Dnevni red 53. sjednice Vlade FBiH

 • 24.04.2008.
 • Dnevni red:

  1.Verifikacija Zapisnika 52. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;     
  2.Nacrt zakona o internoj reviziji u javnom sektoru Federacije Bosne i Hercegovine;
  3.Nacrt zakona o izmjeni i dopuni Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine;
  4.Prednacrt zakona o leasingu;
  5.Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o investiranju javnih sredstava;
  6.Nacrt zakona o premjeru i katastru nekretnina;
  7.Prednacrt zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu i izvještaj o izradi tog zakona;
  8.Prednacrt politike privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine;
  9.Prijedlog odluke o dopuni Odluke o raspodjeli novčanih sredstava sa ESCROW računa;
  10.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma;
  11.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora „JP BH Pošta“ d.o.o. Sarajevo o imenovanju generalnog direktora „JP BH Pošta“ d.o.o. Sarajevo;
  12.Prijedlog odluke o rasporedu sredstava „Transfer za političke stranke i koalicije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu, za II kvartal 2008. godine;
  13.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu za finansiranje Foruma Parlamentaraca za I kvartal 2008. godine,          
  14.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu za finansiranje Udruženja za brigu i prava djeteta „Naša djeca“, Velika Kladuša, za I kvartal 2008. godine;
  15.Prijedlog odluke o davanju na trajno korištenje vatrogasnih naprtnjača i šatora Federalnoj upravi civilne zaštite;
  16.Prijedlog odluke o davanju na trajno korištenje materijalno-tehničkih sredstava i opreme Federalnoj upravi civilne zaštite;
  17.Prijedlog odluke o određivanju organa za donošenje plana parcelacije za područja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine;
  18.Izvještaj o radu Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu sa Informacijom o bankarskom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine sa 31.12.2007. godine;
  19.Statut Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine – davanje saglasnosti;
  20.Informacija o finansiranju Programa energetske zajednice Jugoistične Evrope (ECSEE Projekat – komponenta Bosna i Hercegovina) iz Kredita Svjetske banke – IDA Kredita;
  21.Informacija o stanju sigurnosti u željezničkom saobraćaju za period I-XII 2007. godine sa posebnim osvrtom na stanje sigurnosti putnih prelaza i Prijedlogom zaključaka;
  22.Informacija o potrebi formiranja nadzornih odbora zdravstvenih ustanova čiji je suosnivač Federacija Bosne i Hercegovine;
  23.Informacija o provođenju Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o intervenciji na tržištu prodajom brašna sa Prijedlogom zaključaka;
  24.Prijedlog rješenja o imenovanju Radne grupe za utvrđivanje stanja duga po osnovu neuplaćenih doprinosa za PIO/MIO za uposlenike prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane-Federalnog ministarstva obrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine u periodu od 01.04.1996. godine do 31.12.2005. godine;
  25.Prijedlog za izmjenu Zaključaka vezano za Informaciju o vršenju ovlašćenja po osnovu državnog kapitala u „Agrokomercu“ d.d. Velika Kladuša;
  26.Prijedlog rješenja o imenovanju privremenog Odbora za nadzor nad implementacijom Zakona o porezu na dohodak;
  27.Prijedlog za imenovanje člana Zajedničkog komiteta između Bosne i Hercegovine i Republike Indije;
  28.Prijedlog za imenovanje člana u Zajedničku bosanskohercegovačko-jordansku komisiju o trgovini i ekonomskoj saradnji između Bosne i Hercegovine i Hašemitske Kraljevine Jordan;
  29.Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Tekućih grantova – „Podsticaj proizvodnji i prestrukturiranju industrije i rudarstva“ Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići;
  30.Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Tekućih grantova – „Podsticaj proizvodnji i prestrukturiranju industrije i rudarstva“ Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za Trgovačko društvo Naftni terminali Federacije d.o.o. Ploče;
  31.Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Transfer nižim nivoima vlasti (FM okoliša i turizma) utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu, Federalnom ministarstvu okoliša i turizma.