6. sjednica Vlade FBiH

 • 21.06.2023.
 • 6. sjednica Vlade FBiH

  Utvrđen Prijedlog zakona o civilnim žrtvama rata u FBiH

  Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici, na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, utvrdila Prijedlog zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji BiH, te ga uputila u parlamentarnu proceduru. Ovim zakonom utvrđuju se osnovni principi zaštite civilnih žrtava rata, pojam i status civilne žrtve rata, vrste prava, obim i uslovi pod kojima se ostvaruju ta prava, svrha isplate novčanih naknada za priznata prava, te postupak ostvarivanja i način finansiranja, kao i druga pitanja od značaja za zaštitu civilnih žrtava rata na području Federacije BiH.

  S obzirom na to da je zaštita civilnih žrtava rata zajednička nadležnost Federacije i kantona, predviđeno je da kantoni, u skladu sa svojim finansijskim mogućnostima i potrebama civilnih žrtava rata, osiguravaju i proširuju obim prava utvrđenih ovim zakonom.

  Također, precizira se da je civilna žrtva rata civilna osoba kod koje je tokom rata ili neposredne ratne opasnosti, počevši od 30.4.1991. do 14.2.1996. godine, usljed ranjavanja ili nekog drugog oblika ratne torture nastupilo oštećenje organizma, što uključuje i mentalno oštećenje ili značajno narušavanje zdravlja ili nestanak ili pogibiju te osobe. Civilna žrtva rata je i osoba kod koje je nakon navedenog perioda rata, usljed aktiviranja zaostalog ratnog materijala nastupilo oštećenje organizma, što uključuje i mentalno oštećenje ili značajno narušavanje zdravlja ili pogibiju te osobe.

  Ovim zakonom osigurava se kontinuitet primjene propisa o zaštiti civilnih žrtava rata. Status civilne žrtve rata priznaje se osobi kod koje je nastupilo oštećenje organizma ili značajno narušavanje zdravlja od minimalno 20 posto tjelesnog oštećenja usljed ratnih događaja, mučenja, nehumanog i ponižavajućeg postupanja, nezakonitog kažnjavanja, protupravnog lišavanja slobode i eksplozije zaostalog ratnog materijala nakon završetka rata, pod uslovom da je u momentu stradanja bila civil. Ovaj status priznaje se i osobi koja je tokom rata ili neposredno ratne opasnosti preživjela seksualno zlostavljanje ili silovanje, pod uslovom da je u momentu događaja bila civil - posebna kategorija civilnih žrtava rata, kao i djetetu koje je rođeno iz čina ratnog silovanja - dijete posebne kategorije civilnih žrtava rata, neovisno od ostvarenom statusu majke. Status je priznanje i članovima porodice osobe koja je poginula ili nestala u vezi s pomenutim ratnim događajima, pod uslovima da je u momentu pogibije ili nestanka bila civil. Također, kako se navodi u danas utvrđenom zakonskom prijedlogu, status civilne žrtve rata, priznaje se i drugim osobama, državljanima BiH sa prebivalištem na području Federacije, kod kojih je nastupilo oštećenje organizma u vezi sa ratnim događajima, ukoliko odgovarajuća prava ne ostvaruju ili ne mogu ostvarivati po drugim propisima.

  Ovim zakonom, između ostalog, utvrđuje se i vrsta, prava, te osnovni uslovi za njihovo ostvarivanje, zatim osnovica za obračun novčanih primanja, kao i prava po osnovu oštećenja organizma. Utvrđuje se i pravo po osnovu preživjelog seksualnog zlostavljanja ili silovanja, odnosno mjesečno lično novčano primanje, te pravo po osnovu pogibije ili nestanka člana porodice - porodična invalidnina. Reguliraju se i svrha isplata novčanih naknada za priznata prava, postupak ostvarivanja prava, kao i nadzor nad primjenom zakona i podzakonskih propisa, te prekršajne odredbe za prekršaje nadležnog općinskog organa.

  Utvrđene izmjene i dopune Zakona o trezoru u FBiH

  Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trezoru u FBiH i uputila ga u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku s obzirom da nije u pitanju složen i obiman zakon.

  Izmjenom je propisano da ovlaštenja trezora uključuju, između ostalog, prikupljanje svih sredstava javnog sektora i finansijske transakcije u budžetu i vanbudžetskim fondovima, kao i utroške javnih prihoda po osnovu poreza, taksi, naknada, doprinosa, kazni i ostalih javnih prihoda, transfera, donacija, kao i primitaka od nefinansijske i finansijske imovine i zaduživanja.

  Druge izmjene se, između ostalog, odnose na propisivanje novih definicija kada je riječ o pojmovima interne kontrole i javnih novčanih sredstava.

  Kako je navedeno u obrazloženju Ministarstva, razlozi za donošenje izmjena i dopuna Zakona sadržani su, prije svega, s ciljem harmonizacije i usklađivanja odredbi ovog zakona sa odredbama drugih propisa, odnosno sa Zakonom o budžetima u FBiH i Zakonom o internoj reviziji u javnom sektoru u FBiH.

  Više od 258 miliona KM dodijeljeno državne pomoći

  Federaciji u prošloj godini

  Vlada Federacije BiH usvojila je Godišnji izvještaj Federalnog ministarstva finansija o dodijeljenoj državnoj pomoći u Federaciji BiH za 2022. godinu.

  U Izvještaju je, između ostalog, navedeno da ukupna dodijeljenja državna pomoć u 2022. godini, uključujući i pomoć dodijeljenju u oblasti poljoprivrede, iznosi 258.330.936 KM ili 132,08 miliona eura. Učеšćе držаvnе pomoći u brutо dоmаćеm prоizvоdu Federacije BiH iznоsi 0,99 posto. Dodijeljena državna pomoć bez poljoprivrede iznosi 109.185.144 KM ili 55,83 miliona eura.

  Državna pomoć u sеktоru pоlјоprivrеdе dodijeljena je u ukupnom iznоsu od 149.145.792 KM ili 76,25 miliona eura što čini učešće ove držаvnе pomoći u ukupnо dоdiјеlјеnој držаvnој pomoći od 57,73 posto.

  Državna pomoć male vrijednosti dodijeljenja je u iznosu od 67.660.035 KM ili 34,59 miliona eura, što iznosi 26,19 posto od ukupne državne pomoći. Državna pomoć za usluge od općeg ekonomskog interesa dodijeljena je u iznosu od 41.025.109 KМ, što čini učešće ove držаvnе pomoći u ukupnо dоdiјеlјеnој držаvnој pomoći od 15,88 posto.

  Federalno ministarstvo finansija zaduženo je da ovaj izvještaj dostavi Vijeću za državnu pomoć BiH, a radi sačinjavanja Godišnjeg izvještaja o dodijeljenoj državnoj pomoći u BiH koji se dostavlja Vijeću ministara BiH.

  Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta za period

  januar-mart 2023. godine

  Danas je Vlada FBiH primila na znanje Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta FBiH, te kantona, općina i finansijskih planova vanbudžetskih fondova FBiH za period januar-mart 2023. godine.

  Izvještaj je rađen na osnovu finansijskih izvještaja o izvršenju budžeta Federacije BiH, kantona, gradova i općina, te finansijskih planova vanbudžetskih fondova u FBiH (deset kantonalnih službi za zapošljavanje, deset kantonalnih zavoda zdravstvenog, tri kantonalne direkcije za ceste, Federalnog zavod za zapošljavanje i Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH).

  Ukupan finansijski rezultat na nivou budžeta FBiH iznosi 11,2 miliona KM, dok je u istom periodu prošle godine iznosio 209,6 miliona KM, a na nivou kantona iznosi 55,2 miliona KM, dok je u istom period prošle godine iznosio 109,4 miliona KM. Ukupan finansijski rezultat na nivou općina iznosi 141,3 miliona KM, dok je u istom periodu prošle godine iznosio 132,9 miliona KM. Na nivou vanbudžetskih fondova ukupan finansijski rezultat iznosi 12,1 miliona KM, a u istom period prošle godine iznosio je 11,3 miliona KM.

  Ukupni tekući transferi za sve nivoe vlasti u Federaciji BiH ostvareni su u iznosi od 1.147,1 miliona KM, što predstavlja rast od 26,4 posto u odnosu na njihovo ostvarenje u istom periodu 2022. godine.

  Ukupni konsolidirani prihodi za period januar - mart 2023. godine ostvareni su u iznosu od 2.854,4 miliona KM što je za 13,7 posto više u odnosu na isti period prethodne godine.

  Kada je riječ o ukupno ostvarenim kapitalnim transferima za sve nivoe vlasti u FBiH, u promatranom periodu bilježe povećanje od 20,9 posto i iznose 22,5 miliona KM.

  Na nivou FBiH ukupni tekući transferi su ostvarili rast od 27,8 posto u odnosu na isti period prošle godine, i isti iznose 890,2 miliona KM. 

  Ukupan dug u prvom kvartalu 2023. godine manji za tri posto

  u odnosu na prošli kvartal

  Vlada FBiH se danas, a na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, upoznala sa Kvartalnim izvještajem o dugu za prvi kvartal ove godine. Ovaj izvještaj bit će proslijeđen Parlamentu FBiH radi informiranja, te objavljen na internet stranici Federalnog ministarstva finansija.

  Ukupan dug kojim upravlja Federalno ministarstvo finansija 31.3.2023. godine iznosio je 5.904.587.437 KM i manji je od duga u prethodnom kvartalu za 3,09 posto.

  Tokom prvog kvartala 2023. godine po osnovu vanjskog duga ukupno je angažovano 29.556.260 KM. U ovom periodu je, na ime glavnice i kamate, isplaćeno ukupno 220.383.588 KM, te je u odnosu na planirano servisiranje vanjskog duga realizacija u prvom kvartalu veća za 4,1 posto.

  Stanje vanjskog duga na kraju ovog kvartala 2023. godine iznosi 5.270.692.239 KM, a nominalni iznos vanjskog duga izražen u domaćoj valuti je manji od duga u prethodnom kvartalu za 2,58 posto.

  Vanjski dug ugovoren je najvećim dijelom za finansiranje većih infrastrukturnih projekata i realizira se u saradnji sa Svjetskom bankom, Evropskom bankom za obnovu i razvoj, Evropskom investicijskom bankom, Međunarodnim monetarnim fondom i drugim bilateralnim i multilateralnim finansijskim institucijama.

  Vanjski dug prema multilateralnim finansijskim institucijama iznosi 4.432.400.502 KM odnosno 84,1 posto od ukupnog duga, dok se preostalih 15,9 posto odnosi na bilateralne kreditore.

  Ukupan unutrašnji dug na dan 31.3.2023. godine iznosio je 633.895.198 KM i u odnosu na protekli kvartal je manji za 7,14 posto.

  Tokom prvog kvartala 2023. godine, a u skladu sa indikativnim kalendarom aukcija za 2023. godinu, nije bilo aukcija tržišnih vrijednosnih papira. U tom periodu su otplaćene glavnice po ranije emitovanim trezorskim zapisima u iznosu od 50 miliona KM i kamate na trezorske obveznice u iznosu od 1.772.500 KM.

  Na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, danas je usvojen i Godišnji plan zaduživanja za 2023. godinu. Godišnji plan je baziran na planovima finansiranja utvrđenim Budžetom Federacije BiH za 2023. godinu, kao i na planovima ulaganja kreditnih sredstava za finansiranje kapitalnih projekata u 2023. godini, a u skladu s Programom javnih investicija FBiH 2023 - 2025. godina.

  Federalno ministarstvo finansija zaduženo je da ovaj plan objavi na svojoj internet stranici, a Generalni sekretarijat Vlade FBiH da ga proslijedi Parlamentu FBiH radi informiranja.

  Data zaduženja za izradu okvirnog plana prevencije i sprečavanja nasilja u odgojno-obrazovnim ustanovama u FBiH

  Vlada Federacije BiH na današnjoj sjednici prihvatila je Informaciju Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke o sastanku koji je održan sa resornim kantonalnim ministrima i predstavnicima kantonalnih ministarstava obrazovanja o sigurnosnoj situaciji u školama u Federaciji BiH, sa predloženim preporukama i zaključcima. Ovaj sastanak održan je na poziv federalne ministrice obrazovanja i nauke u petak, 16. juna ove godine.

  Vlada je zadužila Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke da formira i vodi Interresorni stručni tim za izradu Okvirnog plana prevencije i sprečavanja nasilja u odgojno-obrazovnim ustanovama u FBiH. Zadatak Interresornog radnog tima je da u roku od 90 dana izradi ovaj okvirni plan.

  Federalni ministri pravde, zatim unutrašnjih poslova, kao i zdravstva, te rada i socijalne politike zaduženi su da u roku od pet dana Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke dostave imena predstavnika koji će učestvovati u radu ovog stručnog tima. Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke zaduženo je da uputi poziv kantonalnim vladama da delegiraju predstavnike koji će učestvovati u radu Interresornog stručnog tima.

  Prema danas usvojenom zaključku Vlade, nakon izrade i usvajanja Okvirnog plana prevencije i sprečavanja nasilja u odgojno-obrazovnim ustanovama u FBiH, osigurat će se neophodna sredstva za njegovu implementaciju u skladu sa Zakonom o izvršenju Budžeta Federacije BiH.

  Sistemski rješiti pitanje liječenja djece oboljele

  od cistične fibroze

  Vlada Federacije BiH primila je na znanje usmenu informaciju Federalnog ministarstva zdravstva o sastanku održanom sa Udruženjem roditelja djece oboljele od cistične fibroze. Tokom rasprave istaknuto je opredjeljenje Vlade Federacije da udruženju, roditeljima i djeci budu partneri u pronalasku rješenja za liječenje.

  Vlada je dala punu podršku resornom ministarstvu u nastojanjima pronalaska rješenja za liječenje djece oboljele od ove teške i rijetke bolesti.

  Federalno ministarstvo zdravstva zaduženo je da za narednu sjednicu Vlade Federacije BiH dostavi kompletnu informaciju sa svim podacima i prijedlozima rješenja kako bi se na sistemski način pristupilo rješavanju pitanja liječenja djece oboljele od cistične fibroze.

  Prijava potraživanja u stečajnom postupku

  Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, donijela Odluku o podošenju prijave potraživanja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine od stečajnog dužnika privrednog društva Zrak d.d. Sarajevo.

  U stečajnom predmetu Općinskog suda u Sarajevu nad stečajnim dužnikom privredno društvo Zrak d.d. Sarajevo, Vlada će dostaviti prijavu potraživanja, i to sredstva iz Bužeta FBiH isplaćena u svrhu pokretanja proizvodnje, razvoja i drugih oblika podrške poslovanju stečajnog dužnika privrednog društva Zrak d.d. Sarajevo, potom sredstva dodijeljena odlukom Vlade FBiH putem Razvojne banke FBiH za finansiranje razvojnih projekata u Federaciji BiH iz oblasti namjenske industrije, kao i sredstva isplaćena po osnovu sudskih izvršnih odluka na teret Bužeta FBiH po osnovu solidarne odgovornosti Federacije BiH za obaveze stečajnog dužnika privrednog društva Zrak d.d. Sarajevo.

  Premijer FBiH Nermin Nikšić ovlašten je za potpisivanje prijave potraživanja Federacije BiH koja će biti dostavljena stečajnom sudu. U obrazloženju je istaknuto da Vlada Federacije BiH ima obavezu da podnese prijavu svojih potraživanja Općinskom sudu u Sarajevu.

  Informacije o energetskim dozvolama za izgradnju deset fotonaponskih elektrana Plavo sunce

  Vlada FBiH je danas, a na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije usvojila informacije o aktivnostima u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju deset fotonaponskih elektrana „Plavo sunce“ investitora Plavo sunce d.o.o. Čitluk.

  Istovremeno je data i prethodna saglasnost resornom ministarstvu u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju deset fotonaponskih elektrana investitora Plavo sunce, instalisane nazivne snage po 4 MW, odobrene snage priključenja po 4 MW, planirane godišnje proizvodnje električne energije od po 6,35 GWh. Pomenute fotoelektrane se planiraju graditi na lokalitetu katastarske općine Polog, Grad Mostar.

  Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industije je zaduženo da pristupi aktivnostima, propisanim Uredbom o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanja energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja, na izdavanju Energetske dozvole.

  Informacije i odluke

  Vlada je danas donijela Odluku kojom se prihvata i daje saglasnost federalnom ministru energije, rudarstva i industrije za potpisivanje Memoranduma o razumijevanju između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

  Prihvaćene su i informacije o molbi Caritasa za finansijsku pomoć za završetak izgradnje Caritasova pastoralno-socijalnog centra, te molbi Specijalne olimpijade Bosne i Hercegovine za finansijsku pomoć za učešće sportista s poteškoćama u razvoju na Ljetnim olimpijskim igrama - Specijalne olimpijade u Berlinu, sa inicijativama za izdvajanje sredstava iz tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta FBiH za 2023. godinu.

  Na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije donesena je Odluka kojom se daje prethodna saglasnost na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo ovog ministarstva za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2022. godinu privrednom društvu PergoAl design d.o.o. Ljubuški.

  Na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija donesena je Odluka kojom se daje saglasnost za zaključivanje Pojedinačnog kolektivnog ugovora za JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar.

  Danas je primljena na znanje Informacija Federalnog ministarstva rada i socijalne politike o provedbi Zakona o roditeljima njegovateljima u Federaciji BiH u vezi načina refundiranja troškova medicinskog vještačenja osoba sa invaliditetom.

  Primljena je na znanje i Informacija Federalnog ministarstva rada i socijalne poltike o potrebi izdvajanja sredstava Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Drin s ciljem realizacije projekta „Izgradnja stambenog kompleksa „Odjel B- Urlenike“.

  Primljena je na znanje informacija o realizaciji zaključaka Vlade Federacije BiH za period januar-maj 2023. godine.

  Kadrovska rješenja

  Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, donijela Rješenje kojim se Dinko Barać privremeno imenuje za člana Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, uime Kantona 10. Prethodno je, na lični zahtjev, razrješen dužnosti član ovog odbora iz Kantona 10.

  Na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, dopunjeno je Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, te je u ovaj odbora za člana imenovan Petar Radoš (Kanton 10).

  Danas je, na prijedlog Ureda Vlade FBiH za evropske integracije, doneseno Rješenje kojim se za predstavnike Vlade Federacije BiH u Zajedničkom monitoring komitetu IPA Programa prekogranične suradnje Srbija - Bosna i Hercegovina 2021-2027, imenuje Emir Hrustanović za člana Monitoring komiteta, te Adnan Tatar za zamjenika člana Monitoring komiteta.

  Na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva doneseno je Rješenje kojim se Vlatka Martinović privremeno imenuje za direktoricu Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, počev od 27.6.2023. godine do okončanja postupka, odnosno najduže do tri mjeseca.

  Za učešće u radu i odlučivanju na predstojećim skupštinama privrednih društava danas su opunomoćeni Dragana Batinić Plakalović (Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo), Kenan Osmanagić (Hrvatske pošte d.o.o. Mostar), Marinko Bošnjak (Energoinvest d.d. Sarajevo i Konfekcija Borac d.d. Travnik), Halko Balavac (BH-Gas d.o.o. Sarajevo), Jasmina Pašić (JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo i JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar), Amir Halilčević (RMU Banovići d.d. Banovići), Goran Buhač (JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo), Jadranko Puljić (Ceste Mostar), Zlatan Bilanović (UNIS Ginex d.d. Goražde), Stipo Buljan (UNIS-Group d.o.o.), Adnan Frljak (TRZ d.d. Hadžići i Pretis d.d. Vogošća) i Adnan Mahmutović (Igman d.d. Konjic).