Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine

 • 30.12.2021.
 • Direktorica: Ana Vuković

  Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo
  Telefon: ++ 387 33 66 58 83 

  Fax: ++ 387 33 26 52 00 
  Web: www.gcfbih.gov.ba

  Direktorica

  Ana Vuković 


  Pomoćnici/ce direktorice

  Vikica Šunjić, Sektor za integrisanje gendera u oblasti javnih finansija, rada i zapošljavanja, privrede, zdravstva i okoliša

  Djelokrug


  • prati položaj žena i implementaciju njihovih zagarantiranih prava u domaćem i međunarodnom zakonodavstvu, ostvaruje koordinaciju s komisijama za jednakost spolova oba doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Agencijom za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, te sarađuje sa odgovarajućom institucijom u Republici Srpskoj;
  • skuplja inicijative vezane za promjene legislative sa aspekta gendera;
  • pruža stručnu pomoć u bilateralnim i multilateralnim odnosima vezanim za gender politiku, ostvaruje saradnju sa domaćim i međunarodnim nevladinim organizacijama, te koordinira implementaciju domaćih i međunarodnih programa, koordinira u izradi izvještaja ovlaštenih tijela upućenih međunarodnim institucijama, o preuzetim konvencijama i drugim dokumentima iz gender oblasti;
  • učestvuje u davanju inicijative i pripremi zakona, drugih propisa i općih akata, priprema stručna mišljenja o prednacrtima i nacrtima zakona, drugih propisa i općih akata koje pripremaju federalni organi uprave i federalne upravne organizacije sa aspekta njihove usklađenosti sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini i međunarodnim standardima iz oblasti ravnopravnosti spolova;
  • prati i nadgleda provođenje Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH i najmanje jednom godišnje o tome izvještava Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine;
  • ima pravo ispitivati kršenje Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH, na zahtjev ministarstava, građana i nevladinih organizacija ili na vlastitu inicijativu;
  • daje inicijativu za pokretanje postupka za izmjene i dopune propisa, ukoliko utvrdi da je do povrede ravnopravnosti spolova došlo usljed  nesaglasnosti zakonskog ili podzakonskog akta s Zakonom o ravnopravnosti spolova u BiH.

   

  Osnovni dokumenti koji reguliraju rad


  • Zakon o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini – prečišćeni tekst (“Službeni glasnik BiH”, broj 32/10)
  • Uredba o osnivanju Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.53/00, 64/05)
  • Pravilnik o unutarašnjoj organizaciji
  • Pravilnik o radnim odnosima
  • Pravilnik o plaćama i naknadama državnih službenika/ca i namještenika/ca Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine