Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine

Direktorica: Ana Vuković

Web: www.gcfbih.gov.baPomoćnici/ce direktorice
Vikica Šunjić
Sektor za integrisanje gendera u oblasti javnih finansija, rada i zapošljavanja, privrede, zdravstva i okoliša

Djelokrug


 • prati položaj žena i implementaciju njihovih zagarantiranih prava u domaćem i međunarodnom zakonodavstvu, ostvaruje koordinaciju s komisijama za jednakost spolova oba doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Agencijom za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, te sarađuje sa odgovarajućom institucijom u Republici Srpskoj;
 • skuplja inicijative vezane za promjene legislative sa aspekta gendera;
 • pruža stručnu pomoć u bilateralnim i multilateralnim odnosima vezanim za gender politiku, ostvaruje saradnju sa domaćim i međunarodnim nevladinim organizacijama, te koordinira implementaciju domaćih i međunarodnih programa, koordinira u izradi izvještaja ovlaštenih tijela upućenih međunarodnim institucijama, o preuzetim konvencijama i drugim dokumentima iz gender oblasti;
 • učestvuje u davanju inicijative i pripremi zakona, drugih propisa i općih akata, priprema stručna mišljenja o prednacrtima i nacrtima zakona, drugih propisa i općih akata koje pripremaju federalni organi uprave i federalne upravne organizacije sa aspekta njihove usklađenosti sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini i međunarodnim standardima iz oblasti ravnopravnosti spolova;
 • prati i nadgleda provođenje Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH i najmanje jednom godišnje o tome izvještava Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine;
 • ima pravo ispitivati kršenje Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH, na zahtjev ministarstava, građana i nevladinih organizacija ili na vlastitu inicijativu;
 • daje inicijativu za pokretanje postupka za izmjene i dopune propisa, ukoliko utvrdi da je do povrede ravnopravnosti spolova došlo usljed  nesaglasnosti zakonskog ili podzakonskog akta s Zakonom o ravnopravnosti spolova u BiH.

 

Osnovni dokumenti koji reguliraju rad


 • Zakon o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini – prečišćeni tekst (“Službeni glasnik BiH”, broj 32/10)
 • Uredba o osnivanju Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.53/00, 64/05)
 • Pravilnik o unutarašnjoj organizaciji
 • Pravilnik o radnim odnosima
 • Pravilnik o plaćama i naknadama državnih službenika/ca i namještenika/ca Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine