Dnevni red 335. sjednice Vlade FBiH

 • 20.10.2022.
 • 1. Usvajanje Zapisnika 334. sjednice, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 13.10.2022. godine

  2. Prednacrt zakona o javnom okupljanju

  3. Nacrt zakona o dopunama Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine

  4. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (Prečišćeni tekst)

  5. Prijedlozi akata:

  a) Prijedlog zaključka o prihvatanju izvještaja Obračun sredstava u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2020. godinu

  b) Nacrt odluke o davanju saglasnosti na Obračun sredstava u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2020. godinu

  c) Prijedlog zaključka o prihvatanju izvještaja Obračun sredstava u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2021. godinu

  d) Nacrt odluke o davanju saglasnosti na Obračun sredstava u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2021. godinu

  6. Prijedlozi akata:

  a) Prijedlog zaključka o prihvatanju Izvještaja o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu (konsolidovani) i Izvještaja o izvršenju Finansijskog plana federalnog fonda solidarnosti za 2021. godinu (Anex I)

  b) Nacrt odluke o davanju saglasnosti na Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu (konsolidovani) i Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana federalnog fonda solidarnosti za 2021. godinu (Anex I)

  7. Prijedlog odluke o usvajanju Finansijskog izvještaja i finansijske analize Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2021. godinu

  8. Prijedlog odluke o dodjeli federalnih nagrada za nauku za 2022. godinu

  9. Prijedlog odluke o subvencioniranju smještaja i ishrane studenata u studentskim centrima - domovima u Federaciji Bosne i Hercegovine

  10. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „BH – Gas“ d.o.o. Sarajevo

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „BH – Gas“ d.o.o. Sarajevo

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „BH – Gas“ d.o.o. Sarajevo

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „BH – Gas“ d.o.o. Sarajevo

  11. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Evropske unije

  12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za povećanje izloženosti Garancijskog fonda prema Procredit Bank d.d. Sarajevo

  13. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu sa razdjela 17 glava 1701 – Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije na razdjel 50 glava 5001 – Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta

  14. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju Liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću

  15. Prijedlog odluke o odobravanju prijenosa i isknjižavanja dijela stalnih nematerijalnih sredstava Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

  16. Prijedlog odluke o odobravanju prijenosa i isknjižavanja dijela stalnih materijalnih sredstava Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

  17. Prijedlog odluke o davanju na korištenje službenog putničkog automobila Federalnoj upravi policije

  18. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine

  19. Prijedlog izjašnjenja o izvršenju presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine

  20. Mjesečni pregled naplate poreznih prihoda i doprinosa na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine za septembar 2022. godine i period 01.01. – 30.09.2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  21. Program rada Odbora za javni nadzor za IV. kvartal 2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  22. Izvještaj o odobravanju izdvajanja finansijskih sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, po odlukama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, rješenjima premijera i rješenjima zamjenika premijera za period od 01.01.2022. godine do 30.09.2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  23. Izvještaj Komisije za vršenje nadzora nad namjenskim utroškom sredstava iz tačke II. Odluke o dodjeli dijela sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine sa pozicije „Ugovorene i druge posebne usluge-transparentnost rada Vlade Federacije BiH u implementaciji reformskih procesa“ za mjesec septembar 2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  24. Informacija o prihvatanju kreditnog zaduženja Evropske banke za obnovu i razvoj za finansiranje Projekta izgradnja tramvajske pruge Ilidža-Hrasnica, sa Nacrtom odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj za realizaciju Projekta izgradnja tramvajske pruge Ilidža-Hrasnica

  25. Informacija Federalne uprave policije u sastavu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova – Federalnog ministarstva unutarnjih poslova, broj: 09-19/1-11-2-2187-1/21 od 30.09.2022. godine, po pribavljenom odgovoru Federalnog pravobranilaštva u skladu sa Zaključkom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj: 565/2022 od 21.04.2022. godine (u vezi sa korištenjem hangara koji se nalazi u parceli u vlasništvu JP Međunarodni aerodrom „Sarajevo“ d.o.o. od strane Specijalne policijske jedinice Federalne uprave policije), sa Prijedlogom zaključka

  26. Informacija Federalnog ministarstva okoliša i turizma o aktivnostima Zajedničkog upravnog odbora za provedbu Okvira saradnje Ujedinjenih naroda za održivi razvoj u Bosni i Hercegovini za period 2021. – 2025., sa Prijedlogom zaključka

  27. Informacija o Projektu „Upravljanje požarima u krajoliku na Zapadnom Balkanu“ i prijedlog za potpisivanje Memoranduma o saradnji za provođenje navedenog projekta, sa Prijedlogom zaključka

  28. Prijedlozi akata:

  a) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine

  b) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje članova Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine

  c) Prijedlog rješenja o imenovanju Interresorne radne grupe za provođenje procedure popunjavanja Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine

  29. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Privrednom društvu JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo o sponzorstvu Saveza sjedeće odbojke Bosne i Hercegovine

  30. Informacija o naknadnoj provjeri realizacije dodijeljenih sredstava Privrednom društvu "KOGAT" d.o.o. Tuzla, sa Prijedlogom zaključka