Dnevni red 59. sjednice Vlade FBiH

 • 18.06.2008.
 • Dnevni red:

  1.Verifikacija Zapisnika 58. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
  2.Prednacrt zakona o električnoj energiji;         
  3.Nacrt programa javnih investicija u Federaciji Bosne i Hercegovine od sredstava dobijenih od privatizacije;    
  4.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa raspodjele sredstava s kriterijima raspodjele sredstava dijela tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke;
  5.Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja o realizaciji bilansa energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine u 2007. godini;
  6.Prijedlog odluke o standardima i normativima za oblast visokog obrazovanja u Federaciji Bosne i Hercegovine;
  7.Prijedlog odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana historijskog gradskog područja Počitelj;
  8.Projekti opremanja bolnica u Mostaru sa Prijedlozima odluka i Nacrtima kreditnih sporazuma
  a) Informacija o robnim kreditima BAWAG P.S.K. BANK FÜR ARBEIT UND WIRTSCHAFT UND ÖSTERREICHISCHE POSTSPARKASSE AKTIENGESELLSCHAFT – BEÈ za finansiranje bolnica u Mostaru;
  b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita BAWAG P.S.K. BANK FÜR ARBEIT UND WIRTSCHAFT UND ÖSTERREICHISCHEPOSTSPARKASSE AKTIENGESELLSCHAFT   – BEÈ za finansiranje projekta opremanja Kliničke bolnice Mostar;
  c) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit BAWAG P.S.K. BANK FÜR ARBEIT UND WIRTSCHAFT UND ÖSTERREICHISCHE POSTSPARKASSE AKTIENGESELLSCHAFT – BEÈ za projekat opremanja Kliničke bolnice Mostar;
  d) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita BAWAG P.S.K. BANK FÜR ARBEIT UND WIRTSCHAFT UND ÖSTERREICHISCHEPOSTSPARKASSE AKTIENGESELLSCHAFT   – BEÈ za finansiranje projekta opremanja Regionalnog medicinskog centra „Dr. Safet Mujić“ Mostar;
  e) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit BAWAG P.S.K. BANK FÜR ARBEIT UND WIRTSCHAFT UND ÖSTERREICHISCHE POSTSPARKASSE AKTIENGESELLSCHAFT – BEÈ za projekat opremanja Regionalnog medicinskog centra „Dr. Safet Mujić“ Mostar;
  f). Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prihvaćanje kredita BAWAG P.S.K. BANK FÜR ARBEIT UND WIRTSCHAFT UND ÖSTERREICHISCHE POSTSPARKASSE AKTIENGESELLSCHAFT – BEÈ za finansiranje Projekta opremanja Doma zdravlja Mostar;
  g). Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje supsidijarnog kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit BAWAG P.S.K. BANK FÜR ARBEIT UND WIRTSCHAFT UND ÖSTERREICHISCHE POSTSPARKASSE AKTIENGESELLSCHAFT – BEÈ za Projekat opremanja Doma zdravlja Mostar;
  9.Informacija o poslovanju Investicijske banke d.d. Sarajevo sa Prijedlogom zaključka i Prijedlozi odluka:
   a) Prijedlog odluke o utvrđivanju visine i rasporedu dobiti Investicijske banke Federacije BiH d.d. Sarajevo ostvarene za 2007. godinu;
   b) Prijedlog odluke o usvajanju plana i programa poslovanja za 2008. godinu;
   c) Prijedlog odluke o usvajanju godišnjih finansijskih izvještaja sa izvještajem vanjskog revizora sa stanjem na dan 31.12.2007. godine;
  10.Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Tekućih grantova - "Podsticaj proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva" Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije u iznosu od 150.000,00 KM za JP Rudnici ugljena "Tušnica" d.o.o. Livno;
  11.Prijedlog odluke o određivanju visine naknade za predsjednika i članove Nadzornog odbora Direkcije cesta Federacije Bosne i Hercegovine;
  12.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora rudnika mrkog uglja „Kakanj“ d.o.o. Kakanj o izboru generalnog direktora;
  13.Prijedlog odluke o formiranju šumsko-privrednog područja „Natron-Usorsko-Ukrinsko“;
  14.Prijedlog odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata za članove Nadzornog odbora privrednog društva Agrokomerc d.d. Velika Kladuša;
  15.Prijedlog plana o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u FBiH sa Prijedlogom odluke;
  16.Prijedlog statuta Fondacije za bibliotečku djelatnost;
  17.Prijedlog statuta Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti;
  18.Prijedlog statuta Fondacije za izdavaštvo;
  19.Prijedlog statuta Fondacije za kinematografiju;
  20.Izvještaj o izvršenju Budžeta – Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za period januar – april 2008. godine;
  21.Pregled utroška sredstava transfera i sredstava namijenjenih za kapitalne investicije u 2007. godini po kantonima;
  22.Izvještaj o utrošku sredstava tekućih transfera za 2007. godinu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke;
  23.Izvještaj o realizaciji transfera za 2007. godinu Federalnog ministarstva prostornog uređenja;
  24.Izvještaj o provedbi Programa reregistracije neuposlenih osoba u Federaciji BiH za period 21.02. – 21.05.2008. godine;
  25.a) Izvještaj o radu stručne institucije „Institut za privredni inženjering“ d.o.o. Zenica sa Prijedlogom zaključaka;
   b) Program rada stručne institucije „Institut za privredni inženjering“ d.o.o. Zenica;
  26.Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Evropske unije – davanje saglasnosti;
  27.Informacija o poduzetim aktivnostima Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke za realizaciju Projekta obezbjeđivanja besplatnih udžbenika u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključaka;; 
  28.Informacija o fluktuaciji cijena energenata i osnovnih životnih namirnica u 2007. i 2008. godini i intervencijske mjere Vlade Federacije Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključaka;
  29.Informacija o nužnosti održavanja Konferencije o zaštiti prava potrošača sa Prijedlogom zaključaka;
  30.Informacija o direktnim stranim ulaganjima u Federaciju Bosne i Hercegovine za period 1.01.2007. godine do 31.12.2007. godine (društva sa kapitalom preko 100.000,00KM);
  31.Informacija o registriranim predstavništvima stranih osoba u FBiH (stanje 1.4.2008.)
  32.Informacija o aktivnostima mikrokreditnih organizacija na potpori MSP-a u Federaciji Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključka;
  33.Informacija o stanju razvijenosti poduzetničkih inkubatora u Federaciji Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključka;
  34.Prijedlog rješenja o imenovanju direktora JP Direkcija cesta Federacije Bosne i Hercegovine;
  35.Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju jednog člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz FBiH, Prijedlog odluke o raspisivanju javnog konkursa za utvrđivanje Prijedloga jednog kandidata iz FBiH za imenovanje u Državnu regulatornu komisiju za električnu energiju, Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata iz FBiH za imenovanje u Državnu regulatornu komisiju za električnu energiju;
  36.Prijedlog za imenovanje dva člana Komisije za izbor u provođenju javnog konkursa za popunu upražnjenog radnog mjesta državnog službenika – direktora Federalne direkcije robnih rezervi;
  37.Prijedlog rješenja o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju članova Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine;
  38.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta FBiH za 2008.g. Federalnom ministartsvu raseljenih osoba i izbjerglica za finansijsku popmoć za obilježavanje godišnjica i ukop civilnih žrtava rata Srebrenica i Bratunca;
  39.Prijedlog odluke o usvajanju Programa raspodjele sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućeg granta „Tarnsfer za udžbenike osnovnog obrazovanja“ utvrđenog Budžetom FBiH za 2008.godinu federalnom ministartsvu obrazovanja i nauke;
  40.Informacija o potraživanjima Union banke dd Sarajevo od preduzeća „Energoinvest“ dd Sarajevo sa Prijedlogom zaključaka;
  41.Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju Nadzornog odbora Federalnog zavoda PIO/MIO;
  42.Prijedlog zaključka povodom imenovanja koordinatora za pregovore sa EIB i EIBRD;
  43.Prijedlog zaključka povodom informacije o aktivnostima o projektu regionalnih aerodroma u BiH.