Dnevni red 60. sjednice Vlade FBiH

 • 25.06.2008.
 • Dnevni red:

  1. Verifikacija Zapisnika 59. sjednice Vlade Federacije BiH;
  2. Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama;
  3. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine;
  4. Prijedlog odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana historijskog gradskog područja Počitelj;
  5. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu za sufinansiranje Projekta registracije zemljišta, za II kvartal 2008. godine;
  6. Prijedlog odluke o odobravanju utroška sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija – financija Federalnom agromediteranskom zavodu;
  7. Implementacija zakona o Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine:
  a) Prijedlog odluke o početku rada Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo kao pravnog sljednika Investicijske banke Federacije BiH d.d. Sarajevo;
  b) Prijedlog odluke o organima upravljanja i rukovođenja koji nastavljaju obavljati dužnost do izbora novih organa Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo;
  c)Prijedlog odluke o kriterijima za izbor i imenovanje Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo;
  d) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo;
  e) Prijedlog odluke o konkursu za izbor i imenovanje Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo;
  8. Prijedlog odluke o preuzimanju privrednog društva J.P. Geodetski zavod Bosne i Hercegovine;
  9.a) Informacija o predloženom grantu Međunarodne banke za obnovu i razvoj za pomoć u finansiranju Projekta upravljanja Neretvom i Trebišnjicom;
  b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prihvaćanje granta  
  Međunarodne banke za obnovu i razvoj za „Projekat upravljanja Neretvom i 
  Trebišnjicom“;
  10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo o otpisu duga JP „B&H Airlines“ d.o.o. Sarajevo;
  11. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o davanju privremene saglasnosti Federalnoj direkciji za civilnu avijaciju – Federalnoj direkciji za civilno zrakoplovstvo na daljnje korištenje posebnog računa za navigacijske usluge;
  12.a) Nacrt odluke o razrješenju člana Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine;
  b) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje dva člana Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine;
  c)  Prijedlog odluke o kriterijima za utvrđivanje kandidata za članove  Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine;
  d)  Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za utvrđivanje kandidata za dva člana Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine;
  13. Strategija reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini – Izvještaj o progresu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2007. godinu i prvi kvartal 2008. godine sa Prijedlogom zaključka;
  14. Nacrt strategije i Akcioni plan za zaštitu biološke i pejzažne raznolikosti Bosne i Hercegovine (NBSAP BiH 2008.-2015.) i 1. Nacionalni izvještaj „Bosna i Hercegovina – zemlja raznolikosti“), sa Prijedlogom zaključaka;
  15. Saglasnost na ugovor o regulisanju međusobnih odnosa Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine i preduzeća sa JP Jugoimport-SDPR-om;
  16. Konvencija o procjeni okolinskih uticaja u prekograničnom kontekstu (ESPOO konvencija) – Incijativa sa obrazloženjem i Prijedlogom zaključka;
  17. Prijedlog akcionog plana prevencije i suzbijanja maloljetničke delinkvencije u Federaciji Bosne i Hercegovine;
  18. Izvještaj Komisije za pripremu i prodaju 88% kapitala Aluminija d.d. Mostar;
  19. Izvještaj o utrošku sredstava „Transfera za zaštitu okoliša od značaja za Federaciju BiH“ za 2007. godinu;
  20. Informacija – Izvještaj o utrošku transfera Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za 2007. godinu;
  21. Informacija o dosadašnjoj i budućoj saradnji Bosne i Hercegovine sa Evropskom agencijom za okoliš (EEA), sa Prijedlogom Zaključaka;
  22. Informacija o stanju razvijenosti tradicionalnih i starih zanata, sa Prijedlogom zaključka;
  23. Informacija o provođenju Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica;
  24. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za verifikaciju neisplaćenih obaveza prema dobavljačima za robe, materijale i usluge prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane – Federalnog ministarstva obrane i drugih federalnih organa nastalih u periodu od 01.04.1996. godine do 31.12.2005. godine;
  25. Prijedlog rješenja o dopunama Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za nadzor nad implementacijom zakona o porezu na dohodak;
  26. Prijedlog mišljenja na novi Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju;
  27. Prijedlog rješenja o ponovnom imenovanju dva člana Odbora državne službe za žalbe;
  28. Utvrđivanje prijedloga za imenovanje člana/ice Interresorne ekspertne radne grupe za izradu „Strategije prevencije i borbe protiv nasilja u porodici, nasilja na osnovu spola, seksualnog uznemiravanja i uznemiravanja u Bosni i Hercegovini;
  29. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za dodjelu stanova u skladu sa Uredbom o uslovima, kriterijima i postupku dodjele stanova iz člana 13. Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima.