72. RJEŠENJE o formiranju Radne grupe za obavljanje pripremnih radnji u cilju najma i nabavke letjelica i formiranju zračnih snaga (jedinice) za gašenje požara otvorenog prostora i obavljanje

Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi sa točkom 2. Zaključka V. broj: 530/2022 od 14.04.2022. godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 316. sjednici, održanoj 26.05.2022. godine, donosi


RJEŠENJE


O FORMIRANJU RADNE SKUPINE ZA OBAVLJANJE PRIPREMNIH RADNJI U CILJU NAJMA I NABAVE LETJELICA I FORMIRANJU ZRAČNIH SNAGA (JEDINICE) ZA GAŠENJE POŽARA OTVORENOG PROSTORA I OBAVLJANJE DRUGIH ZADATAKA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA


I.


Formira se Radna skupina za obavljanje pripremnih radnji u cilju najma i nabave letjelica i formiranju zračnih snaga (jedinice) za gašenje požara otvorenog prostora i obavljanje drugih zadataka zaštite i spašavanja, u sastavu:

1. Marin Raspudić, predsjednik,

2. Maida Mekić Skrobanović, član, koordinator Radne skupine

3. Almir Helebić, član,

4. Damir Morić, član,

5. Mujo Mušić, član,

6. Amadeo Mandić, član,

7. Mustafa Kadribegović, član

8. Borislav Balaban, član,

9. Elvir Džuho, član,

10. Damir Šapina, član,

11. Jasmin Omerdić, član.

Stručne i administrativne poslove za potrebe Radne skupine obavljat će Federalna uprava civilne zaštite.

II.


Zadaci Radne skupine iz točke I. ovog rješenja su da Vladi Federacije Bosne i Hercegovine:

- u roku od 7 dana od dana stupanja na snagu ovog rješenja, dostavi prijedlog modela najma letjelica i posada za 2022. godinu (realizacija zaključka br. 3 iz Elaborata broj: 05-40-5-79 sl/21).

- u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog rješenja, dostavi Prijedlog akcionog plana za realiziranje preostalih točaka zaključaka iz Elaborata, sa prijedlozima akata potrebnih za njegovu implementaciju.

III.


Predsjedniku i članovima Radne skupine pripada naknada sukladno Uredbi o načinu osnivanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela utemeljenih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).

IV.


Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 754/2022
26. svibnja 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, v. r.