Дневни ред 326. cједнице Владе ФБиХ

 • 28.07.2022.
 • 1. Усвајање Записника 324. сједнице Владе Федерације Босне и Херцеговине, одржане 21.07.2022. године и Записника 265. хитне сједнице Владе Федерације Босне и Херцеговине, одржане 25.07.2022. године, телефонским путем

  2. Приједлог уредбе о измјенама и допунама Уредбе о оснивању Координационог тима за борбу против трговине људима Федерације Босне и Херцеговине

  3. Приједлог одлуке о давању овлаштења пуномоћнику за заступање Владе Федерације Босне и Херцеговине на Скупштини Привредног друштва Цесте д.д. Мостар

  - Пријава за учешће у раду и одлучивању на Скупштини Привредног друштва Цесте д.д.

  - Пуномоћ за учешће у раду и одлучивању на Скупштини Привредног друштва Цесте д.д. Мостар

  - Материјали за Дневни ред Скупштине Привредног друштва Цесте д.д. Мостар

  4. Приједлог одлуке о давању овлаштења пуномоћнику за заступање Владе Федерације Босне и Херцеговине на Скупштини Привредног друштва ЈП Аутоцесте Федерације БиХ д.о.о. Мостар

  - Пријава за учешће у раду и одлучивању на Скупштини Привредног друштва ЈП Аутоцесте Федерације БиХ д.о.о. Мостар

  - Пуномоћ за учешће у раду и одлучивању на Скупштини Привредног друштва ЈП Аутоцесте Федерације БиХ д.о.о. Мостар

  - Материјали за Дневни ред Скупштине Привредног друштва ЈП Аутоцесте Федерације БиХ д.о.о. Мостар

  5. Приједлог одлуке о давању овлаштења пуномоћнику за заступање Владе Федерације Босне и Херцеговине на Привредног друштва ЈП ЖФБиХ д.о.о. Сарајево

  - Пријава за учешће у раду и одлучивању на Скупштини Привредног друштва ЈП ЖФБиХ д.о.о. Сарајево

  - Пуномоћ за учешће у раду и одлучивању на Скупштини Привредног друштва ЈП ЖФБиХ д.о.о. Сарајево

  - Материјали за Дневни ред Скупштине Привредног друштва ЈП ЖФБиХ д.о.о. Сарајево

  6. Приједлози одлука:

  а) Приједлог одлуке о давању претходне сагласности Надзорном одбору Привредног друштва Енергоинвест Цомет д.д. Сарајево за разрјешење вршиоца дужности директора Привредног друштва Енергоинвест Цомет д.д. Сарајево

  б) Приједлог одлуке о давању претходне сагласности Надзорном одбору Привредног друштва Енергоинвест Цомет д.д. Сарајево за именовање вршиоца дужности директора Привредног друштва Енергоинвест Цомет д.д. Сарајево

  7. Приједлози одлука:

  а) Приједлог одлуке о давању претходне сагласности Скупштини Привредног друштва Енергоинвест Цомет д.д. Сарајево за разрјешење вршилаца дужности чланова Надзорног одбора Привредног друштва Енергоинвест Цомет д.д. Сарајево

  б) Приједлог одлуке о давању претходне сагласности Скупштини Привредног друштва Енергоинвест Цомет д.д. Сарајево за именовање вршилаца дужности чланова Надзорног одбора Привредног друштва Енергоинвест Цомет д.д. Сарајево

  8. Приједлог одлуке о измјени и допуни Одлуке о провођењу мјера за смањење трошкова електричне енергије домаћинствима и стимулацији енергетске ефикасности

  9. Приједлог одлуке о давању сагласности за кориштење земљишних честица јавног добра за потребе изградње аутоцесте на траси Коридора Вц, дионица Доња Грачаница - Немила, поддионица Врандук - Понирак

  10. Приједлози одлука

  а) Приједлог одлуке о усвајању Програма утрошка средстава капиталног трансфера - "Капитални трансфери јавним предузећима - Унапређење авио промета Федерације БиХ - ЈП Аеродром Тузла" утврђеног Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину Федералном министарству промета и комуникација

  б) Приједлог одлуке о усвајању Програма утрошка капиталног трансфера-Капитални трансфери јавним предузећима-Унапријеђење авио промета Федерације БиХ-Ј.П. Међународни аеродром "Сарајево" утврђеног Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину Федералном министарству промета и комуникација

  ц) Приједлог одлуке о усвајању Програма утрошка капиталног трансфера-Капитални трансфери јавним предузећима-Унапријеђење авио промета Федерације БиХ-Ј.П. "Ааеродром Мостар" утврђеног Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину Федералном министарству промета и комуникација

  11. Приједлог одлуке о усвајању Програма утрошка средстава „Капитални трансфери другим нивоима власти и фондовима – Трансфер за изградњу аутоцеста и брзих цеста“ утврђених Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину Федералном министарству промета и комуникација

  12. Приједлог одлуке о пријеносу сталних средстава и извршених радова у оквиру пројекта "Додатно финансирање за Пројекат регистрације некретнина", набављених из средстава зајма ИБРД број 9048-БА, крајњим корисницима

  13. Приједлог одлуке о одобравању распоређивања средстава изнад износа планираног у Буџету Одбора државне службе за жалбе за 2022. годину, а до висине уплаћених средстава по Пројекту „Суфинансирање повјерених послова у складу са одредбама кантоналних закона о државној служби“

  14. Извјештај о раду Надзорног одбора Друштва за осигурање САРАЈЕВО-ОСИГУРАЊЕ д.д. Сарајево за период 01.04.2022. - 30.06.2022. године, са Приједлогом закључка

  15. Извјештаји, са приједлозима закључака

  а) Извјештај о задужењу Федерације Босне и Херцеговине по основу емисије обвезница (7Y), са Приједлогом закључка

  б) Извјештај о задужењу Федерације Босне и Херцеговине по основу емисије обвезница (2Y), са Приједлогом закључка

  16. Мјесечни преглед наплате порезних прихода и доприноса на територији Федерације Босне и Херцеговине за јуни 2022. године и период 01.01 - 30.06.2022. године, са Приједлогом закључка

  17. Шести тромјесечни извјештај о проведби пројекта Додатно финансирање за Пројекат регистрације некретнина у Федерацији Босне и Херцеговине за период 01.04.2022.-30.06.2022. године, са Приједлогом закључка

  18. Информација о дешавањима у поступку именовања и разрјешења директора Фонда за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом и поступку измјене и усклађивања Статута Фонда за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, са Приједлогом закључка

  19. Информација о извршењу пресуда Европског суда за људска права и Уставног суда Босне и Херцеговине - у предметима тзв. "војни станови", са Приједлогом закључка

  20. Информација о истраживачкој сарадњи са Универзитетом у Новој Горици/Словенија, са Приједлогом закључка

  21. Информација о реализацији Закључка В. број: 976/2022 од 23.06.2022. године, са Приједлогом закључка (а у вези са задужењем за израду и достављање Влади Федерације БиХ, на разматрање текста Нацрта закона о заштити од пожара и Закон о ватрогаству)

  22. Приједлог изјашњења у вези са Захтјевом институције омбудсмена/омбудсмана за људска права Босне и Херцеговине за доставу информације поводом жалбе госп. Екрема Јуларџије

  23. Приједлог закључка за именовање члана Комисије за међународно хуманитарно право Босне и Херцеговине

  24. Приједлог одлуке о прерасподјели средстава из Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину са Службе за заједничке послове органа и тијела Федерације Босне и Херцеговине, Федералне управе цивилне заштите, Федералног министарства за питања бораца и инвалида одбрамбено-ослободилачког рата, Завода за јавно здравство Федерације Босне и Херцеговине на Федерално министарство за питања бораца и инвалида одбрамбено-ослободилачког рата и Федерални завод за пензијско/мировинско и инвалидско осигурање

  25. Приједлог рјешења о именовању одбора за јавни надзор

  26. Информација о кредиту Саудијског фонда за развој за финансирање Пројекта „Модернизација здравствених установа на подручју Херцеговачко-неретванског кантона“ – додатно финансирање, са Приједлогом закључка

  27. Информација о зајму Европске банке за обнову и развој ради финансирања изградње дионице аутоцесте од Овчара до Мостара Југ на Коридору Вц у дијелу који се односи на дионицу Мостар Сјевер – Мостар Југ, са Приједлогом закључка

  28. Приједлог одлуке о давању сагласности Федералном министарству финансија-Федералном министарству финанција за претварање потраживања у дионички капитал Унион банке д.д. Сарајево

  29. Информација о хитној потреби издвајања финансијских средстава из Текуће резерве Владе Федерације БиХ Буџета Федерације БиХ за 2022. годину за набавку униформи за обуку кадета на Полицијској академији, са Приједлогом закључка

  30. Приједлози одлука:

  а) Приједлог одлуке о давању претходне сагласности Надзорном одбору Привредног друштва УНИС ГРОУП д.о.о. Сарајево за доношење Одлуке о разрјешењу дужности директора Друштва

  б) Приједлог одлуке о давању претходне сагласности Надзорном одбору Привредног друштва УНИС ГРОУП д.о.о. Сарајево за именовање вршиоца дужности директора Друштва

  31. Приједлози одлука:

  а) Приједлог одлуке о давању претходне сагласности Скупштини Привредног друштва "БХ-ГАС" д.о.о. Сарајево за разрјешење вршилаца дужности чланова Надзорног одбора Привредног друштва "БХ-ГАС" д.о.о. Сарајево

  б) Приједлог одлуке о давању претходне сагласности Скупштини Привредног друштва "БХ-ГАС" д.о.о. Сарајево за именовање вршилаца дужности чланова Надзорног одбора Привредног друштва "БХ-ГАС" д.о.о. Сарајево

  32. Информација Федералног министарства трговине о реализацији Закључка Владе Федерације Босне и Херцеговине, В. број: 948/2022 од 23.06.2022. године, (у вези са извршеним увидом у стање залиха и калкулације цијена произвођача и трговаца облог огрјевног дрвета) са Приједлогом закључка

  33. Извјештај о стању пољопривреде (Зелени извјешта) у Федерацији Босне и Херцеговине за 2021. годину, са Приједлогом закључка

  34. Приједлози акта:

  а) Приједлог одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и номинирање кандидата за именовање пет чланова Надзорног одбора у Привредном друштву „Агрокомерц“ д.д. Велика Кладуша

  б) Приједлог одлуке о утврђивању критерија за избор и номиновање чланова Надзорног одбора Привредног друштва „Агрокомерц“ д.д. Велика Кладуша

  ц) Приједлог текста Јавног конкурса за утврђивање приједлога кандидата за чланове Надзорног одбора у Привредном друштву „Агрокомерц“ д.д. Велика Кладуша – пет чланова

  35. Приједлог мишљења о Нацрту закона о заштити од насиља у породици, чији је предлагач Вибор Ханџић, делегат у Дому народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине

  36. Приједлог изјашњења о амандманима на Приједлог закона о шумама, који су поднијели Иван Ивић и Стипан Шарац, делегати у Дому народа Парламента Федерације БиХ

  37. Приједлог мишљења о Захтјеву опћинског суда у Завидовићима за оцјену уставности одредби чл. 56. ст. 2. тач.3. и дијела одредбе чл. 56. ст.3, те одредбе чл. 94 Закона о прекршајима

  38. Приједлози одлука:

  а) Приједлог одлуке о измјени и допуни Одлуке о усвајању Програма утрошка средстава са критеријима расподјеле средстава „Текући трансфери непрофитним организацијама – Трансфер за суфинансирање изградње спомен обиљежја, уређења мезарја и гробаља“, утврђеног Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину, Федералном министарству за питања бораца и инвалида одбрамбено-ослободилачког рата/Федералном министарству за питања бранитеља и инвалида домовинског рата

  б) Приједлог одлуке о измјени допуни Одлуке о усвајању Програма утрошка средстава са критеријима расподјеле средстава „Текући трансфери непрофитним организацијама – удруге проистекле из посљедњег одбрамбено ослободилачког-домовинског рата,“ утврђеног Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину, Федералном министарству за питања бораца и инвалида одбрамбено-ослободилачког рата/Федералном министарству за питања бранитеља и инвалида домовинског рата

  ц) Приједлог одлуке о измјени Одлуке о усвајању Програма утрошка средстава са критеријима расподјеле средстава „Текући трансфери непрофитним организацијама -Трансфер за суфинансирање трошкова сахрана и џеназа припадника бранитељских популација“, утврђеног Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину, Федералном министарству за питања бораца и инвалида одбрамбено-ослободилачког рата/Федералном министарству за питања бранитеља и инвалида домовинског рата

  д) Приједлог одлуке о измјени Одлуке о усвајању Програма утрошка средстава са критеријима расподјеле средстава „Текући трансфери појединцима - за помоћ у лијечењу бораца – бранитеља “, утврђеног Буџетом Федерације Босне и Херцеговине за 2022.годину, Федералном министарству за питања бораца и инвалида одбрамбено-ослободилачког рата/Федералном министарству за питања бранитеља и инвалида домовинског рата

  39. Приједлог одлуке о утврђивању коефицијента за исплату мјесечне новчане егистенцијалне накнаде демобилизираним браниоцима и члановима њихових породица за период јули - септембар 2022. године (ИИИ квартал)