320. sjednica Vlade FBiH

 • 23.06.2022.
 • 320. sjednica Vlade FBiH

  Utvrđen javni interes za izgradnju dionice autoceste Konjic - tunel Prenj

  Vlada FBiH donijela je Odluku kojom utvrđuje da je izgradnja autoceste na Koridoru Vc, dionica Konjic - tunel Prenj, u dužini od 11 km, od javnog interesa za Federaciju BiH.

  Utvrđeno je i da je JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar korisnik eksproprijacije nekretnina potrebnih za izgradnju ovog objekta, te mu je naloženo pokretanje postupk eksproprijacije.

  Sredstva za realizaciju ove odluke obezbjedit će Autoceste FBiH, a za njenu realizaciju zaduženi su Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i Autoceste FBiH, svako u okviru svojih zakonom utvrđenih nadležnosti.

  Donošenje Odluke bilo je potrebno kako bi se omogućilo pokretanje postupka eksproprijacije nekretnina na dionici Konjic - tunel Prenj, što je ujedno i preduslov za realizaciju ovog projekta.

  Vlada je danas, također, dopunila odluke o davanju saglasnosti za korištenje zemljišnih čestica javnog dobra za potrebe izgradnje autoceste na Koridoru Vc za dionice Nemila - Poprikuše, Putnikovo Brdo - Medakovo i Mostar jug - Buna, poddionica Mostar jug - tunel Kvanj.

  Ovo je učinjeno na inicijativu Autocesta FBiH kako bi im bio omogućen nesmetan ulazak u posjed i početak radova na ovim dionicama. Dopune odluka omogućavaju poduzimanje daljnjih radnji za realizaciju ovih infrastrukturnih projekata.

  Iz revolning fonda 2.000.000 KM za projekte energijske efikasnosti

  Vlada FBiH je usvojila Program utroška sredstava revolving fonda za energijsku efikasnost Federacije BiH za javne objekte kod Union banke d.d. Sarajevo putem Federalnog ministarstva prostornog uređenja za 2022. godinu.

  Sredstva predviđena za pozajmljivanje po ovom Programu su planirana u Budžetu FBiH za 2022. godinu, u ukupnom iznosu od 2.000.000 KM.

  Uslovi za ova sredstva revolving fonda su da otplata zajma započinje nakon prve grijne sezone od tehničkog prijema radova i puštanja tehničkih sistema u rad. Godišnja kamata je nula posto, a naknada za obradu kredita 0,5 posto.

  Federalno ministarstvo prostornog uređenja dostavljat će izvještaje o utrošenim sredstvima Federalnom ministarstvu finansija i Vladi FBiH.

  Cilj ovog programa utroška je provođenje mjera energijske efikasnosti kroz revolving model finansiranja, odnosno kroz reinvestiranje otplata u investicije energijske efikasnosti u javnim objektima. Ovaj revolving model je uspostavljen usvajanjem Odluke o uspostavljanju revolving fonda za energijsku efikasnost FBiH za javne objekte kod Union banke d.d. Sarajevo putem Federalnog ministarstva prostornog uređenja od strane Vlade FBiH i potpisivanjem Ugovora o uspostavljanu revolving fonda i Ugovora o komisionim poslovima sa Union bankom d.d. Sarajevo.

  Ovaj održivi mehanizam finansiranja treba omogućiti povrat/revolving uloženih i privlačenje dodatnih sredstava.

  Izvori finansiranja revolving fonda predstavljaju kreditna i bespovratna sredstva domaćih ili međunarodnih finansijskih institucija, sredstava budžeta, kao i druga doznačena u skladu sa odlukama, sporazumima ili drugim aktima donesenim od strane nadležnih organa.

  Prikupljena sredstva u revolving fondu će se koristiti za dodjelu zajmova federalnim, kantonalnim, gradskim i općinskim organima uprave i javnim ustanovama s područja FBiH za potrebe provedbe projekata energijske efikasnosti u javnim objektima u FBiH.

  Cilj Vlade Federacije BiH je da putem resornog ministarstva, a kroz finansijski mehanizam revolving fonda, omogući finansiranje cjelokupnog investicijskog ciklusa projekta povećanja energijske efikasnosti u javnim zgradama.

  Sredstva revolving fonda su na kreditnoj osnovi, uz otplatu zajma koja započinje nakon prve grijne sezone od tehničkog prijema radova i puštanja tehničkih sistema u rad.

  Program utroška primjenjuje se od dana stupanja na snagu ove odluke i traje do utroška sredstava u revolving fondu, a najkasnije do kraja fiskalne 2022. godine.

  Utvrđen prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o načelima lokalne samouprave

  Vlada Federacije BiH je utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji BiH.

  Federalno ministarstvo pravde je obrazložilo da je jedan od razloga za izmjene i dopune taj što postojeći Zakon predviđa uzajamnu mogućnost tijela jedinice lokalne samouprave usmjerenu ka zahtjevu za preispitivanjem odluke ili akta za koji se smatra da je neustavan ili nezakonit. U slučaju nepostizanja istovjetnog stava na razini jedinice lokalne samouprave predviđen je postupak preispitivanja pred nadležnim organom, koji zakonom nije preciziran. Time je nastajala pravna praznina koja je stvarala teškoće u dosadašnjoj primjeni Zakona.

  Nova rješenja popunjavaju tu pravnu prazninu i stvaraju uvjete za otklanjanje eventualnih blokada u radu tijela jedinice lokalne samouprave. Prema novopredloženoj odredbi, nadležno tijelo za preispitivanje odluke vijeća, odnosno načelnika/ce je tijelo koje je nadležno za nadzor nad primjenom zakona koji je povrijeđen. Ukoliko u zakonu koji je povrijeđen nije naznačeno tijelo za nadzor nad primjenom zakona, nadležno tijelo je kantonalno, odnosno federalno ministarstvo nadležno za oblast lokalne samouprave, u ovisnosti od toga je li povrijeđen kantonalni ili federalni zakon.

  Novine se odnose i na mjesne zajednice, a cilj je postizanje neophodnog minimuma jednoobraznosti na razini FBiH, te preciznije definiranje tijela mjesne zajednice, poslova koje obavljaju, ovlaštenih podnositelja inicijative za osnivanje mjesne zajednice, sadržaja akata koji se odnose na rad mjesne zajednice, kao i izvora finansijskih sredstava. Zbog potrebe uvođenja veće povezanosti mjesnih zajednica s jedinicom lokalne samouprave predloženo je formiranje Kolegija mjesnih zajednica.

  Na kraju, razlog za donošenje je i u terminološkom usaglašavanju na mjestu gdje je neusaglašenost uočena.

  Vlada odlučna da u što skorijem periodu osigura funkcionalno tržište  ogrjevnog drveta i peleta uz maksimalnu društvena odgovorno i socijalno osjetljivo formiranje cijena u aktuelnoj ekonomskoj realnosti u Federaciji BiH

  Vlada FBiH je danas usvojila informaciju Federalnog ministarstva trgovine o potrebi analize cijena proizvođača i trgovaca ogrjevnim drvetom i peletom u Federaciji BiH, te donijela zaključke.

  Federalna vlada je zadužila Federalnu upravu za inspekcijske poslove da, u roku od 10 dana, dostavi Federalnom ministarstvu trgovine izvještaj o izvršenom uvidu u stanje zaliha i kalkulacije cijena proizvođača i trgovaca oblog ogrjevnog drveta (KM/m3), ispilanog ogrjevnog drveta (KM/m3), iscijepanog ogrjevnog drveta (KM/m3), peleta (KM/toni) i briketa (KM/toni).

  Zaduženo je Federalno ministarstvo trgovine da o ovom izvještaju inspekcije informira Vladu FBiH.

  Cilj ovih aktivnosti resornog federalnog ministarstva i Vlade FBiH je da u predstojećoj sezoni grijanja stanovništvu bude osigurano uredno snabdijevanje ogrjevom uz ekonomski prihvatljive cijene, ali i ekonomski održivo poslovanje proizvođača uz maksimalnu socijalnu osjetljivost i društvenu odgovornost primjerenu ekonomskoj realnosti u BiH u okolnostima kontinuirano rastuće globalne inflacije.

  O nalazima i izvještaju Federalne uprave za inspekcijske poslove, Federalno ministarstvo trgovine će izvijestiti Vladu FBiH, te predložiti adekvatno dalje postupanje s ciljem osiguranja snabdjevenosti i ekonomski prihvatljive cijene ovih proizvoda neophodnih za zaštitu životnog standarda stanovništva.

  U kontekstu cijena, važno je istaći da jedan od najvažnijih segmenata na tržištu ogrjeva i peleta predstavljaju i javne nabavke državnih institucija, kao što su škole, bolnice ili druge institucije, te da se zbog nastale problematike na energetskom tržištu za ista sredstva u ovoj godini mogu nabaviti duplo manje količine. Također, pelet je jedan od energentski najučinkovitijih i ekološki najprihvatljivijih vrsta ogrjeva i najmanje onečišćuje okoliš.

  U skladu sa inicijativom Vlade FBiH od 30.5.2022. godine za donošenje Odluke o privremenoj zabrani izvoza iz BiH ogrjevnog drveta i peleta do 31.12.2022 godine, Vijeće ministara BiH je 16.6.2022. godine donijelo Odluku o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata, ogrjevnog drveta i proizvoda od drveta. Ova odluka stupila je na snagu osmog dana od donošenja i primjenjuje se 90 dana od stupanja na snagu.

  Prema donesenoj odluci privremena zabrana izvoza uvodi se za proizvode tarifnih oznaka koje su sadržane u Listi proizvoda, a među kojima su i svi tarifni brojevi proizvoda koji se odnose na komponente ogrjevnog drveta i peleta.

  Nakon izvršenog uvida u stanje zaliha i kalkulacije cijena, kao i dostavljenog izvještaja federalne inspekcije, Vlada će razmotriti i mogućnosti za poduzimanje dodatnih restriktivnih mjera.

  450.000 KM humanitarnim organizacijama za podršku socijalno ugroženom stanovništvu

  Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, usvojila Program utroška sredstava tekućih transfera neprofitnim organizacijama, a na ime podrške programima socijalne zaštite, u ukupnom iznosu od 450.000 KM.

  Tako je Muslimanskom dobrotvornom društvu „Merhamet” dodijeljen iznos od 250.000 KM, Caritasu Vrhbosanske nadbiskupije 75.000 KM, koliki je i iznos sredstava za Caritas Biskupije Mostar - Duvno i Trebinje - Mrkan, a Srpskom humanitarnom udruženju „Dobrotvor” dodijeljeno je 50.000 KM.

  Namjena ovih sredstava je materijalna i stručna podrška socijalno ugroženim kategorijama stanovništva tokom 2022. godine.

  Dodjela sredstava vršit će se putem zvanične obavijesti Federalnog ministarstva rada i socijalne politike humanitarnim organizacijama kojima će detaljnije biti utvrđen način prijave i precizirana potrebna dokumentacija za odobravanje budžetskih sredstava.

  Predloženi projekti ili programi moraju biti usmjeren na jednu od socijalnih mjera, kao što su nabavka prehrambenih artikala i namirnica za osiguranje besplatnih obroka u okviru javnih kuhinja, zatim nabavka prehrambenih artikala i higijenskih potrepština za osiguranje i distribuiranje paketa pomoći, te osiguranje programa kućne njege i pomoći. Također, predloženi projekti mogu se odnositi i na osiguranje programa podrške osobama sa invaliditetom kroz usluge dnevnih centara ili stanovanja u lokalnoj zajednici uz podršku, te osiguranje drugih programa socijalnog zbrinjavanja i podrške socijalno ugroženim kategorijama stanovništva.

  Korisnici sredstava su obavezni da Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike dostavljaju kvartalne izvještaje o utrošku sredstava i to najkasnije 15 dana nakon završetka kvartala, te da dodijeljena sredstva koriste namjenski i dostave izvještaj s kompletnom dokumentacijom kojom se dokazuje namjenski utrošak sredstava najkasnije do 15. januara naredne godine.

  Zaključci o povratu studentsksih zajmova

  Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke upoznalo je danas Vladu FBiH o realizaciji zaključka sa sjednice od 28.8.2020. godine, a koji se odnosi na potrebu prestanka rada Fonda za studentske zajmove FBiH, čije poslove preuzima Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke.

  Kako je danas zaključeno, korisnicima studentskih zajmova koji su osnovni dug izmirili do 31.12.2021. godine, a ne i zateznu kamatu, otpisuju se potraživanja po toj osnovi.

  Također, svi studenti - korisnici zajmova koji osnovni dug vrate do 31.12.2022. godine, oslobođeni su obaveze povrata zateznih kamata.

  Povrata zateznih kamata oslobođeni su i svi korisnici studentskih zajmova, odnosno sudužnici, koji do 31.12.2022. godine zaključe ugovor s Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke o rokovima isplate osnovnog duga (u jednom iznosu ili obročno).

  Otpisuju se potraživanja od korisnika studentskih zajmova za koje se utvrdi da su preminuli ili da boluju od teških bolesti i težih oblika invalidnosti, a na osnovu pravilnika koje će donijeti resorno ministarstvo.

  Bit će kreiran program pomoći kategorijama stanovništva koje su posebno pogođene inflacijom

  Vlada FBiH je danas, na prijedlog premijera FBiH, prihvatila informaciju o potrebi izrade programa za socijalno ugrožene kategorije.

  Zaključkom su zaduženi federalna ministarstva rada i socijalne politike, te finansija i Ured premijera, odnosno premijer i zamjenici premijera da sa svojim saradnicima, kreiraju i predlože program pomoći kategorijama stanovništva koje su posebno pogođene inflacijom.

  Program bi bio implementiran putem resornih ministarstava i vladinih institucija, na osnovu odgovarajućih podzakonskih akata koje će donijeti Vlada FBiH.

  U informaciji je navedeno da se Federacija BiH, odnosno Bosna i Hercegovina, kao i ostatak svijeta, suočavaju sa značajnim inflatornim pritiscima.

  Ovakva kretanja imaju negativne posljedice na kupovnu moć i životni standard građana Federacije BiH, posebno onih nižeg materijalnog statusa. Određene mjere, koje je Vlada FBiH već poduzela, dale su razultate.

  No, uvažavajući trenutne makroekonomske trendove, te iščekivanja daljnjih dešavanja na globalnom tržištu, Vlada je na stanovištu da je neophodno dizajnirati i implementirati dodatne intervencije, navedeno je u informaciji.

  Za projekt „Unapređenje zdravstvene zaštite u FBiH" 19,2 miliona eura od IBRD-a

  Federalno ministarstvo finansija informisalo je danas Vladu FBiH o zajmu Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za finansiranje Projekta „Unapređenje zdravstvene zaštite u FBiH“.

  Inače, Vlada Federacije je na sjednici održanoj 20.5.2021. godine podržala inicijativu da za ovo zaduženje. Od ukupno odobrenih sredstva IBRD-a za Bosnu i Hercegovinu u iznosu do 67.300.000 eura, na Federaciju BiH će biti alocirano 19.240.000 eura. U Sarajevu su 1. februara i 4. marta 2022. godine održan pregovori o ovom projektu, usaglašeni su zapisnik, te nacrti sporazuma o zajmu između BiH i IBRD-a, te Projektnog sporazuma između IBRD i FBiH o procjeni Projekta.

  Sredstva zajma odobravaju se Federaciji BiH s rokom otplate od 32 godine, te sedmogodišnjim grace periodom.

  Kako je navedeno u informaciji, Projekt će biti proveden kroz dvije komponente.

  Prva se odnosi na unapređenje učinka zdravstvenog sistema i podržava unapređenje efikasnosti i kvaliteta zdravstvene zaštite, te jačanje upravljanja i finansijske održivosti zdravstvenih ustanova. Druga komponenta se odnosi na upravljanje i monitoring Projekta, podrška upravljanju te monitoring i evaluacija. Podržava svakodnevno upravljanje Projektom, uključujuči osiguravanje adekvatnih ljudskih resursa neophodnih za koordinaciju svih projektnih aktivnosti po komponentama.

  Cilj Projekta je unaprjeđenje kvaliteta zdravstvenih usluga, kao i finansijskog stanja zdravstvenih sistema u FBiH. Projektom će se omogućiti dalje uvođenje informacionih i komunikacionih tehnologija u sistem zdravstva, koje iziskuju značajna finansijska sredstva, spriječiti neopravdani rast troškova zdravstvene zaštite uz održavanje kvaliteta medicinskih usluga. Podrška razvoju IKT na nivou primarne zdravstvene zaštite (PZZ) omogućena je kroz prethodni kreditni aranžman HSEP-AF 4912-BA, u okviru kojeg je unapređena IT infrastruktura na nivou PZZ. Međutim opremljenost zdravstvenih ustanova sa IT još uvijek nije dovoljna i bazirana je na ograničenim finansijskim mogućnostima kantona/općine, te ne prati potrebe cjelokupnog sistema.

  Vlada je danas utvrdila i Prijedlog odluke o ovom kreditnom zaduženju i uputila ga na konačno usvajanje Parlamentu FBiH.

  Saglasnost za usvajanje Strategije zaštite pravnog interesa BiH u vezi sa odlagalištem na Trgovskoj gori

  Federalno ministarstvo okoliša i turizma upoznalo je Vladu FBiH sa informacijom o aktivnosti rada Pravnog tima i Nacrtu strategije zaštite pravnog interesa BiH vezano za pitanja odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovske gore u Republici Hrvatskoj.

  Vlada je danas dala saglasnost Vijeću ministara BiH da usvoji Strategiju, a Federalno ministarstvo okoliša i turizma zadužila da nastavi izvještavati o daljim aktivnostima u vezi sa ovim odlagalištem.

  Današnji zaključci Vlade FBiH bit će proslijeđeni Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Vijeću ministara BiH.

  U danas usvojenoj informaciji je navedeno da je Vijeće ministara BiH 29. oktobra 2020. godine, donijelo Odluku o imenovanju Ekspertnog tima za praćenje stanja i aktivnosti u vezi s problematikom odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovske gore i Odluku o imenovanju Pravnog tima za izradu strategije pravne zaštite interesa BiH u vezi sa ovim pitanjem.

  S ciljem izrade Strategije zaštite pravnih interesa BiH, Pravni tim je analizirao dokumente i aktivnosti od značaja za izradu ovog dokumenta, te od relevantnih institucija svih nivoa vlasti u BiH zatražio dostavljanje dokumentacije i informacija o preduzetim aktivnostima u vezi s problemom odlaganja radioaktivnog i nuklearnog otpada na Trgovskoj gori.

  Postojanje Strategije osigurava usklađene i koordinisane aktivnosti svih nadležnih institucija u BiH, a sve s ciljem stvaranja zajedničkog strateškog okvira koji sadrži usaglašene pravne aktivnosti koje je neophodno preduzimati radi zaštite interesa BiH i njezinog stanovništva.

  Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini Tuzla 100.000 KM

  Federalna vlada je prihvatila informaciju o molbi Srpske pravoslavne crkvene opštine tuzlanske - Saborni Hram Uspenja Presvete Bogorodice u Tuzli, za finansijsku pomoć za obilježavanje jubileja - 140. godine postojanja ovog hrama, sa inicijativom za izdvajanje sredstava tekuće rezerve Budžeta FBiH za 2022. godinu.

  Generalni sekretarijat Vlade FBiH zadužen je da zahtjev za izdvajanje sredstava iz tekuće rezerve Vlade Federacije za 2022. godinu, u iznosu od 100.000 KM, dostavi Federalnom ministarstvu finansija, koje će za narednu sjednicu pripremiti Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja ovih sredstava.

  U molbi Srpske pravoslavne crkve je, uz ostalo, navedeno da obilježavanje jubileja doprinosi afirmaciji i valorizaciji kulturnog potencijala, tradicije i kulturne posebnosti, kao i podizanju nivoa urbane kulture i očuvanja srpske kulturne baštine u Tuzli.

  Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika je 2007. godine Saborni hram Uspenja Presvete Bogorodice s pokretnim naslijeđem u Tuzli proglasila nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

  Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja, na današnjoj sjednici izmijenila tri odluke o usvajanju programa utroška sredstava utvrđenih ovom ministarstvu Budžetom FBiH za 2022. godinu, u ukupnom iznosu od 11.941.000 KM. Preraspoređena su sredstava unutar tri programa, namijenjena za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta, zatim za utopljavanje zgrada radi uštede energije, te za sufinanciranje kantonalnih i lokalnih zajednica radi zaštite nacionalnih spomenika

  Vlada se upoznala sa informacijom o vanjskom i unutrašnjem dugu u Federaciji BiH na dan 31.12.2021. godine, koja će biti dostavljena Parlamentu FBiH radi informisanja i objavljena na web stranici Federalnog ministarstva finansija.

  Također se upoznala sa informacijom Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta o primjeni Uredbe o poticanju zapošljavanja za 2021. godinu.

  Nevladinoj organizaciji „Danish Refugee Conch“ iz Kraljevine Danske data je saglasnost za osnivanje predstavništva u FBiH, sa sjedištem u Sarajevu.

  Danas je data i saglasnost za zaključivanje pojedinačnog Kolektivnog ugovora u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo.

  Općini Ilidža, kao korisniku eksproprijacije, danas je dozvoljen ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane Rješenjem Službe za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina ove općine.

  Usvojena je informacija o statusu Hitnog projekta za COVID-19 za BiH koji finansira Međunarodna banka za obnovu i razvoj u dijelu koji provodi Federalno ministarstvo zdravstva, te data saglasnost na Aneks br. 2 Sporazuma o ostvarivanju rezultata za Hitni COVID-19 Projekt koji finansira Međunarodna banka za obnovu i razvoj, s Razvojnim programom Ujedinjenih naroda.

  Federalna vlada se upoznala sa informacijom Institita za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja i dala saglasnost na izmjene Pravila ovog instituta, te je usvojila informaciju Federalnog ministarstva rada i socijalne politike o instaliranju dograđenog programa Jedinstvenog registra djece s poteškoćama u razvooju na cijelom prostoru FBiH do 1.11.2022. godine.

  Usvojena je informaciju Federalnog zavoda za zapošljavanje o načinu zapošljavanja pripravnika.

  Prihvaćena je informacija u vezi sa uvođenjem CAF (Common Assessment Framework - Zajednički okvir procjene) standarda za upravljanje kvalitetom u organima državne službe u Federaciji BiH, te zadužila Agenciju za državnu službu FBiH da, u roku od 30 dana, pripremi planski dokument o uvođenju ovog standarda. 

  U skladu s mišljenjima Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, Federalnog ministarstva pravde i Federalnog ministarstva zdravstva, Vlada nije imala primjedbi na Sedmi periodični izvještaj Bosne i Hercegovine o primjeni  Konvencije Ujedinjenih naroda protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kazni (CAT).

  Kadrovska rješenja

  Federalna vlada je donijela potrebne akte za poništenje ranije raspisanih, te raspisivanje novih javnih konkursa za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora Cesta d.d. Mostar, Cesta FBiH d.o.o. Sarajevo, Autocesta FBiH d.o.o. Mostar i Sarajevoputeva d.d. Sarajevo.

  Donesena je i Odluka o ponovnom raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Filmski Centar Sarajevo d.o.o., te je poništen tekst ranije objavljenog javnog oglasa i usvojen novi. Vlada FBiH je dala prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora BH Telecoma Sarajevo, zbog isteka perioda na koji su imenovani, te za imenovanje novih vršilaca ovih dužnosti uime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.

  Za učešće u radu i odlučivanju na narednim sjednicama skupština privrednih društava Vlada je opunomoćila Dijanu Bukovac (Feroelektro d.d. Sarajevo), Zinetu Mujaković (JP Nacionalni park Una d.o.o. Bihać), Jadranka Puljića (Ceste d.d. Mostar i JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar), Jasmina Rustemija (Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo), Ernu Buzaljko (Konfekcija Borac d.d. Travnik), Zlatana Bilanovića (UNIS Ginex d.d. Goražde i Igman d.d. Konjic), Halku Balavca (BH Gas d.o.o. Sarajevo i Energopetrol d.d. Sarajevo), Amelu Mikulić (Aluminij d.d. Mostar), Marinka Bošnjaka (Energoinvest d.d. Sarajevo) i Jasminu Pašič (JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo).