62. sjednica Vlade FBiH

 • 10.07.2008.
 • UTVRÐEN NACRT ZAKONA O UZIMANJU I PRESAÐIVANJU
  LJUDSKIH ORGANA I TKIVA U SVRHU LIJEÈENJA
   
  Polazeći od temeljnog ljudskog prava na život, te uvažavajući presađivanje organa kao općeprihvaćen medicinski, etički, psihički, ekonomski i društveno opravdan način liječenja, Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila Nacrt zakona o uzimanju i presađivanju ljudskih organa i tkiva u svrhu liječenja.
   
  Osim toga, rješenja u zakonima kojima je, trenutačno, uređena ova oblast (iz 1984,. 1989., 1992. i 1994. godine) u neskladu su s razvitkom medicine, jezično su zastarjela i neusuglašena s pravnim rješenjima Vijeća Europe i Europske unije. Razvitak medicine omogućava sve većem broju ljudi liječenje transplantacijom, te je ovu oblast nužno precizno definirati kako ne bi došlo do zloporabe i kršenja prava osoba koje sudjeluju u ovim postupcima.
   
  Novoponuđeno zakonsko rješenje, uz to, omogućava ostvarivanje ciljeva, mjera i aktivnosti radi povećanja broja davatelja organa u Federaciji BiH. Nacrt zakona utemeljen je na međunarodnim konvencijama čiji je potpisnik i Bosna i Hercegovina, a koje jamče zaštitu dostojanstva i integriteta i davatelja i primatelja organa ili tkiva.
   
  U poglavlju o Temeljnim odredbama utvrđeno je kako se nove zakonske odredbe ne primjenjuju na organe i tkiva za reprodukciju, organe i tkiva zametaka ili fetusa, te na krv i krvne pripravke.
   
  Svaki zahvat u svezi uzimanja i presađivanja organa ili tkiva smije biti obavljen samo ako je to medicinski opravdano i ako predstavlja najbolji način liječenja. Transplantacijom se ne mogu baviti privatne zdravstvene djelatnosti, osim ako je u pitanju autotransplantacija.
   
  Svim državljanima BiH sa stalnim prebivalištem u FBiH, a koji imaju status zdravstvenog osiguranika, ovim je zakonom garantirana jednaka mogućnost uključivanja na popis onih koji čekaju transplantaciju. Pri tomu su kandidati za presađivanje organa ili tkiva u svrhu liječenja bolesnici s oštećenjem organa ili tkiva koje nije moguće liječiti drugim načinom, odnosno kod kojih je zbog oštećenja smanjen kvalitet života.
   
  Za uzete organe i tkiva zabranjeno je davati i primati bilo kakvu novčanu naknadu ili ostvariti kakvu drugu pogodnost. Ovo se ne odnosi na naknadu živim darovateljima za izgubljenu zaradu ili druge opravdane troškove izazvane uzimanjem organa ili tkiva, na opravdanu naknadu za potrebne zdravstvene ili tehničke usluge u svezi presađivanja, te na naknadu u slučaju prekomjerne štete kao posljedice uzimanje organa i tkiva za živog davatelja. Zakon zabranjuje oglašavanje potrebe ili dostupnosti organa i tkiva, te njihovu trgovinu, te predviđa kazne od jedne do 12 godina zatvora.
   
  Predviđena je i mogućnost uzimanja organa i tkiva s umrle osobe. Pri tome je obveza federalnog ministra zdravstva da posebnim propisom uredi način, postupak i medicinske kriterije za utvrđivanje moždane smrti osobe čiji se organi i tkiva mogu uzeti radi transplantacije. Moždanu smrt utvrđuje povjerenstvo što ga imenuje ravnatelj zdravstvene ustanove, a čine ga najmanje tri liječnika. Pri tome, liječnik koji sudjeluje u presađivanju organa i tkiva s umrle osobe ne može biti član povjerenstva. Uz suglasnost datu za života, s umrle osobe moguće je uzeti kožu, kosti, krvne sudove i rožnice, a isto je moguće i uz suglasnost obitelji umrle osobe.
   
  Radi što bolje provedbe odredaba ovog zakona, bit će uspostavljeni Banka tkiva i Centar za transplantacijsku medicinu.
   
  Na temelju današnje rasprave, predlagaču ovog propisa - Federalnom ministarstvu zdravstva - sugerirano je da, u suradnji s pravnim stručnjacima, razmotri mogućnost izmjene naziva zakona kako bi na taj način bio istaknut princip dobrovoljnosti, odnosno darivanja organa i tkiva.
   
  UTVRÐEN NACRT ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI
   
  Polazeći od potrebe ujednačavanja uvjeta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na teritoriji cijele Federacije BiH, kao i obimnosti ove materije, Vlada FBiH se opredijelila da ovu oblast, do sada reguliranu Zakonom o turističko-ugostiteljskoj djelatnosti, uredi posebnim zakonom. S obzirom na to da su se s ovim saglasila kantonalna ministarstva nadležna za ovu oblast, Savez općina i gradova FBiH, Udruženje hotelijera i restoratera i turističke zajednice u FBiH, Vlada je na današnjoj sjednici utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Njime se uređuju uvjeti za obavljanje ove djelatnosti, osnivanje i prestanak rada ugostiteljske radnje, poslovni prostor, razvrstavanje i kategorizacija ugostiteljskih objekata, ugostiteljske usluge u domaćinstvu, seoskom domaćinstvu i na plovnom objektu.
   
  Pored definiranja ugostiteljske djelatnosti, Nacrtom zakona se propisuju subjekti koji mogu obavljati ovu djelatnost i uvjeti za njeno obavljanje. Što se tiče fizičkog lica propisano je da može dobiti odobrenje za osnivanje ugostiteljske radnje samo za jedan ugostiteljski objekat na teritoriji FBiH.
   
  Propisano je razvrstavanje ugostiteljskih objekata u skupine, kao i postupak za njihovu kategorizaciju, te regulisano koji organi vode ovaj postupak i uvjeti koji moraju biti ispunjeni za dobijanje rješenja za određenu kategoriju ugostiteljskog objekta.
   
  UTVRÐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
   ZAKONA O OSNOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE, ZAŠTITE CIVILNIH
  ŽRTAVA RATA I ZAŠTITE OBITELJI SA DJECOM
   
  Na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, a u skladu sa Zaključkom Predstavničkog doma Parlamenta FBiH od 21.5. ove godine, Vlada FBiH je na današnjoj sjednici utvrdila i u parlamentarnu proceduru, po hitnom postupku, uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji s djecom.
   
  U dosadašnjoj primjeni postojećeg zakona uočen je, prije svega, nedostatak mehanizma za sprječavanje višestrukog korištenja istih prava po različitim propisima, kao i preciznih evidencija o korisnicima prava, nepostojanje jedinstvenih kriterija za ocjenu oštećenja organizma, te brojni pravno-tehnički nedostaci, što ima za posljedicu različito ocjenjivanje invaliditeta. Ako se ovome doda i enorman broj podnesenih zahtjeva za ostvarenje prava po ovom Zakonu kojih je, prema podacima sa terena, do kraja prvog tromjesečja ove godine bilo 135.000, nužno se nameće potreba za drugačijim pristupom i reguliranjem uvjeta za ostvarivanje prava po ovom zakonu.
   
  Stoga je osnovni cilj predloženih izmjena da se, uvođenjem imovinskog cenzusa kao osnovnog kriterija za ostvarenje prava po ovom zakonu, kao i preciznijim definiranjem uvjeta za ostvarenje prava na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica i ortopedski dodatak, zaštite najugroženije kategorije lica sa invaliditetom kojima je ovaj vid zaštite najpotrebniji. U skladu s tim, predložen je iznos imovinskog cenzusa u visini 25 posto od prosječne neto plaće ostvarene na području Federacije BiH, s tim da se osnovica za obračun naknada za ostvarena prava usklađuje početkom svake kalendarske godine sa porastom troškova života prema podacima Federalnog zavoda za statistiku. Ovo se ne odnosi na stopostotne invalide, kao i one koji ostvaruju pravo na njegu i pomoć druge osobe.
   
  Smisao i ostalih predloženih izmjena i dopuna je, uglavnom, onemogućavanje višestrukog korištenja istih prava po različitim propisima, što bi dovelo do smanjenja broja korisnika koji su već uvedeni u pravo i onemogućilo uvođenje u pravo novih korisnika koji na temelju invaliditeta već ostvaruju neka prava po drugim propisima. Računa se da bi se na ovaj način broj korisnika bio smanjen za 30 posto, pa bi s manje sredstava bila obezbijeđena i njihova pravednija raspodjela.
   
  Ovako koncipirane izmjene i dopune dobile su podršku šest kantonalnih ministarstava (ostali nisu dostavili mišljenja) i određenog broja udruga koje okupljaju osobe sa invaliditetom.
   
  UTVRÐEN NACRT ZAKONA O JEDINSTVENOM SUSTAVU
   REGISTRACIJE, KONTROLE I NAPLATE DOPRINOSA
   
  Postojećim poreznim i zakonima koji uređuju pojedine oblike socijalnog osiguranja (mirovinsko-invalidsko, zdravstveno i osiguranje od neuposlenosti) na različit je način utvrđena registracija i vođenje evidencije o obveznicima uplate doprinosa i o osiguranicima. U praksi je to dovodilo do toga da se pojedine evidencije vode kod više institucija, a pojedine nikako.
   
  Radi prevazilaženja ovih nedostataka, Vlada FBiH danas je utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o jedinstvenom sustavu registracije, kontrole i naplate doprinosa. Rješenja u ovom zakonu rezultat su aktivnosti vođenih, u suradnji s USAID-om, od sredine 2006. godine, na implementiranju Projekta jedinstvene registracije, naplate i kontrole doprinosa. Cilj Projekta je stvaranje boljih predpostavki za poštivanje poreznih i drugih zakona i za što bolju naplatu poreza i doprinosa.
   
  Nacrt zakona predviđa uspostavu i vođenje Jedinstvenog sustava registracije, kontrole i naplate doprinosa za socijalno osiguranje, uspostavlja novi sustav izvješćivanja o obračunatim i naplaćenim doprinosima i propisuje postupak korištenja i zaštite pokazatelja. Poslovi u svezi Jedinstvenog sustava povjeravaju se zasebnoj organizacijskoj jedinici u okviru Porezne uprave.
   
  Korisnicima Jedinstvenog sustava Porezna uprava će osigurati stalan i neometan pristup bazi podataka.
   
  Registracija obveznika i osiguranika vršit će se na temelju jedinstvene prijave. Za svakog novog uposlenika obveznik doprinosa podnosi Poreznoj upravi prijavu za upis u Jedinstveni sustav u roku od sedam dana od zaključenja ugovora o radu, odnosno donošenja rješenja o zasnivanju radnog odnosa. Svakom osiguraniku Porezna uprava, najkasnije do 31. svibnja/maja naredne godine, izdaje uvjerenje iz Jedinstvenog sustava koje sadrži pokazatelje o stažu osiguranja, iznosu (ne)uplaćenih doprinosa i plaće za svaku fiskalnu godinu.
   
  NEPRIHVATLJIV PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O ODBRANI BiH
   
  Razmatrajući ponovo (razmatran na 19. sjednici) Prijedlog zakona o dopunama Zakona o odbrani BiH koji je, radi davanja mišljenja, dostavilo Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine, Vlada FBiH je prihvatila razloge koje je obrazložilo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike da nema osnova ni opravdanja da se racionalizacija odnosno smanjenje brojnog stanja u Ministarstvu odbrane BiH i Oružanim snagama BiH provodi povoljnijim penzionisanjem državnih službenika i zaposlenika, odnosno civilnih lica (predloženo 45 godina života i najmanje 20 godina penzijskog staža). Ovo iz razloga što se proširivanjem kruga lica za daleko povoljnije uvjete penzionisanja od drugih osiguranika dovodi u pitanje sistem PiO u FBiH.
   
  Ne dovodeći u pitanje nužne reformske promjene u oblasti odbrane BiH, Vlada FBiH smatra da sve finansijske obaveze koje bi proistekle iz predloženih dopuna Zakon treba u potpunosti osigurati u Budžetu BiH. Istovjetno je i stajalište resornog ministarstva u Vladi Republike Srpske.
   
  TRANSFER ZA RUDNIK „KREKA“
   
  Vlada Federacije BiH iz Budžeta za ovu godinu utvrdila je raspodjelu dijela sredstava Tekućih grantova - „Podsticaj proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva“ Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije u iznosu od 3.184.500 KM, za finansiranje Programa nabavke neophodne zaštitne opreme u privrednom društvu Rudnici „Kreka“ u Tuzli d.o.o.
   
  U Rudnicima „Kreka“ u Tuzli d.o.o. je prema dostavljenom Programu nabavke neophodne zaštitne opreme, planirana nabavka: centralne stanice za spasavanje, rudničkih četa za spasavanje i vatrogasnih jedinica, zaštita od prašine i gasova u objektima podzemne eksploatacije Rudnika „Mramor“ i „Bukinje“, te zaštita na elektro mrežama, postrojenjima, uređajima i vatrogasnim jedinicama, objektima površinske eksploatacije Rudnika „Šikulje“ i „Dubrave“. Rudnici „Kreka“ u Tuzli, obzirom na složene uslove rada u podzemnoj i površinskoj eksploataciji i na teško materijalno stanje, čine sve da nivo sigurnosti održe u granicama tehničkih i sigurnosnih propisa.
   
  Budući da se unaprjeđenje zaštite zdravlja i sigurnosti na radu tretira kao prvenstveni zadatak, naročito u podzemnoj eksploataciji, cilj je da se zaštita na radu maksimalno unaprijedi. Kako bi se postavljeni ciljevi mogli ostvariti neophodno je izvršiti nabavku zaštitine opreme koja je specificirana u dostavljenom Programu.
   
  O PRODAJI DIJELA DRŽAVNOG KAPITALA UNIS-a
   
  Federalna vlada je donijela Odluku kojom se utvrđuje prodaja dijela državnog kapitala u preduzeću UNIS- Udružena metalna industrija d.d. Sarajevo. Radi se o 16 posto državnog kapitala kojeg čine 666.200 dionica koje će se prodavati putem berze. Postupak će provesti Agencija za privatizaciju u FBiH.
   
  Ova je prodaja u planu Agencije za ovu godinu dok će se preostalih 51 posto državnih dionica prodavati tenderom ili putem berze nakon usvajanja Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o privatizaciji preduzeća koji se nalazi u parlamentarnoj proceduri.
   
  Ukupna vrijednost državnog kapitala u ovom preduzeću je 32,4 miliona KM (67 posto) dok se 33 posto kapitala vrijednog 15,9 miliona KM nalazi u privatnom vlasništvu.
   
  TRANSFERI ZA ZDRAVSTVO
   
  Vlada Federacije BiH donijela je četiri odluke o usvajanju programa utroška sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2008. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva i to: za Centar za hemofiliju i transplatacijsku medicinu u iznosu od 500.000 KM, za bolničko liječenje povratnika u RS 1.668.400 KM, Centru za tkivnu tipizaciju 284.245,00 KM, te za uvođenje LAN mreže, nabavku i instalaciju računarske opreme i obuku uposlenih u iznosu od 92.597 KM.
   
  PRESTANAK VAŽENJA ODLUKE O DAVANJU NA
  KORIŠTENJE NEKRETNINA BIVŠEG FMO
   
  Vlada FBiH je donijela Odluku o prestanku važenja Odluke o davanju na korištenje nekretnina na kojima je nosilac upravljanja i korištenja prijašnje Federalno ministarstvo odbrane, a rezultat je kontrole korištenja ranije dodijeljenih nekretnima privremenim korisnicima odlukom Vlade iz 2006. godine.
   
  Ustanovljeno je da se te nekretnine ne koriste, da su u zapuštenom stanju i da već drugu godinu nisu stavljene u funkciju. Radi se o dijelu kasarne Neđarići koji je bio dodijeljen Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija za potrebe Federalne direkcije za civilnu avijaciju, zatim o dijelu ove kasarne koji je dat na korištenje Ministarstvu za rad i socijalnu politiku Kantona Sarajevo za potrebe slijepih i slabovidnih lica i dijelu dodijeljenom na korištenje Federalnoj upravi civilne zaštite.
   
  KREDIT ZA VODOVOD I KANALIZACIJU U KISELJAKU
   
  Federalna vlada je razmotrila, te donijela potrebne odluke o davanju suglasnosti na kredit Bank Austria Creditanstalg AG iz Beča namijenjen izgradnji vodovoda Fojnica - Kiseljak i kanalizacijskog kolektora Lepenica - Kiseljak. Kreditnim sporazumom, čiji je potpisnik BiH, predviđeno je da se s 4,9 milijuna eura financira nabavka opreme, inžinjerijski konzalting i testiranje vodovoda Fojnica - Kiseljak i kanalizacijskog kolektora Lepenica - Kiseljak.
   
  Temeljni razlog za zaključenje sporazuma je neodrživo stanje u vodosnabdijevanju i kanalizacijskoj infrastrukturi općine Kiseljak, te stvaranje uvjeta za osiguranje ekološke održivosti. Sadašnja vodovodna mreža u ovoj općini iziskuje zamjenu 50 do 80 posto cijevi, a curenje iz nje iznosi do 60 posto. Oko 60 posto stanovnika Kiseljaka nema pristup javnom sustavu vodoopskrbe. Slični su problemi i sa sustavom za otpadne vode.
   
  Kredit će u cijelosti otplaćivati općina Kiseljak, te nisu potrebna dodatna sredstva iz federalnog proračuna.
   
  ODLUKE O TAKSAMA U TURIZMU
   
  Vlada FBiH je donijela dvije odluke iz oblasti turizma.
   
  Odlukom o visini boravišne takse za fizička lica registrirana za pružanje usluga smještaja u domaćinstvima za 2009. godinu utvrđena je visina ove taske u mjestima A turističkog razreda - 60 KM po krevetu i smještajnoj jedinici u kampu, za B razred je to 48 KM, za C razred 42 KM i za D razred 30 KM. Drugom odlukom utvrđena je visina boravišne takse u idućoj godini i to: za A razred turističkog mjesta u glavnoj sezoni po danu 2 KM, u predsezoni 1,60 i u vansezoni 1,20 KM. Za B razred turističkog mjesta su iznosi boravišne takse 1,60 ; 1,20 i 1,00 KM, za C razred 1,20; 1,00 i 0,80 KM, te za D razred 1,00; 0,80 i 0,60 KM.
   
  TRANSFER ZA ZAŠTITU OKOLIŠA OD ZNAÈAJA ZA FEDERACIJU BiH
   
  Vlada Federacije BiH usvojila je danas Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele „Transfer za zaštitu okoliša od značaja za FBiH“ utvrđenog Budžetom Federacije BiH za 2008. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma u iznosu od 834.200 KM. Sredstva u iznosu od 300.000 KM su namijenjena rješavanju problema zagađenja okoliša opasnim otpadom koji predstavlja veliki pritisak na okoliš, za sufinasiranje programa revitalizacije i uključivanja prirodne baštine u procese zaštite prirode – 200.000 KM, te za promotivne aktivnosti na smanjenu tzv. NIMBY efekta (efekt „ne u mom dvoristu“) na području Federacije BiH 334.200 KM.
   
  Federalni ministar okoliša i turizma imenovaće stručno Povjerenstvo za ocjenu ispunjavanja uvjeta i kriterija za dodjelu ovih sredstava i razmatraće projekte zaprimljene po Javnom pozivu. Povjerenstvo će cijeniti ispunjenost uvjeta i kriterija za odobravanje sredstava, a Federalno ministarstvo okoliša i turizma će po zaprimljenom obrazloženju donositi konačnu odluku o dodjeli sredstava.
   
  RJEŠENJA O UVOÐENJU U POSJED NEKRETNINA
   
  Uvažavajući zahtjeve JP Direkcije cesta Federacije BiH, Vlada je danas donijela četiri rješenja kojima se dozvoljava ulazak u posjed nepokretnosti eksproprisanih od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Visoko prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji na četiri parcele.
   
  Ovo je bilo neophodno učiniti kako bi se izbjegao zastoj u izvođenju građevinskih radova na autocesti Zenica- Sarajevo, dionica Kakanj-Visoko- poddionica I Kakanj-Dobrinje.
   
  O RADU NADZORNOG ODBORA FEDERALNOG
  ZAVODA PIO/MIO I O POSLOVANJU U 2007. GODINI
   
  Vlada FBiH je razmatrala Izvještaj o radu Nadzornog odbora Federalnog zavoda za PiO/MiO čiji je sastavni dio i Izvještaj o poslovanju u prethodnoj godini i uputila ga u parlamentarnu proceduru.
   
  U toku 2007. godine Federalni zavod PiO /MiO ostvario je pozitivan finansijski rezultat od 47,69 miliona KM. Ukupni su prihodi iznosili 1,22 milijardi KM u koje ulaze i grantovi Vlade od 71,8 miliona KM. U strukturi prihoda najveći dio (92,07 posto) se odnosi na doprinose - 1,12 milijardi KM. Prihodi su po ovom osnovu u poređenju sa 2006. godinom povećani za 16,31 posto. Ukupni rashodi u 2007. godini od 1,17 milijardi KM veći su za 20,53 posto u odnosu na prethodnu godinu, a manji od planiranih za 5,37 posto.
   
  Prosječna mirovina /penzija je u decembru prošle godine iznosila 299,35 KM što je za 16,5 posto više od istog mjeseca prethodne godine.
   
  Koeficijent za isplatu penzija se u prošloj godini mijenjao od 1,35 (januar- mart) do 1,53 (oktobar-decembar).
   
  Broj korisnika penzija je u decembru prošle godine iznosio 326.359 što je u odnosu na isti mjesec prethodne godine povećanje za 3,78 posto.
   
  U strukturi korisnika najviše je starosnih penzionera (137.980) sa prosječnom penzijom od 357,56 KM. Broj invalidskih penzionera je 74.159 (260 KM prosječna penzija), a broj korisnika porodične penzije je iznosio 114.220 sa prosječnom penzijom od 254,43 KM. Najnižu minimalnu penziju od 235,85 KM je primalo 138.704 penzionera, a najvišu od 1263,85 KM 528 korisnika.
   
  Zajamčenu penziju od 314,48 KM primalo je u ovom periodu 10.758 penzionera.
   
  Za vojne je penzije za ukupno 5.175 korisnika isplaćeno (sa doprinosom za zdravstvo) oko 37 miliona KM uz prosječnu visinu penzije od 628,09 KM.
   
  U Izvještaju se konstatuje da su po osnovu kamata ostvareni znatno veći prihodi od planiranih – 1,89 miliona KM.
   
  Nadzorni odbor je na ukupno šest sjednica održanih prošle godine razmatrao 26 tačaka i donio ukupno 22 zaključka, od kojih dva imaju trajan karakter.
   
  POZITIVNA OCJENA DRUGOM EKO KAMPU
   
  Federalna vlada prihvatila je danas Izvješće Federalnog ministarstva okoliša i turizma o realiziranju Programa II. eko-kampa FBiH, održanog od 16. do 21.6.2008. godine i tim povodom izrazila zahvalnost svima koji su, na bilo koji način, pomogli uspješnoj realizaciji ovog projekta.
   
  Podupirući potrebu sustavnog rada na podizanju razine ekološke osviješćenosti i osjetljivosti na pitanja zaštite prirode i okoliša, Vlada je zadužila Federalno ministarstvo okoliša i turizma da u svoj program rada za 2009. godinu uvrsti organiziranje III. eko-kampa.
   
  Uz to, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke zaduženo je intenzivirati aktivnosti radi povećanja broja nastavnih sadržaja iz oblasti zaštite okoliša u osnovnim i srednjim školama.
   
  Inače, u ovogodišnjem Eko kampu sudjelovalo je po deset učenika drugih razreda srednjih škola iz svakog kantona Federacije BiH, koji su bili upućeni na odredišta ambijentalno različita od mjesta njihova stalnog boravka.
   
  O RADU DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE
   
  Federalna vlada danas je razmatrala i prihvatila Izvješće o radu Agencije za nadzor osiguranja FBiH i Informaciju o poslovanju društava za osiguranje u protekloj godini. U 2007. godini Agencija je posebnu pozornost, zbog složenosti stanja, obratila na Helios osiguranje d.d. Mostar, Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo i Hercegovina osiguranje d.d. Mostar, te im naložila mjere za otklanjanje uočenih propusta. 
   
  Agencija je u 2007. godini ostvarila 1,38 milijuna konvertibilnih maraka prihoda, imala 941 tisuću KM rashoda, odnosno ostvarila pozitivan financijski saldo od 445 tisuća KM.
   
  Kada je riječ o poslovanju društava za osiguranje, u 2007. godini je ukupna premija bila 11,79 posto veća nego godinu dana ranije. Porasla je i ostvarena premija po stanovniku na 104 KM, ali je to i dalje ispod prosjeka zemalja u okruženju i zemalja Europske unije.
   
  Lani je u FBiH poslovalo 16 osiguravajućih kuća. Stečajni postupci, pokrenuti u Medium osiguranju d.d. Travnik i Napredak osiguranju d.d. Sarajevo još nisu okončani, a u tijeku je likvidacijski postupak u Bosansko-Njemačkom osiguranju d.d Tuzla i Una-osiguranju d.d Bihać.
   
  U strukturi vlasništva društava za osiguranje dominira domaći kapital (devet društava), ali društva s većinskim ino-kapitalom sudjeluju s 53 posto u ukupnoj premiji, a obuhvataju 91 posto tržišta životnog osiguranja. Ukupno ostvarena premija u 2007. godini bila je veća od 296 milijuna KM, od čega se 83,31 posto odnosi na neživotno osiguranje. Nastavljen je trand rasta životnog osiguranja, a lani je u FBiH bilo osigurano i 515.179 vozila, odnosno 3,02 posto više nego u 2006. godini.
   
  Ukupna aktiva, odnosno pasiva društava za osiguranje u FBiH je na dan 31.12.2007. godine iznosila 667 milijuna KM, odnosno bila 21,45 posto veća nego godinu ranije. Ostvaren je ukupan prihod od 308 milijuna KM, što predstavlja smanjenje od 13,04 posto u odnosu na 2006. godinu, a ukupno riješene štete 26 posto su veće i dosegle su 125 milijuna KM.
   
  Ukupno iskazana dobit društava iznosila je 11,6 milijuna KM, odnosno bila je manja 23,81 posto nego 2006. godine.
   
  PRIHVAÆEN GRANT IBRD-a
   
  Današnjom Odlukom, Vlada FBiH dala je suglasnost za prihvatanje granta Međunarodne banke za obnovu i razvitak (IBRD) namijenjenog Projektu za šumske i planinske zaštićene oblasti. Riječ je o sredstvima od 3,4 milijuna dolara za Bosnu i Hercegovinu, od čega se polovica odnosi na Federaciju BiH. Projekt će biti implementiran do 2013. godine, a predviđa i sudjelovanje Vlade FBiH s 1,255 milijuna dolara, što će se sastojati od rashoda koji se odnose na aktivnosti koje će pomoći realiziranju Projekta (troškovi opreme i rada nadležnih institucija).
   
  O PRISTUPANJU IZRADI REGULACIONOG
  PLANA HISTORIJSKOG GRADSKOG PODRUÈJA MOSTAR
   
  Vlada FBiH je razmatrala i prihvatila Informaciju Federalnog ministarstva prostornog uređenja o aktivnostima na realizaciji Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana historijskog gradskog područja Mostar. Ovu odluku usvojila su oba doma Parlamenta FBiH, a Vlada je na 50. sjednici od 31.3. 2008. godine zadužila resorno ministarstvo da pristupi realizaciji ovog projekta.
   
  Nakon iskazanog interesa grada Istanbula, Centra za urbano planiranje, Kompanije BIMTAS da u vidu donacije izradi pojedinačne komponente Regulacionog plana, uključujući i 3D snimak, potpisan je Sporazum o pružanju usluge izradi pojedinačnih komponenti ovog regulacionog plana.
   
  Kako bi izrada ovih komponenti u cijelosti bila usklađena sa zakonskim i podzakonskim propisima iz ove oblasti u Federaciji BiH neophodno je da Federalno ministarstvo prostornog uređenja definira te obaveze u Ugovoru koji će potpisati sa BIMTAS-om, za šta je na današnjoj sjednici Vlade FBiH data saglasnost.
   
  INFORMACIJA O BRUCELOZI
   
  Na današnjoj sjednici Vlada FBiH je usvojila Informaciju o stanju i kretanju bruceloze na teritoriju FBiH s Programom suzbijanja nelegalnog prometa životinja u funkciji učinkovitije kontrole zaraznih bolesti. U tom cilju, Federalnoj upravi civilne zaštite odobreno je žurno pokretanje postupka nabavke opreme i sredstava za spašavanje ljudi i životinja koje će koristiti veterinarske i druge službe. Sama Federalna vlada obvezuje se na osiguranje dodatnih sredstava za nadoknadu štete za neškodljivo uklonjene životinje i ponovna dijagnostička ispitivanja.
   
  Federalna uprava za inspekcijske poslove treba, u suradnji s federalnim ministarstvima unutarnjih poslova, odnosno poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, organizirati kontinuirano praćenje i kontrolu prometa životinja i namirnica životinjskog porijekla, sukladno programima za iskorjenjivanje i suzbijanje bruceloze ovaca i koza u FBiH u razdoblju 2007.-2010. godina i za suzbijanje nelegalnog prometa životinja.
   
  Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva će, u suradnji s Federalnim ministarstvom okoliša i turizma, pripremiti smjernice za rješavanje zbrinjavanja otpada životinjskog porijekla, a u suradnji s Federalnim ministarstvom zdravstva sačiniti informaciju o brucelozi kod ljudi s prijedlogom mjera, te provesti informativnu kampanju kojom će vlasnici životinja i svi građani biti upoznati s mjerama zaštite od zaraznih bolesti.
   
  Federalna vlada preporučuje kantonalnim vladama i općinama da osiguraju uvjete za kontrolu kretanja životinja i namirnica životinjskog porijekla, odnosno mjesta za smještaj oduzetih životinja i namirnica, te odrede lokacije za uništavanje zaraženih životinja.
   
  Kantonalnim vladama je, također, preporučeno da materijalno, kadrovski i tehnički osposobe veterinarske i druge inspekcijske službe.
   
  Vlada će s današnjim zaključcima upoznati Vijeće ministara BiH i zatražiti uključenje u rješavanje problema i njegovih ministarstava.
   
  Inače, kako stoji u Informaciji, u proteklih pet mjeseci je u FBiH kontrolirano više od 150.000 životinja, a bruceloza je ustanovljena kod 9.589.
   
  O STANJU U “AGROKOMERCU”
   
  Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je dostavilo, a Vlada FBiH usvojila Informaciju o stanju u “Agrokomercu” d.d. Velika Kladuša.
   
  Zbog složenosti situacije u velikokladuškom kombinatu, Vlada Federacije BiH danas je naložila svojim predstavnicima u organima “Agrokomerca” poduzimanje svih radnji sukladno njihovim nadležnostima. Federalna vlada inzistira da Vlada, Skupština i druge nadležne institucije Unsko-sanskog kantona donesu odluku o preuzimanju “Agrokomerca” u svoju nadležnost.
   
  Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Vlada FBiH nalaže da pruži svu potrebnu pomoć Nadzornom odboru i vršitelju dužnosti direktora “Agrokomerca”.
   
  KADROVSKA PITANJA
   
  Vlada FBiH je danas dala saglasnost Nadzornom odboru “Terminali Federacije”d.o.o. Sarajevo za imenovanje Osmana Zeca za generalnog direktora ove kompanije.
   
  Danas je data i saglasnost i na Odluku Skupštine ArcelorMittal Zenica o imenovanju Enriquea de la Ruibiera za predsjednika Nadzornog odbora ovog društva.
   
  * * *
  Sjednica Vlade FBiH završena je u 12.00 sati.