68. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za vođenje drugostepenog disciplinskog postupka za namještenike Federalnih organa državne službe

Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 2. Odluke o osnivanju Povjerenstva za vođenje drugostupanjskog disciplinskog postupka za namještenike federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/06), na prijedlog federalnog ministra pravde, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 314. sjednici, održanoj 12.05.2022. godine, donosi


RJEŠENJE


O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA VOĐENJE DRUGOSTUPANJSKOG DISCIPLINSKOG POSTUPKA ZA NAMJEŠTENIKE FEDERALNIH ORGANA DRŽAVNE SLUŽBE


I.


Za članove Povjerenstva za vođenje drugostupanjskog disciplinskog postupka za namještenike federalnih organa državne službe, na razdoblje od dvije godine, imenuju se:

1. Elvedina Hodžić, Federalno ministarstvo unutarnjih poslova - predsjednik

2. Alen Taletović, Federalno ministarstvo pravde - član

3. Zdravko Beljo, Federajno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica - član

4. Meliha Gigić, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva - član

5. Lidija Šimić, Federalno ministarstvo trgovine - član.

II.


Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Povjerenstva iz točke I. ovog rješenja, obavljat će Bahra Džaka, predstavnik Generalnog tajništva Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

III.


Za sudjelovanje u radu Povjerenstva osobama iz toč. I. i II. ovog rješenja, pripada pravo na novčanu naknadu sukladno Uredbi o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).

IV.


Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 656/2022
12. svibnja 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, v. r.