Дневни ред 336. сједнице Владе ФБиХ

 • 27.10.2022.
 • 1. Усвајање Записника 335. сједнице, Владе Федерације Босне и Херцеговине, одржане 20.10.2022. године

  2. Приједлог уредбе о измјенама и допунама Уредбе о критеријима за утврђивање корисника и начину расподјеле дијела прихода остварених по основу накнада за приређивање игара на срећу

  3. Стратегија пољопривреде и руралног развоја Федерације Босне и Херцеговине 2021.-2027. година, са Приједлогом закључка и Нацртом одлуке о усвајању Стратегије пољопривреде и руралног развоја Федерације Босне и Херцеговине 2021.-2027. година

  4. Приједлог одлуке о давању овлаштења пуномоћнику за заступање Владе Федерације Босне и Херцеговине на Скупштини Привредног друштва ЈП „БХ ПОШТА“ д.о.о. Сарајево

  - Пријава за учешће у раду и одлучивању на Скупштини Привредног друштва ЈП „БХ ПОШТА“ д.о.о. Сарајево

  - Пуномоћ за учешће у раду и одлучивању на Скупштини Привредног друштва ЈП „БХ ПОШТА“ д.о.о. Сарајево

  - Материјали за Дневни ред Скупштине Привредног друштва ЈП „БХ ПОШТА“ д.о.о. Сарајево

  5. Приједлог одлуке о давању овлаштења пуномоћнику за заступање Владе Федерације Босне и Херцеговине на Скупштини Привредног друштва „ПРЕТИС“ д.д. Вогошћа

  - Пријава за учешће у раду и одлучивању на Скупштини Привредног друштва „ПРЕТИС“ д.д. Вогошћа

  - Пуномоћ за учешће у раду и одлучивању на Скупштини Привредног друштва „ПРЕТИС“ д.д. Вогошћа

  - Материјали за Дневни ред Скупштине Привредног друштва Привредног друштва „ПРЕТИС“ д.д. Вогошћа

  6. Приједлог одлуке о давању овлаштења пуномоћнику за заступање Владе Федерације Босне и Херцеговине на Скупштини Привредног друштва „Бинас“ д.д. Бугојно

  - Пријава за учешће у раду и одлучивању на Скупштини Привредног друштва „Бинас“ д.д. Бугојно

  - Пуномоћ за учешће у раду и одлучивању на Скупштини Привредног друштва „Бинас“ д.д. Бугојно

  - Материјали за Дневни ред Скупштине Привредног друштва „Бинас“ д.д. Бугојно

  7. Приједлог одлуке о измјени Одлуке о осигурању кадровских и материјалних претпоставки за провођење Закона о провођењу контроле законитости кориштења права из области бранилачко-инвалидске заштите

  8. Приједлог одлуке о утврђивању листе корисника и расподјели дијела прихода остварених по основу накнада за приређивање игара на срећу

  9. Приједлози одлука:

  а) Приједлог одлуке о финансијској консолидацији и/или реструктуирању Свеучилишне клиничке болнице Мостар

  б) Приједлог одлуке о усвајању програма финансијске консолидације и/или реструктуирања Свеучилишне клиничке болнице Мостар

  ц) Приједлог одлуке о финансијској консолидацији и/или реструктуирању Клиничког центра универзитета у Сарајеву

  д) Приједлог одлуке о усвајању програма финансијске консолидације и/или реструктуирања Клиничког центра универзитета у Сарајеву

  10. Приједлог одлуке о усвајању Програма утрошка средстава са критеријима расподјеле средстава "Текући трансфер другим нивоима власти и фондовима - Подузимање мјера за спрјечавање и сузбијање заразне болести ЦОВИД-19 из надлежности ФБиХ" утврђених Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину Федералном министарству здравства

  11. Информација о појави заразне болести из скупине зооноза-мајмунске богиње у свијету, земљама ЕУ, окружења, Босне и Херцеговине, те подузимању мјера за заштиту становништва Федерације Босне и Херцеговине од заразних болести, са Приједлогом закључка

  а) Приједлог одлуке о проглашењу мајмунских богиња заразном болести од интереса за Федерације Босне и Херцеговине и мјерама за заштиту становништва Федерације Босне и Херцеговине

  12. Приједлог одлуке о допуни Одлуке о врсти и перформансама аутомата на систему аутомата за игре на срећу

  13. Приједлог одлуке о ограничавању повећања цијена снабдијевања електричном енергијом

  14. Приједлози одлука

  а) Приједлог одлуке о одобравању продаје 1 (једног) службеног путничког аутомобила Службе за заједничке послове органа и тијела Федерације Босне и Херцеговине (ШКОДА ОЦТАВИА)

  б) Приједлог одлуке о одобравању продаје 1 (једног) службеног путничког аутомобила Службе за заједничке послове органа и тијела Федерације Босне и Херцеговине (Ауди А6)

  15. Приједлог одлуке о престанку важења Одлуке о давању на привремено кориштење пословног простора у ул. Мејташ број 6 Планинарском савезу Федерације Босне и Херцеговине

  16. Приједлог одлуке о давању на привремено кориштење пословног простора у Сарајеву, улица Франца Лехара број 9, Планинарском савезу Федерације Босне и Херцеговине

  17. Приједлог одлуке о давању сагласности Опћини Травник за уступање на кориштење објеката у касарни "Слимена"

  18. Приједлог рјешења о дозволи уласка у посјед некретнина прије исплате накнаде за некретнине потпуно експроприсане Рјешењем Службе имовинско правне послове, катастар и урбанизам Опћине Витез, број: УП И 06-27-2-1038/20 од 12.01.2021. године

  19. Приједлог рјешења о дозволи уласка у посјед некретнина прије исплате накнаде за некретнине потпуно експроприсане Рјешењем Службе за урбанизам, геодетске и имовинско-правне послове Опћине Бановићи, број: 05-27-3054/2021 од 24.02.2022. године

  20. Програм јавних инвестиција Федерације Босне и Херцеговине 2023.-2025. година са Приједлогом закључка

  а) Кантонални програми јавних инвестиција, са Приједлогом закључка

  - Програм јавних инвестиција Зеничко-добојског кантона за период 2023.-2025. година

  - Програм јавних инвестиција Западнохерцеговачког кантона за период 2023.-2025. година

  - Програм јавних инвестиција Унско-санског кантона 2023.-2025. година

  - Програм јавних инвестиција Кантона Сарајево 2023.-2025. година

  - Програм јавних инвестиција Кантона 10 за период 2023.-2025. година

  - Програм јавних инвестиција Тузланског кантона 2023.-2025. година

  21. Годишњи извјештај о реализацији Стратегије реформе управљања јавним финансијама у Федерацији Босне и Херцеговине 2021-2025. година (ГИР), за извјештајни период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године, са Приједлогом закључка

  22. Извјештај Федералног министарства енергије, рударства и индустрије о контроли намјенског утрошка средстава „Трајног револвинг фонда код „УНИОН БАНКЕ“ д.д. Сарајево за дугорочно финансирање пројеката путем додјеле кредита за 2021. годину“, са Приједлогом закључка

  23. Седми тромјесечни Извјештај о проведби пројекта Додатно финансирање за Пројект регистрације некретнина у Федерацији БиХ, за период 01.07.2022. – 30.09.2022. године, са Приједлогом закључка

  24. Извјештај о раду Интерресорне радне групе и Информација Федералног министарства унутрашњих послова, са приједлозима закључака 

  25. Информација о гранту Међународне банке за обнову и развој (ИБРД) за Пројекат модернизације водног и санитарног сектора у Босни и Херцеговини, са Приједлогом одлуке о давању сагласности за прихватање гранта Међународне банке за обнову и развој (ИБРД) за Пројекат модернизације водног и санитарног сектора у Босни и Херцеговини

  26. Информација о проведби Одлуке о расподјели средстава утврђених Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину Федералном министарству финансија - Федералном министарству финанција са економског кода "Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима - КАНТОНИ", са Приједлогом закључка о измјени Закључка Владе Федерације Босне и Херцеговине В. број: 1247/2022 од 25.08.2022. године

  27. Информација поводом захтјева Опћинског суда у Травнику, број: 51 0 Ст 201438 22 Ст од 27.09.2022. године и број: 51 0 Ст 204389 22 Ст од 30.09.2022. године за давање претходне сагласности за отварање стечајног поступка над Привредним друштвом „БНТ – ТмиХ“ д.д. Нови Травник, са Приједлогом закључка

  28. Информација о реализацији Закључака Владе Федерације Босне и Херцеговине за период јануар - септембар 2022. године, са Приједлогом закључка

  29. Приједлог одговора на тужбу поводом управног спора покренутог код Кантоналног суда у Сарајеву од стране тужитеља НАТWАН д.о.о. Сарајево, заступаног по ЗАК Качапор Фуад, Чолак Елвир и др.сци. Оруч Есад, адвокатима из Сарајева, а против Рјешења Владе Федерације Босне и Херцеговине, број: 03-27-898/2022 од 08.09.2022. године

  30. Верификација одговора на жалбу у правној ствари тужитеља Галић Зорана из Посушја, заступаног по пуномоћнику Незирић Санелу, адвокату из Сарајева, против тужене Федерације Босне и Херцеговине - Влада Федерације Босне и Херцеговине, заступане по пуномоћнику Хајдаревић Мирсаду, државном службенику Федералног министарства унутрашњих послова, ради радног спора, са Приједлогом закључка

  31. Приједлог уредбе о измјени Уредбе о помоћи становништву усљед раста индекса потрошачких цијена

  32. Приједлог одлуке о издвајању средстава у складу са Уредбом о помоћи становништву усљед раста индекса потрошачких цијена и исплати једнократне помоћи