61. sjednica Vlade FBiH

 • 02.07.2008.
 •  
  RAZMATRAN NACRT ZAKONA O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI, OSPOSOBLJAVANJU I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM
   
  Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, kojom je predsjedavao dopremijer Federacije BiH Gavrilo Grahovac, razmatrala Nacrt zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba s invaliditetom. U ovoj formi su Nacrt zakona podržala oba doma Parlamenta FBiH 2006. godine, a o njemu se pozitivno izjasnilo i Ekonomsko-socijalno vijeće za FBiH.
   
  Prihvatajući 2003. godine međunarodna Standardna pravila za izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom, Bosna i Hercegovina se obvezala na poduzimanje aktivnosti s ciljem razvijanja svijesti u društvu o osobama s invaliditetom, njihovim pravima i potrebama, te potencijalima za njihovo aktivno uključenje u društveni život.
   
  Jedna od tih obveza je i stvaranje uvjeta za profesionalnu rehabilitaciju, osposobljavanje i zapošljavanje invalida. Ujedno, njihovo uključivanje u tržište rada je i obveza proistekla iz Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba.
   
  Nacrt zakona definira osobu s invaliditetom kao onu kod koje postoji tjelesno, čulno ili mentalno oštećenje koje za posljedicu ima trajnu ili privremenu (najmanje 12 mjeseci) smanjenu mogućnost rada i zadovoljenja temeljnih potreba u svakodnavnom životu.
   
  Konkretno, ovim je obuhvaćeno pet kategorija. U prvoj su osobe s invaliditetom - korisnici novčane naknade do zaposlenja, koje su to pravo ostvarile temeljem propisa o socijalnoj zaštiti. Zatim su u pitanju osobe sa smnjenom radnom sposobnošću prema propisima o mirovinsko-invalidskom osiguranju, te osobe koje su ostvarile pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata. Èetvrtu kategoriju čine učenici s teškoćama u razvitku, kako je to regulirano propisima o srednjem obrazovanju. Na koncu, Zakon se odnosi na osobe s invaliditetom starije od 21 godine koje pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne mogu ostavriti na temelju predhodne četiri odredbe.
   
  Trajanje profesionalne rehabilitacije, koju organizira i provodi ustanova za profesionalnu rehabilitaciju, škola, gospodarsko društvo za zapošljavanje invalidnih osoba ili drugi pravni subjekt, ovisi o preostalim radnim sposobnostima i složenosti organiziranja i provedbe rehabilitacije.
   
  O priznavanju prava na profesionalnu rehabilitaciju u prvom stupnju odlučuje kantonalna služba za zapošljavanje, a o žalbi na njezinu odluku odlučuje nadležno kantonalno ministarstvo.
   
  Do 31.12.2009. godine subjekti na tržištu rada (prema popisu datom u Nacrtu zakona) dužni su uposliti najmanje jednu invalidnu osobu na 39 zaposlenih. Taj odnos se smanjuje sve do 31.12.2013. godine, kada jedna invalidna osoba dolazi na svakih 16 zaposlenih. Subjekti koji ne ispune ovu obvezu dužni su mjesečno, pri isplati plaća, obračunati i Fondu za poticanje rehabiliacije i osoba s invaliditetom uplatiti 25 posto prosječne plaće u FBiH za svaku osobu s invaliditetom koju su bili dužni zaposliti.
   
  Oni subjekti na koje se ova obveza ne odnosi dužni su svakog mjeseca, pri isplati plaća, uplaćivati Fondu 0,5 posto mjesečne bruto plaće svih zaposlenih, izuzev ako i same zapošljavaju invalidne osobe na temelju utvrđenih kriterija.
   
  Donošenje ovog zakona Vlada je ocijenila nužnim, i budući da je riječ o podijeljenim nadležnostima zaključila kako, prije utvrđivanja Prijedloga, o ponuđenim rješenjima treba obaviti javnu raspravu, o čijem će nivou odlučiti kantonalne skupštine.
   
  O REGULIRANJU PLAÆA U ORGANIMA UPRAVLJANJA INSTITUCIJA
   I JAVNIH PREDUZEÆA U VEÆINSKOM VLASNIŠTVU FBiH
   
  Uzimajući u obzir primjedbe i sugestije iz parlamentarne rasprave o Nacrtu, Vlada Federacije BiH je utvrdila Prijedlog zakona o plaćama i drugim materijalnim pravima članova organa upravljanja institucija FBiH i javnih preduzeća u većinskom vlasništvu FBiH.
   
  Njime se na jedinstven način uređuju do sada različita, kako po obimu, tako i po sadržaju, pravo na plaću i druga materijalna prava u upravama javnih preduzeća gdje država ima većinsko vlasništvo i institucijama koje je osnovala Federacija BiH, kao i supsidijarnim preduzećima.
   
  Gornja-maksimalna granica mjesečne neto plaće koja je ista za članove uprave javnih preduzeća i finansijskih institucija, ograničena je na iznos do pet prosječnih mjesečnih neto plaća isplaćenih u prethodna tri mjeseca u tom preduzeću, odnosno finansijskoj instituciji, a u ostalim institucijama na iznos do pet prosječnih neto plaća isplaćenih u FBiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku.
   
  Mjesečna plaća članova uprave reguliše se ugovorom zaključenim za period utvrđen aktom o osnivanju institucije uz pismenu saglasnost premijera FBiH a u javnim preduzećima, uz saglasnost resornog ministarstva koje vrši ovlašćenja Federacije u tom preduzeću.
   
  Mjesečna naknada za predsjednika upravnog ili nadzornog odbora, odnosno upravnog vijeća ili stručnog savjeta institucije, odnosno javnog preduzeća može biti utvrđena najviše do dvije prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji u prethodna tri mjeseca, a za članove ovih tijela 80 posto od tog iznosa.
   
  Predložena rješenja odnose se na oko 40-ak javnih preduzeća u većinskom vlasništvu FBiH, među kojima su rudnici, elektroprivredna i telekom preduzeća, te preduzeća iz namjenske, gasne, naftne i metalske industrije, kao i na agencije i zavode na nivou Federacije BiH: agencije za privatizaciju, za bankarstvo i za nadzor osiguranja; Razvojnu banku FBiH, zavode za PiO, za zapošljavanje i za osiguranje i reosiguranje, Regulatornu komisiju za električnu energiju, Komisiju za vrijednosne papire i Registar vrijednosnih papira.
   
  Vlada je danas donijela i Zaključak kako će po stupanju na snagu ovog zakona analizirati visinu plaća članova uprave u javnim preduzećima i institucijama na nivou Federacije u cilju njihovog potpunog ujednačavanja.
   
  PETOMJESEÈNO IZVRŠENJE FEDERALNOG PRORAÈUNA
   
  Od siječnja/januara do svibnja/maja 2008. godine, kako se kaže u danas razmatranom Izvješću o izvršenju proračuna FBiH, ostvareni su ukupni prihodi, primitci i financiranja od 469,1 milijun konvertibilnih maraka. Istodobno, rashodi su iznosili 502,8 milijuna KM, te je, prvi put u posljednje dvije godine, ostvaren manjak prihoda od 6,7 milijuna KM.
   
  Petomjesečni rezultat na prihodovnoj strani predstavlja 28,2 posto planiranog proračuna za ovu godinu, a u odnosu na isto razdoblje prošle godine prihodi su veći 33,3 milijuna KM, odnosno 7,2 posto.
   
  U strukturi prihoda, oni od poreza iznose 446,5 milijuna KM. Pri tome su prihodi od neizravnih poreza dosegli 424,9 milijuna KM, što znači da su 8,1 posto veći nego lani, a predstavljaju 35,5 posto ostvarenja ovogodišnjeg plana. Prihodi pod poreza na dobit veći su od lanjskih 12,1 posto, odnosno iznose 19,8 milijuna KM, dok su neporezni prihodi od 49,4 milijuna KM 22,2 posto veći nego u 2007. godini.
   
  Proračunski rashodi su u prvih pet ovogodišnjih mjeseci 52,2 posto veći nego lani, a u odnosu na planirane čine 28,61 posto.
   
  U ovom razdoblju je na ime otplate dugova realizirano 50,5 milijuna KM.
   
  SAGLASNOST NA UPUÆIVANJE U MIROVNU MISIJU
   
  Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, donijela Odluku kojom je dala saglasnost da se pripadnik bh. kontingenta civilne policije s područja FBiH Josip Bilandžija uputi u Mirovnu misiju UN-a u Liberiji. On će u Liberiji provesti jednogodišnji period počevši od 30. juna ove godine.
   
  O UTROŠENIM SREDSTVIMA „GRANTOVI POJEDINCIMA
   - POTPORA UDRUŽENJIMA POTROŠAÈA“
   
  Vlada FBiH usvojila je danas Izvještaj o utrošenim sredstvima „Grantovi pojedincima-potpora udruženjima potrošača“ Federalnog ministarstva trgovine u iznosu od 30.000 konvertibilnih maraka, a radi pokrića troškova za sufinansiranje Projekta „Informisanje i savjetovanje o zaštiti potrošača za 2007.godine“.
   
  Sredstva su odobrena za četiri udruženja i to: Udruženje potrošača „ Putokaz“ - Sarajevo za pripremu i kreiranje info materijala i pripremu i održavanje javnih predavanja (6.700 KM), Savjetu za zaštitu potrošača Bosansko-podrinjskog kantona- Goražde, za organizaciju radionica za volontere koji imaju kontakte sa potrošačima, štampanje info materijala, web stranice potrošača (6.700 KM), Udruženju potrošača Zeničko-dobojskog kantona - Zenica, za informisanje i savjetovanje potrošača (7.700 KM), te Udruženju građana „Klub potrošača“ - Tuzla za „Savjetodavni telefonski servis“, edukativne i savjetodavne skupove, info materijale, web stranicu i okrugle stolove (8.900 KM).
   
  INFORMACIJA O PRODAJI DRŽAVNOG KAPITALA U FABRICI DUHANA MOSTAR
   
  Vlada FBiH danas je razmatrala i prihvatila Informaciju Agencije za privatizaciju u FBiH (APF) o postupku prodaje Fabrike duhana Mostar.
   
  Nakon raspisivanja Javnog poziva za prodaju državnog kapitala od 6.951.817 konvertibilnih maraka, što predstavlja 67 posto ukupnog kapitala u ovoj fabrici, stigle su dvije ponude. Ponuda kompanije s Bahama nije zadovoljila formalne kriterije, za razliku od one koju je dostavio „Paradžik – BT” iz Republike Bugarske.
   
  Ova bugarska kompanija, s kojom su, u nazočnosti predstavnika Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, pregovori vođeni od 6. do 21.5.2008. godine, ponudila je cijenu od 200.000 KM, uz investicije od 7.000.000 KM u trogodišnjem razdoblju, te zadržavanje u sljedeće tri godine svih od 122 stalno uposlena djelatnika Fabrike duhana Mostar. Najviše ulaganja predviđeno je u ekonomsko-financijsko stanje (2,86 milijuna KM), slijedi nabavka materijala i sirovina (2,65 milijuna KM), te ulaganje u tehničko-tehnološku opremu (1,49 milijuna KM).
   
  Po odobrenju direktora APF-a, 26.5.2008. godine donesena je Odluka o proglašenju kompanije „Paradžik – BT” pobjednikom izravne pogodbe. Nakon toga je usuglašen detaljan tekst ugovora kojim se kupac obvezao na osiguravanje bezuvjetne bankovne garancije na iznos od 1,75 milijuna KM u roku od 15 dana od potpisivanja ugovora.
   
  Kupac se, također, obvezao kako će dio ulaganja za prvu godinu, a koji se odnosi na izmirenje obveza spram uposlenika od 1.300.000 KM realizirati tako što će neto plaće (uključivši i obustave i druge naknade), obračunate sa zaključno 31.5.2008. godine u iznosu od 561.430,40 KM, isplatiti u roku od 30 dana po zaključenju ugovora.
   
  Ugovor je potpisan 18.6.2008. godine, a smatrat će se zaključenim nakon što kupac plati kupoprodajnu cijenu i dostavi garanciju za investicije, za što je rok 15 dana.
   
  ZA PET MJESECI U FBiH PRIKUPLJENO 2,46 MILIJARDI KM JAVNIH PRIHODA
   
  U Federaciji BiH je za pet mjeseci ove godine ostvareno ukupno 2,46 milijardi konvertibilnih maraka javnih prihoda, što je 15 posto više nego u istom razdoblju prošle godine. Od ukupne sume, na prihode federalnog budžeta odnosi se 440 miliona KM, što je jedanaest posto više nego lani, kaže se u danas razmatranoj Informaciji o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima za period januar/siječanj – maj/svibanj 2008. godine, s kojom će biti upoznat Parlament FBiH.
   
  Priliv sredstava po osnovu finansiranja u ovom periodu iznosio je 0,2 miliona KM i odnosi se na kapitalne primitke, tako da ukupni prihodi, zajedno sa finansiranjem iznose 440,2 miliona KM ili osam posto više nego u istom prethodnom izvještajnom periodu.
   
  U strukturi ostvarenja ukupnih prihoda federalnog proračuna, porezni prihodi čine 89 posto ukupnih prihoda, a neporezni jedanaest posto. Porezni prihodi u ovom periodu su ostvareni u iznosu od 390,6 miliona KM i odnose sa na prihode dodijeljene federalnom proračunu raspodjelom sa Posebnog računa, što predstavlja veće ostvarenje u iznosu od devet posto.
   
  Prihodi od poreza na dobit su naplaćeni u iznosu od 19,8 miliona KM i veći su za 12 posto, a ostali porezi su ostvareni u iznosu od 1,6 miliona KM. Neporezni prihodi iznose 49,4 miliona KM, a najveće ostvarenje sa rastom od 122 posto imaju novčane kazne.
   
  Ukupno ostvareni javni prihodi u deset kantona iznose 1,65 miliona KM, što je za 13 posto više u odnosu na isti prošlogodišnji period. Najveći porast od 32 posto ostvaren je u Kantonu 10. Dobri rezultati u naplati kantonalnih prihoda odraz su povećane finansijske discipline i nastavka pozitivnog trenda u prikupljanju prihoda od indirektnih poreza koji su u ovom periodu ostvareni u iznosu od 622,0 miliona KM.
   
  U periodu od januara do maja 2008. godine postignuti su dobri rezultati u ostvarenju prihoda vanproračunskih fondova, doprinosa za zdravstveno osiguranje i osiguranja od nezaposlenosti. Po ovom osnovu ostvareno je 927,3 miliona KM što je za 22 posto ili za 164,2 miliona KM više nego lani. Po utvrđenoj formuli za raspodjelu prihoda koji se prikupe na jedinstveni račun, Federaciji BiH je pripalo 1.075.281.643 KM. Po odbitku vanjskog duga u iznosu od 55.962.325 KM, raspoloživa sredstva Federaciji BiH iznose 1.019.319.318 KM. Od ovog iznosa proračunu Federacije BiH je pripalo 368.995.231 KM, kantonima 524.744.263 KM, općinama 85.826.470 i direkcijama cesta 39.753.353 KM. Prihodi od indirektnih poreza predstavljaju najznačajnije prihode u proračunima svih nivoa vlasti u Federaciji i iznose 1.034.830.294 KM, što je za osam posto više. Na osnovi ovih podataka, ostvarenje prihoda u Federaciji BiH je imalo pozitivan trend i stabilan rast.
   
  REVIDIRANI PROGRAM RADA FEDERALNOG
  MINISTARSTVA PROSTORNOG UREÐENJA
   
  Vlada Federacije BiH usvojila je danas revidirani Program rada Federalnog ministarstva prostornog uređenja za 2008. godinu.
   
  U Programu se navodi da pomenuto ministarstvo obavlja stručne i druge poslove iz nadležnosti Federacije BiH koje se odnose na: planiranje i uređenje prostora, politiku upotrebe zemljišta na federalnom nivou, izradu, provođenje i primjenu Prostornog plana Federacije, usklađenost prostornih planova kantona sa Prostornim planom Federacije, usmjeravanje dugoročnog razvoja upotrebe prirodnih resursa, geološka istraživanja, izradu osnovnih karata-geofizičkih, seizmoloških, geotermičkih, minerogeneteskih, geohemijskih, geomorfoloških, izradu geoloških podloga za prostorno uređenje, nadzor nad odgovarajućim ustanovama iz sektora i druge poslove utvrđene zakonom.
   
  Planirane aktivnosti Ministarstva obuhvataju normativni dio (zakoni i podzakonski akti), projekte i aktivnosti (piprema i izrada Prostornog plana Federacije BiH, područja posebnih obilježja od značaja za FBiH, regulacioni plan historijskog gradskog područja Mostar, sufinansiranje projekata kantona i lokalnih zajednica), informacije i ostale poslove (upravno rješavanje, izdavanje urbanističkih saglasnosti, odobrenje za građenje, odobrenje za upotrebu objekata i građevina od značaja za FBiH) iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja.
   
  MEMORANDUM O SARADNJI ZA IMPLEMENTACIJU BiH BEACON SCHEME
   
  Vlada Federacije BiH ovlastila je danas federalnog ministra pravde da potpiše Memorandum o saradnji za implemetaciju BiH Beacon Scheme.
   
  BiH Beacon Schema je uspostavljena kao sastavni dio razvoja lokalne samouprave i primarni cilj joj je podizanje standarda općinske uprave kroz priznavanje i nagrađivanje dobre prakse, kao i kroz podršku razmjene najboljih primjera iz prakse. „Beacon“ je prepoznat kao „brend“ koji daje određeni prestiž i status i favorizira općine koje postižu dobre rezultate u pojedinim oblastima života.
   
  Taj projekat, koji se provodi u više zemalja u svijetu i koji ima veliki ugled u društvu, u BiH je pokrenula Ambasada Velike Britanije.
   
  Općine koje dobiju Beacon status su općine koje su primjerne i koje svoja iskustva treba da prenesu dalje na druge općine, te na taj način popravljaju i unaprjeđuju uslugu prema građanima. Entitetska ministarstva će vršiti nagrađivanje u BiH Beacon shemi, i imaće obavezu da sa Brčko Distriktom obezbijede finansijska sredstva, i to na način da će entitetska ministarstva izdvojiti po 45-50 posto, a Brčko Distrikt 10 posto.
   
  O UPRAVLJANJU ÈVRSTIM OTPADOM
   
  Na današnjoj sjednici Vlada FBiH prihvatila je Izvješće Federalnog ministarstva okoliša i turizma o realizaciji Projekta upravljanja čvrstim otpadom u proteklom jednogodišnjem razdoblju. Ocijenjeno je kako je projekt, koji se realizira na razini BiH međunarodnim sredstvima, kada je u pitanju Federacija BiH izuzetno uspješno implementiran u zeničkoj i sarajevskoj regiji.
   
  S druge strane, u tuzlanskoj regiji lokalno stanovništvo nije prihvatilo predloženu lokaciju za deponiju otpada, a u Bihaću je odbijeno uključivanje općine u Skupštinu Komunalnog poduzeća. Livanjska regija je tek krajem prošle godine potpisala sporazum o kreditnim sredstvima.
   
  Inače, od ukupno 26 milijuna dolara odobrenih Bosni i Hercegovini za ovaj projekt, na Federaciju BiH se odnosi 18,33 milijuna dolara.Ujedno, Vlada FBiH sudjeluje s 2.867.000 dolara.
   
  FINANSIJSKE ODLUKE
   
  Federalna vlada je donijela više odluka finansijske prirode kojima se za projekte planirane u ovoj godini odobravaju budžetska sredstva.
   
  Federalnom ministarstvu kulture i sporta odobreno je 200.000 KM za potrebe finansiranja izgradnje župske i samostanske crkve u Petrićevcu, a Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke 150.000 KM za izgradnju objekta Agromediteranskog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru.
   
  Za potrebe osiguranja rada Tijela za vezu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata odobreno je 80.000 KM, dok je 45.000 KM namijenjeno održavanju sportskih igara u organizaciji HVIDRE, a 70.000 KM organizaciji sportskih igara Saveza ratnih vojnih invalida BiH “Sarajevo 2008”.
   
  KADROVSKA PITANJA
   
  Vlada FBiH je, na današnjoj sjednici, dala saglasnost na Odluku Nadzornog odbora Remontnog zavoda d.d. Travnik da se za direktora Zavoda imenuje Hazim Adilović.
   
  Danas je za vršioca dužnosti direktora “Agrokomerca” d.d. Velika Kladuša na period do dva mjeseca Vlada imenovala Hamzu Èarkadžića. Istovremeno je, na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, utemeljenog na rezultatima konkursne procedure utvrđene Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima, Vlada donijela Oduku kojom se, kao kandidati, za članove Nadzornog odbora “Agrokomerc” d.d. Velika Kladuša, predlažu dr. Mirsad Kikanović, mr. Mirela Kljajić i Alija Džaferbegović.
   
  Na današnjoj sjednici doneseni su i akti neophodni za provođenje postupka za izbor jednog člana Upravnog odbora Kompanije “Elektroprijenos BiH” d.d. Banja Luka iz Federacije BiH: Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje, Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje ovog člana, kao i Rješenje o imenovanju Komisije koja će obaviti ovaj posao. U Komisiju su imenovani: Hilmo Šehović (predsjednik), Petar Ravlija, Darko Pranjić, Jasmina Pašić i Nedžad Numić (članovi).
   
  * * *
  Sjednica Vlade FBiH završena je u 13.35 sati.