" d.d. Goražde, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje vršitelja dužnosti člana Nadzornog odbora gospodarskog društva Unis "Ginex" d.d. Goražde, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva Unis "Ginex" d.d. Goražde (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora gospodarskog društva Unis "Ginex" d.d. Goražde (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 16/21 /26.2.2021./
 39. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Ceste d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Ceste d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - za političke stranke i koalicije" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - za političke stranke i koalicije" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 17/21 /3.3.2021./
 41. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija ju Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija JU Centar za edukaciju sudaca i tužitelja u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija JU Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju rasporedivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija JU Centar za edukaciju sudaca i tužitelja u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa (3M) Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa (3M) Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa (6M) Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa (6M) Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa (9M) Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa (9M) Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa (12M) Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa (12M) Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi pojedincima - Transfer za raseljena lica i povratnike" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi pojedincima - Transfer za raseljena lica i povratnike" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi pojedincima - Tekući transferi za Programe povratka u RS" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi pojedincima - Tekući transferi za Programe povratka u RS" utvrđenih proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi pojedincima - Tekući transfer za zajedničke, međuentitetske i općinske projekte i projekte sa nevladinim organizacijama" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa  kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi pojedincima - Tekući transfer za zajedničke, međuentitetske i općinske projekte i projekte sa nevladinim organizacijama" utvrđenih proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Podrška implementaciji održivom povratku, izbjeglih i prognanih lica sa područja regije Srebrenica" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Podrška implementaciji održivom povratku, izbjeglih i prognanih lica sa područja regije Srebrenica" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica (hrvatski jezik)
 51. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 52. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice-Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 53. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 54. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj 1020500000109220 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender centru Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj 1020500000109220 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender centru Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 55. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj 1027080000043319 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj 1027080000043319 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 56. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj 1027080000042834 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender centru Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj: 1027080000042834 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender centru Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 57. ODLUKA o usvajanju Strategije za stručno usavršavanje u organima državne službe u Federaciji BiH (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Strategije za stručno usavršavanje u organima državne službe u Federaciji BiH (hrvatski jezik)
 58. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog hidrometeorološkog zavoda (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Federalnog hidrometeorološkog zavoda (hrvatski jezik)
 59. ODLUKA o odobravanju prodaje 1 (jednog) službenog putničkog automobila Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prodaje 1 (jednog) službenog putničkog automobila Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 60. ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava sa Podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija Federalnoj upravi civilne zaštite (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju korištenja sredstava sa Podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice-Trezora Federalnog ministarstva financija - Federalnog ministarstva finansija Federalnoj upravi civilne zaštite (hrvatski jezik)
 61. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominiranje za imenovanje člana Nadzornog odbora Sarajevoosiguranja d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominiranje za imenovanje člana Nadzornog odbora Sarajevoosiguranja d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 62. ODLUKA o raspisivanju javnog konkursa za izbor i nominiranje za imenovanje člana Nadzornog odbora Sarajevo-osiguranja d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za izbor i nominiranje za imenovanje člana Nadzornog odbora Sarajevo-osiguranja d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 63. ODLUKA o utvrđivanju obavezujućih ciljeva za korištenje obnovljivih izvora energije u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju obvezujućih ciljeva za korištenje obnovljivih izvora energije u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 64. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 65. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 66. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješuje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 67. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 19/21 /10.3.2021./
 68. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva RMU "Banovići"d.d. Banovići (hrvatski jezik)
 69. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini gospodarskog društva JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 70. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "Operator – Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 71. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva BNT – Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik za donošenje Odluke o razrješenju direktora društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva BNT – Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik za donošenje Odluke o razrješenju direktora društva (hrvatski jezik)
 72. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva BNT - Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik za donošenje Odluke o imenovanju direktora društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva BNT - Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik za donošenje Odluke o imenovanju direktora društva (hrvatski jezik)
 73. ODLUKA o izradi Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici 2021.-2027. (bosanski jezik)
  ODLUKA o izradi Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u obitelji 2021.-2027. (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 20/21 /12.3.2021./
 74. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera "Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera "Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (hrvatski jezik)
 75. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Konfekcija "Borac" d.d. Travnik (bosanski jezik)
  Odluka o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Konfekcija "Borac" d.d. Travnik (hrvatski jezik)
 76. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva J.P. Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva J.P. Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 21/21 /17.3.2021./
 77. ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu sa Federalnog ministarstva zdravstva na Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu sa Federalnog ministarstva zdravstva na Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 78. ODLUKA o utvrđivanju osnovice za određivanje visine mjesečnih novčanih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine (invalidnina), za 2021. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju osnovice za određivanje visine mjesečnih novčanih naknada korisnika braniteljsko-invalidske zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine (invalidnina), za 2021. godinu (hrvatski jezik)
 79. ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečnih novčanih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine (invalidnina), za 2021. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečnih novčanih naknada korisnika braniteljsko-invalidske zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine (invalidnina), za 2021. Godinu (hrvatski jezik)
 80. ODLUKA o utvrđivanju osnovice za isplatu mjesečnih novčanih naknada dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, u 2021. godini (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju osnovice za isplatu mjesečnih novčanih naknada dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih obitelji, u 2021. godini (hrvatski jezik)
 81. ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečnih novčanih naknada dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, za 2021. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečnih novčanih naknada dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih obitelji, za 2021. godinu (hrvatski jezik)
 82. ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica za period januar-mart 2021. godine (I kvartal 2021. godine) (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica za period januar-mart 2021. godine (I kvartal 2021. godine) (hrvatski jezik)
 83. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke (hrvatski jezik)
 84. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku važenja Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora Federalnog ministarstva finansija Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice Federalnog ministarstva financija Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o davanju saglasnosti na Rješenje o formiranju Komisije za davanje stručnog mišljenja radi utvrđivanja statusa posebne kategorije civilnih žrtava rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Rješenje o formiranju Komisije za davanje stručnog mišljenja radi utvrđivanja statusa posebne kategorije civilnih žrtava rata (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o razrješenju dužnosti vršioca dužnosti direktora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (bosanski jezik)
  ODLUKA o razrješenju dužnosti vršitelja dužnosti direktora Operatora za obnovljive izvore energije i učinkovitu kogeneraciju (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o imenovanju vršioca dužnosti direktora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (bosanski jezik)
  ODLUKA o imenovanju vršitelja dužnosti direktora Operatora za obnovljive izvore energije i učinkovitu kogeneraciju (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o imenovanju Odbora za reviziju Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o imenovanju Odbora za reviziju Javnog poduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za Javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice-Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Zavodu za Javnog zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o davanju saglasnosti za korištenje zemljinih čestica javnog dobra za potrebe izgradnje brze ceste na dionici Lašva - Nević Polje (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za korištenje zemljišnih čestica javnog dobra za potrebe izgradnje brze ceste na dionici Lašva - Nević Polje (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje objekta i pripadajućeg zemljišta u bivšoj kasarni Bradina Općini Konjic (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korištenje objekta i pripadajućeg zemljišta u bivšoj kasarni Bradina Općini Konjic (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o usvajanju Programa utroška dijela sredstava "Kapitalni transferi javnim preduzećima -Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška dijela sredstava "Kapitalni transferi javnim poduzećima -Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima - Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o usvajanju Bilansa energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju bilance energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj: 1027080000043416 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj: 1027080000043416 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa za Projekat "Povećanje ulaganja u javne objekte s niskom emisijom ugljika u BiH 2018-2026", otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa za Projekat "Povećanje ulaganja u javne objekte s niskom emisijom ugljika u BiH 2018- 2026", otvorenog kao podračun u okviru JRR Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o davanju saglasnosti za potpisivanje mandatnog pisma za finansiranje dionice autoceste na koridoru Vc Ovčari - Tunel Prenj - Mostar Sjever (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za potpisivanje mandatnog pisma za financiranje dionice autoceste na koridoru Vc Ovčari - Tunel Prenj - Mostar Sjever (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o davanju saglasnosti za potpisivanje mandatnog pisma za finansiranje dionice Autoceste na koridoru Vc Mostar Sjever - Mostar Jug (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za potpisivanje mandatnog pisma za financiranje dionice Autoceste na koridoru Vc Mostar Sjever - Mostar Jug (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje članova Nadzornog odbora JP Međunarodni Aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje članova Nadzornog odbora JP Međunarodni Aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 22/21 /19.3.2021./
 18. ODLUKA o utvrđivanju potrebnog iznosa naknade za podsticanje i jediničnog iznosa naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz OIEiEK za 2021. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju potrebitog iznosa naknade za poticanje i jediničnog iznosa naknade za poticanje proizvodnje električne energije iz OIEiUK za 2021. godinu (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne I Hercegovine (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "Zrak" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "Zrak" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 23/21 /24.3.2021./
 22. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima – Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o neposrednom sazivanju Skupštine dioničara privrednog društva Unis "Ginex" d.d. Goražde (bosanski jezik)
  ODLUKA o neposrednom sazivanju Skupštine dioničara gospodarskog društva Unis "Ginex" d.d. Goražde (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o odobravanju prodaje 1 (jednog) službenog putničkog motornog vozila Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog rata/Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prodaje 1 (jednog) slžbenog putničkog motornog vozila Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata /Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o gotovinskim isplatama verifikovanih tražbina po osnovu računa stare devizne štednje za koje se ne vrši emisija obveznica (bosanski jezik)
  ODLUKA o gotovinskim isplatama verificiranih tražbina po osnovi računa stare devizne štednje za koje se ne vrši emisija obveznica (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o gotovinskim isplatama verifikovanih tražbina po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2021. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o gotovinskim isplatama verificiranih tražbina po osnovi računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2021. godinu (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva "Operator – Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o dodjeli nagrade članovima Uprave društva za izuzetne rezultate poslovanja (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini Gospodarskog društva "Operator – Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o dodjeli nagrade članovima Uprave društva za izuzetne rezultate poslovanja (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o zatvaranju posebnog namjenskog računa za sredstva prikupljena izdavanjem GSM licence za Federaciju Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o zatvaranju posebnog namjenskog računa za sredstva prikupljena izdavanjem GSM licence za Federaciju Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o dopuni Odluke o načinu namjenskog utroška sredstava ostvarenih po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata za period 2019. - 2022. godina (bosanski jezik)
  ODLUKA o dopuni Odluke o načinu namjenskog utroška sredstava ostvarenih na temelju pristojbe za uspostavu rezervi naftnih derivata za razdoblje 2019.- 2022. godina (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2021. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2021. godinu (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredtava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za Fond za izdavaštvo" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za Fond za izdavaštvo" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer Fondaciji za bibliotečku djelatnost" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer Fondaciji za bibliotečku djelatnost" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava – "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za kinematografiju" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava – "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za kinematografiju" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa – Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer Fondaciji muzičke, scenske i likovne umjetnosti" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima-Transfer Fondaciji muzičke, scenske i likovne umjetnosti" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom
  ministarstvu kulture i sporta- Federalnom ministarstvu kulture i športa (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA  o poništavanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje četiri člana Nadzornog odbora privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o poništavanju Javnog natječaja za izbor i nominovanje četiri člana Nadzornog odbora gospodarskog društva Energoinvest d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o ponovnom raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje četiri člana Nadzornog odbora privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o ponovnom raspisivanju Javnog natječaja za izbor i nominovanje četiri člana Nadzornog odbora gospodarskog društva Energoinvest d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje četiri člana Nadzornog odbora privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje četiri člana Nadzornog odbora gospodarskog društva Energoinvest d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje četiri člana Nadzornog odbora privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje četiri člana Nadzornog odbora gospodarskog društva Energoinvest d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu za finansiranje Kulturnog društva "Prosvjeta" (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu za financiranje Kulturnog društva "Prosvjeta" (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu za finansiranje Kulturnog društva "Preporod" (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu za financiranje Kulturnog društva "Preporod" (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o odobravanju izdavajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu za finansiranje Kulturnog društva "Napredak" (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdavajanja sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu za financiranje Kulturnog društva "Napredak" (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu za finansiranje Kulturnog društva "LA BENEVOLENCIJA" (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu za financiranje Kulturnog društva "LA BENEVOLENCIJA" (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu za sufinansiranje rada JP Filmski Centar Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu za sufinanciranje rada JP Filmski Centar Sarajevo (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o davanju saglasnosti privrednom društvu Igman d.d. Konjic za provođenje javnog poziva za ustupanje na korištenje ribnjaka u krugu kasarne "Konjičkih brigada" (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti gospodarskom društvu Igman d.d. Konjic za provođenje javnog poziva za ustupanje na privremeno korištenje ribnjaka u krugu vojarne "Konjičkih brigada" (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Agencije za nadzor ogisuranja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje direktora Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 25/21 /31.3.2021./
 48. ODLUKA o davanju saglasnosti na Plan rada Fondacije za izdavaštvo za 2021. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Plan rada Fondacije za izdavaštvo za 2021. godinu (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o davanju saglasnosti na Plan rada Fondacije za bibliotečku djelatnost za 2021. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Plan rada Fondacije za bibliotečku djelatnost za 2021. godinu (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o davanju saglasnosti na Plan rada Fondacije za kinematografiju za 2021. Godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Plan rada Fondacije za kinematografiju za 2021. Godinu (hrvatski jezik)
 51. ODLUKA o davanju saglasnosti na Plan rada Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti za 2021. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Plan rada Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti za 2021. godinu (hrvatski jezik)
 52. ODLUKA o izdvajanju javnih sredstava/namjenskih prihoda po osnovu uplata od kandidata u svrhu polaganja ispita i isplate članovima komisija za rad na poseban namjenski transakcijski račun/podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izdvajanju javnih sredstava/namjenskih prihoda po temelju uplata od kandidata u svrhu polaganja ispita i isplate članovima povjerenstava za rad na poseban namjenski transakcijski račun/podračun u okviru Jedinstvenog računa Riznice Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 53. ODLUKA o izmjeni Odluke o osnivanju Komisije za izbor i imenovanja članova nadzornih odbora u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala u kojima nadležnosti Federacije Bosne I Hercegovine vrši Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za izbor i imenovanja članova nadzornih odbora u privrednim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala u kojima nadležnosti Federacije Bosne I Hercegovine vrši Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 54. ODLUKA o davanju na korištenje kasarne "Ciljuge" Gradu Živinice (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje vojarne "Ciljuge" Gradu Živinice (hrvatski jezik)
 55. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Odbora državne službe za žalbe (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Odbora državne službe za prizive (hrvatski jezik)
 56. ODLUKA o trinaestoj emisiji obveznica Federacije Bosne i Hercegovine za izmirenje obaveza po osnovu verifikovanih računa stare devizne štednje (bosanski jezik)
  ODLUKA o trinaestoj emisiji obveznica Federacije Bosne i Hercegovine za izmirenje obveza po osnovi verificiranih računa stare devizne štednje (hrvatski jezik)
 57. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)
 58. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija JU Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i
  Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva financija/ Federalnog ministarstva finansija JU Centar za edukaciju sudaca i tužitelja u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 59. ODLUKA o raspoređivanju sredstava obezbijeđenih od strane donatora sa posebnog namjenskog transakcijskog računa otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federalnog ministarstva kulture i sporta - Federalnog ministarstva kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspoređivanju sredstava obezbijeđenih od strane donatora sa posebnog namjenskog transakcijskog računa otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federalnog ministarstva kulture i sporta – Federalnog ministarstva kulture i športa (hrvatski jezik)
 60. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava Tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava Tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (hrvatski jezik)
 61. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP "Filmski Centar Sarajevo", d.o.o. za imenovanje generalnog direktora (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru JP "Filmski Centar Sarajevo", d.o.o. za imenovanje generalnog direktora (hrvatski jezik)
 62. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera - "Subvencije javnim preduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH – JP Aerodrom Sarajevo" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera - "Subvencije javnim poduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH – JP Aerodrom Sarajevo" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 63. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera - "Subvencije javnim preduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH – JP Aerodrom Mostar" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera - "Subvencije javnim poduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH – JP Aerodrom Mostar" utvrđenog Proračunom Fеderacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 64. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera - "Subvencije javnim preduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH – JP Aerodrom Tuzla" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera - "Subvencije javnim poduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH – JP Aerodrom Tuzla" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 65. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalnog transfera - "Kapitalni transferi javnim preduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH - JP Aerodrom Tuzla" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalnog transfera - "Kapitalni transferi javnim poduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH - JP Aerodrom Tuzla" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 66. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalnog transfera - "Kapitalni transferi javnim poduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH - JP Aerodrom Mostar" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalnog transfera - "Kapitalni transferi javnim poduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH - JP Aerodrom Mostar" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 67. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalnog transfera - "Kapitalni transferi javnim preduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH - JP Aerodrom Sarajevo" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalnog transfera - "Kapitalni transferi javnim poduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH - JP Aerodrom Sarajevo" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 68. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalnog transfera - "Kapitalni transferi javnim preduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalnog transfera - "Kapitalni transferi javnim poduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 69. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru J.P. Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Uprave J.P. Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru J.P. Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršitelja dužnosti članova Uprave J.P. Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 70. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru J.P. Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju članova uprave J.P. Međunarodni aerodrome "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru J.P. Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju članova uprave J.P. Međunarodni aerodrome "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 26/21 /2.4.2021./
 71. ODLUKA o dopuni Odluke o mjerama neposredne kontrole određenih proizvoda i usluga od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o dopuni Odluke o mjerama neposredne kontrole određenih proizvoda i usluga od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 72. ODLUKA o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za naftne derivate (bosanski jezik)
  ODLUKA o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za naftne derivate (hrvatski jezik)
 73. ODLUKA o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode (bosanski jezik)
  ODLUKA o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 27/21 /7.4.2021./
 74. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo (hrvatski jezik)
 75. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo (hrvatski jezik)
 76. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 77. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Unis "Ginex" d.d. Goražde (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Unis "Ginex" d.d. Goražde (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "Sarajevo-putevi" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica (2Y) Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica (2Y) Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica (3Y) Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica (3Y) Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica (6Y) Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica (6Y) Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica (7Y) Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica (7Y) Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica (10Y) Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije obveznica (10Y) Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine - za sufinansiranje troškova raseljenih lica" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine - za sufinanciranje troškova raseljenih lica" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - zdravstvena zaštita Roma u Federaciji Bosne i Hercegovine" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - zdravstvena zaštita Roma u Federaciji Bosne i Hercegovine " utvrđenih proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - za Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije BiH" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - za Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije BiH" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine - AKAZ" utvrđenih Budže-tom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim razinama vlasti i fondovima - Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine - AKAZ" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o prestanku važenja Odluka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o davanju saglas-nosti za prodaju imovine iskazane u pasivnom podbilansu privrednih društava iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku važenja Odluka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o davanju suglasnosti za prodaju imovine iskazane u pasivnoj podbilansi gospodarskih društava iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini privrednog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini gospodarskog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora gospodarskog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini privrednog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići za imenovanje dva člana Nadzornog odbora privrednog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini gospodarskog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići za imenovanje dva člana Nadzornog odbora gospodarskog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o dopuni Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju dijela Sarajevske zaobilaznice na dionici LOT 3 Butila - Vlakovo - Mostarsko raskršće (bosanski jezik)
  ODLUKA o dopuni Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju dijela Sarajevske zaobilaznice na dionici LOT 3 Butila - Vlakovo - Mostarsko raskršće (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršioca dužnosti članova Nadzornog odbora u privrednom društvu "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora u gospodarskom društvu "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti članova Nadzornog odbora u privrednom društvu "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora u gospodarskom društvu "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o odobravanju Rebalansa Plana poslovanja Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, d.o.o. Sarajevo za 2020. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju Rebalansa Plana poslovanja Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, d.o.o. Sarajevo za 2020. godinu (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o davanju saglasnosti za odobravanje godišnjeg Izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju saglasnosti za odobravanje godišnjeg Izvješća o poslovanju Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera "Subvencije Javnim preduzećima - Transfer željeznicama FBiH" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera "Subvencije Javnim preduzećima - Transfer željeznicama FBiH" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 28/21 /9.4.2021./
 22. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP "BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo (boanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP "BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP "BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora JP "BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP "BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora JP "BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "BH Telecom" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "BH Telecom" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o izmjeni Odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu za sufinansiranje Projekta razvoj ruralne konkurentnosti za 2021. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu za sufinanciranje Projekta razvoj ruralne konkurentnosti za 2021. godinu (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 29/21 /14.4.2021./
 28. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera "Subvencije javnim preduzećima - Transfer za izmirenje obaveza po Zakonu o finansijskoj konsolidaciji JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera "Subvencije javnim poduzećima - Transfer za izmirenje obveza po Zakonu o financijskoj konsolidaciji JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija Federalnom tužilaštvu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija Federalnom tužiteljstvu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer za obilježavanje značajnih datuma" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer za obilježavanje značajnih datuma" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer za sufinansiranje izgradnje spomen obilježja, uređenja mezarja i grobalja" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, Federalnom mini-starstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer za sufinansiranje izgradnje spomen obilježja, uređenja mezarja i grobalja" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o davanju na korištenje kasarne "Žunovnica" Općini Hadžići (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje kasarne "Žunovnica" Općini Hadžići (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Prikupljanje, analiza i obrada podataka o mineralnim sirovinama u Federaciji BiH (EIT/RAW MATERIALS)", otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za geologiju (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Prikupljanje, analiza i obrada podataka o mineralnim sirovinama u Federaciji BiH (EIT/RAW MATERIALS)", otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za geologiju (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "SIMONA", otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za geologiju (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "SIMONA", otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za geologiju (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o odobravanju kredita Union banci d.d. Sarajevo po subordiniranim uslovima (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju kredita Union banci d.d. Sarajevo po subordiniranim uvjetima (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o davanju saglasnosti na otvaranje posebnog namjenskog transakcijskog računa kao podračuna u okviru Jedinstvenog računa Trezora (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na otvaranje posebnog namjenskog transakcijskog računa kao podračuna u okviru Jedinstvenog računa Riznice (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 31/21 /21.4.2021./
 38. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "KTK Visoko" d.d. Visoko (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "KTK Visoko" d.d. Visoko (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršioca dužnosti članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o raspisivanju јavnog konkursa za izbor i nominovanje jednog člana Nadzornog odbora Privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju јavnog konkursa za izbor i nominovanje jednog člana Nadzornog odbora Gospodarskog društva RMU Banovići d.d. Banovići, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje jednog člana Nadzornog odbora Privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje jednog člana Nadzornog odbora Gospodarskog društva RMU Banovići d.d. Banovići, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za project Rekonstrukcija raskrsnice na M17, stacionaža 7+800 km, sjeverni ulaz u Grad Mostar (dionica Potoci) (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za project Rekonstrukcija raskrsnice na M17, stacionaža 7+800 km, sjeverni ulaz u Grad Mostar (dionica Potoci) (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o davanju saglasnosti na Nacrt aneksa broj 1. Ugovora o prenosu prava vlasništva u svrhu rekonstrukcije, adaptacije i izgradnju novih pratećih objekata Terminala Blažuj i ovlaštenja za potpisivanje (bosanski jezik) ODLUKA o davanju suglasnosti na Nacrt aneksa broj 1. Ugovora o prenosu prava vlasništva u svrhu rekonstrukcije, adaptacije i izgradnju novih pratećih objekata Terminala Blažuj i ovlasti za potpisivanje (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi pojedincima - za pomoć u liječenju boraca – branitelja" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi pojedincima - za pomoć u liječenju boraca – branitelja" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer savezu logoraša BiH", "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer Hrvatskoj udruzi logoraša Domovinskog rata u BiH" i "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer IDA - istraživačko dokumentacione aktivnosti i zaštita žrtava svjedoka genocida" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer Savezu logoraša BiH", "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer Hrvatskoj udruzi logoraša Domovinskog rata u BiH" i "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer IDA - istraživačko dokumentacione aktivnosti i zaštita žrtava svjedoka genocida" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjela sredstava "Tekući transferineprofitnim organizacijama-Udruženja proistekla iz posljednjeg odbrambeno-oslobodilačkog/domovinskog rata" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjela sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Udruge proistekle iz posljednjeg domovinskog/odbrambeno-oslobodilačkog rata" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija," utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija", utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o davanju saglasnosti na Granski kolektivni ugovor za područje djelatnosti poštanskog saobraćaja (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Granski kolektivni ugovor za područje djelatnosti poštanskog prometa (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/ Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice-Trezora Federalnog ministarstva financija/ Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 51. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominiranje za imenovanje jednog člana Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominiranje za imenovanje jednog člana Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 52. ODLUKA o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominiranje za imenovanje jednog člana Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i nominiranje za imenovanje jednog člana Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 53. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje granta Evropske banke za obnovu i razvoj koji se odnosi na investicijski grant iz programa Evropski zajednički fond za Zapadni Balkan za Projekat Koridor Vc 2 poddionica: Tunel Zenica - Donja Gračanica (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvatanje granta Europske banke za obnovu i razvoj koji se odnosi na investicijski grant iz programa Europski zajednički fond za Zapadni Balkan za Projekat Koridor Vc 2 poddionica: Tunel Zenica - Donja Gračanica (hrvatski jezik)
 54. ODLUKA o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Financijski plan Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 55. ODLUKA o davanju saglasnosti na Program rada Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2021. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Program rada Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2021. godinu (hrvatski jezik)
 56. ODLUKA o davanju saglasnosti na Granski kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Granski kolektivni ugovor za službenike organa uprave i sudske vlasti Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 57. ODLUKA o davanju saglasnosti za prihvatanje granta Evropske banke za obnovu i razvoj koji se odnosi na Investicijski grant iz programa Evropski zajednički fond za Zapadni Balkan za Projekat Koridor Vc 2 Poddionica: Buna - Počitelj (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za prihvaćanje granta Europske banke za obnovu i razvoj koji se odnosi na Investicijski grant iz programa Europski zajednički fond za Zapadni Balkan za Projekat Koridor Vc 2 Poddionica: Buna - Počitelj (hrvatski jezik)
 58. ODLUKA o davanju saglasnosti za provođenje postupka prodaje nekretnine Dom penzionera "Nedžarići", ul. Bulevar Meše Selimovića, Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za provođenje postupka prodaje nekretnine Dom umirovljenika "Nedžarići", ul. Bulevar Meše Selimovića, Sarajevo (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 32/21 /23.4.2021./
 59. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 60. ODLUKA o poništavanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o poništavanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 61. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 62. ODLUKA o polovnom raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o ponovnom raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj33/21 /28.4.2021./
 63. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva "Zrak" d.d. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju članova Uprave Društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Gospodarskog društva "Zrak" d.d. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju članova Uprave Društva (hrvatski jezik)
 64. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva "Zrak" d.d. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova Uprave Društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Gospodarskog društva "Zrak" d.d. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti članova Uprave Društva (hrvatski jezik)
 65. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP "Hrvatske telekomunikacije" d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP "Hrvatske telekomunikacije" d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 66. ODLUKA o izmjeni Odluke o izboru korisnika preostalog dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim preduzećima - za uvezivanje radnog staža" (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o izboru korisnika preostalog dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim poduzećima - za uvezivanje radnog staža" (hrvatski jezik)
 67. ODLUKA o odobravanju prodaje službenog motornog vozila Federalnog pravobranilaštva/Federalnog pravobraniteljstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prodaje službenog motornog vozila Federalnog pravobraniteljstva/Federalnog pravobranilaštva (hrvatski jezik)
 68. ODLUKA o poništavanju Јavnog oglasa za izbor i imenovanje direktora Оperatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (bosanski jezik)
  ODLUKA o poništavanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje direktora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (hrvatski jezik)
 69. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (hrvatski jezik)
 70. ODLUKA o ponovnom raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje direktora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (bosanski jezik)
  ODLUKA o ponovnom raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje direktora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (hrvatski jezik)
 71. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za ponovni izbor i imenovanje direktora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za ponovni izbor i imenovanje ravnatelja operatora za obnovljive izvore energije i učinkovitu kogeneraciju (hrvatski jezik)
 72. ODLUKA o davanju saglasnosti na Nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnina terminala tečnih terete Bihać i ovlaštenja za potpisivanje (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Nacrt ugovora o kupoprodaji nekretnina terminala tečnih terete Bihać i ovlasti za potpisivanje (hrvatski jezik)
 73. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu (Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)
 74. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjenama Rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2018. godinu Privrednom društvu BOSSIN d.o.o. Mostar u iznosu od 420.000,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjenama Rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2018. godinu Gospodarskom društvu BOSSIN d.o.o. Mostar u iznosu od 420.000,00 KM (hrvatski jezik)
 75. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2020. godinu Privrednom društvu Širbegović inženjering d.o.o. Gračanica u iznosu od 800.000,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2020. godinu Gospodarskom društvu Širbegović inženjering d.o.o. Gračanica u iznosu od 800.000,00 KM (hrvatski jezik)
 76. ODLUKA o davanju saglasnosti na Okvirni plan i finansijski plan "Agencije za vodno područje rijeke Save" Sarajevo za period 2021. - 2023. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Okvirni plan i financijski plan "Agencije za vodno područje rijeke Save" Sarajevo za razdoblje 2021. - 2023. godine (hrvatski jezik)
 77. ODLUKA o davanju saglasnosti na Okvirni plan i finansijski plan "Agencije za vodno područje Jadranskog mora" Mostar za period 2021.-2023. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Okvirni plan i financijski plan "Agencije za vodno područje Jadranskog mora" Mostar za razdoblje 2021. - 2023. godine (hrvatski jezik)
 78. ODLUKA o usvajanju Izvještaja o poslovanju Lutrije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu i davanju saglasnosti na Plan poslovanja Lutrije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Izvješća o poslovanju Lutrije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu i davanju suglasnosti na Plan poslovanja Lutrije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu (hrvatski jezik)
 79. ODLUKA o raspodjeli dobiti Lutrije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspodjeli dobiti Lutrije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu (hrvatski jezik)
 80. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - za podršku Fondaciji za stambeno zbrinjavanje RVI i boračku populaciju" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - za podršku Fondaciji za stambeno zbrinjavanje RVI i boračku populaciju" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/ Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu energije rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima - za uvezivanje radnog staža" (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu energije rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima - za uvezivanje radnog staža" (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o davanju saglasnosti za imenovanje članova Stručne grupe za učestvovanje u radu zajedničkih radnih grupa za identifikaciju i obilježavanje državne granice sa susjednim zemljama za razmatranje pitanja iz svoje nadležnosti (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za imenovanje članova Stručne skupine za sudjelovanje u radu zajedničkih radnih tijela za identifikaciju i obilježavanje državne granice sa susjednim zemljama za razmatranje pitanja iz svoje nadležnosti (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o usvajanju Akcionog plana o načinu izvršenja sudskih odluka iz radnopravnih odnose državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Akcionog plana o načinu izvršenja sudskih odluka iz radnopravnih odnose državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 36/21 /7.5.2021./
 5. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalne uprave civilne zaštite (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Federalne uprave civilne zaštite (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o izmjeni Odluke o utvrđivanju obavezujućih ciljeva za korištenje obnovljivih izvora energije u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o utvrđivanju obvezujućih ciljeva za korištenje obnovljivih izvora energije u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Mostaru ul. Splitska br. 11 Crvenom križu Hercegovačko-neretvanskog kantona (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Mostaru ul. Splitska br. 11 Crvenom križu Hercegovačko-neretvanskog kantona (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini privrednog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini gospodarskog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora gospodarskog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini privrednog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini gospodarskog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora gospodarskog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o davanju saglasnosti Gradu Bihaću za ustupanje na korištenje dijela zemljišta trećim licima (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Gradu Bihaću za ustupanje na korištenje dijela zemljišta trećim licima (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o davanju saglasnosti za provođenje postupka prodaje nekretnine Dom penzionera "Nedžarići", ul. Bulevar Meše Selimovića, Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za provođenje postupka prodaje nekretnine Dom penzionera "Nedžarići", ul. Bulevar Meše Selimovića, Sarajevo (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 37/21 /12.5.2021./
 12. ODLUKA o davanju saglasnosti Općini Vogošća za ustupanje na privremeno korištenje dijela parking prostora i objekata broj 13. i 14. u krugu bivše kasarne "Enver Šehović" u Semizovcu, za potrebe JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Općini Vogošća za ustupanje na privremeno korištenje dijela parking prostora i objekata broj 13. i 14. u krugu bivše kasarne "Enver Šehović" u Semizovcu, za potrebe JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini gospodarskog društva Energoinvest d.d. Sarajevo za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora gospodarskog društva Energoinvest d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini gospodarskog društva Energoinvest d.d. Sarajevo za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora gospodarskog društva Energoinvest d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Ismeta Mujezinovića broj 40, Fondaciji za pružanje pravne pomoći pripadnicima branilačke populacije (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Ismeta Mujezinovića broj 40, Fondaciji za pružanje pravne pomoći pripadnicima branilačke populacije (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o davanju na korištenje poslovnih prostorija u ul. Ćemaluša broj 2/III u Sarajevu Federalnom zavodu za statistiku (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje poslovnih prostorija u ul. Ćemaluša broj 2/III u Sarajevu Federalnom zavodu za statistiku (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnoj upravi policije (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnoj upravi policije (bosanski jezik)
 19. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnoj upravi policije (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnoj upravi policije (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica za period april - juni 2021. godine (II. kvartal 2021. godine) (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade ravojačenim braniteljima i članovima njihovih obitelji za period travanj - lipanj 2021. godine (II. kvartal 2021. godine) (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji "DTCare" neprofitna organizacija, 301 Moon Clinton Road, Moon Township PA 15108, USA, za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji "DTCare" neprofitna organizacija, 301 Moon Clinton Road, Moon Township pa 15108,USA, za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o poništavanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje tri člana Nadzornog odbora Privrednog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o poništavanju Javnog natječaja za izbor i nominovanje tri člana Nadzornog odbora Gospodarskog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje tri člana Nadzornog odbora Privrednog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje tri člana Nadzornog odbora Gospodarskog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje tri člana Нadzornog odbora Пrivrednog društva "Оperator - Тerminali Фederacije" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nomino-vanje tri člana Nadzornog odbora Gospodarskog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o ponovnom raspisivanju javnog konkursa za izbor i nominovanje tri člana Nadzornog odbora Privrednog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o ponovnom raspisivanju javnog natječaja za izbor i nominovanje tri člana Nadzornog odbora Gospodarskog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za veterinarstvo" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima - Poticaj za veterinarstvo" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o usvajanju Izvještaja o radu Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu i Finansijskog izvještaja Fonda za studentske zajmove za period od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Izvješća o radu Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu i Financijskog izvješća Fonda za studentske zajmove za period od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku reklamno-promotivnih usluga od Maxima d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku reklamno-promotivnih usluga od Maxima d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o davanju saglasnosti Vladi Unsko-sanskog kantona za ustupanje na privremeno korištenje objekta restoran "Crvena zvijezda" (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Vladi Unsko-sanskog kantona za ustupanje na privremeno korištenje objekta restoran "Crvena zvijezda" (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Organizacija programa obuke za zaposlenike entitetskih, kantonalnih i lokalnih vlasti o planiranju i upravljanju razvojem zasnovano na ciljevima održivog razvoja" otvorenog kao podračun u okviru JRT Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Organizacija programa obuke za uposlenike entitetskih, kantonalnih i lokalnih vlasti o planiranju i upravljanju razvojem utemeljeno na ciljevima održivog razvoja" otvorenog kao podračun u okviru JRR Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o davanju saglasnosti za korištenje zemljišnih čestica javnog dobra za potrebe izgradnje brze ceste na dionici Lašva - Nević Polje - dionica LOT 5 (izlaz iz poslovne zone Vitez-Petlja Nević Polje) (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za korištenje zemljišnih čestica javnog dobra za potrebe izgradnje brze ceste na dionici Lašva - Nević Polje-dionica LOT 5 (izlaz iz poslovne zone Vitez-Petlja Nević Polje) (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o raspisivanju Javnog oglasa za utvrđivanje prijedloga kandidata za članove Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju Javnog natječaja za utvrđivanje prijedloga kandidata za članove Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o kriterijima za utvrđivanje prijedloga kandidata za članove Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o kriterijima za utvrđivanje prijedloga kandidata za članove Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za sanaciju zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za sanaciju zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim preduzećima - za uvezivanje radnog staža" (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim poduzećima - za uvezivanje radnog staža" (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 39/21 /19.5.2021./
 36. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Energoinvest d.d. - Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Energoinvest d.d. - Sarajevo (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 40/21 /21.5.2021./
 38. ODLUKA o raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Filmski Centar Sarajevo", d.o.o. (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Filmski Centar Sarajevo", d.o.o. (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Filmski Centar Sarajevo", d.o.o. (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Filmski Centar Sarajevo", d.o.o. (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići za razrješenje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini gospodarskog društva RMU Banovići d.d. Banovići za razrješenje vršitelja dužnosti člana Nadzornog odbora gospodarskog društva RMU Banovići d.d. Banovići (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini gospodarskog društva RMU Banovići d.d. Banovići za imenovanje vršitelja dužnosti člana Nadzornog odbora gospodarskog društva RMU Banovići d.d. Banovići (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva "Feroelektro" d.d. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju direktora društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Gospodarskog društva "Feroelektro" d.d. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju direktora društva (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva "Feroelektro" d.d. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti direktora društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Gospodarskog društva "Feroelektro" d.d. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti direktora društva (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 41/21 /26.5.2021./
 44. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na SKupštini privrednog društva "Unis-Group" d.o.o. (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "Unis-Group" d.o.o. (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastu-panje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastu-panje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o verificiranju Prečišćenog teksta Odluke o izradi, sadržaju i primjeni šumskoprivrednih osnova (bosanski jezik)
  ODLUKA o verificiranju Pročišćenog teksta Odluke o izradi, sadržaju i primjeni šumskogospodarskih osnova (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o usvajanju Kreditno-garantnog programa za mikro, mala i srednja preduzeća (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Kreditno-jamstvenog programa za mikro, mala i srednja poduzeća (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o usvajanju Kreditno-garantnog programa za obrtnike i ostale samostalne privredne djelatnosti (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Kreditno-jamstvenog programa za obrtnike i ostale samostalne gospodarske djelatnosti (hrvatski jezik)
 51. ODLUKA o davanju saglasnosti na Plan poslovanja Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2021. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Plan poslovanja Javnog poduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2021. godinu (hrvatski jezik)
 52. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera neprofitnim organizacijama - udruženjima građana, Obrtničkoj komori Federacije Bosne i Hercegovine i komorama kantona i obrazovnim institucijama - utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercego-ine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera neprofitnim organizacijama - Udruženjima građa-na, Obrtničkoj komori Federacije Bosne i Hercego-vine komorama kantona i obrazovnim institucijama - utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Herce-govine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (hrvatski jezik)
 53. ODLUKA o odobravanju prodaje 20 (dvadeset) službenih putničkih automobila Federalnog ministarstva finansija - Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prodaje 20 (dvadeset) službenih putničkih automobila Federalnog ministarstva financija - Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 54. ODLUKA o davanju saglasnosti za usklađivanje vrijednosti općeg boda za 2021. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za usklađivanje vrijednosti općeg boda za 2021. godinu (hrvatski jezik)
 55. ODLUKA o davanju saglasnosti Privrednom društvu "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo da od ukupno neutrošenih sredstava takse za uspostavu rezervi naftnih derivata za 2019. godinu pripadajući iznos sredstava u iznosu od 212.212,62 KM rasporedi za utrošak na poziciji "Troškovi rada operatora" (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti gospodarskom društvu "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo da od ukupno neutrošenih sredstava pristojbe za uspostavu rezervi naftnih derivata za 2019. godinu pripadajući iznos sredstava u iznosu od 212.212,62 KM rasporedi za utrošak na poziciji "Troškovi rada operatora" (hrvatski jezik)
 56. ODLUKA o najvišem iznosu troškova "N" za izdavanje certifikata i nezavisnu kontrolu za 2021. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o najvišem iznosu troškova "N" za izdavanje certifikata i neovisnu kontrolu za 2021. godinu (hrvatski jezik)
 57. STATUT Javnog preduzeća "Filmski centar Sarajevo" Društva sa ograničenom odgovornošću (bosanski jezik)
  STATUT Javnog preduzeća "Filmski centar Sarajevo" Društva sa ograničenom odgovornošću (hrvatski jezik)
 58. ODLUKA o davanju na korištenje objekta Vila Braun ul. Alipašina broj 45 u Sarajevu Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje objekta Vila Braun ul. Alipašina broj 45 u Sarajevu Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 59. ODLUKA o prihvatanju Izvještaja o radu Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2020. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o prihvatanju izvještaja o radu Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2020. godinu (hrvatski jezik)
 60. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Hrvatske pošte d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora JP Hrvatske pošte d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 61. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje članova Nadzornog odbora JP Hrvatske pošte d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje članova Nadzornog odbora JP Hrvatske pošte d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 42/21 /28.5.2021./
 62. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići (hrvatski jezik)
 63. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "Binas" d.d. Bugojno za donošenje Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Uprave - direktora i izvršnih direktora privrednog društva "Binas" d.d. Bugojno (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva "Binas" d.d. Bugojno za donošenje Odluke o razrješenju vršitelja dužnosti članova Uprave - direktora i izvršnih direktora gospodarskog društva "Binas" d.d. Bugojno (hrvatski jezik)
 64. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "Binas" d.d. Bugojno za donošenje Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova Uprave - direktora i izvršnih direktora privrednog društva "Binas" d.d. Bugojno (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva "Binas" d.d. Bugojno za donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti članova Uprave - ravnatelja i izvršnih ravnatelja privrednog društva "Binas" d.d. Bugojno (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 43/21 /2.6.2021./
 65. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)
 66. ODLUKA o kategorisanju lokalnih cesta u Regionalne ceste na području Zapadnohercegovačkog kantona (bosanski jezik)
  ODLUKA o kategorisanju lokalnih cesta u Regionalne ceste na području Zapadnohercegovačkog županije (hrvatski jezik)
 67. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednoga društva J.P. Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva J.P. Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 68. ODLUKA o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju godišnjeg izvješća o poslovanju Javnog poduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu (hrvatski jezik)
 69. ODLUKA o usvajanju Kreditno garantnog programa za izvoznike (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Kreditno garancijskog programa za izvoznike (hrvatski jezik)
 70. ODLUKA o usvajanju Kreditno garantnog programa za velika preduzeća (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Kreditno garancijskog programa za velika poduzeća (hrvatski jezik)
 71. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za NP Una" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - Transfer za NP Una" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (hrvatski jezik)
 72. ODLUKA o uspostavljanju revolving fonda za energetsku efikasnost Federacije BiH za javne objekte kod Union banke d.d. Sarajevo putem Federalnog ministarstva prostornog uređenja (bosanski jezik)
  ODLUKA o uspostavljanju revolving fonda za energetsku učinkovitost Federacije BiH za javne objekte kod Union banke d.d. Sarajevo putem Federalnog ministarstva prostornog uređenja (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 44/21 /4.6.2021./
 73. ODLUKA o prijenosu stalnih sredstava i izvršenih radova u okviru Projekta registracije nekretnina, nabavljenih iz sredstava kredita broj 51880-BA, krajnjim korisnicima (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu stalnih sredstava i izvršenih radova u okviru Projekta registracije nekretnina, nabavljenih iz sredstava kredita broj 51880-BA, krajnjim korisnicima (hrvatski jezik)
 74. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima - Regresiranje kamata - Garantni fond" (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima - Regresiranje kamata - Garantni fond" (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 45/21 /9.6.2021./
 75. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini gospodarskog društva JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 76. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 77. ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu sa razdjela 12 glava 1201 – Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na razdjel 12 glava 1202 – Služba za zajedničke poslove organa i tijela u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu sa razdjela 12 glava 1201 – Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na razdjel 12 glava 1202 – Služba za zajedničke poslove organa i tijela u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 78. ODLUKA o utvrđivanju interesa Federacije Bosne i Hercegovine za obavljanje usluge željezničkog putničkog i kombinovanog prometa za 2021. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju interesa Federacije Bosne i Hercegovine za obavljanje usluge željezničkog putničkog i kombiniranog prometa za 2021. godinu (hrvatski jezik)
 79. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za projekt izgradnje gradskog autoputa – brze ceste u Sarajevu (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za projekt izgradnje gradskog autoputa – brze ceste u Sarajevu (hrvatski jezik)
 80. ODLUKA o utvrđivanju Liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju Liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih na temelju naknada za priređivanje igara na sreću (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 46/21 /11.6.2021./
 1. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP "BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP "BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za donošenje Odluke o razrješenju članova Uprave Društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za donošenje Odluke o razrješenju članova Uprave Društva (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za donošenje Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova Uprave Društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti članova Uprave Društva (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Hrvatske Telekomunikacije d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora JP Hrvatske Telekomunikacije d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje članova Nadzornog odbora JP Hrvatske Telekomunikacije d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje članova Nadzornog odbora JP Hrvatske Telekomunikacije d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu sa Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Arhiv Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu sa Generalnog tajništva Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Arhiv Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 47/21 /16.6.2021./
 8. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva UNIS "GINEX" d.d. Goražde, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Gospodarskog društva UNIS "GINEX" d.d. Goražde, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva UNIS "GINEX" d.d. Goražde (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora Gospodarskog društva UNIS "GINEX" d.d. Goražde (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o davanju saglasnosti na planirani iznos sredstava za pokrivanje Troškova rada i administriranja Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju u 2021. godini (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na planirani iznos sredstava za pokrivanje Troškova rada i administriranja Operatora za obnovljive izvore energije i učinkovitu kogeneraciju u 2021. godini (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o davanju saglasnosti Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za potpisivanje Ugovora o podršci zajmu za Projekat "Izgradnja regionalnog vodovoda Plava voda" sa Razvojnom bankom Vijeća Evrope (CEB) (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za potpisivanje Ugovora o potpori zajmu za Projekat "Izgradnja regionalnog vodovoda Plava voda" sa Razvojnom bankom Vijeća Evrope (CEB) (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o davanju saglasnosti na trogodišnji plan poslovanja za period od 2021. godine do 2023. godine Javnog preduzeća "Filmski Centar Sarajevo" d.o.o. (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na trogodišnji plan poslovanja za razdoblje od 2021. godine do 2023. godine Javnog poduzeća "Filmski Centar Sarajevo" d.o.o. (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o davanju saglasnosti na Plan rada i Finansijski plan za 2021. godinu Javnog preduzeća "Filmski Centar Sarajevo" d.o.o. (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Plan rada i Financijski plan za 2021. godinu Javnog poduzeća "Filmski Centar Sarajevo" d.o.o. (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća "Filmski Centar Sarajevo" d.o.o. za 2020. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Godišnjeg izvješća o poslovanju Javnog poduzeća "Filmski centar Sarajevo" d.o.o. za 2020. godinu (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o davanju na korištenje dijela ostale pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane, Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje dijela ostale pokretne imovine prijašnjeg Federalnog ministarstva obrane, Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o razrješenju vršioca dužnosti direktora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (bosanski jezik)
  ODLUKA o razrješenju vršitelja dužnosti direktora Operatora za obnovljive izvore energije i učinkovitu kogeneraciju (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o imenovanju vršioca dužnosti direktora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (bosanski jezik)
  ODLUKA o imenovanju vršitelja dužnosti direktora Operatora za obnovljive izvore energije i učinkovitu kogeneraciju (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o poništavanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Finansijsko-informatičke agencije (bosanski jezik)
  ODLUKA o poništavanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje direktora Financijsko-informatičke agencije (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o ponovnom raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Finansijsko - informatičke agencije (bosanski jezik)
  ODLUKA o ponovnom raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje direktora Financijsko - informatičke agencije (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Finansijsko - informatičke agencije (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Financijsko - informatičke agencije (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Finansijsko - informatičke agencije (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Financijsko - informatičke agencije (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 48/21 /18.6.2021./
 22. ODLUKA o pokriću gubitka i raspodjeli dobiti Javnog preduzeća "Filmski centar Sarajevo" d.o.o. (bosanski jezik)
  ODLUKA o pokriću gubitka i raspodjeli dobiti Javnog poduzeća "Filmski centar Sarajevo" d.o.o. (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o raspodjeli novčanih sredstava iz pasivnog podbilansa preduzeća i banaka (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspodjeli novčanih sredstava iz pasivne podbilance poduzeća i banaka (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o davanju saglasnosti na Rješenje o razrješenju Nadzornog odbora Ustanove socijalne zaštite - Ljubuški (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Rješenje o razrješenju Nadzornog odbora Ustanove socijalne zaštite - Ljubuški (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju Nadzornog odbora Ustanove socijalne zaštite - Ljubuški (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Rješenje o imenovanju Nadzornog odbora Ustanove socijalne zaštite - Ljubuški (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o davanju saglasnosti na Rješenje o razrješenju Upravnog odbora Ustanove socijalne zaštite - Ljubuški (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Rješenje o razrješenju Upravnog odbora ustanove socijalne zaštite - Ljubuški (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Ustanove socijalne zaštite - Ljubuški (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Ustanove socijalne zaštite - Ljubuški (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o davanju saglasnosti na Rješenje o razrješenju i privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine - Pazarić (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Rješenje o razrješenju i privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine - Pazarić (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o potvrđivanju Odluke Skupštine Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine o usvajanju Strateške izjave Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o potvrđivanju Odluke Skupštine Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine o usvajanju Strateške izjave Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 49/21 /23.6.2021./
 30. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Sarajevoosiguranje d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Sarajevoosiguranje d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Union banka d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Union banka d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva "Hrvatska pošta" d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "Hrvatska pošta" d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP "Hrvatske telekomunikacije" d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP "Hrvatske telekomunikacije" d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "FEROELEKTRO" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "FEROELEKTRO" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o pripremi i izgradnji VE Poklečani 132 MW (bosanski jezik)
  ODLUKA o pripremi i izgradnji VE Poklečani 132 MW (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o usvajanju Finansijskоg izvještaja i finansijske analize Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2020. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Financijskog izvješćа i financijske analize Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2020. godinu (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini privrednog društva Konfekcija BORAC d.d. Travnik za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva Konfekcija BORAC d.d. Travnik, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini gospodarskog društva Konfekcija BORAC d.d. Travnik za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora gospodarskog društva Konfekcija BORAC d.d. Travnik, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini privrednog društva Konfekcija BORAC d.d. Travnik za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva Konfekcija BORAC d.d. Travnik, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini gospodarskog društva Konfekcija BORAC d.d. Travnik za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora gospodarskog društva Konfekcija BORAC d.d. Travnik, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o odobravanju Plana poslovanja Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne I Hercegovine, d.o.o. Sarajevo za 2021. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju plana poslovanja Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, d.o.o. Sarajevo za 2021. godinu (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa za prikupljanje prihoda ostvarenih iz sredstava Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA), otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom ministarstvu prostornog uređenja za Projekat Attractive Danube (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa za prikupljanje prihoda ostvarenih iz sredstava Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA), otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom ministarstvu prostornog uređenja za Projekat Attractive Danube (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva Ceste d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora gospodarskog društva Ceste d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva Ceste d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora gospodarskog društva Ceste d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora privrednog društva Konfekcija BORAC d.d. Travnik, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora gospodarskog društva Konfekcija BORAC d.d. Travnik, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora privrednog društva Konfekcija BORAC d.d. Travnik, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora gospodarskog društva Konfekcija BORAC d.d. Travnik, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 50/21 /25.6.2021./
 46. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o dopunama Odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Fedracije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva FEROELEKTRO d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o dopunama Odluke o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Fedracije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva FEROELEKTRO d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Energoinvest d.d. - Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Energoinvest d.d. - Sarajevo (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o utvrđivanju načina raspodjele i procedure za dodjelu sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu finansija – federalnom ministarstvu financija sa pozicije "Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - KANTONI I OPĆINE" općine i gradovi (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju načina raspodjele i procedure za dodjelu sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu financija – federalnom ministarstvu finansija sa pozicije "Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima - KANTONI I OPĆINE" općine i gradovi (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o utvrđivanju kriterija, načina i procedura za dodjelu sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu finansija – Federalnom ministarstvu financija sa pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - KANTONI I OPĆINE" općine i gradovi (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija, načina i procedura za dodjelu sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu financija – Federalnom ministarstvu finansija sa pozicije "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - KANTONI I OPĆINE" općine i gradovi (hrvatski jezik)
 51. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva "Operator – Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini Gospodarskog društva "Operator – Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora Gospodarskog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 52. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva "Operator – Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini Gospodarskog društva "Operator – Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora Gospodarskog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 53. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 54. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Energopetrol d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Energopetrol d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 55. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "BH TELECOM" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "BH TELECOM" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 56. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva ArcelorMittal Zenica d.o.o. (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva ArcelorMittal Zenica d.o.o. (hrvatski jezik)
 57. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 51/21 /30.6.2021./
 58. ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu sa razdjela 12 glave 1201 - Vlada Federacije BiH i 1202 - Služba za zajedničke poslove organa i tijela u Federaciji BiH; razdjela 17 glava 1701 - Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i razdjela 20 glava 2002 - Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH na razdjel 10 glave 1002 - Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH i 1003 - Zajedničke službe Parlamenta Federacije BiH; razdjel 12 glava 1203 - Ured Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima EU; razdjel 14 glava 1403 - Federalna uprava policije; razdjel 15 glave 1504 - Kazneno popravni zavod poluotvorenog tipa Mostar, 1506 - Kazneno popravni zavod poluotvorenog tipa Sarajevo, 1507 - Kazneno popravni zavod poluotvorenog tipa Tuzla i 1508 - Kazneno popravni zavod zatvorenog tipa Zenica; razdjel 22 glava 2201 - Federalno ministarstvo trgovine; razdjel 26 glava 2602 - Sudska policija; razdjel 28 glava 2801 - Federalno tužilaštvo; razdjel 35 glava 3501 - Federalni hidrometeorološki zavod; razdjel 46 glava 4601 - Federalna uprava za civilnu zaštitu; razdjel 49 glava 4901 - Federalna novinska agencija; Razdjel 53 glava 5301 - Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica; razdjel 58 glava 5801 - Federalni zavod za agropedologiju i razdjel 62 glava 6201 - Federalna uprava za inspekcijske poslove (bosanski jezik)
  ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu sa razdjela 12 glave 1201 - Vlada Federacije BiH i 1202 - Služba za zajedničke poslove organa i tijela u Federaciji BiH; razdjela 17 glava 1701 - Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i razdjela 20 glava 2002 - Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH na razdjel 10 glave 1002 - Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH i 1003 -Zajedničke službe Parlamenta Federacije BiH; razdjel 12 glava 1203 - Ured Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima EU; razdjel 14 glava 1403 - Federalna uprava policije; razdjel 15 glave 1504 - Kazneno popravni zavod poluotvorenog tipa Mostar, 1506 - Kazneno popravni zavod poluotvorenog tipa Sarajevo, 1507 - Kazneno popravni zavod poluotvorenog tipa Tuzla i 1508 - Kazneno popravni zavod zatvorenog tipa Zenica; razdjel 22 glava 2201 - Federalno ministarstvo trgovine; razdjel 26 glava 2602 - sudska policija; razdjel 28 glava 2801 - Federalno tužilaštvo; razdjel 35 glava 3501 - Federalni hidrometeorološki zavod; razdjel 46 glava 4601 - Federalna uprava za civilnu zaštitu; razdjel 49 glava 4901- Federalna novinska agencija; Razdjel 53 glava 5301 - Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica; razdjel 58 glava 5801- Federalni zavod za agropedologiju i razdjel 62 glava 6201- Federalna uprava za inspekcijske poslove (hrvatski jezik)
 59. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama-podrška udruženjima potrošača" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu trgovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama -potpora udrugama potrošača" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu trgovine (hrvatski jezik)
 60. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Anketa o rodno zasnovanom nasilju u Bosni i Hercegovini" otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Anketa o rodno zasnovanom nasilju u Bosni i Hercegovini" otvorenog kao podračun u okviru JRR Federalnom zavodu za statistiku (hrvatski jezik)
 61. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Pilot projekat - Unapređenje ankete o radnoj snazi u BiH" otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Pilot projekt - Unapređenje ankete o radnoj snazi u BiH" otvorenog kao podračun u okviru JRR Federalnom zavodu za statistiku (hrvatski jezik)
 62. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Pilot projekat Agromonetarnih statistika (AMS)" otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Pilot projekat Agromonetarnih statistika (AMS)" otvorenog kao podračun u okviru JRR Federalnom zavodu za statistiku (hrvatski jezik)
 63. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Federalnoj upravi za inspekcijske poslove (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Federalnoj upravi za inspekcijske poslove (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 53/21 /7.7.2021./
 64. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići (hrvatski jezik)
 65. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za za-stupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "Operator-Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastu-panje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "Operator-Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 66. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP "Hrvatske telekomunikacije" d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastu-panje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP "Hrvatske telekomunikacije" d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 67. ODLUKA o izmjeni Odluke o odobravanju prodaje 20 (dvadeset) službenih putničkih automobila Federalnog ministarstva finansija - Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o odobravanju prodaje 20 (dvadeset) službenih putničkih automobila Federalnog ministarstva financija - Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 68. ODLUKA o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu za smještaj Ureda za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu za smještaj Ureda za suradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 69. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnoj upravi policije (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnoj upravi policije (hrvatski jezik)
 70. ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu sa Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa Bihać (bosanski jezik)
  ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu sa Glavnog tajništva Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa Bihać (hrvatski jezik)
 71. ODLUKA o davanju saglasnosti za provođenje postupka prodaje nekretnina u vlasništvu Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje na području Unsko-sanskog kantona u Bosanskoj Krupi (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za provođenje postupka prodaje nekretnina u vlasništvu Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje na području Unsko-sanskog kantona u Bosanskoj Krupi (hrvatski jezik)
 72. ODLUKA o odobravanju nabavke jednog (1) službenog putničkog motornog vozila za potrebe Federalne uprave za inspekcijske poslove (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju nabave jednog (1) službenog putničkog motornog vozila za potrebe Federalne uprave za inspekcijske poslove (hrvatski jezik)
 73. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići za donošenje Odluke o razrješenju dužnosti vršilaca dužnosti članova Uprave - direktora i izvršnih direktora Privrednog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Gospodarskog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići za donošenje Odluke o razrješenju dužnosti vršitelja dužnosti članova Uprave - ravnatelja i izvršnih ravnatelja Gospodarskog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići (hrvatski jezik)
 74. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići za donošenje Odluke o imenovanju članova Uprave - direktora i izvršnih direktora privrednog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići za donošenje Odluke o imenovanju članova Uprave - direktora i izvršnih direktora gospodarskog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 54/21 /9.7.2021./
 75. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "Igman" d.d. Konjic (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "Igman" d.d. Konjic (hrvatski jezik)
 76. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "BH-gas" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "BH-gas" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 77. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog Društva BNT - Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini gospodarskog društva BNT -Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik (hrvatski jezik)
 78. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Unis "Ginex" d.d. Goražde (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Unis "Ginex" d.d. Goražde (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 55/21 /14.7.2021./
 79. ODLUKA o proglašenju 11. jula 2021. godine Danom žalosti (bosanski jezik)
  ODLUKA o proglašenju 11. srpnja 2021. godine Danom žalosti (hrvatski jezik)
 80. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama - Ustanovama za zbrinjavanje na nivou FBiH" utvrđenim Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava "Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama - Ustanovama za zbrinjavanje na nivou FBiH" utvrđenim Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o davanju saglasnosti na nabavku putničkog automobila za potrebe Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na nabavu putničkog automobila za potrebe Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu za sufinansiranje Projekta CEB II - "Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja" za 2021. godinu (bosanski jezik)
  ODLLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu za sufinanciranje Projekta CEB II - "Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja" za 2021. godinu (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o utvrđivanju novčanih iznosa koji će se naplaćivati tokom mjeseca oktobra 2021. godine na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine za "Dječiju nedjelju" (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju novčanih iznosa koji će se naplaćivati tijekom mjeseca listopada 2021. godine na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine za "Dječiji tjedan" (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o izmjeni Odluke o provedbi mjera za smanjenje troškova električne energije domaćinstvima i stimulaciji energetske efikasnosti (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o provedbi mjera za smanjenje troškova električne energije kućanstvima i stimuliranju energetske učinkovitosti (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA о davanju saglasnosti Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine o zakupu poslovnog prostora (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine o zakupu poslovnog prostora (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o davanju saglasnosti na Plan poslovanja Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za 2021. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Plan poslovanja Javnog poduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za 2021. godinu (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o davanju saglasnosti na Trogodišnji Plan poslovanja Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za 2021. - 2023. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Trogodišnji Plan poslovanja Javnog poduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za 2021. - 2023. godinu (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "organizacija programa obuke za uposlenike entitetskih, kantonalnih i lokalnih vlasti o planiranju i upravljanju razvojem zasnovano na ciljevima održivog razvoja" otvorenog kao podračun u okviru JRT Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Organizacija programa obuke za uposlenike entitetskih, kantonalnih i lokalnih vlasti o planiranju i upravljanju razvojem utemeljeno na cilje-vima održivog razvoja" otvorenog kao podračun u okviru JRR Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o davanju na korištenje bivše kasarne "Hrenovica" Općini Pale (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje bivše kasarne "Hrenovica" Općini Pale (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 56/21 /16.7.2021./
 11. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Konfekcija "Borac" d.d. Travnik (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Konfekcija "Borac" d.d. Travnik (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o dopunama Odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "Igman" d.d. Konjic (bosanski jezik)
  ODLUKA o dopunama Odluke o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "Igman" d.d. Konjic (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 57/21 /21.7.2021./
 13. ODLUKA o razrješenju dužnosti predsjednika i dva člana Upravnog odbora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (bosanski jezik)
  ODLUKA o razrješenju dužnosti predsjednika i dva člana Upravnog odbora Operatora za obnovljive izvore energije i učinkovitu kogeneraciju (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o imenovanju predsjednika i dva člana Upravnog odbora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (bosanski jezik)
  ODLUKA o imenovanju predsjednika i dva člana Upravnog odbora Operatora za obnovljive izvore energije i učinkovitu kogeneraciju (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o izradi Sektorske strategije dugoročne obnove zgrada u Federaciji Bosne i Hercegovine za period do 2050. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izradi Sektorske strategije dugoročne obnove zgrada u Federaciji Bosne i Hercegovine za razdoblje do 2050. godine (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica za period juli - septembar 2021. godine (III. kvartal 2021. godine) (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade ravojačenim braniteljima i članovima njihovih obitelji za period srpanj - rujan 2021. godine (III. kvartal 2021. godine) (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o davanju ovlaštenja za potpisivanje Anexa Sporazuma o sufinansiranju između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za realizaciju Projekta "Oporavak od poplava u Federaciji Bosne i Hercegovine" (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlašćenja za potpisivanje Anexa Sporazuma o sufinanciranju između Razvojnog rograma Ujedinjenih nacija (UNDP) I Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za realizaciju Projekta "Oporavak od poplava u Federaciji Bosne i Hercegovine" (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o davanju saglasnosti za potpisivanje Ugovora o korištenju zemljišta oko zgrade i zajedničkih dijelova zgrade u Sarajevu, ulica Hamdije Ćemerlića 2 (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za potpisivanje Ugovora o korištenju zemljišta oko zgrade i zajedničkih dijelova zgrade u Sarajevu, ulica Hamdije Ćemerlića 2 (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o davanju saglasnosti Općini Ilidža za ustupanje na korištenje dijela zemljišta u bivšoj kasarni "Nedžarići" klubu NK Stup (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Općini Ilidža za ustupanje na korištenje dijela zemljišta u bivšoj vojarni "Nedžarići" klubu NK Stup (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Federalnoj upravi za inspekcijske poslove (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Federalnoj upravi za inspekcijske poslove (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 50. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta, Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima - Regresiranje kamata - Garancijski fond (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 50. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta, Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima - Regresiranje kamata - Garancijski fond (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o odobravanju nabavke službenih putničkih automobila za potrebe Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova – Federalnog ministarstva unutarnjih poslova – Federalne uprave policije (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju nabave službenih putničkih automobila za potrebe Federalnog ministarstva unutarnjih poslova – Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova – Federalne uprave policije (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa za Projekat "Povećanje ulaganja u javne objekte s niskom emisijom ugljika u BiH 2018 - 2026", otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa za Projekat "Povećanje ulaganja u javne objekte s niskom emisijom ugljika u BiH 2018 - 2026", otvorenog kao Podračun u okviru JRT Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini gospodarskog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o poništavanju ponovnog Javnog konkursa za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o poništavanju ponovnog Javnog natječaja za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o ponovnom raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o ponovnom raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o davanju saglasnosti za korištenje zemljišnih čestica javnog dobra za potrebe izgradnje autoceste na Koridoru Vc, dionica Putnikovo Brdo - Medakovo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za korištenje zemljišnih čestica javnog dobra za potrebe izgradnje Autoceste na Koridoru Vc, dionica Putnikovo Brdo - Medakovo (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nekretnina na dionici autoceste Visoko - Podlugovi na Koridoru Vc (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izvlaštenje nekretnina na dionici autoceste Visoko - Podlugovi na Koridoru Vc (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti skupštini JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti skupštini JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za razrješenje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za imenovanje članova Nadzornog odbora (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za imenovanje članova Nadzornog odbora (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o razrješenju dužnosti predsjednika Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o razrješenju dužnosti predsjednika Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za zaključivanje Ugovora o realizaciji aktivnosti regresiranja kamata - Garantni fond (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za zaključenje Ugovora o realiziranju aktivnosti regresiranja kamata - Garantni fond (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 58/21 /23.7.2021./
 37. ODLUKA o raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje predsjednika Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje predsjednika Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o izmjeni Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija sa pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - sredstva iz RFI aranžmana sa MMF-om" (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija s pozicije "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - sredstva iz RFI aranžmana s MMF-om (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o izmjeni Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu finansija -Federalnom ministarstvu financija sa pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Kantoni i Općine" gradovi i općine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija s pozicije "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - Kantoni i Općine" gradovi i općine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 59/21 /28.7.2021./
 42. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Kazneno-popravnom zavodu zatvorenog tipa Zenica (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz tekuće Pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Kazneno-popravnom zavodu zatvorenog tipa Zenica (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Kazneno-popravnom zavodu zatvorenog tipa Zenica (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Kazneno-popravnom zavodu zatvorenog tipa Zenica (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o utvrđivanju liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o odobravanju prodaje motornih vozila Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova - Federalne uprave policije (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prodaje motornih vozila Federalnog ministarstva unutarnjih poslova - Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalne uprave policije (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o davanju saglasnosti za potpisivanje Aneksa Ugovora o zakupu poslovnog prostora broj: 01-23-365/15 od 10.04.2015. godine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za potpisivanje Aneksa Ugovora o zakupu poslovnog prostora broj: 01-23-365/15 od 10.04.2015. godine (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o izuzimanju i promjeni namjene zemljišta za potrebe građenja autoceste na Koridoru Vc, pod dionica Mostar Jug - tunel Kvanj (bosanski jezik)
  ODLUKA o izuzimanju i promjeni namjene zemljišta za potrebe građenja autoceste na Koridoru Vc, pod dionica Mostar Jug - tunel Kvanj (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o izuzimanju i promjeni namjene zemljišta za potrebe građenja autoceste na Koridoru Vc, pod dionica Putnikovo Brdo - Ozimice (bosanski jezik)
  ODLUKA o izuzimanju i promjeni namjene zemljišta za potrebe građenja autoceste na Koridoru Vc, pod dionica Putnikovo Brdo - Ozimice (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o uplati zaostalih neuplaćenih obaveza za penzijsko i invalidsko osiguranje za uvezivanje staža radnicima zavisnih društava - rudnici uglja u Koncernu EP BiH (bosanski jezik)
  ODLUKA o uplati zaostalih neuplaćenih obveza za mirovinsko i invalidsko osiguranje za uvezivanje staža radnicima zavisnih društava – rudnici uglja u Koncernu EP BiH (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 60/21 /30.7.2021./
 50. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 51. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 52. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP "BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP "BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 53. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Javno preduzeće Nacionalni park "Una" d.o.o. Bihać (bosanski jezik)
  ODLUKA о davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Javno poduzeće Nacionalni park "Una" d.o.o. Bihać (hrvatski jezik)
 54. ODLUKA o raspodjeli novčanih sredstava iz pasivnog podbilansa preduzeća i banaka (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspodjeli novčanih sredstava iz pasivne podbilance poduzeća i banaka (hrvatski jezik)
 55. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 61/21 /4.8.2021./
 56. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva rada i socijalne politike (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Federalnog ministarstva rada i socijalne politike (hrvatski jezik)
 57. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 58. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 59. ODLUKA o izmjeni Odluke o usvajanju programa utroška sredstava "Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o usvajanju programa utroška sredstava "Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 60. ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera neprofitnim organizacijama - udruženjima građana, Obrtničkoj komori Federacije Bosne i Hercegovine, komorama kantona i obrazovnim institucijama - utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera neprofitnim organizacijama - udruženjima građana, Obrtničkoj komori Federacije Bosne i Hercegovine, komorama kantona i obrazovnim institucijama - utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (hrvatski jezik)
 61. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo (hrvatski jezik)
 62. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo (hrvatski jezik)
 63. ODLUKA o sazivanju 6. vanredne Skupštine Dioničkog društva Ceste d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o sazivanju 6. izvanredne Skupštine Dioničkog društva Ceste d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 64. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na 6. vanrednoj sjednici Skupštine dioničkog društva Ceste d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na 6. izvanrednoj sjednici Skupštine dioničkog društva Ceste d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 65. ODLUKA o poništavanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje člana Nadzornog odbora u JP "Međunarodni aerodrom Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o poništavanju Javnog natječaja za izbor i nominovanje za imenovanje člana Nadzornog odbora u JP "Međunarodni aerodrom Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 66. ODLUKA o raspisivanju javnog konkursa za izbor i nominiranje za imenovanje članova Nadzornog odbora u JP "Međunarodni aerodrom Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za izbor i nominiranje za imenovanje članova Nadzornog odbora u JP "Međunarodni aerodrom Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 67. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u JP "Međunarodni aerodrom Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominiranje za imenovanje članova Nadzornog odbora u JP "Međunarodni aerodrom Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 68. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/ Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/ Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 69. ODLUKA o odobravanju prodaje dva motorna vozila Arhiva Federacije (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prodaje dva motorna vozila Arhiva Federacije (hrvatski jezik)
 70. ODLUKA o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu za smještaj Federalne аgencije za upravljanje oduzetom imovinom (bosanski jezik)
  ODLUKA o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu za smještaj Federalne аgencije za upravljanje oduzetom imovinom (hrvatski jezik)
 71. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Ugovorene i druge posebne usluge – Transparentnost rada Vlade Federacije BiH u implementaciji reformskih procesa" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Ugovorene i druge posebne usluge – Transparentnost rada Vlade Federacije BiH u implementaciji reformskih procesa" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 72. ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 64/21 /13.8.2021./
 73. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)
 74. ODLUKA o utvrđivanju privremene tarife za Operatora transportnog sistema gasa u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju privremene tarife za Operatora transportnog sustava plina u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 75. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini privrednog društva Energoinvest d.d Sarajevo za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini gospodarskog društva Energoinvest d.d. Sarajevo za razrješenje dužnosti članova Nadzornog odbora gospodarskog društva Energoinvest d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 76. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo za imenovanje članova Nadzornog odbora privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini gospodarskog društva Energoinvest d.d. Sarajevo za imenovanje članova Nadzornog odbora gospodarskog društva Energoinvest d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 77. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Energoinvest d.d. - Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Energoinvest d.d. - Sarajevo (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 66/21 /20.8.2021./
 78. ODLUKAo davanju prethodne saglasnosti Skupštini privrednog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini gospodarskog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo za razrješenje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora gospodarskog društva "BH-Gas d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 79. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini privrednog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini gospodarskog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora gospodarskog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 80. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti direktora Privrednog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Gospodarskog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršitelja dužnosti ravnatelja Gospodarskog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti direktora Privrednog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Gospodarskog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 67/21 /25.8.2021./
 2. ODLUKA o raspisivanju Javnog konkursa za postavljenje direktora Federalnog zavoda za geologiju (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju Javnog natječaja za postavljenje direktora Federalnog zavoda za geologiju (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o kriterijima za izbor i postavljenje direktora Federalnog zavoda za geologiju (bosanski jezik)
  ODLUKA o kriterijima za izbor i postavljenje direktora Federalnog zavoda za geologiju (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o izmjeni Poslovnika o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Poslovnika o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o izmjenama i dopuni Odluke o proglašenju javnog interesa, pristupanju pripremi izgradnje elektroenergetskih objekata, izboru strateških partnera i pristupanju dodjeli koncesija (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopuni Odluke o proglašenju javnog interesa, pristupanju pripremi izgradnje elektroenergetskih objekata, izboru strateških partnera i pristupanju dodjeli koncesija (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjenama Rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2020. godinu Privrednom društvu PLASTOFLEX d.o.o. Gračanica u iznosu od 800.000,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjenama Rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2020. godinu Gospodarskom društvu PLASTOFLEX d.o.o. Gračanica u iznosu od 800.000,00 KM (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o proglašenju javnog interesa i pristupanju pripremi i izgradnji prioritetnih elektroenergetskih objekata u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o proglašenju javnog interesa i pristupanju pripremi i izgradnji prioritetnih elektroenergetskih objekata u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "BH Telecom" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "BH Telecom" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o davanju saglasnosti na Rješenje o razrješenju Upravnog odbora JU Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine - Pazarić (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Rješenje o razrješenju Upravnog odbora JU Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine - Pazarić (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju Upravnog odbora JUZavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine - Pazarić (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Rješenje o imenovanju Upravnog odbora JU Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine - Pazarić (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o poništavanju ponovnog javnog konkursa za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora privrednog društva Unis "Ginex" d.d. Goražde, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o poništavanju ponovnog javnog natječaja za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora gospodarskog društva Unis "Ginex" d.d. Goražde, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora privrednog društva UNIS "GINEX" d.d. Goražde, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora gospodarskog društva UNIS "GINEX" d.d. Goražde, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o ponovnom raspisivanju Javnog kokursa za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora privrednog društva UNIS "GINEX" d.d. Goražde, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o ponovnom raspisivanju Javnog kokursa za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora gospodarskog društva UNIS "GINEX" d.d. Goražde, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora privrednog društva UNIS "GINEX" d.d. Goražde, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora gosodarskog društva UNIS "GINEX" d.d. Goražde, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o obnovi izmjere na području općine Ilidža (bosanski jezik)
  ODLUKA o obnovi premjera na području općine Ilidža (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o davanju saglasnosti za provođenje postupka prodaje nekretnina Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za provedbu postupka prodaje nekretnina Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja Sarajevo (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Federalnoj upravi za inspekcijske poslove (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Federalnoj upravi za inspekcijske poslove (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o izmjeni Odluke o izradi Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja Federacije Bosne i Hercegovine 2021. - 2027. godina (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o izradi Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja Federacije Bosne i Hercegovine 2021.- 2027. godina (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o izmjenama Odluke o statusnim pitanjima i organizaciji Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o statusnim pitanjima i ustrojstvu Operatora za obnovljive izvore energije i učinkovitu kogeneraciju (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o utvrđivanju liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih na osnovu naknada za priređivanje igara na sreću (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih na temelju naknada za priređivanje igara na sreću (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 68/21 /27.8.2021./
 23. ODLUKA o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija", utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer za sufinanciranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija", utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno- oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi pojedincima - za pomoć u liječenju boraca - branitelja", utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi pojedincima - za pomoć u liječenju boraca - branitelja", utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 69/21 /1.9.2021./
 25. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalnog transfera - "Kapitalni transferi javnim preduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH - JP Aerodrom Bihać" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalnog transfera - "Kapitalni transferi javnim poduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH - JP Aerodrom Bihać" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija sa pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Kantoni - sredstva iz aranžmana sa MMF-om (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu financija - Federalnom ministarstvu finansija sa pozicije "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - Kantoni - sredstva iz aranžmana sa MMF-om (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva J.P. Međunarodni aerodrom "SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva J.P. Međunarodni aerodrom "SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini privrednog društva Unis "Ginex" d.d. Goražde za razrješenje članova Odbora za reviziju Unis "Ginex" d.d. Goražde, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini gospodarskog društva Unis "Ginex" d.d. Goražde za razrješenje članova Odbora za reviziju Unis "Ginex" d.d. Goražde, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva Unis "Ginex" d.d. Goražde za imenovanje članova Odbora za reviziju Unis "Ginex" d.d. Goražde, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini Gospodarskog društva Unis "Ginex" d.d. Goražde za imenovanje članova Odbora za reviziju Unis "Ginex" d.d. Goražde, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 70/21 /3.9.2021./
 31. ODLUKA o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu finansija – Federalnom ministarstvu financija sa pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - KANTONI - sredstva iz aranžmana sa MMF-om" (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija s pozicije "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - KANTONI - sredstva iz aranžmana s MMF-om" (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "Zrak" d.d. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju direktora društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru gospodarskog društva "Zrak" d.d. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju ravnatelja društva (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva "Zrak" d.d. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti direktora društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Gospodarskog društva "Zrak" d.d. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja društva (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova - Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova - Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o odobravanju prodaje putničkog motornog vozila Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prodaje putničkog motornog vozila Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku reklamno-promotivnih usluga od Udruženja za sport i rekreaciju mladih (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku reklamno-promotivnih usluga od Udruženja za sport i rekreaciju mladih (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o raspoređivanju sredstava obezbijeđenih od strane donatora sa posebnog namjenskog transakcijskog računa otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federalnog ministarstva kulture i sporta - Federalnog ministarstva kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspoređivanju sredstava obezbijeđenih od strane donatora sa posebnog namjenskog transakcijskog računa otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federalnog ministarstva kulture i sporta - Federalnog ministarstva kulture i športa (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 71/21 /8.9.2021./
 38. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na redovnoj (ponovljenoj) Skupštini privrednog društva Aluminij d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na redovitoj (ponovljenoj) Skupštini gospodarskog društva Aluminij d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine za razrješenje vršioca dužnosti predsjednika Uprave Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine za razrješenje vršitelja dužnosti predsjednika Uprave Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine za imenovanje vršioca dužnosti predsjednika Uprave Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine za imenovanje vršitelja dužnosti predsjednika Uprave Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine za razrješenje vršilaca dužnosti izvršnih direktora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine za razrješenje vršitelja dužnosti izvršnih direktora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine za imenovanje vršilaca dužnosti izvršnih direktora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine za imenovanje vršitelja dužnosti izvršnih direktora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju brze ceste Lašva - Nević polje (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju brze ceste Lašva - Nević polje (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 72/21 /10.9.2021./
 44. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Finansijske - Financijske policije Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Financijske - Finansijske policije Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 73/21 /15.9.2021./
 45. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog Transakcijskog računa broj 1020500000109220 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender centru Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog Transakcijskog računa broj 1020500000109220 otvorenog kao podračun u okviru JRR Gender centru Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH", utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH", utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 74/21 /17.9.2021./
 48. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP "Hrvatske telekomunikacije" d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP "Hrvatske telekomunikacije" d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i znanosti (hrvatski jezik)
 51. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za zaključivanje Ugovora o realizaciji aktivnosti regresiranja kamata - Garancijski fond (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za zaključivanje Ugovora o realiziranju aktivnosti regresiranja kamata - Garancijski fond (hrvatski jezik)
 52. ODLUKA o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu finansija – Federalnom ministarstvu financija sa pozicija "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – kantoni i općine" općine i gradovi i "Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – kantoni i općine" općine i gradovi (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspodjeli sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu finansija – Federalnom ministarstvu financija sa pozicija "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – kantoni i općine" općine i gradovi i "kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima – kantoni i općine" općine i gradovi (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 75/21 /22.9.2021./
 53. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Kazeno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Orašje (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Orašje (hrvatski jezik)
 54. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Javnom preduzeću Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominiranje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Javnom poduzeću Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 55. ODLUKA o raspisivanju javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Javnom preduzeću ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Javnom poduzeću ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 56. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Federalnoj upravi za inspekcijske poslove (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Federalnoj upravi za inspekcijske poslove (hrvatski jezik)
 57. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 58. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 59. ODLUKA o raspisivanju javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Javnom preduzeću Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za izbor i nominiranje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Javnom produzeću Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 60. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Javnom preduzeću Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominiranje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Javnom poduzeću Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 61. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva "Pretis" d.d. Vogošća za razrješenje dužnosti izvršnog direktora za tehniku Privrednog društva "Pretis" d.d. Vogošća (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Gospodarskog društva "Pretis" d.d. Vogošća za razrješenje dužnosti izvršnog ravnatelja za tehniku Gospodarskog društva "Pretis" d.d. Vogošća (hrvatski jezik)
 62. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "Pretis" d.d. Vogošća za imenovanje vršioca dužnosti izvršnog direktora za tehniku Privrednog društva "Pretis" d.d. Vogošća (bosanski jezik) ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Gospodarskog društva "Pretis" d.d. Vogošća za imenovanje vršitelja dužnosti izvršnog ravnatelja za tehniku Gospodarskog društva "Pretis" d.d. Vogošća (hrvatski jezik)
 63. ODLUKA o razrješenju vršioca dužnosti direktora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (bosanski jezik)
  ODLUKA o razrješenju vršitelja dužnosti ravnatelja Operatora za obnovljive izvore energije i učinkovitu kogeneraciju (hrvatski jezik)
 64. ODLUKA o imenovanju vršioca dužnosti direktora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (bosanski jezik)
  ODLUKA o imenovanju vršitelja dužnosti direktora Operatora za obnovljive izvore energije i učinkovitu kogeneraciju (hrvatski jezik)
 65. ODLUKA o kriterijima o utvrđivanju visine naknada članovima disciplinskih komisija koje imenuje Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o kriterijima o utvrđivanju visine naknada članovima disciplinskih povjerenstava koje imenuje Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 66. ODLUKA o odobravanju prodaje 3 (tri) službena putnička automobila Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prodaje 3 (tri) službena putnička automobila Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 67. ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu sa razdjela 12 glava 1201 - Vlada Federacije BiH na razdjel 17 glava 1701 - Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije; razdjel 24 glava 2401 - Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i razdjel 50 glava 5001 - Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta (bosanski jezik)
  ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu sa razdjela 12 glava 1201 - Vlada Federacije BiH na razdjel 17 glava 1701 - Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije; razdjel 24 glava 2401 - Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i razdjel 50 glava 5001 - Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta (hrvatski jezik)  
 68. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi -Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima" (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima" (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 76/21 /24.9.2021./
 69. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva "Zrak" d.d. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti člana Uprave društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Gospodarskog društva "Zrak" d.d. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršitelja dužnosti člana Uprave društva (hrvatski jezik)
 70. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva "Zrak" d.d. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti člana Uprave društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Gospodarskog društva "Zrak" d.d. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti člana Uprave društva (hrvatski jezik)
 71. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom zavodu za poljoprivredu Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom zavodu za poljoprivredu Sarajevo (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 77/21 /29.9.2021./
 72. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Ceste d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Ceste d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 73. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Energoinvest d.d. - Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Energoinvest d.d. - Sarajevo (hrvatski jezik)
 74. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "UNIS-GROUP" d.o.o. (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "UNISGROUP" d.o.o. (hrvatski jezik)
 75. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 76. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 77. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2021. godinu Privrednom društvu MIRNA d.o.o. Gračanica u iznosu od 800.000,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2021. godinu Gospodarskom društvu MIRNA d.o.o. Gračanica u iznosu od 800.000,00 KM (hrvatski jezik)
 78. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva UNIS "GINEX" d.d. Goražde za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva UNIS "GINEX" d.d. Goražde, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini Gospodarskog društva UNIS "GINEX" d.d. Goražde za razrješenje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora Gospodarskog društva UNIS "GINEX" d.d. Goražde, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 79. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva UNIS "GINEX" d.d. Goražde za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva UNIS "GINEX" d.d. Goražde, ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini Gospodarskog društva UNIS "GINEX" d.d. Goražde za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora Gospodarskog društva UNIS "GINEX" d.d. Goražde, ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 80. ODLUKA o utvrđivanju Liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju Liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 78/21 /1.10.2021./
 1. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva "Binas" d.d. Bugojno za donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti člana Uprave - direktora Privrednog društva "Binas" d.d. Bugojno (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Gospodarskog društva "Binas" d.d. Bugojno za donošenje Odluke o razrješenju vršitelja dužnosti člana Uprave - ravnatelja Gospodarskog društva "Binas" d.d. Bugojno (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva "Binas" d.d. Bugojno za donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti člana Uprave - direktora Privrednog društva "Binas" d.d. Bugojno (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Gospodarskog društva "Binas" d.d. Bugojno za donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti člana Uprave - ravnatelja Gospodarskog društva "Binas" d.d. Bugojno (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o izmjenama i dopuni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama i dopuni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o dopunama Odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Ceste d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o dopunama Odluke o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Ceste d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva J.P. Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva J.P. Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Nedima Filipovića broj 13, Savezu ratnih vojnih invalida sa 100% invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Nedima Filipovića broj 13, Savezu ratnih vojnih invalida sa 100% invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju dužnosti člana uprave društva - izvršnog direktora (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Gospodarskog društva JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju dužnosti člana uprave društva - izvršnog direktora (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti člana Uprave Društva - izvršnog direktora (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Gospodarskog društva JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti člana Uprave društva - izvršnog direktora (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o raspisivanju Javnog konkursa i kriterijima za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini – FIPA (bosanski jezik)
  DLUKA o raspisivanju Javnog natječaja i kriterijima za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini – FIPA (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 79/21 /6.10.2021./
 11. ODLUKA o raspisivanju Javnog konkursa za postavljenje direktora Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju Javnog natječaja za postavljenje direktora Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o kriterijima za izbor i postavljenje direktora Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću (bosanski jezik)
  ODLUKA o kriterijima za izbor i postavljenje direktora Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje Stručnog savjeta Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje Stručnog savjeta Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje Stručnog savjeta Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje Stručnog savjeta Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje predsjedavajućeg Nadzornog odbora Federalnog Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)
  ODLUKA o kriterijima za izbor i imenovanje predsjedavajućeg Nadzornog odbora Federalnog Zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjedavajućeg Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje predsjedavajućeg Nadzornog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Sarajevo - osiguranja d.d. Sarajevo za razrješenje dužnosti člana Nadzornog odbora Sarajevo - osiguranja d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini Sarajevo - osiguranja d.d. Sarajevo za razrješenje dužnosti člana Nadzornog odbora Sarajevo - osiguranja d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Sarajevo - osiguranja d.d. Sarajevo za imenovanje člana Nadzornog odbora Sarajevo - osiguranja d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini Sarajevo - osiguranja d.d. Sarajevo za imenovanje člana Nadzornog odbora Sarajevo - osiguranja d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o dodjeli nagrade Plivačkom savezu Federacije Bosne i Hercegovine Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Plivačkom savezu Federacije Bosne i Hercegovine Sarajevo (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o dodjeli nagrade Plivačkom savezu Federacije Bosne i Hercegovine Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Plivačkom savezu Federacije Bosne i Hercegovine Sarajevo (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o dodjeli nagrade Savezu klizačkih sportova Bosne i Hercegovine Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Savezu klizačkih sportova Bosne i Hercegovine Sarajevo (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženju Taekwondo klubu "Mladost" Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženju Taekwondo klubu "Mladost" Sarajevo (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženju Bokserski klub "Novi Grad" Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženju Bokserski klub "Novi Grad" Sarajevo (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženju Judo klub "Bosna" Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženju Judo klub "Bosna" Sarajevo (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženju Judo klub "Bosna" Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženju Judo klub "Bosna" Sarajevo (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o dodjeli nagrade Taekwondo klubu "Novi Grad" Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Taekwondo klubu "Novi Grad" Sarajevo (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o dodjeli nagrade Hrvatskom Taekwondo klubu "Hvojnica" Fojnica (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Hrvatskom Taekwondo klubu "Hvojnica" Fojnica (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o dodjeli nagrade Futsal clubu "Mostar SG" Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Futsal clubu "Mostar SG" Mostar (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženju Atletski klub osoba sa invaliditetom "Novi Grad" Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženju Atletski klub osoba sa invaliditetom "Novi Grad" Sarajevo (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženju Atletski klub "Sarajevo" Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženju Atletski klub "Sarajevo" Sarajevo (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o dodjeli nagrade Taekwondo klubu "Novi Grad" Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Taekwondo klubu "Novi Grad" Sarajevo (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o dodjeli nagrade Atletskom klubu "Novi Grad Sarajevo" Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Atletskom klubu "Novi Grad Sarajevo" Sarajevo (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o dodjeli nagrade Plivačkom savezu Federacije Bosne i Hercegovine Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Plivačkom savezu Federacije Bosne i Hercegovine Sarajevo (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o dodjeli nagrade Karate klubu "Student" Tuzla, Tuzla (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Karate klubu "Student" Tuzla, Tuzla (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženju Streljački klub "Sarajevo" Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženju Streljački klub "Sarajevo" Sarajevo (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženju Streljački klub "Sarajevo" Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženju Streljački klub "Sarajevo" Sarajevo (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o dodjeli nagrade Rukometnom klubu "Izviđač" Ljubuški (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Rukometnom klubu "Izviđač" Ljubuški (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženju SFK 2000 Sarajevo, Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženju SFK 2000 Sarajevo, Sarajevo (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o dodjeli nagrade Skijaškom savezu Federacije Bosne i Hercegovine Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Skijaškom savezu Federacije Bosne i Hercegovine Sarajevo (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o dodjeli nagrade Skijaškom savezu Federacije Bosne i Hercegovine Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Skijaškom savezu Federacije Bosne i Hercegovine Sarajevo (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o dodjeli nagrade Atletskom klubu "Sana" Sanski Most (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Atletskom klubu "Sana" Sanski Most (hrvatski jezik)
 43. ODLUKAo dodjeli nagrade Atletskom klubu "Novi Grad Sarajevo" Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Atletski klub "Novi Grad Sarajevo" Sarajevo (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženju Atletski klub "Sarajevo" Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženju Atletski klub "Sarajevo" Sarajevo (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženju Odbojkaški klub invalida "Fantomi" Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženju Odbojkaški klub invalida "Fantomi" Sarajevo (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženju građana Atletski klub "Zenica" Zenica (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženju građana Atletski klub "Zenica" Zenica (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o dodjeli nagrade Hrvatskom košarkaškom klubu "Široki" Široki Brijeg (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Hrvatskom košarkaškom klubu "Široki" Široki Brijeg (hrvatski jezik)
 48. ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženju građana Atletski klub "Sloboda - Tehnograd" Tuzla (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Udruženju građana Atletski klub "Sloboda - Tehnograd" Tuzla (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o dodjeli nagrade Taekwondo klubu "Novi Grad" Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Taekwondo klubu"Novi Grad" Sarajevo (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o dodjeli nagrade Taekwondo klubu "Novi Grad" Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Taekwondo klubu "Novi Grad" Sarajevo (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 80/21 /8.10.2021./
 51. ODLUKA o dodjeli nagrade Taekwondo klubu "Novi Grad" Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli nagrade Taekwondo klubu "Novi Grad" Sarajevo (hrvatski jezik)
 52. ODLUKA o davanju saglasnosti Privrednom društvu JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za dodjelu sponzorskih ugovora (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Gospodarskom društvu JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za dodjelu sponzorskih ugovora (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 82/21 /13.10.2021./
 53. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 54. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Privrednom društvu "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominiranje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Gospodarskom društvu "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 55. ODLUKA o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Privrednom društvu "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i nominiranje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Gospodarskom društvu "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 56. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Generalnom tajništvu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 57. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2021. godinu Privrednom društvu Ting d.o.o. Žepče u iznosu od 300.000,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2021. godinu Gospodarskom društvu Ting d.o.o. Žepče u iznosu od 300.000,00 KM (hrvatski jezik)
 58. ODLUKA o raspodjeli skladišnog prostora u "Matrezu" Visoko federalnim institucijama (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspodjeli skladišnog prostora u "Matrezu" Visoko federalnim institucijama (hrvatski jezik)
 59. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Smanjenje prostora za korupciju kroz jačanje ljudskih kapaciteta u javnom sektoru u FBiH" otvorenog kao podračun u okviru JRT Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Smanjenje prostora za korupciju kroz jačanje ljudskih kapaciteta u javnom sektoru u FBiH" otvorenog kao podračun u okviru JRR Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 60. ODLUKA o dopuni Odluke o odobravanju korištenja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija Federalnoj upravi civilne zaštite (bosanski jezik)
  ODLUKA o dopuni Odluke o odobravanju korištenja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva financija - Federalnog ministarstva finansija Federalnoj upravi civilne zaštite (hrvatski jezik)
 61. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora u Privrednom društvu "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora u Gospodarskom društvu "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 62. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora u Privrednom društvu "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora u Gospodarskom društvu "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 83/21 /15.10.2021./
 63. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o putničkoj taksi - naknadi za razvoj i unapređenje avio prometa u Federaciji BiH (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku važenja odluke o putničkoj pristojbi - naknadi za razvoj i unapređenje avio prometa u Federaciji BiH (hrvatski jezik)
 64. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "Operator – Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 84/21 /20.10.2021./
 65. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Federalnog ministarstva prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 66. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava iznad iznosa planiranog u Budžetu Odbora državne službe za žalbe za 2021. godinu, a do visine uplaćenih sredstava po projektu "Sufinansiranje povjerenih poslova u skladu sa odredbama kantonalnih Zakona o državnoj službi" (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava iznad iznosa planiranog u Proračunu Odbora državne službe za prizive za 2021. godinu, a do visine uplaćenih sredstava po projektu "Sufinanciranje povjerenih poslova sukladno odredbama kantonalnih Zakona o državnoj službi" (hrvatski jezik)
 67. ODLUKA o odobravanju prodaje 3 (tri) motorna vozila Federalnog zavoda za geologiju (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prodaje 3 (tri) motorna vozila Federalnog zavoda za geologiju (hrvatski jezik)
 68. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)
 69. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (hrvatski jezik)
 70. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini Gospodarskog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo za razrješenje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora Gospodarskog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 71. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti skupštini Privrednog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini Gospodarskog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora Gospodarskog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 72. ODLUKA o poništavanju ponovnog Javnog oglasa za izbor i imenovanje direktora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (bosanski jezik)
  ODLUKA o poništavanju ponovnog Javnog oglasa za izbor i imenovanje ravnatelja Operatora za obnovljive izvore energije i učinkovitu kogeneraciju (hrvatski jezik)
 73. ODLUKA o ponovnom raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje direktora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (bosanski jezik)
  ODLUKA o ponovnom raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje ravnatelja Operatora za obnovljive izvore energije i učinkovitu kogeneraciju (hrvatski jezik)
 74. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje direktora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku važenja Odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje ravnatelja Operatora za obnovljive izvore energije i učinkovitu kogeneraciju (hrvatski jezik)
 75. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za ponovni izbor i imenovanje direktora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za ponovni izbor i imenovanje ravnatelja Operatora za obnovljive izvore energije i učinkovitu kogeneraciju (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 86/12 /27.10.2021./
 76. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "BH-GAS" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "BH-GAS" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 77. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "BH TELECOM" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "BH TELECOM" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 78. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - za političke stranke i koalicije" utvrĊenih Budţetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - za političke stranke i koalicije" utvrĊenih Proraĉunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 79. ODLUKA o izmjenama Odluke o davanju na korištenje nekretnina Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine u likvidaciji koje su u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o davanju na korištenje nekretnina Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine u likvidaciji koje su u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 80. ODLUKA o usvajanju Kreditno-garantnog programa za poljoprivredu i prehrambenu industriju (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Kreditno-garantnog programa za poljoprivredu i prehrambenu industriju (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 24 Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima - Regresiranje kamata - Garantni fond" (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 24 Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima - Regresiranje kamata - Garantni fond" (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o usvajanju Politike upravljanja ljudskim resursima u državnoj službi Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Politike upravljanja ljudskim resursima u državnoj službi Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o utvrđivanju Prijedloga Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine od plaćanja putarine na dizel - gorivo za 2022. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju Prijedloga Upravnom odboru Uprave za neizravno oporezivanje za oslobađanje rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine od plaćanja cestarine na dizel - gorivo za 2022. godinu (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podraĉuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podraĉuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva "Binas" d.d. Bugojno za donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti člana Uprave - direktora Privrednog društva "Binas" d.d. Bugojno (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Gospodarskog društva "Binas" d.d. Bugojno za donošenje Odluke o razrješenju vršitelja dužnosti člana Uprave - ravnatelja Gospodarskog društva "Binas" d.d. Bugojno (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva "Binas" d.d. Bugojno za donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti člana uprave - direktora Privrednog društva "Binas" d.d. Bugojno (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Gospodarskog društva "Binas" d.d. Bugojno za donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti člana uprave - ravnatelja Gospodarskog društva "Binas" d.d. Bugojno (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o proglašenju 27. oktobra 2021. godine Danom žalosti (bosanski jezik)
  ODLUKA o proglašenju 27. listopada 2021. godine Danom žalosti (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 87/21 /29.10.2021./
 9. ODLUKA o utvrđivanju prijedloga Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje za oslobađanje Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo od plaćanja putarine za dizel goriva koja se koriste za pogon šinskih vozila u 2022. godini (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju prijedloga Upravnom odboru Uprave za neizravno oporezivanje za oslobađanje Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo od plaćanja cestarine za dizel goriva koja se koriste za pogon tračnih vozila u 2022. godini (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o usvajanju Programa utroška dijela sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera "Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška dijela sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera "Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 88/21 /3.11.2021./
 11. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnih prostora u Sarajevu, u ulici Ismeta Mujezinovića broj 30 i 32, Udruženju građana porijeklom iz Sandžaka (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku važenja Odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnih prostora u Sarajevu, u ulici Ismeta Mujezinovića broj 30 i 32, Udruženju građana porijeklom iz Sandžaka (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o uplati zaostalih neuplaćenih obaveza za penzijsko i invalidsko osiguranje za uvezivanje radnog staža radnicima zavisnih društava - rudnici uglja u Koncernu EP BiH (bosanski jezik)
  ODLUKA o uplati zaostalih neuplaćenih obveza za mirovinsko i invalidsko osiguranje za uvezivanje radnog staža uposlenicima zavisnih društava - rudnici ugljena u Koncernu EP BiH (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu sa razdjela 12 glava 1201 - Vlada Federacije BiH na razdjel 12 glava 1204 - Ured Vlade Federacije BiH za odnose s javnošću (bosanski jezik)
  ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu sa razdjela 12 glava 1201 - Vlada Federacije BiH na razdjel 12 glava 1204 - Ured Vlade Federacije BiH za odnose s javnošću (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa - Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o odobravanju prodaje 1 (jednog) službenog putničkog motornog vozila Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno- oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prodaje 1 (jednog) službenog putničkog motornog vozila Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Federalnoj upravi za inspekcijske poslove (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa Podračuna evidentiranog na jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Federalnoj upravi za inspekcijske poslove (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje članova Nadzornog odbora JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje članova Nadzornog odbora JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva "BHGas" d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju i transport gasa (bosanski jezik) ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Gospodarskog društva "BHGas" d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršitelja dužnosti izvršnog ravnatelja za proizvodnju i transport gasa (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva "BHGas" d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju i transport gasa (bosanski jezik) ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Gospodarskog društva "BHGas" d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti izvršnog ravnatelja za proizvodnju i transport gasa (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 90/21 /10.11.2021./
 21. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2021. godinu privrednom društvu Tola Company d.o.o. Zenica u iznosu od 900.000,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2021. godinu gospodarskom društvu Tola Company d.o.o. Zenica u iznosu od 900.000,00 KM (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o davanju saglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku reklamno-promotivnih usluga za BH Telecom d.d. Sarajevo u periodu od 2021. godine do 2023. godine od šest renomiranih BH. fudbalskih klubova (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku reklamno-promotivnih usluga za BH Telecom d.d. Sarajevo u razdoblju od 2021. godine do 2023. godine od šest renomiranih BH. fudbalskih klubova (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2021. godinu Privrednom društvu Ćićak d.o.o. Međugorje u iznosu od 160.000,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje projekata putem dodjele kredita za 2021. godinu Gospodarskom društvu Ćićak d.o.o. Međugorje u iznosu od 160.000,00 KM (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o dodjeli dijela sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine sa pozicije "Ugovorene i druge posebne usluge - transparentnost rada Vlade Federacije BiH u implementaciji reformskih procesa" (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli dijela sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Vladi Federacije Bosne i hercegovine sa pozicije "Ugovorene i druge posebne usluge - Transparentnost rada Vlade Federacije BiH u implementaciji reformskih procesa" (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o poništavanju dijela Javnog poziva za prijavu projekata za raspodjelu sredstava po Programu utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Ugovorene i druge posebne usluge - Transparentnost rada Vlade Federacije BiH u implementaciji reformskih procesa" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine koji se odnosi na modul 7 Javnog poziva (bosanski jezik)
  ODLUKA o poništavanju dijela Javnog poziva za prijavu projekata za raspodjelu sredstava po Programu utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Ugovorene i druge posebne usluge - Transparentnost rada Vlade Federacije BiH u implementaciji reformskih procesa" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine koji se odnosi na modul 7 Javnog poziva (hrvatski jezik)
 26. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju regionalnog vodovoda "Plava voda" (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju regionalnog vodovoda "Plava voda" (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Povjerenstva za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje članova Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Povjerenstva za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 29. ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica za period oktobar -decembar 2021. godine (IV kvartal 2021. godine) (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade razvojačenim braniteljima i članovima njihovih obitelji za razdoblje listopad -prosinac 2021. godine (IV kvartal 2021. godine) (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 92/21 /17.11.2021./
 30. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Javno preduzeće nacionalni park "Una" Bihać (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Javno poduzeće nacionalni park "Una" Bihać (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP "BH Pošta" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP "BH Pošta" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Unis "Ginex" d.d. Goražde (bosanskijezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Unis "Ginex" d.d. Goražde (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstva Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o davanju saglasnosti za izdvajanje javnih sredstava/namjenskih prihoda po osnovu uplata od kandidata u svrhu polaganja ispita i isplate članovima Komisije za rad na poseban namjenski transakcijski račun/podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za izdvajanje javnih sredstava/namjenskih prihoda po temelju uplata od kandidata u svrhu polaganja ispita i isplate članovima Povjerenstva za rad na poseban namjenski transakcijski račun/podračun u okviru Jedinstvenog računa Riznice Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice-Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji "Medical Volunteers International e.V.", Hamburg, Savezna Republika Njemačka za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji "Medical Volunteers International e.V.", Hamburg, Savezna Republika Njemačka za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u ul. Josipa Vancaša 21 u Sarajevu Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u ul. Josipa Vancaša 21 u Sarajevu Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji "ZAKLADA UTVRDA BEZGREŠNE", Mrežnički Brig 64, Duga Resa, Republika Hrvatska za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) ODLUKA o davanju suglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji "ZAKLADA UTVRDA BEZGREŠNE", Mrežnički Brig 64, Duga Resa, Republika Hrvatska za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju na privremeno korištenje nekretnina na kojima je nosilac prava upravljanja i korištenja prijašnje Federalno ministarstvo odbrane/obrane i Vojska Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju na privremeno korištenje nekretnina na kojima je nosilac prava upravljanja i korištenja prijašnje Federalno ministarstvo odbrane/obrane i vojska Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Bihaću, ulica Harmani H18D, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Bihaću, ulica Harmani H18D, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine za imenovanje vršioca dužnosti potpredsjednika Uprave Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine za imenovanje vršitelja dužnosti potpredsjednika Uprave Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominiranje za imenovanje članova Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominiranje za imenovanje članova Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominiranje za imenovanje članova Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i nominiranje za imenovanje članova Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominiranje za imenovanje direktora i zamjenika direktora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominiranje za imenovanje direktora i zamjenika direktora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominiranje za imenovanje direktora i zamjenika direktora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i nominiranje za imenovanje direktora i zamjenika direktora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o davanju saglasnosti na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na veleprodajnu cijenu prirodnog plina (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o odobravanju prijenosa prava korištenja motornih vozila sa Federalne uprave za inspekcijske poslove na Službu za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prijenosa prava korištenja motornih vozila sa Federalne uprave za inspekcijske poslove na Službu za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 93/21 /19.11.2021./
 48. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva "BH Telecom" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini gospodarskog društva "BH Telecom" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva "BH Telecom" Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva "BH Telecom" Sarajevo (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva "BH Telecom" Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva "BH Telecom" Sarajevo (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 94/21 /24.11.2021./
 51. ODLUKA o poništavanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o poništavanju Javnog natječaja za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo (hrvatski jezik)
 52. ODLUKA o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo (hrvatski jezik)
 53. ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo (hrvatski jezik)
 54. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "Unis-group" d.o.o. (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "Unis-group" d.o.o. (hrvatski jezik)
 55. ODLUKA o davanju saglasnosti Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine Sarajevo za izvođenje radova na adaptaciji objekta Vila Braun (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine Sarajevo za izvođenje radova na adaptaciji objekta Vila Braun (hrvatski jezik)
 56. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 57. ODLUKA o otpisu nenaplativih potraživanja Odbora državne službe za žalbe od dobavljača "MMCC" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o otpisu nenaplativih tražbina Odbora državne službe za prizive od dobavljača "MMCC" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 58. ODLUKA o odobravanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2020. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju Godišnjeg izvješća o poslovanju Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za 2020. godinu (hrvatski jezik)
 59. ODLUKA o ustupanju roba iz federalnih robnih rezervi Crvenom križu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o ustupanju roba iz federalnih robnih rezervi Crvenom križu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 60. ODLUKA o usvajanju Metodologije izrade Programa integriranja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju i obaveza federalnih organa uprave, federalnih upravnih organizacija i drugih federalnih institucija u kontekstu planiranja, izrade, implementacije, praćenja i izvještavanja u okviru Programa integriranja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Metodologije izrade Programa integriranja Bosne i Hercegovine u Europsku uniju i obveza federalnih organa uprave, federalnih upravnih organizacija i drugih federalnih institucija u kontekstu planiranja, izrade, implementacije, praćenja i izvješćivanja u okviru Programa integriranja Bosne i Hercegovine u Europsku uniju (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 96/21 /1.12.2021./
 61. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 62. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva "Feroelektro" d.d. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti direktora društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Gospodarskog društva "Feroelektro" d.d. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršitelja dužnosti direktora društva (bosanski jezik)
 63. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva "Feroelektro" d.d. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti direktora društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Gospodarskog društva "Feroelektro" d.d. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti direktora društva (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 97/21 /3.12.2021./
 64. ODLUKA o dodjeli federalnih nagrada za nauku za 2021. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o dodjeli federalnih nagrada za znanost za 2021. godinu (hrvatski jezik)
 65. ODLUKA o davanju saglasnosti za povećanje izloženosti Garancijskog fonda prema Union banci d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za povećanje izloženosti Garancijskog fonda prema Union banci d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 66. ODLUKA o izboru korisnika sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Subvencije javnim preduzećima – za uvezivanje radnog staža" (bosanski jezik)
  ODLUKA o izboru korisnika sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Subvencije javnim poduzećima – za uvezivanje radnog staža" (hrvatski jezik)
 67. ODLUKA o izradi Strategije za razvoj ljudskih resursa u strukturama državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (2022-2027) (bosanski jezik)
  ODLUKA o izradi Strategije za razvoj ljudskih resursa u strukturama državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (2022-2027) (hrvatski jezik)
 68. ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja (hrvatski jezik)
 69. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 70. ODLUKA o izboru korisnika sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima - za uvezivanje radnog staža" za 2021. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o izboru korisnika sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima - za uvezivanje radnog staža" za 2021. godinu (hrvatski jezik)
 71. ODLUKA o izboru korisnika sredstava utvrđenih u razdjelu 17 Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima" (bosanski jezik)
  ODLUKA o izboru korisnika sredstava utvrđenih u razdjelu 17 Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Subvencije privatnim pоduzećima i poduzetnicima" (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 99/21 /8.12.2021./
 72. ODLUKA o kategorizaciji regionalne ceste, R-426 Dračevo-Hutovo-Ravno u magistralnu cestu sa oznakom M-17.6 (bosanski jezik)
  ODLUKA o razvrstavanju regionalne ceste, R-426 Dračevo-Hutovo-Ravno u magistralnu cestu sa oznakom M-17.6 (hrvatski jezik)
 73. ODLUKA o kategorizaciji regionalnih cesta na području Tuzlanskog i Zeničko-dobojskog kantona u magistralnu cestu sa oznakom M-17.1 (bosanski jezik)
  ODLUKA o razvrstavanju regionalnih cesta na teritoriji Tuzlanskog i Zeničko-dobojskog kantona u magistralnu cestu sa oznakom M-17.1 (hrvatski jezik)
 74. ODLUKA o kategorizaciji lokalnih cesta u regionalne ceste na području Zeničko - dobojskog kantona (bosanski jezik)
  ODLUKA o razvrstavanju lokalnih cesta u regionalne ceste na području Zeničko- dobojskog kantona (hrvatski jezik)
 75. ODLUKA o neposrednom sazivanju 8. vanredne Skupštine dioničara Privrednog društva Unis "Ginex" d.d. Goražde (bosanski jezik)
  ODLUKA o neposrednom sazivanju 8. izvanredne Skupštine dioničara Gospodarskog društva Unis "Ginex" d.d. Goražde (hrvatski jezik)
 76. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva ceste d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora Gospodarskog društva ceste d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 77. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva Ceste d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suaglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora Gospodarskog društva ceste d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 78. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Herce-govine na Skupštini Privrednog društva Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Herce-govine na Skupštini Gospodarskog društva Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 79. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava revolving fonda za energijsku efikasnost Federacije BiH za javne objekte kod Union banke d.d. Sarajevo putem Federalnog ministarstva prostornog uređenja za 2021. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava revolving fonda za energijsku učinkovitost Federacije BiH za javne objekte kod Union banke d.d. Sarajevo putem Federalnog ministarstva prostornog uređenja za 2021. godinu (hrvatski jezik)
 80. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva J.P. Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva J.P. Međunarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za sanaciju zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za sanaciju zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva J.P. Međunarodni aerodrom "SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Herce-govine na Skupštini Gospodarskog društva J.P. Međunarodni aerodrom "SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o odobravanju korištenja slobodnih novčanih sredstava iz japanskih grantova (Projekti "2KR" i "Non project grant-AID") - Protuvrijednosnog fonda (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju korištenja slobodnih novčanih sredstava iz japanskih grantova (Projekti "2KR" i "Non project grant-AID") - Protuvrijednosnog fonda (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za raskidanje Ugovora o namjenskom oroča-vanju novčanih sredstava i Ugovora o kreditu u svojstvu založnog dužnika kod Intesa Sanpaolo banka d.d. Bosna i Hercegovina i za zaključivanje Ugovora o namjenskom oročavanju novčanih sredstava (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za raskidanje Ugovora o namjenskom oročavanju novčanih sredstava i Ugovora o kreditu u svojstvu založnog dužnika kod Intesa Sanpaolo banka d.d. Bosna i Hercegovina i za zaključivanje Ugovora o namjenskom oročavanju novčanih sredstava (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o dopunama Odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Sarajevo-Osiguranje d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o dopunama Odluke o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 101/21 /15.12.2021./
 6. ODLUKA o davanju saglasnosti na Program rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2022. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Program rada Federalnog zavoda za upošljavanje za 2022. godinu (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o izdvajanju sredstava u fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o izdvajanju sredstava u fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o neusvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za 2020. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o neusvajanju Godišnjeg izvješća o poslovanju Javnog poduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za 2020. godinu (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Union banka d.d. sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Union banka d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o neposrednom sazivanju vanredne Skupštine dioničara Privrednog društva Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići (bosanski jezik)
  ODLUKA o neposrednom sazivanju izvanredne Skupštine dioničara Gospodarskog društva Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj 1027080000043416 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender centru Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj 1027080000043416 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender centru Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o prijenosu nabavljenih stalnih sredstava u okviru "Hitnog projekta ZA COVID-19 za Bosnu i Hercegovinu", krajnjim korisnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu nabavljenih stalnih sredstava u okviru "Hitnog projekta za COVID-19 za Bosnu i Hercegovinu", krajnjim korisnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o davanju saglasnosti za provođenje postupka prodaje stambene jedinice u vlasništvu Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje u ulici Vahide Maglajlić broj 25/1, Sarajevo (bosanski jezik) ODLUKA o davanju suglasnosti za provođenje postupka prodaje stambene jedinice u vlasništvu Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje u ulici Vahide Maglajlić broj 25/1, Sarajevo (hrvatski jezik)
 14. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Buka broj 10, Vijeću mladih Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Buka broj 10, Vijeću mladih Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 15. ODLUKA o davanju na korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Dženetića Čikma broj 10 (ranije broj 12), Udruženju jedinstvena organizacija boraca "Unija veterana" Općine Stari Grad i Udruženju "Maloljetni borci Armije Republike Bosne i Hercegovine - Općina Stari Grad" (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Dženetića Čikma broj 10 (ranije broj 12), Udruženju jedinstvena organizacija boraca "Unija veterana" Općine Stari Grad i Udruženju "Maloljetni borci Armije Republike Bosne i Hercegovine - Općina Stari Grad" (hrvatski jezik)
 16. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o davanju na korištenje poslovnih prostorija u ul. Ćemaluša broj 2/III u Sarajevu Federalnom zavodu za statistiku (bosanski jezik)
  ODLUKA o prestanku važenja Odluke o davanju na korištenje poslovnih prostorija u ul. Ćemaluša broj 2/III u Sarajevu Federalnom zavodu za statistiku (hrvatski jezik)
 17. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu riznice - trezora Federalnog ministarstva financija/ Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 18. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 19. ODLUKA o dopuni Odluke o davanju saglasnosti za korištenje zemljišnih čestica javnog dobra za potrebe izgradnje autoceste na trasi Koridora Vc dionica Tarčin - Konjic, poddionica Tarčin - Ivan (bosanski jezik)
  ODLUKA o dopuni Odluke o davanju suglasnosti za korištenje zemljišnih čestica javnog dobra za potrebe izgradnje autoceste na trasi Koridora Vc dionica Tarčin - Konjic, poddionica Tarčin - Ivan (hrvatski jezik)
 20. ODLUKA o davanju saglasnosti za korištenje zemljišnih čestica javnog dobra za potrebe izgradnje Autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Nemila - Poprikuše (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za korištenje zemljišnih čestica javnog dobra za potrebe izgradnje Autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Nemila - Poprikuše (hrvatski jezik)
 21. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Razvoj i unaprijeđenje sistema upravljanja kvalitetom u statističkim institucijama u BiH" otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Razvoj i unapređenje sustava upravljanja kvalitetom u statističkim institucijama u BiH" otvorenog kao podračun u okviru JRR Federalnom zavodu za statistiku (hrvatski jezik)
 22. ODLUKA o dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za veterinarstvo" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima - Poticaj za veterinarstvo" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)
 23. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Unapređenje glavnog sistema i modula integrirane statistike socijalne zaštite (ESSPROS) u BiH" otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Unapređenje glavnog sustava i modula integrirane statistike socijalne skrbi (ESSPROS) u BiH" otvorenog kao podračun u okviru JRR Federalnom zavodu za statistiku (hrvatski jezik)
 24. ODLUKA o odobravanju prijenosa prava korištenja motornog vozila sa Federalne uprave za inspekcijske poslove na Javnu ustanovu Federalna novinska agencija "FENA" (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju prijenosa prava korištenja motornog vozila sa Federalne uprave za inspekcijske poslove na Javnu ustanovu Federalna novinska agencija "FENA" (hrvatski jezik)
 25. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Federalnoj upravi za inspekcijske poslove (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Federalnoj upravi za inspekcijske poslove (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 102/21 /17.12.2021./
 26. ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška dijela sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera "Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška dijela sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera "Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (hrvatski jezik)
 27. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija (bosanski jezik) ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu financija - Federalnom ministarstvu finansija (hrvatski jezik)
 28. ODLUKA o davanju saglasnosti na cijene uglja za termoelektrane (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na cijene uglja za termoelektrane (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 103/21 /22.12.2021./
 29. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Ceste d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Ceste d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 30. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Unis "Ginex" d.d. Goražde (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Unis "Ginex" d.d. Goražde (hrvatski jezik)
 31. ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu sa razdjela 15 glave 1509 - Kazneno popravni zavod poluotvorenog tipa Bihać; 1508 - Kazneno popravni zavod zatvorenog tipa Zenica; 1505 - Kazneno popravni zavod poluotvorenog tipa orašje i 1506 - Kazneno popravni zavod poluotvorenog tipa Sarajevo na razdjel 15 glave 1506 - kazneno popravni zavod poluotvorenog tipa sarajevo; 1504 - Kazneno popravni zavod poluotvorenog tipa Mostar; 1505 - Kazneno popravni zavod poluotvorenog tipa Orašje; 1501 - Federalno ministarstvo pravde; 1503 - Kazneno popravni zavod poluotvorenog tipa Busovača i 1507 - Kazneno popravni zavod poluotvorenog tipa Tuzla (bosanski jezik)
  ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu sa razdjela 15 glave 1509 - Kazneno popravni zavod poluotvorenog tipa Bihać; 1508 - Kazneno popravni zavod zatvorenog tipa Zenica; 1505 - Kazneno popravni zavod poluotvorenog tipa Orašje i 1506 - Kazneno popravni zavod poluotvorenog tipa Sarajevo na razdjel 15 glave 1506 - Kazneno popravni zavod poluotvorenog tipa Sarajevo; 1504 - Kazneno popravni zavod poluotvorenog tipa Mostar; 1505 - Kazneno popravni zavod poluotvorenog tipa Orašje; 1501 - Federalno ministarstvo pravde; 1503 - Kazneno popravni zavod poluotvorenog tipa Busovača i 1507- Kazneno popravni zavod poluotvorenog tipa Tuzla (hrvatski jezik)
 32. ODLUKA o raspoređivanju sredstava obezbijeđenih od donatora sa posebnog namjenskog transakcijskog računa otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova (bosanski jezik)
  ODLUKA o raspoređivanju sredstava obezbijeđenih od donatora sa posebnog namjenskog transakcijskog računa otvorenog kao podračun unutar Jedinstvenog računa Trezora Federalnog ministarstva unutarnjih poslova - Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova (hrvatski jezik)
 33. ODLUKA o odobravanju Rebalansa Plana poslovanja Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, d.o.o. Sarajevo za 2021. godinu (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju Rebalansa Plana poslovanja Javnog poduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, d.o.o. Sarajevo za 2021. godinu (hrvatski jezik)
 34. ODLUKA o prijenosu nabavljenih stalnih sredstava u okviru Projekta "Povećanje ulaganja u javne objekte s niskom emisijom ugljika u BiH 2018-2026", krajnjim korisnicima (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu nabavljenih stalnih sredstava u okviru Projekta "Povećanje ulaganja u javne objekte s niskom emisijom ugljika u BiH 2018-2026", krajnjim korisnicima (hrvatski jezik)
 35. ODLUKA o prijenosu nabavljenih stalnih sredstava u okviru Projekta "Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini - Dodatno finansiranje", krajnjim korisnicima (bosanski jezik)
  ODLUKA o prijenosu nabavljenih stalnih sredstava u okviru Projekta "Energetska učinkovitost u Bosni i Hercegovini - Dodatno financiranje", krajnjim korisnicima (hrvatski jezik)
 36. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora - riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Javnoj ustanovi Federalna novinska agencija (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice - Trezora Federalnog ministarstva financija/Federalnog ministarstva finansija Javnoj ustanovi Federalna novinska agencija (hrvatski jezik)
 37. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Organizacija programa obuke za zaposlenike entitetskih, kantonalnih i lokalnih vlasti o planiranju i upravljanju razvojem zasnovano na ciljevima održivog razvoja" otvorenog kao podračun u okviru JRT Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Organizacija programa obuke za uposlenike entitetskih, kantonalnih i lokalnih vlasti o planiranju i upravljanju razvojem zasnovano na ciljevima održivog razvoja" otvorenog kao podračun u okviru JRR Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 38. ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Smanjenje prostora za korupciju kroz jačanje ljudskih kapaciteta u javnom sektoru u FBiH" otvorenog kao podračun u okviru JRT Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Smanjenje prostora za korupciju kroz jačanje ljudskih kapaciteta u javnom sektoru u FBiH" otvorenog kao podračun u okviru JRR Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 39. ODLUKA o davanju saglasnosti za izdvajanje namjenskih prihoda po osnovu uplata od polaznika u svrhu edukacije i isplate na poseban namjenski transakcijski račun/ podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za izdvajanje namjenskih prihoda po temelju uplata od polaznika u svrhu edukacije i isplate na poseban namjenski transakcijski račun/ podračun u okviru Jedinstvenog računa Riznice Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 40. ODLUKA o usvajanju Programa utroška dijela sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - poduzimanje mjera za sprječavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 iz nadležnosti Federacije BiH" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška dijela sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - poduzimanje mjera za sprječavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 iz nadležnosti Federacije BiH" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva (hrvatski jezik)
 41. ODLUKA o davanju saglasnosti na Poslovnik o radu Komisije za rješavanje statusnih pitanja članova Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i njihovih savjetnika (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Poslovnik o radu Povjerenstva za rješavanje statusnih pitanja članova Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i njihovih savjetnika (hrvatski jezik)
 42. ODLUKA o finansijskoj konsolidaciji Privrednog društva "BNT-TVORNICA MAŠINA I HIDRAULIKE" d.d. Novi Travnik (bosanski jezik)
  ODLUKA o financijskoj konsolidaciji Gospodarskog društva "BNT-TVORNICA MAŠINA I HIDRAULIKE" d.d. Novi Travnik (hrvatski jezik)
 43. ODLUKA o finansijskoj konsolidaciji Privrednog društva "Aluminij" d.d. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o financijskom konsolidiranju Gospodarskog društva "Aluminij" d.d. Mostar (hrvatski jezik)
 44. ODLUKA o finansijskoj konsolidaciji Privrednog društva Konfekcija "BORAC" d.d. Travnik (bosanski jezik)
  ODLUKA o financijskom konsolidiranju gospodarskog društva Konfekcija "BORAC" d.d. Travnik (hrvatski jezik)
 45. ODLUKA o finansijskoj konsolidaciji Privrednog društva "ZRAK" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o financijskoj konsolidaciji Gospodarskog društva "ZRAK" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 46. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva "Binas" d.d. Bugojno za donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti člana Uprave - izvršnog direktora proizvodnje Privrednog društva "Binas" d.d. Bugojno (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Gospodarskog društva "Binas" d.d. Bugojno za donošenje odluke o razrješenju vršitelja dužnosti člana Uprave - izvršnog ravnatelja proizvodnje Gospodarskog društva "Binas" d.d. Bugojno (hrvatski jezik)
 47. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva "Binas" d.d. Bugojno za donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti člana Uprave - izvršnog direktora proizvodnje Privrednog društva "Binas" d.d. Bugojno (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Gospodarskog društva "Binas" d.d. Bugojno za donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti člana Uprave - izvršnog ravnatelja proizvodnje Gospodarskog društva "Binas" d.d. Bugojno (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 104/21 /24.12.2021./
 48. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići (hrvatski jezik)
 49. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (hrvatski jezik)
 50. ODLUKA o utvrđivanju Liste korisnika finansijske pomoći obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima u cilju ublažavanja negativnih posljedica pandemije COVID-19 (bosanski jezik)
  ODLUKA o utvrđivanju Liste korisnika financijske pomoći obrtima i ostalim samostalnim djelatnostima u cilju ublažavanja negativnih posljedica pandemije COVID-19 (hrvatski jezik)
  Službene novine Federacije BiH», broj 105/21 /29.12.2021./
 51. ODLUKA o razrješenju vršioca dužnosti direktora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (bosanski jezik)
  ODLUKA o razrješenju vršitelja dužnosti ravnatelja Operatora za obnovljive izvore energije i učinkovitu kogeneraciju (hrvatski jezik)
 52. ODLUKA o imenovanju vršioca dužnosti direktora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (bosanski jezik)
  ODLUKA o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja operatora za obnovljive izvore energije i učinkovitu kogeneraciju (hrvatski jezik)
 53. ODLUKA o usvajanju Programa utroška dijela sredstava kapitalnog transfera - "Kapitalni transferi javnim preduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH - JP Aerodrom Bihać" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška dijela sredstava kapitalnog transfera - "Kapitalni transferi javnim poduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH - JP Aerodrom Bihać" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 54. ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (hrvatski jezik)
 55. ODLUKA o davanju saglasnosti za otvaranje posebnog računa za upravljanje razvojnim sredstvima Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za otvaranje posebnog računa za upravljanje razvojnim sredstvima Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (hrvatski jezik)
 56. ODLUKA o davanju na privremeno korištenje prostorija u zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Izvozno kreditnoj agenciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju na privremeno korištenje prostorija u zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Izvozno kreditnoj agenciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 57. ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora u Privrednom društvu "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora u Gospodarskom društvu "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo (hrvatski jezik)
 58. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva "Zrak" d.d. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti direktora društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Gospodarskog društva "Zrak" d.d. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršitelja dužnosti ravnatelja društva (hrvatski jezik)
 59. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva "Zrak" d.d. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti direktora društva (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Nadzornom odboru Gospodarskog društva "Zrak" d.d. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja društva (hrvatski jezik)
 60. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići za razrješenje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini Gospodarskog društva RMU Banovići d.d. Banovići za razrješenje vršitelja dužnosti člana Nadzornog odbora Gospodarskog društva RMU Banovići d.d. Banovići (hrvatski jezik)
 61. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini Gospodarskog društva RMU Banovići d.d. Banovići za imenovanje vršitelja dužnosti člana Nadzornog odbora Gospodarskog društva RMU Banovići d.d. Banovići (hrvatski jezik)
 62. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Međunarodni Aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora JP Međunarodni Aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 63. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje članova Nadzornog odbora JP Međunarodni Aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje članova Nadzornog odbora JP Međunarodni Aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 64. ODLUKA o davanju saglasnosti za zaključivanje Sporazuma o preuzimanju poslova evidencija u vezi sa regulisanom vojnom obavezom građana sa prebivalištem na području Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Vlade Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti za zaključivanje Sporazuma o preuzimanju poslova evidencija u svezi sa reguliranom vojnom obvezom građana sa prebivalištem na području Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Vlade Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 65. ODLUKA o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) ODLUKA o izmjeni Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 66. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2021. godinu Privrednom društvu Prima - commerce d.o.o. Zenica u iznosu od 900.000,00 KM (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno financiranje Projekata putem dodjele kredita za 2021. godinu Gospodarskom društvu Prima - commerce d.o.o. Zenica u iznosu od 900.000,00 KM (hrvatski jezik)
 67. ODLUKA o osnivanju prava služnosti na eksproprisanom zemljištu u korist Javnog preduzeća "Elektroprivreda Bosne i Hercegovine" d.d. Sarajevo, Podružnica "Elektrodistribucija" Sarajevo u svrhu izgradnje autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Tarčin - Konjic (bosanski jezik)
  ODLUKA o osnivanju prava služnosti na izvlaštenom zemljištu u korist Javnog poduzeća "Elektroprivreda Bosne i Hercegovine" d.d. Sarajevo, Podružnica "Elektrodistribucija" Sarajevo u svrhu izgradnje autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Tarčin - Konjic (hrvatski jezik)
 68. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 69. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 70. ODLUKA o davanju saglasnosti na Aneks Sporazuma o ostvarivanju rezultata za Hitni COVID-19 Projekat kojeg finansira Međunarodna banka za obnovu i razvoj, sa Razvojnim programom Ujedinjenih naroda (UNDP) (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na Aneks Sporazuma o ostvarivanju rezultata za Hitni COVID-19 Projekat kojeg financira Međunarodna banka za obnovu i razvoj, sa Razvojnim programom Ujedinjenih naroda (UNDP) (hrvatski jezik)
 71. ODLUKA o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija", utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer za sufinanciranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija", utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 72. ODLUKA o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi pojedincima - za pomoć u liječenju boraca - branitelja" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno - oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi pojedincima - za pomoć u liječenju boraca - branitelja" utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata (hrvatski jezik)
 73. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje dužnosti člana Nadzornog odbora JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za razrješenje dužnosti člana Nadzornog odbora JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 74. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje vršitelja dužnosti člana Nadzornog odbora JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar (hrvatski jezik)
 75. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa - Federalnom ministarstvu kulture i sporta (hrvatski jezik)
 76. ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu sa razdjela 12 glava 1202 - Služba za zajedničke poslove organa i tijela u Federaciji BiH; razdjela 16 glave 1601 - Federalno ministarstvo finansija i 1603 - Porezna uprava Federacije BiH na razdjel 11 glava 1101 - Ured predsjednika Federacije BiH; razdjel 12 glava 1203 - Ured za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima EU; razdjel 14 glava 1403 - Federalna uprava policije; razdjel 15 glave 1504 - Kazneno popravni zavod poluotvorenog tipa Mostar, 1506 - Kazneno popravni zavod poluotvorenog tipa Sarajevo, 1507 - Kazneno popravni zavod poluotvorenog tipa Tuzla i 1508 - Kazneno popravni zavod zatvorenog tipa Zenica; razdjel 22 glava 2201 Federalno ministarstvo trgovine; razdjel 26 glava 2602 - Sudska policija; razdjel 35 glava 3501 - Federalni hidrometeorološki zavod; razdjel 49 glava 4901 - Federalna novinska agencija; razdjel 53 glava 5301 - Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica; razdjel 56 glava 5601 - Agencija za državnu službu Federacije BiH; razdjel 62 glava 6201 - Federalna uprava za inspekcijske poslove i razdjel 63 glava 6301 - Agencija za reviziju privatizacije u Federaciji BiH (bosanski jezik)
  ODLUKA o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu sa razdjela 12 glava 1202 - Služba za zajedničke poslove organa i tijela u Federaciji BiH; razdjela 16 glave 1601- Federalno ministarstvo finansija 11603 - Porezna uprava Federacije BiH na razdjel 11 glava 1101 - Ured predsjednika Federacije BiH; razdjel 12 glava 1203 - Ured za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima EU; razdjel 14 glava 1403 - Federalna uprava policije; razdjel 15 glave 1504 - Kazneno popravni zavod poluotvorenog tipa Mostar, 1506 - Kazneno popravni zavod poluotvorenog tipa Sarajevo, 1507 - Kazneno popravni zavod poluotvorenog tipa Tuzla 11508 - Kazneno popravni zavod zatvorenog tipa Zenica; razdjel 22 glava 2201 - Federalno ministarstvo trgovine; razdjel 26 glava 2602 - Sudska policija; razdjel 35 glava 3501 - Federalni hidrometeorološki zavod; razdjel 49 glava 4901 - Federalna novinska agencija; razdjel 53 glava 5301 - Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica; razdjel 56 glava 5601- Agencija za državnu službu Federacije BiH; razdjel 62 glava 6201 - Federalna uprava za inspekcijske poslove i razdjel 63 glava 6301 - Agencija za reviziju privatizacije u Federaciji BiH (hrvatski jezik)
  «Službene novine Federacije BiH», broj 106/21 /31.12.2021./
 77. ODLUKA o izmjeni Odluke o provedbi mjera za smanjenje troškova električne energije domaćinstvima i stimulaciji energetske efikasnosti (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o provedbi mjera za smanjenje troškova električne energije kućanstvima i stimulaciji energetske učinkovitosti (hrvatski jezik)
 1. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva UNIS "GINEX" d.d. Goražde za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva UNIS "GINEX" d.d. Goražde ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini Gospodarskog društva UNIS "GINEX" d.d. Goražde za razrješenje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora Gospodarskog društva UNIS "GINEX" d.d. Goražde ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 2. ODLUKA o davanju prethodne saglasnosti Skupštini privrednog društva UNIS "GINEX" d.d. Goražde za imenovanje članova Nadzornog odbora privrednog društva UNIS "GINEX" d.d. Goražde ispred državnog kapitala (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti Skupštini gospodarskog društva UNIS "GINEX" d.d. Goražde za imenovanje članova Nadzornog odbora gospodarskog društva UNIS "GINEX" d.d. Goražde ispred državnog kapitala (hrvatski jezik)
 3. ODLUKA o izmjenama Odluke o izboru korisnika sredstava utvrđenih u razdjelu 17 Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodiSubvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima" (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjenama Odluke o izboru korisnika sredstava utvrđenih u razdjelu 17 Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima" (hrvatski jezik)
 4. ODLUKA o davanju saglasnosti na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju suglasnosti na veleprodajnu cijenu zemnog plina (hrvatski jezik)
 5. ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Federacije Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Generalnom tajništvu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 6. ODLUKA o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva J.P. Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik)
  ODLUKA o davanju ovlasti punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Gospodarskog društva J.P. Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik)
 7. ODLUKA o izboru korisnika preostalog dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim preduzećima - za uvezivanje radnog staža" (bosanski jezik)
  ODLUKA o izboru korisnika preostalog dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2021 godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim poduzećima - za uvezivanje radnog staža" (hrvatski jezik)
 8. ODLUKA o finansijskoj konsolidaciji Privrednog društva "BINAS" d.d. Bugojno (bosanski jezik)
  ODLUKA o financijskom konsolidiranju Gospodarskog društva "BINAS" d.d. Bugojno (hrvatski jezik)
 9. ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera neprofitnim organizacijama - Sufinansiranje rada ustanova socijalne zaštite za zbrinjavanje na nivou Federacije Bosne i Hercegovine utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (bosanski jezik)
  ODLUKA o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera neprofitnim organizacijama - Sufinanciranje rada ustanova socijalne zaštite za zbrinjavanje na nivou Federacije Bosne i Hercegovine utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (hrvatski jezik)
 10. ODLUKA o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o Listi lijekova obveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)
 11. ODLUKA o produženju postupka finansijske konsolidacije privrednog društva "Agrokomerc" d.d. Velika Kladuša (bosanski jezik)
  ODLUKA o produženju postupka financijske konsolidacije Gospodarskog društva "Agrokomerc" d.d. Velika Kladuša (hrvatski jezik)
 12. ODLUKA o dopuni Odluke o davanju saglasnosti za korištenje zemljišnih čestica javnog dobra za potrebe izgradnje autoceste na Koridoru Vc, dionica Putnikovo brdo - Medakovo (bosanski jezik)
  ODLUKA o dopuni Odluke o davanju suglasnosti za korištenje zemljišnih čestica javnog dobra za potrebe izgradnje autoceste na Koridoru Vc, dionica Putnikovo brdo - Medakovo (hrvatski jezik)
 13. ODLUKA o izmjeni Odluke o utvrđivanju privremene tarife za Operatora transportnog sistema gasa u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)
  ODLUKA o izmjeni Odluke o utvrđivanju privremene tarife za Operatora transportnog sustava plina u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik)