Dnevni red 336. sjednice Vlade FBiH

 • 27.10.2022.
 • 1. Usvajanje Zapisnika 335. sjednice, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 20.10.2022. godine

  2. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću

  3. Strategija poljoprivrede i ruralnog razvoja Federacije Bosne i Hercegovine 2021.-2027. godina, sa Prijedlogom zaključka i Nacrtom odluke o usvajanju Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja Federacije Bosne i Hercegovine 2021.-2027. godina

  4. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP „BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP „BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP „BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP „BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo

  5. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „PRETIS“ d.d. Vogošća

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „PRETIS“ d.d. Vogošća

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „PRETIS“ d.d. Vogošća

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Privrednog društva „PRETIS“ d.d. Vogošća

  6. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „Binas“ d.d. Bugojno

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Binas“ d.d. Bugojno

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Binas“ d.d. Bugojno

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „Binas“ d.d. Bugojno

  7. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osiguranju kadrovskih i materijalnih pretpostavki za provođenje Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite

  8. Prijedlog odluke o utvrđivanju liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću

  9. Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o finansijskoj konsolidaciji i/ili restruktuiranju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

  b) Prijedlog odluke o usvajanju programa finansijske konsolidacije i/ili restruktuiranja Sveučilišne kliničke bolnice Mostar

  c) Prijedlog odluke o finansijskoj konsolidaciji i/ili restruktuiranju Kliničkog centra univerziteta u Sarajevu

  d) Prijedlog odluke o usvajanju programa finansijske konsolidacije i/ili restruktuiranja Kliničkog centra univerziteta u Sarajevu

  10. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - Poduzimanje mjera za sprječavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 iz nadležnosti FBiH" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva

  11. Informacija o pojavi zarazne bolesti iz skupine zoonoza-majmunske boginje u svijetu, zemljama EU, okruženja, Bosne i Hercegovine, te poduzimanju mjera za zaštitu stanovništva Federacije Bosne i Hercegovine od zaraznih bolesti, sa Prijedlogom zaključka

  a) Prijedlog odluke o proglašenju majmunskih boginja zaraznom bolesti od interesa za Federacije Bosne i Hercegovine i mjerama za zaštitu stanovništva Federacije Bosne i Hercegovine

  12. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o vrsti i performansama automata na sistemu automata za igre na sreću

  13. Prijedlog odluke o ograničavanju povećanja cijena snabdijevanja električnom energijom

  14. Prijedlozi odluka

  a) Prijedlog odluke o odobravanju prodaje 1 (jednog) službenog putničkog automobila Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (ŠKODA OCTAVIA)

  b) Prijedlog odluke o odobravanju prodaje 1 (jednog) službenog putničkog automobila Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (Audi A6)

  15. Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u ul. Mejtaš broj 6 Planinarskom savezu Federacije Bosne i Hercegovine

  16. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Franca Lehara broj 9, Planinarskom savezu Federacije Bosne i Hercegovine

  17. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Općini Travnik za ustupanje na korištenje objekata u kasarni "Slimena"

  18. Prijedlog rješenja o dozvoli ulaska u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane Rješenjem Službe imovinsko pravne poslove, katastar i urbanizam Općine Vitez, broj: UP I 06-27-2-1038/20 od 12.01.2021. godine

  19. Prijedlog rješenja o dozvoli ulaska u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane Rješenjem Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Banovići, broj: 05-27-3054/2021 od 24.02.2022. godine

  20. Program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine 2023.-2025. godina sa Prijedlogom zaključka

  a) Kantonalni programi javnih investicija, sa Prijedlogom zaključka

  - Program javnih investicija Zeničko-dobojskog kantona za period 2023.-2025. godina

  - Program javnih investicija Zapadnohercegovačkog kantona za period 2023.-2025. godina

  - Program javnih investicija Unsko-sanskog kantona 2023.-2025. godina

  - Program javnih investicija Kantona Sarajevo 2023.-2025. godina

  - Program javnih investicija Kantona 10 za period 2023.-2025. godina

  - Program javnih investicija Tuzlanskog kantona 2023.-2025. godina

  21. Godišnji izvještaj o realizaciji Strategije reforme upravljanja javnim finansijama u Federaciji Bosne i Hercegovine 2021-2025. godina (GIR), za izvještajni period od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine, sa Prijedlogom zaključka

  22. Izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o kontroli namjenskog utroška sredstava „Trajnog revolving fonda kod „UNION BANKE“ d.d. Sarajevo za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2021. godinu“, sa Prijedlogom zaključka

  23. Sedmi tromjesečni Izvještaj o provedbi projekta Dodatno finansiranje za Projekt registracije nekretnina u Federaciji BiH, za period 01.07.2022. – 30.09.2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  24. Izvještaj o radu Interresorne radne grupe i Informacija Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, sa prijedlozima zaključaka        

  25. Informacija o grantu Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za Projekat modernizacije vodnog i sanitarnog sektora u Bosni i Hercegovini, sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti za prihvatanje granta Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za Projekat modernizacije vodnog i sanitarnog sektora u Bosni i Hercegovini

  26. Informacija o provedbi Odluke o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija sa ekonomskog koda "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - KANTONI", sa Prijedlogom zaključka o izmjeni Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj: 1247/2022 od 25.08.2022. godine

  27. Informacija povodom zahtjeva Općinskog suda u Travniku, broj: 51 0 St 201438 22 St od 27.09.2022. godine i broj: 51 0 St 204389 22 St od 30.09.2022. godine za davanje prethodne saglasnosti za otvaranje stečajnog postupka nad Privrednim društvom „BNT – TmiH“ d.d. Novi Travnik, sa Prijedlogom zaključka

  28. Informacija o realizaciji Zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period januar - septembar 2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  29. Prijedlog odgovora na tužbu povodom upravnog spora pokrenutog kod Kantonalnog suda u Sarajevu od strane tužitelja NATWAN d.o.o. Sarajevo, zastupanog po ZAK Kačapor Fuad, Čolak Elvir i dr.sci. Oruč Esad, advokatima iz Sarajeva, a protiv Rješenja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 03-27-898/2022 od 08.09.2022. godine

  30. Verifikacija odgovora na žalbu u pravnoj stvari tužitelja Galić Zorana iz Posušja, zastupanog po punomoćniku Nezirić Sanelu, advokatu iz Sarajeva, protiv tužene Federacije Bosne i Hercegovine - Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, zastupane po punomoćniku Hajdarević Mirsadu, državnom službeniku Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, radi radnog spora, sa Prijedlogom zaključka

  31. Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o pomoći stanovništvu usljed rasta indeksa potrošačkih cijena

  32. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava u skladu sa Uredbom o pomoći stanovništvu usljed rasta indeksa potrošačkih cijena i isplati jednokratne pomoći