Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom

Direktor: Vinko Jakić

Put života br.2 Sarajevo
Tel: +387 33 407-350
Fax: +387 33 210-532
DIREKTOR: VINKO JAKIĆ
Tel: +387 33 407-350
Fax: +387 33 210-532
Organizacijska struktura
  • Sektor za preuzimanje i upravljanje oduzetom imovinom
  • Sektor za analizu, planiranje i informisanje
  • Sektor za pravne, kadrovske, opće i materijalno finansijske poslove
Djelokrug
Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom je samostalna federalna upravna organizacija sa svojstvom pravnog lica, osnovana Zakonom o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom FBiH("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj: 71/14)
Agencija je nadležna za:
  • upravljanje privremeno i trajno oduzetom imovinom
  • provođenje analiza u području oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom
  • stručnu edukaciju iz poodručja finansijskih istraga i oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom
  • obavljanje i drugih poslova propisanih zakonom
Agencija u provođenju svojih nadležnosti obavlja sljedeće poslove:
skladišti, čuva, prodaje, vrši najam imovine oduzete na osnovu Zakona. Ako za to postoji opravdana potreba, ovu imovinu Agencija može povjeriti na čuvanje drugoj instituciji o čemu se zaključuje poseban ugovor
vrši stručnu procjenu vrijednosti privremeno oduzete i oduzete imovine po odredbama ovog i drugih zakona
vodi evidencije o imovini kojom raspolaže i upravlja, sudskim postupcima u kojima se odlučuje o takvoj imovini
prikuplja od nadležnih institucija podatke, statističke izvještaje i druge informacije iz pravomoćno okončanih postupaka za oduzimanje imovinske koristi u skladu sa ovim zakonom, sa ciljem obrade i analize tih podataka i informacija, uoč tendova u vršenju krivičnih djela iz koji se pribavlja imovinska korist
prikuplja informacije iz sudskih registar, porezne uprave, reigstra vrijednosnih papira i durigh javnih registara koji se tiču vlasništva nad imovinom
vrš analize i procjene rizika sa ciljem identifikacije faktora i okolnosti koji pogoduju pribavljanju imovinske koristi iz vršenja krivičnih djela
objavljuje redovne i godišnje izvještaje o stanju u oblasti oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, te ih dostavlja Vladi Federacije Bosne I hercegovine i Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine
obavještava Vladu Federacije Bosne i Hercegovine i Parlament Bosne i Hercegovine o rezultatima analiza u području provođenja zakona ili drugih propisa o finansijskim istragama i oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom
inicira i daje preporuke za unapređenje pravnih propisa u oblasti provođenja finansijskih istagra i oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom
sačinjava prijedlog Strategije za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u Federaciji Bosne i Hercegovine i Akcioni plan za njeno izvršenje te ih upućuje Vladi Federacije Bosne i Hercegovine i parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine na usvajanje
koordinira i prati provođenje Strategije za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u Federaciji Bosne i Hercegovine i Akcionog plana, te daje mišljenja i preporuke za njihovo efikasnije provođenje
u saradnji sa drugim nadležnim institucijama učestvuje u obuci državnih i policijskih službenika i nosilaca pravosudnih funkcija u vezi sa finansijskim istragama i oduzimanjem imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom
Osnovni dokumenti koji reguliraju rad
Zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom FBiH ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj: 71/14)
Podzakonski akti:
Pravilnik o postupku prodaje, najma, čuvanja i održavanja oduzete imovine ("Službene novine FBiH", broj 5/16)
Uputstvo o načinu provođenje postupka javnog nadmetanja prodaje trajno oduzete imovine ("Službene novine FBiH", broj 57/16)
Uputstvo o uspostavi, vrsti i sadržaju evidencija o upravljanju i raspolaganju nezakonito stečenom imovinom krivičnim djelom ("Službene novine FBiH", broj 2/17)
Odluka o utvrđivanju kriterija obračuna troškova čuvanja i održavanja privremeno oduzete imovine ("Službene novine FBIH", broj 60/16)