Дневни ред 325. сједнице Владе ФБиХ

 • 20.10.2022.
 • 1. Усвајање Записника 334. сједнице, Владе Федерације Босне и Херцеговине, одржане 13.10.2022. године

  2. Преднацрт закона о јавном окупљању

  3. Нацрт закона о допунама Закона о расељеним лицима и повратницима у Федерацији Босне и Херцеговине и избјеглицама из Босне и Херцеговине

  4. Приједлог уредбе о измјенама и допуни Уредбе о Генералном секретаријату Владе Федерације Босне и Херцеговине (Пречишћени текст)

  5. Приједлози аката:

  а) Приједлог закључка о прихватању извјештаја Обрачун средстава у здравству у Федерацији Босне и Херцеговине за 2020. годину

  б) Нацрт одлуке о давању сагласности на Обрачун средстава у здравству у Федерацији Босне и Херцеговине за 2020. годину

  ц) Приједлог закључка о прихватању извјештаја Обрачун средстава у здравству у Федерацији Босне и Херцеговине за 2021. годину

  д) Нацрт одлуке о давању сагласности на Обрачун средстава у здравству у Федерацији Босне и Херцеговине за 2021. годину

  6. Приједлози аката:

  а) Приједлог закључка о прихватању Извјештаја о извршењу Финансијског плана Завода здравственог осигурања и реосигурања Федерације Босне и Херцеговине за 2021. годину (консолидовани) и Извјештаја о извршењу Финансијског плана федералног фонда солидарности за 2021. годину (Анеx И)

  б) Нацрт одлуке о давању сагласности на Извјештај о извршењу Финансијског плана Завода здравственог осигурања и реосигурања Федерације Босне и Херцеговине за 2021. годину (консолидовани) и Извјештај о извршењу Финансијског плана федералног фонда солидарности за 2021. годину (Анеx И)

  7. Приједлог одлуке о усвајању Финансијског извјештаја и финансијске анализе Агенције за квалитет и акредитацију у здравству у Федерацији Босне и Херцеговине за 2021. годину

  8. Приједлог одлуке о додјели федералних награда за науку за 2022. годину

  9. Приједлог одлуке о субвенционирању смјештаја и исхране студената у студентским центрима - домовима у Федерацији Босне и Херцеговине

  10. Приједлог одлуке о давању овлаштења пуномоћнику за заступање Владе Федерације Босне и Херцеговине на Скупштини Привредног друштва „БХ – Гас“ д.о.о. Сарајево

  - Пријава за учешће у раду и одлучивању на Скупштини Привредног друштва „БХ – Гас“ д.о.о. Сарајево

  - Пуномоћ за учешће у раду и одлучивању на Скупштини Привредног друштва „БХ – Гас“ д.о.о. Сарајево

  - Материјали за Дневни ред Скупштине Привредног друштва „БХ – Гас“ д.о.о. Сарајево

  11. Приједлог одлуке о одобравању издвајања средстава из Текуће резерве Владе Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину Уреду Владе Федерације Босне и Херцеговине за законодавство и усклађеност са прописима Европске уније

  12. Приједлог одлуке о давању сагласности за повећање изложености Гаранцијског фонда према Процредит Банк д.д. Сарајево

  13. Приједлог одлуке о прерасподјели средстава из Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину са раздјела 17 глава 1701 – Федерално министарство енергије, рударства и индустрије на раздјел 50 глава 5001 – Федерално министарство развоја, подузетништва и обрта

  14. Приједлог одлуке о измјенама Одлуке о утврђивању Листе корисника и расподјели дијела прихода остварених по основу накнада за приређивање игара на срећу

  15. Приједлог одлуке о одобравању пријеноса и искњижавања дијела сталних нематеријалних средстава Генералног секретаријата Владе Федерације Босне и Херцеговине

  16. Приједлог одлуке о одобравању пријеноса и искњижавања дијела сталних материјалних средстава Генералног секретаријата Владе Федерације Босне и Херцеговине

  17. Приједлог одлуке о давању на кориштење службеног путничког аутомобила Федералној управи полиције

  18. Приједлог рјешења о измјени Рјешења о именовању чланова Полицијског одбора за полицијске службенике Федерације Босне и Херцеговине

  19. Приједлог изјашњења о извршењу пресуда Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине

  20. Мјесечни преглед наплате порезних прихода и доприноса на територији Федерације Босне и Херцеговине за септембар 2022. године и период 01.01. – 30.09.2022. године, са Приједлогом закључка

  21. Програм рада Одбора за јавни надзор за ИВ. квартал 2022. године, са Приједлогом закључка

  22. Извјештај о одобравању издвајања финансијских средстава из Текуће резерве Владе Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину, по одлукама Владе Федерације Босне и Херцеговине, рјешењима премијера и рјешењима замјеника премијера за период од 01.01.2022. године до 30.09.2022. године, са Приједлогом закључка

  23. Извјештај Комисије за вршење надзора над намјенским утрошком средстава из тачке ИИ. Одлуке о додјели дијела средстава утврђених Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2021. годину Влади Федерације Босне и Херцеговине са позиције „Уговорене и друге посебне услуге-транспарентност рада Владе Федерације БиХ у имплементацији реформских процеса“ за мјесец септембар 2022. године, са Приједлогом закључка

  24. Информација о прихватању кредитног задужења Европске банке за обнову и развој за финансирање Пројекта изградња трамвајске пруге Илиџа-Храсница, са Нацртом одлуке о прихватању задужења по Уговору о зајму између Босне и Херцеговине и Европске банке за обнову и развој за реализацију Пројекта изградња трамвајске пруге Илиџа-Храсница

  25. Информација Федералне управе полиције у саставу Федералног министарства унутрашњих послова – Федералног министарства унутарњих послова, број: 09-19/1-11-2-2187-1/21 од 30.09.2022. године, по прибављеном одговору Федералног правобранилаштва у складу са Закључком Владе Федерације Босне и Херцеговине В. број: 565/2022 од 21.04.2022. године (у вези са кориштењем хангара који се налази у парцели у власништву ЈП Међународни аеродром „Сарајево“ д.о.о. од стране Специјалне полицијске јединице Федералне управе полиције), са Приједлогом закључка

  26. Информација Федералног министарства околиша и туризма о активностима Заједничког управног одбора за проведбу Оквира сарадње Уједињених народа за одрживи развој у Босни и Херцеговини за период 2021. – 2025., са Приједлогом закључка

  27. Информација о Пројекту „Управљање пожарима у крајолику на Западном Балкану“ и приједлог за потписивање Меморандума о сарадњи за провођење наведеног пројекта, са Приједлогом закључка

  28. Приједлози аката:

  а) Приједлог одлуке о утврђивању критерија за избор и именовање чланова Комисије за концесије Федерације Босне и Херцеговине

  б) Приједлог одлуке о расписивању Јавног огласа за избор и именовање чланова Комисије за концесије Федерације Босне и Херцеговине

  ц) Приједлог рјешења о именовању Интерресорне радне групе за провођење процедуре попуњавања Комисије за концесије Федерације Босне и Херцеговине

  29. Приједлог одлуке о давању сагласности Привредном друштву ЈП Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево о спонзорству Савеза сједеће одбојке Босне и Херцеговине

  30. Информација о накнадној провјери реализације додијељених средстава Привредном друштву "КОГАТ" д.о.о. Тузла, са Приједлогом закључка