Гендер Центар Федерације Босне и Херцеговине

 • 30.12.2021.
 • Директорица: Ана Вуковић

  Хамдије Чемерлића 2, Сарајево
  Телефон: ++ 387 33 66 58 83 

  Фаx: ++ 387 33 26 52 00 
  Wеб: www.гцфбих.гов.ба

  Директорица

  Ана Вуковић 


  Помоћници/це директорице

  Викица Шуњић, Сектор за интегрисање гендера у области јавних финансија, рада и запошљавања, привреде, здравства и околиша

  Дјелокруг


  • прати положај жена и имплементацију њихових загарантираних права у домаћем и међународном законодавству, остварује координацију с комисијама за једнакост сполова оба дома Парламента Федерације Босне и Херцеговине, Агенцијом за равноправност сполова Босне и Херцеговине, те сарађује са одговарајућом институцијом у Републици Српској;
  • скупља иницијативе везане за промјене легислативе са аспекта гендера;
  • пружа стручну помоћ у билатералним и мултилатералним односима везаним за гендер политику, остварује сарадњу са домаћим и међународним невладиним организацијама, те координира имплементацију домаћих и међународних програма, координира у изради извјештаја овлаштених тијела упућених међународним институцијама, о преузетим конвенцијама и другим документима из гендер области;
  • учествује у давању иницијативе и припреми закона, других прописа и опћих аката, припрема стручна мишљења о преднацртима и нацртима закона, других прописа и опћих аката које припремају федерални органи управе и федералне управне организације са аспекта њихове усклађености са Законом о равноправности сполова у Босни и Херцеговини и међународним стандардима из области равноправности сполова;
  • прати и надгледа провођење Закона о равноправности сполова у БиХ и најмање једном годишње о томе извјештава Министарство за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине;
  • има право испитивати кршење Закона о равноправности сполова у БиХ, на захтјев министарстава, грађана и невладиних организација или на властиту иницијативу;
  • даје иницијативу за покретање поступка за измјене и допуне прописа, уколико утврди да је до повреде равноправности сполова дошло усљед  несагласности законског или подзаконског акта с Законом о равноправности сполова у БиХ.

   

  Основни документи који регулирају рад


  • Закон о равноправности сполова у Босни и Херцеговини – пречишћени текст (“Службени гласник БиХ”, број 32/10)
  • Уредба о оснивању Гендер Центра Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр.53/00, 64/05)
  • Правилник о унутарашњој организацији
  • Правилник о радним односима
  • Правилник о плаћама и накнадама државних службеника/ца и намјештеника/ца Гендер Центра Федерације Босне и Херцеговине