Dnevni red 326. sjednice Vlade FBiH

 • 28.07.2022.
 • 1. Usvajanje Zapisnika 324. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 21.07.2022. godine i Zapisnika 265. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 25.07.2022. godine, telefonskim putem

  2. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Koordinacionog tima za borbu protiv trgovine ljudima Federacije Bosne i Hercegovine

  3. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Ceste d.d. Mostar

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Ceste d.d.

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Ceste d.d. Mostar

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Ceste d.d. Mostar

  4. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar

  5. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Privrednog društva JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo

  - Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo

  - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo

  - Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo

  6. Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva Energoinvest Comet d.d. Sarajevo za razrješenje vršioca dužnosti direktora Privrednog društva Energoinvest Comet d.d. Sarajevo

  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva Energoinvest Comet d.d. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti direktora Privrednog društva Energoinvest Comet d.d. Sarajevo

  7. Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva Energoinvest Comet d.d. Sarajevo za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva Energoinvest Comet d.d. Sarajevo

  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva Energoinvest Comet d.d. Sarajevo za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva Energoinvest Comet d.d. Sarajevo

  8. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o provođenju mjera za smanjenje troškova električne energije domaćinstvima i stimulaciji energetske efikasnosti

  9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za korištenje zemljišnih čestica javnog dobra za potrebe izgradnje autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Donja Gračanica - Nemila, poddionica Vranduk - Ponirak

  10. Prijedlozi odluka

  a) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalnog transfera - "Kapitalni transferi javnim preduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH - JP Aerodrom Tuzla" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija

  b) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška kapitalnog transfera-Kapitalni transferi javnim preduzećima-Unaprijeđenje avio prometa Federacije BiH-J.P. Međunarodni aerodrom "Sarajevo" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija

  c) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška kapitalnog transfera-Kapitalni transferi javnim preduzećima-Unaprijeđenje avio prometa Federacije BiH-J.P. "Aaerodrom Mostar" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija

  11. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija

  12. Prijedlog odluke o prijenosu stalnih sredstava i izvršenih radova u okviru projekta "Dodatno finansiranje za Projekat registracije nekretnina", nabavljenih iz sredstava zajma IBRD broj 9048-BA, krajnjim korisnicima

  13. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava iznad iznosa planiranog u Budžetu Odbora državne službe za žalbe za 2022. godinu, a do visine uplaćenih sredstava po Projektu „Sufinansiranje povjerenih poslova u skladu sa odredbama kantonalnih zakona o državnoj službi“

  14. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Društva za osiguranje SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo za period 01.04.2022. - 30.06.2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  15. Izvještaji, sa prijedlozima zaključaka

  a) Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije obveznica (7Y), sa Prijedlogom zaključka

  b) Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije obveznica (2Y), sa Prijedlogom zaključka

  16. Mjesečni pregled naplate poreznih prihoda i doprinosa na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine za juni 2022. godine i period 01.01 - 30.06.2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  17. Šesti tromjesečni izvještaj o provedbi projekta Dodatno finansiranje za Projekat registracije nekretnina u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 01.04.2022.-30.06.2022. godine, sa Prijedlogom zaključka

  18. Informacija o dešavanjima u postupku imenovanja i razrješenja direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom i postupku izmjene i usklađivanja Statuta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, sa Prijedlogom zaključka

  19. Informacija o izvršenju presuda Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine - u predmetima tzv. "vojni stanovi", sa Prijedlogom zaključka

  20. Informacija o istraživačkoj saradnji sa Univerzitetom u Novoj Gorici/Slovenija, sa Prijedlogom zaključka

  21. Informacija o realizaciji Zaključka V. broj: 976/2022 od 23.06.2022. godine, sa Prijedlogom zaključka (a u vezi sa zaduženjem za izradu i dostavljanje Vladi Federacije BiH, na razmatranje teksta Nacrta zakona o zaštiti od požara i Zakon o vatrogastvu)

  22. Prijedlog izjašnjenja u vezi sa Zahtjevom institucije ombudsmena/ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine za dostavu informacije povodom žalbe gosp. Ekrema Julardžije

  23. Prijedlog zaključka za imenovanje člana Komisije za međunarodno humanitarno pravo Bosne i Hercegovine

  24. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu sa Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine, Federalne uprave civilne zaštite, Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine na Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata i Federalni zavod za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje

  25. Prijedlog rješenja o imenovanju odbora za javni nadzor

  26. Informacija o kreditu Saudijskog fonda za razvoj za finansiranje Projekta „Modernizacija zdravstvenih ustanova na području Hercegovačko-neretvanskog kantona“ – dodatno finansiranje, sa Prijedlogom zaključka

  27. Informacija o zajmu Evropske banke za obnovu i razvoj radi finansiranja izgradnje dionice autoceste od Ovčara do Mostara Jug na Koridoru Vc u dijelu koji se odnosi na dionicu Mostar Sjever – Mostar Jug, sa Prijedlogom zaključka

  28. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu finansija-Federalnom ministarstvu financija za pretvaranje potraživanja u dionički kapital Union banke d.d. Sarajevo

  29. Informacija o hitnoj potrebi izdvajanja finansijskih sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije BiH Budžeta Federacije BiH za 2022. godinu za nabavku uniformi za obuku kadeta na Policijskoj akademiji, sa Prijedlogom zaključka

  30. Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva UNIS GROUP d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju dužnosti direktora Društva

  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Privrednog društva UNIS GROUP d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti direktora Društva

  31. Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva "BH-GAS" d.o.o. Sarajevo za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva "BH-GAS" d.o.o. Sarajevo

  b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Skupštini Privrednog društva "BH-GAS" d.o.o. Sarajevo za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva "BH-GAS" d.o.o. Sarajevo

  32. Informacija Federalnog ministarstva trgovine o realizaciji Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, V. broj: 948/2022 od 23.06.2022. godine, (u vezi sa izvršenim uvidom u stanje zaliha i kalkulacije cijena proizvođača i trgovaca oblog ogrjevnog drveta) sa Prijedlogom zaključka

  33. Izvještaj o stanju poljoprivrede (Zeleni izvješta) u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, sa Prijedlogom zaključka

  34. Prijedlozi akta:

  a) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i nominiranje kandidata za imenovanje pet članova Nadzornog odbora u Privrednom društvu „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša

  b) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje članova Nadzornog odbora Privrednog društva „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša

  c) Prijedlog teksta Javnog konkursa za utvrđivanje prijedloga kandidata za članove Nadzornog odbora u Privrednom društvu „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša – pet članova

  35. Prijedlog mišljenja o Nacrtu zakona o zaštiti od nasilja u porodici, čiji je predlagač Vibor Handžić, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

  36. Prijedlog izjašnjenja o amandmanima na Prijedlog zakona o šumama, koji su podnijeli Ivan Ivić i Stipan Šarac, delegati u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH

  37. Prijedlog mišljenja o Zahtjevu općinskog suda u Zavidovićima za ocjenu ustavnosti odredbi čl. 56. st. 2. tač.3. i dijela odredbe čl. 56. st.3, te odredbe čl. 94 Zakona o prekršajima

  38. Prijedlozi odluka:

  a) Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Transfer za sufinansiranje izgradnje spomen obilježja, uređenja mezarja i grobalja“, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata

  b) Prijedlog odluke o izmjeni dopuni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – udruge proistekle iz posljednjeg odbrambeno oslobodilačkog-domovinskog rata,“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata

  c) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama -Transfer za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija“, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata

  d) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi pojedincima - za pomoć u liječenju boraca – branitelja “, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022.godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata

  39. Prijedlog odluke o utvrđivanju koeficijenta za isplatu mjesečne novčane egistencijalne naknade demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica za period juli - septembar 2022. godine (III kvartal)