6. sjednica Vlade FBiH

 • 26.04.2007.
 • UTVRÐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DUHANU

  Vlada FBiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o duhanu i po hitnom postupku ga uputila u parlamentarnu proceduru. Ovo iz razloga što je riječ o jednostavnim izmjenama, odnosno usklađivanju postojećeg zakona sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave, prema kojima je prehrambena, a time i duhanska industrija, iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, prenesena u nadležnost Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

  Predloženo je, također, da federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, na prijedlog strukovne asocijacije duhanske privrede, uz saglasnost Vlade FBiH, donosi Bilans količina duhana za domaće potrebe i izvoz.

  Pored toga, izvršena su i određena pravno-tehnička poboljšanja u zakonskim odredbama.

  UTVRÐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KRIVIÈNOM POSTUPKU FBiH

  Federalna vlada je danas utvrdila i, po skraćenom postupku, uputila u parlamentarnu proceduru Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku FBiH, budući da se ne radi o složenom i obimnom zakonu. Njegovo donošenje je rezultat stalne potrebe da se, na osnovu sudske prakse, poboljšavaju pravila krivičnog postupka i ostvare njegovi ciljevi. Danas predložene izmjene i dopune, koje je Federalno ministarstvo pravde pripremilo u saradnji sa Vrhovnim sudom FBiH i OSCE-om, predstavljaju usklađivanje zakona sa odlukama Ustavnog suda BiH s kraja prošle godine i Zakonom o krivičnom postupku BiH u dijelu koji se odnosi na garantovanje pristupa sudu osobi lišenoj slobode, kako bi sud ispitao zakonitost kako inicijalnog lišavanja slobode, tako i produženja trajanja te mjere. U skladu s tim, izmjenama je omogućen pristup sudu teško duševno oboljelim osobama kojima je izrečena mjera sigurnosti obaveznog psihijatrijskog čuvanja i liječenja u zdravstvenoj ustanovi, odnosno obaveznog psihijatrijskog liječenja na slobodi.

  Dopunama je preuzeta odredba koja je iz Odluke Visokog predstavnika ugrađena u Zakon o krivičnom postupku BiH, a koja se odnosi na najduže trajanje pritvora nakon potvrđivanja optužnice i prije izricanja prvostepene presude, kao i odredba iz Zakona o krivičnom postupku BiH o mogućnosti da Sud Bosne i Hercegovine iz važnih razloga, vođenje krivičnog postupka za krivično djelo iz svoje naldežnosti, rješenjem prenese sudu na čijem je području krivično djelo izvršeno ili pokušano.

  Vlada je danas zadužila Federalno ministarstvo pravde da pripremi federalni zakon o pomilovanju i dostavi ga na razmatranje.

   

  UTVRÐEN NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NAMJEŠTENICIMA U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE U FBiH

  Razlozi za donošenje izmjena i dopuna Zakona o namještenicima koje je Vlada FBiH danas utvrdila i u formi Nacrta uputila u parlamentarnu proceduru, su u potrebi da se, na osnovu iskustva u njegovom provođenju, pojednostave određena rješenja. To se, prije svega, odnosi na komplikovanu i teško provodivu proceduru prijema namještenika u radni odnos, regulisanje rada na određeno vrijeme, pitanje nadoknade za minuli rad, što je bilo različito propisano, kao i drugostepeno rješavanje pitanja iz radnih odnosa namještenika.

  O PRIMJENI ÈLANA 52. ZAKONA O UDRUŽENJIMA I FONDACIJAMA

  Na temelju obrazloženja Federalnog ministarstva pravde, Vlada BiH danas je utvrdila mišljenje u vezi Prijedloga poslanika u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Irfana Ajanovića o autentičnom tumačenju člana 52. Zakona o udruženjima i fondacijama.

  U mišljenju je obrazloženo da, istekom roka propisanog u pomenutom članu Zakona, a koji se odnosi na obavezu usklađivanja općih akata udruga ili fondacija, ne prestaje rad udruženja i fondacija, jer se ova obaveza odnosi samo na ona udruženja čija su akta suprotna tom zakonu. Takva udruženja i fondacije bila su dužna da u propisanom roku nadležnom organu podnesu zahtjev za preregistraciju.

  Povodom današnje rasprave, Vlada FBiH zadužila je Federalno ministarstvo pravde da hitno pripremi izmjene i dopune Zakona o udruženjima i fondacijama.

  IZMIJENJENA I DOPUNJENA UREDBA O NAÈINU UTVRÐIVANJA I REALIZIRANJA JAVNOG DUGA FBiH ZA VRIJEME RATNOG STANJA I NEPOSREDNE RATNE OPASNOSTI

  Postupajući po jednom od ranijih zaključaka Vlade FBiH, Federalno ministarstvo financija predložilo je, a Vlada FBiH danas i donijela, Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu utvrđivanja i realizacije javnog duga Federacije BiH.

  Izmjenama se stvaraju preduvjeti za konačno izvršenje zadataka koji se odnose na utvrđivanje ukupnog iznosa obaveza Federacije Bosne i Hercegovine i njihovog izmirenja na način propisan Zakonom o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja nastalih za vrijeme ratnog stanja i neposredne ratne opasnosti.

  Kako je Povjerenstvo za verifikaciju potraživanja nastalih za vrijeme ratnog stanja i neposredne ratne opasnosti utvrdilo postojanje većeg broja prijava dostavljenih nakon isteka propisanog roka, izmjene i dopune Uredbe omogućavaju obuhvat svih dosad primljenih prijava koje ispunjavaju uslove za verifikaciju.

  Naime, uočeno je kako je najčešći uzrok kašnjenja prijava fizičkih osoba to što na vrijeme nisu saznale da se prijave mogu podnositi.

  Riječ je, uglavnom, o osobama starije starosne dobi, koje nedovoljno prate zakonske i druge propise, osobama lošijeg zdravstvenog stanja, onima sa statusom raseljenih ili osobama koje su privremeno boravile van teritorija FBiH.

  Stoga je, umjesto dosadašnjeg 30. rujna/septembra 2002. godine, kao krajnji rok za podnošenje zahtjeva za prijavu ratnih potraživanja pravnih i fizičkih osoba određeno razdoblje od 30 dana od dana stupanja izmijenjene i dopunjene Uredbe na snagu. A u roku od 120 dana od stupanja Uredbe na snagu, Povjerenstvo će okončati sve aktivnosti u svezi verificiranja potraživanja.

  Nadovjeru dokumenata za koje su pokrenuti, a nisu okončani postupci kod prijašnjeg Federalnog ministarstva obrane izvršit će Federalno pravobraniteljstvo na zahtjev pravnih i fizičkih osoba koje su pokrenule postupak nadovjere.

  Rok za predaju nadovjerenih dokumenata je 30 dana od izvršene nadovjere.

  Izmjenama i dopunama Uredbe izvršene su i neke terminološke popravke u odnosu na originalni tekst. Tako je, naprimjer, pojam “javni dug” zamijenjen s “unutarnjom obvezom”.

  IZMJENE UREDBE O UREDU ZA SARADNJU I ZASTUPANJE PRED KOMISIJOM ZA LJUDSKA PRAVA

  Vlada FBiH je donijela Uredbu o izmjenama Uredbe o Uredu za saradnju i zastupanje pred Komisijom za ljudska prava pri Ustavnom sudu BiH.

  Izmjene su sačinjene pošto je Sporazumom vezanim za Aneks 6 Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH od 28.12.2006. i 16.1.2007. godine nadležnost za rješavanje predmeta Doma/Komisije za ljudska prava prešla na Ustavni sud BiH. Shodno tome u njegovom nazivu naznačeno je da je to Ured za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom BiH.

  Izmjenom je precizirano da se ovaj Ured bavi zastupanjem FBiH pred Ustavnim sudom BiH, pružanjem informacija ovoj instituciji, staranjem o sprovođenju odluka Doma za ljudska prava, Komisije za ljudska prava i Odluka Ustavnog suda BiH, te saradnjom sa Agentom Vijeća ministara pred Evropskim sudom za ljudska prava u predmetima koji se odnose na FBiH. Obavlja i ostale poslove iz svoje nadležnosti koje mu povjeri Vlada FBiH.

  O PROVEDBI ODLUKE USTAVNOG SUDA BiH O FEDERALNIM OBILJEŽJIMA

  Vlada FBiH upoznala se dana s Informacijom što ju je Radna skupina za izradu novih obilježja FBiH (grba i zastave) po ranijem zaključku pripremila za današnju sjednicu, s posebnim osvrtom na financijske i pravne aspekte u procesu promjene federalnih obilježja.

  Zaključeno je da Federalno ministarstvo pravde žurno pristupi pripremi izmjena i dopuna Zakona o grbu i zastavi Federacije Bosne i Hercegovine, koje bi Vlada Predložila Parlamentu.

  U međuvremenu, po zaključku Federalne vlade, Radna skupina treba predložiti rješenja koja će biti privremeno primjenjivana do konačnog usvajanja izmijenjenog Zakona.

  O NACRTU SPORAZUMA O TURISTIÈKOJ SARADNJI JORDANA I BiH

  Federalna vlada je dala pozitivno mišljenje na Nacrt sporazuma o saradnji u oblasti turizma između Hašemitske Kraljevine Jordan i Bosne i Hercegovine. Sporazumom je izražena obostrana želja za razvijanjem turističkih odnosa radi boljeg razumijevanja historije i kulture dvije zemlje. U tom smislu će se olakšati protok turizma, promovirati uža saradnja između odgovarajućih firmi i organizacija iz turizma, te podsticati distribucija turističkih materijala i publikacija na recipročnoj osnovi. Dvije će strane sponzorirati turističke manifestacije, te podsticati saradnju u oblasti banjskog i zdravstvenog turizma.

  Sporazum bi trebalo potpisati tokom posjete članova Predsjedništva BiH Hašemitskoj Kraljevini Jordan planiranoj za juni ove godine, a ostaće na snazi pet godina.

  KORIGOVAN NACRT SPORAZUMA IZMEÐU SLOVAÈKE I BiH O RAZVOJNOJ SARADNJI

  Vlada FBiH je dala pozitivno mišljenje na Nacrt Sporazuma između Vlade Slovačke Republike i Vijeća ministara BiH o razvojnoj saradnji koji je korigovan u skladu sa primjedbama Federalne vlade od 15.6.2006.godine. Ovim sporazumom se osigurava pomoć u okviru Nacionalnog programa službene razvojne pomoći Slovačke Republike Bosni i Hercegovini za realizaciju projekata dogovorenih u okviru Programa javnih investicija BiH nominovanih od nadležnih državnih i entitetskih ministastava.

  Sredstva za realizaciju ove pomoći izražena su u valuti davaoca, a robe i usluge će se nabavljati na domaćem tržištu. Iznimno, u slučaju njihovog nedostatka ili razlike u cijeni nabavke će se obaviti u inostranstvu. Ove će robe biti oslobođene carina, poreza i drugih naknada.

  Sredstva iz ovog programa se ne smiju koristiti za plaćanje poreza, carina i povezanih naknada. Sporazum se zaključuje na rok od tri godine.

  ZAJEDNIÈKA PLATFORMA IMPLEMENTACIJE AKCIONOG PLANA I STRATEGIJE REFORME JAVNE UPRAVE U BiH

  Federalna vlada je usvojila Zajedničku platformu o principima, načinu i mehanizmima implementacije mjera Akcionog plana i Strategije reforme javne uprave u BiH. To je politički i pravni okvir za saradnju organa uprave svih nivoa vlasti u ovom procesu kroz delegiranje predstavnika u zajednička radna tijela za nadzor i implementaciju. Zajedničku platformu u istovjetnom teksu usvojiće Vijeće ministrara Bosne i Hercegovine, vlade entiteta i Brčko Distrikta sa ciljem da se stvore politički i operativni uvjeti za provedbu reforme javne uprave, što je jedan od uvjeta daljeg napretka BiH u procesu evropskih integracija. Akcioni plan sadrži mjere za jačanje horizontalnih kapaciteta javne uprave na svim nivoima vlasti u oblasti razvoja kapaciteta za kreiranje politika i koordinaciju, javnih finansija, upravljanja ljudskim potencijalima, upravnog odlučivanja, komunikacija i informacijskih tehnologija.

  Troškovi izrade akata i provedbenih dokumenata vezanih za ovu reformu će se pokriti iz tekućeg budžeta institucija učesnica u reformi. Iz budžeta će se finansirati i troškovi proširenja postojećih ili uspostava novih institucija vezanih za provođenje ove reforme dok će inicijalna sredstva za dodatnu tehničku pomoć osigurati donatori kroz “Fond za reformu javne uprave”.

  OSNIVA SE GEODETSKI ZAVOD FEDERACIJE D.D. SARAJEVO

  Vlada FBiH je danas donijela Odluku o osnivanju privrednog društva JP Geodetski zavod Federacije BiH d.d. Sarajevo, kako bi se, na jednom mjestu, obezbijedilo praćenje realizacije programa vezanih za geodetsku djelatnost koji se finansiraju iz Budžeta Federacije BiH.

  Kao djelatnost ovog društva, između ostalog, je definirano postavljanje i određivanje trigonometrijskih, nivelmanskih i GSP mreža i obrađivanje mjerenja na ovim mrežama, geodetsko i fotogrametrijsko-ortofoto snimanje i izrada karata na osnovu toga, stručni poslovi izmjere i uspostavljanja katastra nekretnina, obilježavanje i održavanje granice BiH, uspostava katastra posebnih objekata i područja od interesa za Federaciju i Bosnu i Hercegovinu, te kompletan geodetski inženjering na poslovima iz oblasti putne i druge infrastrukture.

  Propisano je da ove poslove Zavod obavlja po zahtjevu organa Federacije BiH.

  Kao početni kapital utvrđen je iznos od 20.000 KM, s tim što će osnivač povećati osnovnu glavnicu u stvarima nakon procjene vrijednosti stvari, nektretnina i opreme dosadašnjeg Geodetskog zavoda BiH, što će uraditi stručna komisija. Organi društva su Skupština, Nadzorni odbor i Uprava, a Upravu društva čine direktor i izvršni direktor.

  SMANJENJE BROJA ÈLANOVA NADZORNIH ODBORA U PREDUZEÆIMA SA VEÆINSKIM DRŽAVNIM KAPITALOM U OBLASTI ENERGETIKE

  Sukladno ranijim zaključcima, Vlada FBiH je danas donijela Odluku o broju članova nadzornih odbora u privrednim društvima u kojima ovlaštenja po osnovu državnog kapitala vrši Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.

  Radi racionalnosti i efikasnosti u radu utvrđeno je da nadzorni odbori u 26, od ukupno 28 ovakvih preduzeća, imaju po tri člana (ranije po pet), dok bi po pet članova ( ranije po sedam) brojali nadzorni odbori u javnim preduzećima “Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo i “Elektroprivreda HZ HB” d.d. Mostar.

  Nakon ove odluke, zaključeno je na Vladi, treba pokrenuti postupak raspisivanja javnih konkursa za popunjavanje ovih mjesta.

  O POSLOVANJU BH TELECOMA, BH POŠTA I ŽELJEZNICA FBiH

  Federalna vlada prihvatila je danas Izvješće o poslovanju gospodarskih subjekata s većinskim državnim kapitalom iz resorne nadležnosti Federalnog ministarstva prometa i komunikacija za 2006. godinu.

  Izvješćem obuhvaćene kompanije - BH Telecom d.d. Sarajevo, JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo i JP Željeznice Federacije BiH Sarajevo - ostvarile su lani kumulativni ukupan prihod veći od 775 milijuna konvertibilnih maraka, a neto dobit od 159.337.000 KM.

  Nakon rasprave, Vlada FBiH zadužila je Federalno ministarstvo prometa i komunikacija da ovlasti predstavnike u nadzornim odborima i skupštinama BH Pošte i Željeznica FBiH za donošenje odluka o usvajanju izvješća.

  Federalna vlada nalaže skupštinama i nadzornim odborima u kompanijama iz nadležnosti ovog federalnog ministarstva da, pri usvajanju konačnih izvješća za 2006. godinu, primjenjuju procedure sukladno zakonskim obvezama izmirenja poreza na dobit, fonda za pričuve i financiranja investicija.

  Predstavnike državnog kapitala u Nadzornom odboru BH Telecoma Vlada FBiH zadužuje da detaljno analiziraju izvješće o poslovanju u 2006. godini. Ovo se osobito odnosi na pad pokazatelja poslovanja (pad ekonomičnosti za pet, a rentabilnosti za 15 indeksnih bodova), pad EBITDA za jedan bod, te pad ostvarenja dobiti za sedam indeksnih bodova. S tim u svezi, Nadzorni odbor dužan je Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija predložiti žurne kadrovske i druge mjere za eliminiranje negativnih učinaka poslovanja.

  Predstavnik državnog kapitala u Nadzornom odboru BH Telecoma dobio je i zaduženje da donese odluku o raspodjeli pripadajuće dobiti na temelju sudjelovanja državnog kapitala u ovoj kompaniji. Ova sredstva bit će uplaćena u federalni proračun za 2007. godinu.

  O POSLOVANJU PODUZEÆA IZ NADLEŽNOSTI FEDERALNOG MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

  Danas razmatranim i usvojenim Izvješćem o gospodarskim društvima prema kojima ovlasti temeljem državnog kapitala vrši Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, obuhvaćena su javna poduzeća za vodna područja slivova rijeke Save (Sarajevo) i slivova Jadranskog mora (Mostar), “Hepok” d.d. Mostar, Fabrika duhana d.d. Sarajevo i Fabrika duhana d.d. Mostar, odnosno njihova preliminarna financijska izvješća za 2006. godinu.

  Kada su u pitanju javna poduzeća za vodna područja, njihova specifičnost je da su to neprofitni subjekti u stopostotnom državnom vlasništvu koji se financiraju iz posebnih vodoprivrednih naknada kao javnih prihoda. Kako je istaknuto u Izvješću, ova dva javna poduzeća će, sukladno novom Zakonu o vodama, biti preregistrirana u agencije za vode, čime će biti skinute s federalnog popisa subjekata nad kojim ovlasti temeljem državnog kapitala ima Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

  U mostarskom “Hepoku” daržava je vlasnik 67 posto kapitala. Prema planu Agencije za privatizaciju u FBiH, predviđena je privatizacija “Hepoka” u ovoj godini. Nakon podjele poduzeća na tehnoeokonomske cjeline, bit će objavljen javni tender.

  Fabrika duhana Sarajevo, u kojoj je država vlasnik 39,91 posto kapitala, u 2006. godini iskazala je dobit od operativnih aktivnosti od 11.932.786 KM.

  Fabrika duhana Mostar, 67 posto u državnom vlasništvu, godinama posluje s gubitkom, pa je i 2006. okončala s negativnim saldom od 1.423.605 KM.

  POKRETANJE POSTUPKA ZAKLJUÈIVANJA UGOVORA SA OPEC-om I KUVAJTSKIM FONDOM ZA OBNOVU JUŽNOG PRAVCA ŽELJEZNIÈKOG KORIDORA Vc

  Vlada FBiH je, nakon razmatranja, prihvatila Informaciju o pokretanju postupka za zaključivanje ugovora sa OPEC-om i Kuvajtskim fondom radi kompletiranja kredita za obnovu južnog pravca željezničkog koridora Vc vezanog za realizaciju projekta “Obnova željeznica u BiH II“. Na projektu rade sve relevantne institucije BiH, a dodatna kreditna sredstva od 35 miliona eura potrebna su Federaciji BiH za završetak obnove dijela Panevropskog koridora Vc na željezničkoj pruzi Sarajevo-Èapljina, dionica Sarajevo-Bradina.

  Na ovaj način bi se za potrebe realizacije projekta “Obnova željeznica u BiH II“ u Federaciji BiH kompletirala potrebna sredstva, pošto je sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) već ugovoren kredit od 42 miliona eura, a sa Evropskom investicionom bankom 51,6 miliona eura.

  U tom smislu Vlada je saglasna da se OPEC-u i Kuvajtskom fondu uputi pismo o izražavanju interesa BiH za njihovim učešćem u kompletiranju nedostajuće mase kreditnih sredstava za ovaj projekat.

  Vlada će na osnovu toga inicirati pokretanje procedure pregovora i zaključivanja ugovora o kreditu sa OPEC-om i Kuvajtskim fondom.

  O POSLOVANJU JAVNIH PODUZEÆA IZ OBLASTI ENERGIJE

  Iskazani finansijski pokazatelji u četiri javna preduzeća iz oblasti energije u Federaciji Bosne i Hercegovine pokazuju da je u ovoj oblasti došlo do značajnog popravljanja efikasnosti poslovanja, zaključila je Vlada FBiH razmatrajući danas Informaciju o poslovanju JP Elektroprivreda BiH, JP Elektroprivreda HZ HB, BH-gas i Terminali Federacije za 2006. godinu.

  Sva javna preduzeća iz oblasti energije su ostvarila pozitivni ekonomski rezultat i iskazala dobit, što se događa prvi put u poslijeratnom periodu. Ipak, obzirom da se radi o preliminarnim izvještajima koji nisu prošli postupak revizije, niti su ih razmatrali organi upravljanja, predlaže se da se nakon svih provedenih postupaka u skladu sa Zakonom o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, obezbijedi temeljita i sveobuhvatna analiza stanja i mogućnosti razvoja u oblasti energetskog sektora.

  Ostvareni finansijski rezultati (što se posebno odnosi na Elektroprivredu BiH) značajno su uslovljeni promjenama u primjeni računovodstvenih standarda, što je bitno uticalo na iskazivanje povoljnijih finansijskih rezultata. Kod Elektroprivrede HZ HB Mostar stoji potreba ocjene strukture isporuke električne energije u pogledu vlastite proizvodnje i struje pribavljene iz uvoza, kao i perspektive takvog poslovanja.

  Pored ostvarenih finansijskih rezultata, dodaje se u zaključcima Vlade FBiH, a s obzirom na visinu državnog kapitala angažovanog u ova četiri javna preduzeća, ostvarenja se ne mogu smatrati zadovoljavajućim.

  Nivo ostvarene dobiti u dva elektroprivredna javna preduzeća još ne omogućava pripremu i otpočinjanje neminovnog investicionog ciklusa, s obzirom da postojeći kapaciteti u najskorije vrijeme neće moći obezbijediti dovoljnu proizvodnju i distribuciju električne energije za potrebe Federacije BiH i Bosne i Hercegovine. Ovim pitanjem izvještaji o poslovanju elektroprivrednih preduzeća, za sada, skoro se i ne bave.

  Poslovnu godinu privredno društvo BH Gas završilo je uspješno sa ostvarenom značajnom dobiti sa kojom se može pokriti gubitak ostvaren u 2006., a izvjestan iznos se može izdvojiti za investicije planirane u 2007. godini.

  Javno preduzeće Terminali Federacije, koje je osnovala Vlade Federacije BiH sa jasnim ciljevima u pogledu uređivanja tržišta tečnih energenata, bez obzira na ostvareni pozitivni finansijski rezultat, još nije počelo obavljati svoje osnovne funkcije i baviti se osnovnom djelatnošću. Zbog toga je ukupnu situaciju potrebno sagledati detaljnijom analizom, što će biti ostvareno u narednom periodu.

  Vlada FBiH zadužila je danas Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da na narednim skupštinama privrednih društava preduzme sve mjere kako bi se otklonili zastoji u realizaciji neophodnih razvojnih projekata koji će obezbijediti sigurnost ostvarenja bilansnih potreba energenata u Federaciji Bosne i Hercegovine.

  O KOLEKTIVNOM UGOVORU U ZDRAVSTVU

  Vlada FBiH danas je razmatrala informaciju koja se odnosi na postupak usuglašavanja odredaba Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva na teritoriju Federacije BiH, te podržala mjere radi popravljanja financijskog stanja u ovoj oblasti. Ovaj kolektivni ugovor, uz prethodnu suglasnost kantona, potpisuju Neovisni strukovni sindikat djelatnika zaposlenih u zdravstvu FBiH i federalni ministar zdravstva.

  Riječ je o iznalaženju mogućnosti povrata sredstava PDV-a koji je prouzročio velike gubitke u zdravstvu. Manjem prilivu sredstava za zdravstvo doprinijele su i odluke o smanjenju doprinosa za određene kategorije osiguranika. Mjerama se, također, traži učinkovitiji rad inspekcijskih službi radi smanjenja rada na crno i elimiranja drugih pojava koje utječu na smanjenje doprinosa.

  Inzistira se i na izmirenju obveza temeljem Uredbe o plaćanju doprinosa za osobe koje se prvi put zapošljavaju.

  OBUSTAVLJENA PRIVATIZACIJA “ENERGOINVESTA”, NEUSPJEŠNA PRODAJA “HIDROGRADNJE”

  Federalna vlada je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, donijela Odluku o obustavljanju procesa privatizacije preduzeća “Energoinvest” d.d. Sarajevo do okončanja postupka utvrđivanja vrijednosti imovine koja se privatizira. Agenciju za privatizaciju u FBiH Vlada je zadužila da poništi Javni poziv za prodaju državnog kapitala “Energoinvesta”.

  Danas je donesena i Odluka kojom je, zbog izuzetno niske ponuđene cijene, neuspješnom proglašena neposredna pogodba za prodaju državnog kapitala preduzeća “Hidrogradnja” d.d. Sarajevo.

  POVRATNICIMA U SREBRENICU, BRATUNAC I MILIÆE OMOGUÆENO LIJEÈENJE U BOLNIÈKIM USTANOVAMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

  Nakon analize provedbe Anexa VII. Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH te, u tom okviru, i pitanja ostvarivanja zdravstvene zaštite povratničke populacije, Vlada Federacije BiH donijela je, na današnjoj sjednici, Odluku o ostvarivanju prava iz bolničke zdravstvene zaštite povratnika u općine Srebrenica, Bratunac i Milići u Republici Srpskoj u zdravstvenim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

  Naime, analizom je utvrđeno kako povratnici u ove općine imaju dobre uvjete za ostvarivanje primarne zdravstvene zaštite u ustanovama u Republici Srpskoj, ali je neadekvatna bolnička zdravstvena zaštita zbog udaljenosti bolnica, te obzirom na njihovu opremljenost i ekipiranost.

  Imajući te činjenice u vidu, Federalno ministarstvo zdravstva, u dogovoru sa Zavodom zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH, iniciralo je donošenje ove odluke kojom je povratnicima dozvoljeno korištenje usluga u bolničkim ustanovama u Federaciji BiH.

  Za ostvarivanje ovog prava, povratnik mora imati dokaz o statusu raseljene osobe sukladno važećem federalnom zakonu, te uputnicu liječnika iz ustanove primarne zdravstvene zaštite u Republici Srpskoj kojom je indicirano bolničko liječenje.

  Sredstva za provedbu Odluke osiguravaju se iz Fonda solidarnosti Federacije BiH.

  Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH, u suradnji s kantonalnim zavodima zdravstvenog osiguranja, u roku od 15 dana sačinit će naputak o načinu ostvarivanja bolničke zdravstvene zaštite povratnika iz Federacije BiH u općine Srebrenica, Bratunac i Milići.

  FINANSIJSKE ODLUKE

  Danas donesenom Odlukom Vlada FBiH odobrila je utrošak sredstava s proračunske pozicije transfera za mirovinsko i invalidsko osiguranje - refundiranje sredstava Fondu MIO/PIO za mirovine vojnika umirovljenih po povoljnim uvjetima - u iznosu od 63.500.000 konvertibilnih maraka. Ova sredstva bit će ispaćena u četiri tranše: 18.000.000 KM u travnju/aprilu 2007. godine, a po 15.000.000 KM u sljedeća tri mjeseca.

  Radi hitnog saniranja štete nastale u nedavnom požaru i poboljšanja funkcionalnog unaprjeđenja uslova smještaja djece, “Dječijem domu Bjelave” u Sarajevu, Federalna vlada je ovoj javnoj ustanovi današnjom odlukom dodijelila 30.000 KM.

  Donijeta je i Odluka kojom se Federalnom ministarstvu zdravstva iz Budžeta FBiH za ovu godinu odobrava 826.690 KM namijenjenih plaćanju PDV-a za medicinsku opremu pribavljenu na osnovu Ugovora koje je ovo ministarstvo zaključilo sa Samsung corporation. Riječ je o kreditnim sredstvima Korea Eximbank realiziranim po ugovoru zaključenom između ove banke i Vijeća ministara BiH.

  Odlukom o rasporedjeli sredstva “Transfera za političke stranke i koalicije” predviđenih u Budžetu za prvi kvartal ove godine, 750.000 KM se raspoređuje na 11 političkih stranaka i koalicija i to po principu 40 posto za parlamentarne stranke u jednakim iznosima i 60 posto prema kriterijima sudjelovanja broja zastupnika i delegata u parlamentarnim domovima.

  KADROVSKA PITANJA

  Federalni ministri raseljenih osoba i izbjeglica Edin Mušić i okoliša i turizma Nevenko Herceg predloženi su danas, ispred Federacije BiH, za članove Komisije za izbjeglice i raseljene osobe Bosne i Hercegovine.

  Vlada je donijela Rješenje kojim je, za svog predstavnika, u Savjetodavni odbor Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine imenovala pomoćnicu federalnog ministra rada i socijalne politike Džanu Kadribegović.

  Nakon razmatranja Izvještaja Komisije za izbor i imenovanje direktora Arhiva FBiH, Vlada je sa liste od tri najuspješnija kandidata, na ovu dužnost imenovala Adamira Jerkovića.

  Po istom postupku Vlada je danas za direktora Federalnog zavoda za agropedologiju imenovala Esada Bukala.

   

  * * * Sjednica Vlade FBiH završena je u 12.30 sati.