320. cједницa Владе ФБиХ

 • 23.06.2022.
 • 320. cједницa Владе ФБиХ

  Утврђен јавни интерес за изградњу дионице аутоцесте Коњиц - тунел Прењ

  Влада ФБиХ донијела је Одлуку којом утврђује да је изградња аутоцесте на Коридору Вц, дионица Коњиц - тунел Прењ, у дужини од 11 км, од јавног интереса за Федерацију БиХ.

  Утврђено је и да је ЈП Аутоцесте ФБиХ д.о.о. Мостар корисник експропријације некретнина потребних за изградњу овог објекта, те му је наложено покретање поступк експропријације.

  Средства за реализацију ове одлуке обезбједит ће Аутоцесте ФБиХ, а за њену реализацију задужени су Федерално министарство промета и комуникација и Аутоцесте ФБиХ, свако у оквиру својих законом утврђених надлежности.

  Доношење Одлуке било је потребно како би се омогућило покретање поступка експропријације некретнина на дионици Коњиц - тунел Прењ, што је уједно и предуслов за реализацију овог пројекта.

  Влада је данас, такођер, допунила одлуке о давању сагласности за кориштење земљишних честица јавног добра за потребе изградње аутоцесте на Коридору Вц за дионице Немила - Поприкуше, Путниково Брдо - Медаково и Мостар југ - Буна, поддионица Мостар југ - тунел Квањ.

  Ово је учињено на иницијативу Аутоцеста ФБиХ како би им био омогућен несметан улазак у посјед и почетак радова на овим дионицама. Допуне одлука омогућавају подузимање даљњих радњи за реализацију ових инфраструктурних пројеката.

  Из револнинг фонда 2.000.000 КМ за пројекте енергијске ефикасности

  Влада ФБиХ је усвојила Програм утрошка средстава револвинг фонда за енергијску ефикасност Федерације БиХ за јавне објекте код Унион банке д.д. Сарајево путем Федералног министарства просторног уређења за 2022. годину.

  Средства предвиђена за позајмљивање по овом Програму су планирана у Буџету ФБиХ за 2022. годину, у укупном износу од 2.000.000 КМ.

  Услови за ова средства револвинг фонда су да отплата зајма започиње након прве гријне сезоне од техничког пријема радова и пуштања техничких система у рад. Годишња камата је нула посто, а накнада за обраду кредита 0,5 посто.

  Федерално министарство просторног уређења достављат ће извјештаје о утрошеним средствима Федералном министарству финансија и Влади ФБиХ.

  Циљ овог програма утрошка је провођење мјера енергијске ефикасности кроз револвинг модел финансирања, односно кроз реинвестирање отплата у инвестиције енергијске ефикасности у јавним објектима. Овај револвинг модел је успостављен усвајањем Одлуке о успостављању револвинг фонда за енергијску ефикасност ФБиХ за јавне објекте код Унион банке д.д. Сарајево путем Федералног министарства просторног уређења од стране Владе ФБиХ и потписивањем Уговора о успостављану револвинг фонда и Уговора о комисионим пословима са Унион банком д.д. Сарајево.

  Овај одрживи механизам финансирања треба омогућити поврат/револвинг уложених и привлачење додатних средстава.

  Извори финансирања револвинг фонда представљају кредитна и бесповратна средства домаћих или међународних финансијских институција, средстава буџета, као и друга дозначена у складу са одлукама, споразумима или другим актима донесеним од стране надлежних органа.

  Прикупљена средства у револвинг фонду ће се користити за додјелу зајмова федералним, кантоналним, градским и опћинским органима управе и јавним установама с подручја ФБиХ за потребе проведбе пројеката енергијске ефикасности у јавним објектима у ФБиХ.

  Циљ Владе Федерације БиХ је да путем ресорног министарства, а кроз финансијски механизам револвинг фонда, омогући финансирање цјелокупног инвестицијског циклуса пројекта повећања енергијске ефикасности у јавним зградама.

  Средства револвинг фонда су на кредитној основи, уз отплату зајма која започиње након прве гријне сезоне од техничког пријема радова и пуштања техничких система у рад.

  Програм утрошка примјењује се од дана ступања на снагу ове одлуке и траје до утрошка средстава у револвинг фонду, а најкасније до краја фискалне 2022. године.

  Утврђен приједлог закона о измјенама и допунама закона о начелима локалне самоуправе

  Влада Федерације БиХ је утврдила и у парламентарну процедуру упутила Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о начелима локалне самоуправе у Федерацији БиХ.

  Федерално министарство правде је образложило да је један од разлога за измјене и допуне тај што постојећи Закон предвиђа узајамну могућност тијела јединице локалне самоуправе усмјерену ка захтјеву за преиспитивањем одлуке или акта за који се сматра да је неуставан или незаконит. У случају непостизања истовјетног става на разини јединице локалне самоуправе предвиђен је поступак преиспитивања пред надлежним органом, који законом није прецизиран. Тиме је настајала правна празнина која је стварала тешкоће у досадашњој примјени Закона.

  Нова рјешења попуњавају ту правну празнину и стварају увјете за отклањање евентуалних блокада у раду тијела јединице локалне самоуправе. Према новопредложеној одредби, надлежно тијело за преиспитивање одлуке вијећа, односно начелника/це је тијело које је надлежно за надзор над примјеном закона који је повријеђен. Уколико у закону који је повријеђен није назначено тијело за надзор над примјеном закона, надлежно тијело је кантонално, односно федерално министарство надлежно за област локалне самоуправе, у овисности од тога је ли повријеђен кантонални или федерални закон.

  Новине се односе и на мјесне заједнице, а циљ је постизање неопходног минимума једнообразности на разини ФБиХ, те прецизније дефинирање тијела мјесне заједнице, послова које обављају, овлаштених подноситеља иницијативе за оснивање мјесне заједнице, садржаја аката који се односе на рад мјесне заједнице, као и извора финансијских средстава. Због потребе увођења веће повезаности мјесних заједница с јединицом локалне самоуправе предложено је формирање Колегија мјесних заједница.

  На крају, разлог за доношење је и у терминолошком усаглашавању на мјесту гдје је неусаглашеност уочена.

  Влада одлучна да у што скоријем периоду осигура функционално тржиште  огрјевног дрвета и пелета уз максималну друштвена одговорно и социјално осјетљиво формирање цијена у актуелној економској реалности у Федерацији БиХ

  Влада ФБиХ је данас усвојила информацију Федералног министарства трговине о потреби анализе цијена произвођача и трговаца огрјевним дрветом и пелетом у Федерацији БиХ, те донијела закључке.

  Федерална влада је задужила Федералну управу за инспекцијске послове да, у року од 10 дана, достави Федералном министарству трговине извјештај о извршеном увиду у стање залиха и калкулације цијена произвођача и трговаца облог огрјевног дрвета (КМ/м3), испиланог огрјевног дрвета (КМ/м3), исцијепаног огрјевног дрвета (КМ/м3), пелета (КМ/тони) и брикета (КМ/тони).

  Задужено је Федерално министарство трговине да о овом извјештају инспекције информира Владу ФБиХ.

  Циљ ових активности ресорног федералног министарства и Владе ФБиХ је да у предстојећој сезони гријања становништву буде осигурано уредно снабдијевање огрјевом уз економски прихватљиве цијене, али и економски одрживо пословање произвођача уз максималну социјалну осјетљивост и друштвену одговорност примјерену економској реалности у БиХ у околностима континуирано растуће глобалне инфлације.

  О налазима и извјештају Федералне управе за инспекцијске послове, Федерално министарство трговине ће извијестити Владу ФБиХ, те предложити адекватно даље поступање с циљем осигурања снабдјевености и економски прихватљиве цијене ових производа неопходних за заштиту животног стандарда становништва.

  У контексту цијена, важно је истаћи да један од најважнијих сегмената на тржишту огрјева и пелета представљају и јавне набавке државних институција, као што су школе, болнице или друге институције, те да се због настале проблематике на енергетском тржишту за иста средства у овој години могу набавити дупло мање количине. Такођер, пелет је један од енергентски најучинковитијих и еколошки најприхватљивијих врста огрјева и најмање онечишћује околиш.

  У складу са иницијативом Владе ФБиХ од 30.5.2022. године за доношење Одлуке о привременој забрани извоза из БиХ огрјевног дрвета и пелета до 31.12.2022 године, Вијеће министара БиХ је 16.6.2022. године донијело Одлуку о привременој забрани извоза одређених шумских дрвних сортимената, огрјевног дрвета и производа од дрвета. Ова одлука ступила је на снагу осмог дана од доношења и примјењује се 90 дана од ступања на снагу.

  Према донесеној одлуци привремена забрана извоза уводи се за производе тарифних ознака које су садржане у Листи производа, а међу којима су и сви тарифни бројеви производа који се односе на компоненте огрјевног дрвета и пелета.

  Након извршеног увида у стање залиха и калкулације цијена, као и достављеног извјештаја федералне инспекције, Влада ће размотрити и могућности за подузимање додатних рестриктивних мјера.

  450.000 КМ хуманитарним организацијама за подршку социјално угроженом становништву

  Влада ФБиХ је, на приједлог Федералног министарства рада и социјалне политике, усвојила Програм утрошка средстава текућих трансфера непрофитним организацијама, а на име подршке програмима социјалне заштите, у укупном износу од 450.000 КМ.

  Тако је Муслиманском добротворном друштву „Мерхамет” додијељен износ од 250.000 КМ, Царитасу Врхбосанске надбискупије 75.000 КМ, колики је и износ средстава за Царитас Бискупије Мостар - Дувно и Требиње - Мркан, а Српском хуманитарном удружењу „Добротвор” додијељено је 50.000 КМ.

  Намјена ових средстава је материјална и стручна подршка социјално угроженим категоријама становништва током 2022. године.

  Додјела средстава вршит ће се путем званичне обавијести Федералног министарства рада и социјалне политике хуманитарним организацијама којима ће детаљније бити утврђен начин пријаве и прецизирана потребна документација за одобравање буџетских средстава.

  Предложени пројекти или програми морају бити усмјерен на једну од социјалних мјера, као што су набавка прехрамбених артикала и намирница за осигурање бесплатних оброка у оквиру јавних кухиња, затим набавка прехрамбених артикала и хигијенских потрепштина за осигурање и дистрибуирање пакета помоћи, те осигурање програма кућне његе и помоћи. Такођер, предложени пројекти могу се односити и на осигурање програма подршке особама са инвалидитетом кроз услуге дневних центара или становања у локалној заједници уз подршку, те осигурање других програма социјалног збрињавања и подршке социјално угроженим категоријама становништва.

  Корисници средстава су обавезни да Федералном министарству рада и социјалне политике достављају кварталне извјештаје о утрошку средстава и то најкасније 15 дана након завршетка квартала, те да додијељена средства користе намјенски и доставе извјештај с комплетном документацијом којом се доказује намјенски утрошак средстава најкасније до 15. јануара наредне године.

  Закључци о поврату студентсксих зајмова

  Федерално министарство образовања и науке упознало је данас Владу ФБиХ о реализацији закључка са сједнице од 28.8.2020. године, а који се односи на потребу престанка рада Фонда за студентске зајмове ФБиХ, чије послове преузима Федерално министарство образовања и науке.

  Како је данас закључено, корисницима студентских зајмова који су основни дуг измирили до 31.12.2021. године, а не и затезну камату, отписују се потраживања по тој основи.

  Такођер, сви студенти - корисници зајмова који основни дуг врате до 31.12.2022. године, ослобођени су обавезе поврата затезних камата.

  Поврата затезних камата ослобођени су и сви корисници студентских зајмова, односно судужници, који до 31.12.2022. године закључе уговор с Федералним министарством образовања и науке о роковима исплате основног дуга (у једном износу или оброчно).

  Отписују се потраживања од корисника студентских зајмова за које се утврди да су преминули или да болују од тешких болести и тежих облика инвалидности, а на основу правилника које ће донијети ресорно министарство.

  Бит ће креиран програм помоћи категоријама становништва које су посебно погођене инфлацијом

  Влада ФБиХ је данас, на приједлог премијера ФБиХ, прихватила информацију о потреби израде програма за социјално угрожене категорије.

  Закључком су задужени федерална министарства рада и социјалне политике, те финансија и Уред премијера, односно премијер и замјеници премијера да са својим сарадницима, креирају и предложе програм помоћи категоријама становништва које су посебно погођене инфлацијом.

  Програм би био имплементиран путем ресорних министарстава и владиних институција, на основу одговарајућих подзаконских аката које ће донијети Влада ФБиХ.

  У информацији је наведено да се Федерација БиХ, односно Босна и Херцеговина, као и остатак свијета, суочавају са значајним инфлаторним притисцима.

  Оваква кретања имају негативне посљедице на куповну моћ и животни стандард грађана Федерације БиХ, посебно оних нижег материјалног статуса. Одређене мјере, које је Влада ФБиХ већ подузела, дале су разултате.

  Но, уважавајући тренутне макроекономске трендове, те ишчекивања даљњих дешавања на глобалном тржишту, Влада је на становишту да је неопходно дизајнирати и имплементирати додатне интервенције, наведено је у информацији.

  За пројект „Унапређење здравствене заштите у ФБиХ" 19,2 милиона еура од ИБРД-а

  Федерално министарство финансија информисало је данас Владу ФБиХ о зајму Међународне банке за обнову и развој (ИБРД) за финансирање Пројекта „Унапређење здравствене заштите у ФБиХ“.

  Иначе, Влада Федерације је на сједници одржаној 20.5.2021. године подржала иницијативу да за ово задужење. Од укупно одобрених средства ИБРД-а за Босну и Херцеговину у износу до 67.300.000 еура, на Федерацију БиХ ће бити алоцирано 19.240.000 еура. У Сарајеву су 1. фебруара и 4. марта 2022. године одржан преговори о овом пројекту, усаглашени су записник, те нацрти споразума о зајму између БиХ и ИБРД-а, те Пројектног споразума између ИБРД и ФБиХ о процјени Пројекта.

  Средства зајма одобравају се Федерацији БиХ с роком отплате од 32 године, те седмогодишњим граце периодом.

  Како је наведено у информацији, Пројект ће бити проведен кроз двије компоненте.

  Прва се односи на унапређење учинка здравственог система и подржава унапређење ефикасности и квалитета здравствене заштите, те јачање управљања и финансијске одрживости здравствених установа. Друга компонента се односи на управљање и мониторинг Пројекта, подршка управљању те мониторинг и евалуација. Подржава свакодневно управљање Пројектом, укључујучи осигуравање адекватних људских ресурса неопходних за координацију свих пројектних активности по компонентама.

  Циљ Пројекта је унапрјеђење квалитета здравствених услуга, као и финансијског стања здравствених система у ФБиХ. Пројектом ће се омогућити даље увођење информационих и комуникационих технологија у систем здравства, које изискују значајна финансијска средства, спријечити неоправдани раст трошкова здравствене заштите уз одржавање квалитета медицинских услуга. Подршка развоју ИКТ на нивоу примарне здравствене заштите (ПЗЗ) омогућена је кроз претходни кредитни аранжман ХСЕП-АФ 4912-БА, у оквиру којег је унапређена ИТ инфраструктура на нивоу ПЗЗ. Међутим опремљеност здравствених установа са ИТ још увијек није довољна и базирана је на ограниченим финансијским могућностима кантона/опћине, те не прати потребе цјелокупног система.

  Влада је данас утврдила и Приједлог одлуке о овом кредитном задужењу и упутила га на коначно усвајање Парламенту ФБиХ.

  Сагласност за усвајање Стратегије заштите правног интереса БиХ у вези са одлагалиштем на Трговској гори

  Федерално министарство околиша и туризма упознало је Владу ФБиХ са информацијом о активности рада Правног тима и Нацрту стратегије заштите правног интереса БиХ везано за питања одлагања радиоактивног отпада и истрошеног нуклеарног горива на локацији Трговске горе у Републици Хрватској.

  Влада је данас дала сагласност Вијећу министара БиХ да усвоји Стратегију, а Федерално министарство околиша и туризма задужила да настави извјештавати о даљим активностима у вези са овим одлагалиштем.

  Данашњи закључци Владе ФБиХ бит ће прослијеђени Министарству вањске трговине и економских односа БиХ и Вијећу министара БиХ.

  У данас усвојеној информацији је наведено да је Вијеће министара БиХ 29. октобра 2020. године, донијело Одлуку о именовању Експертног тима за праћење стања и активности у вези с проблематиком одлагања радиоактивног отпада и истрошеног нуклеарног горива на локацији Трговске горе и Одлуку о именовању Правног тима за израду стратегије правне заштите интереса БиХ у вези са овим питањем.

  С циљем израде Стратегије заштите правних интереса БиХ, Правни тим је анализирао документе и активности од значаја за израду овог документа, те од релевантних институција свих нивоа власти у БиХ затражио достављање документације и информација о предузетим активностима у вези с проблемом одлагања радиоактивног и нуклеарног отпада на Трговској гори.

  Постојање Стратегије осигурава усклађене и координисане активности свих надлежних институција у БиХ, а све с циљем стварања заједничког стратешког оквира који садржи усаглашене правне активности које је неопходно предузимати ради заштите интереса БиХ и њезиног становништва.

  Српској православној црквеној општини Тузла 100.000 КМ

  Федерална влада је прихватила информацију о молби Српске православне црквене општине тузланске - Саборни Храм Успења Пресвете Богородице у Тузли, за финансијску помоћ за обиљежавање јубилеја - 140. године постојања овог храма, са иницијативом за издвајање средстава текуће резерве Буџета ФБиХ за 2022. годину.

  Генерални секретаријат Владе ФБиХ задужен је да захтјев за издвајање средстава из текуће резерве Владе Федерације за 2022. годину, у износу од 100.000 КМ, достави Федералном министарству финансија, које ће за наредну сједницу припремити Приједлог одлуке о одобравању издвајања ових средстава.

  У молби Српске православне цркве је, уз остало, наведено да обиљежавање јубилеја доприноси афирмацији и валоризацији културног потенцијала, традиције и културне посебности, као и подизању нивоа урбане културе и очувања српске културне баштине у Тузли.

  Комисија за очување националних споменика је 2007. године Саборни храм Успења Пресвете Богородице с покретним наслијеђем у Тузли прогласила националним спомеником Босне и Херцеговине.

  Влада ФБиХ је, на приједлог Федералног министарства просторног уређења, на данашњој сједници измијенила три одлуке о усвајању програма утрошка средстава утврђених овом министарству Буџетом ФБиХ за 2022. годину, у укупном износу од 11.941.000 КМ. Прераспоређена су средстава унутар три програма, намијењена за санацију штета насталих усљед поплава и клизишта, затим за утопљавање зграда ради уштеде енергије, те за суфинанцирање кантоналних и локалних заједница ради заштите националних споменика

  Влада се упознала са информацијом о вањском и унутрашњем дугу у Федерацији БиХ на дан 31.12.2021. године, која ће бити достављена Парламенту ФБиХ ради информисања и објављена на wеб страници Федералног министарства финансија.

  Такођер се упознала са информацијом Федералног министарства развоја, подузетништва и обрта о примјени Уредбе о потицању запошљавања за 2021. годину.

  Невладиној организацији „Данисх Рефугее Цонцх“ из Краљевине Данске дата је сагласност за оснивање представништва у ФБиХ, са сједиштем у Сарајеву.

  Данас је дата и сагласност за закључивање појединачног Колективног уговора у Дионичком друштву БХ Телецом Сарајево.

  Опћини Илиџа, као кориснику експропријације, данас је дозвољен улазак у посјед некретнина прије исплате накнаде за некретнине потпуно експроприсане Рјешењем Службе за имовинско-правне, стамбене, геодетске послове и катастар некретнина ове опћине.

  Усвојена је информација о статусу Хитног пројекта за ЦОВИД-19 за БиХ који финансира Међународна банка за обнову и развој у дијелу који проводи Федерално министарство здравства, те дата сагласност на Анекс бр. 2 Споразума о остваривању резултата за Хитни ЦОВИД-19 Пројект који финансира Међународна банка за обнову и развој, с Развојним програмом Уједињених народа.

  Федерална влада се упознала са информацијом Инститита за медицинско вјештачење здравственог стања и дала сагласност на измјене Правила овог института, те је усвојила информацију Федералног министарства рада и социјалне политике о инсталирању дограђеног програма Јединственог регистра дјеце с потешкоћама у развооју на цијелом простору ФБиХ до 1.11.2022. године.

  Усвојена је информацију Федералног завода за запошљавање о начину запошљавања приправника.

  Прихваћена је информација у вези са увођењем ЦАФ (Цоммон Ассессмент Фрамеwорк - Заједнички оквир процјене) стандарда за управљање квалитетом у органима државне службе у Федерацији БиХ, те задужила Агенцију за државну службу ФБиХ да, у року од 30 дана, припреми плански документ о увођењу овог стандарда. 

  У складу с мишљењима Федералног министарства рада и социјалне политике, Федералног министарства унутрашњих послова, Федералног министарства правде и Федералног министарства здравства, Влада није имала примједби на Седми периодични извјештај Босне и Херцеговине о примјени  Конвенције Уједињених народа против тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих поступака или казни (ЦАТ).

  Кадровска рјешења

  Федерална влада је донијела потребне акте за поништење раније расписаних, те расписивање нових јавних конкурса за избор и именовање чланова надзорних одбора Цеста д.д. Мостар, Цеста ФБиХ д.о.о. Сарајево, Аутоцеста ФБиХ д.о.о. Мостар и Сарајевопутева д.д. Сарајево.

  Донесена је и Одлука о поновном расписивању јавног огласа за избор и именовање предсједника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа Филмски Центар Сарајево д.о.о., те је поништен текст раније објављеног јавног огласа и усвојен нови. Влада ФБиХ је дала претходне сагласности за разрјешење вршилаца дужности чланова Надзорног одбора БХ Телецома Сарајево, због истека периода на који су именовани, те за именовање нових вршилаца ових дужности уиме државног капитала, до окончања конкурсне процедуре, а најдуже до три мјесеца.

  За учешће у раду и одлучивању на наредним сједницама скупштина привредних друштава Влада је опуномоћила Дијану Буковац (Фероелектро д.д. Сарајево), Зинету Мујаковић (ЈП Национални парк Уна д.о.о. Бихаћ), Јадранка Пуљића (Цесте д.д. Мостар и ЈП Аутоцесте ФБиХ д.о.о. Мостар), Јасмина Рустемија (Сарајево-осигурање д.д. Сарајево), Ерну Бузаљко (Конфекција Борац д.д. Травник), Златана Билановића (УНИС Гинеx д.д. Горажде и Игман д.д. Коњиц), Халку Балавца (БХ Гас д.о.о. Сарајево и Енергопетрол д.д. Сарајево), Амелу Микулић (Алуминиј д.д. Мостар), Маринка Бошњака (Енергоинвест д.д. Сарајево) и Јасмину Пашич (ЈП Електропривреда БиХ д.д. Сарајево).