74. RJEŠENJE o izmjeni i dopunama rješenja o imenovanju Radne grupe za pripremu projektnog zadatka, koordinaciju i praćenje realizacije Projekta rekonstrukcije/sanacije/adaptacije dijela zgr