55. sjednica Vlade FBiH

 • 14.05.2008.
 •  

  UTVRÐEN PRIJEDLOG ZAKONA O AGENCIJAMA I
  UNUTARNJIM SLUŽBAMA ZA ZAŠTITU LJUDI I IMOVINE
   
  Razlog zbog kojeg se Vlada Federacije BiH odlučila, na današnjoj sjednici u Mostaru, utvrditi i u parlemantarnu proceduru po žurnom postupku uputiti Prijedlog zakona o agencijama i unutarnjim službama za zaštitu ljudi i imovine jeste omogućavanje izvršenja preuzetih obveza spram decertificiranih policajaca.
   
  Naime, prema sada važećem Zakonu o agencijama za zaštitu ljudi i imovine, ovi policajci ne mogu se baviti zaštitarskim poslovima u pravnim subjektima koji su registrirani za tu djelatnost. Stoga je svrha novog zakona ispraviti ovakvo stanje.
   
  Razlog za njegovo donošenje je, također, i otklanjanje nedostataka koji su se javili kod službi unutarnje zaštite, a odnose se na izdavanje posebnog odobrenja za rad, te određivanje pravnih osoba koje su dužne organizirati unutarnju zaštitu. Ovim izmjenama se agencijama omogućuje ravnopravno sudjelovanje na tržištu rada i stvara potpunija suradnja agencija i policije.
   
  Prijedlogom se, ujedno, ovaj zakon usuglašava sa ostalim relevantnim propisima, kao što su Zakon o Oružanim snagama BiH, te, na federalnoj razini, zakon o sudovima, o gospodarskim društvima, o javnim poduzećima, o prekršajima, o upravnom sporu, kao i Kazneni zakon.
   
  Među odredbama Prijedloga zakona je i ta po kojoj agencije za zaštitu ljudi i imovine ne mogu imati policijske niti ovlasti pravosudnih tijela, niti mogu obnašati poslove za domaće ili inozemne državne, obrambene, sigurnosne i kontraobavještajne službe. Pri obavljanju poslova ne smiju primjenjivati operativne metode i sredstva koje, na osnovu posebnih propisa, primjenjuju tijela uprave.
   
  NOVI ROK 30.6.2008. GODINE
   
  Federalna vlada izmijenila je danas Uredbu o načinu utvrđivanja i realiziranja unutarnjih obveza FBiH nastalih za vrijeme ratnog stanja i izravne ratne opasnosti. Na ovaj način je rok za konačno potvrđivanje nespornih potraživanja s 31.3.2008. produljen na 30.6.2008. godine.
   
  Kako stoji u obrazloženju, posao nije mogao biti okončan u ranije određenom roku zbog velikog broja zahtjeva pravnih i fizičkih osoba.
   
  Do novoutvrđenog roka će biti okončani svi poslovi, nakon čega će Vladi FBiH biti dostavljeno izvješće pojedinačno potvrđenih ratnih tražbina po vrstama i vjerovnicima. Istodobno će za pravne i fizičke osobe biti donijeta pojedinačna rješenja o utvrđivanju prava na realiziranje ratne tražbine u određenom iznosu, odnosno rješenja o odbijanju zahtjeva.
   
  UREDBA O DODJELI STANOVA
   
  Vlada FBiH donijela je Uredbu kojom se utvrđuju uvjeti, kriteriji i postupak dodjele stanova iz Èlanka XIII. Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima koji su joj, rješenjem nadležnog tijela, vraćeni sukladno Zakonu o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova.
   
  Uredba se odnosi na stanove čiji su raniji vlasnici bili Vlada RBiH, Skupština RBiH, Izvršno vijeće RBiH, Predsjedništvo RBiH, kao i ostali kupovani proračunskim sredstvima, a koje je raniji nositelj stanarskog prava napustio, ili nije zatražen njihov povrat, odnosno taj je zahtjev odbačen, odbijen ili povučen. Riječ je, također, o stanovima koji nisu otkupljeni sukladno Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo. Pravo dodjele ovih stanova imaju Parlament FBiH, Federalno ministarstvo unutarnjih poslova, Kazneno-popravni zavod Zenica i, u svim drugim slučajevima, Vlada FBiH.
   
  Uredbom su utvrđeni kriteriji i mjerila dodjele stanova vraćenih rješenjem nadležnog tijela.
   
  OÈITOVANJE FEDERALNOG MINISTARSTVA PRAVDE
   
  Federalno ministarstvo pravde dostavilo je Vladi FBiH očitovanje na Analizu Srpskog građanskog vijeća - Pokreta za ravnopravnost koja se odnosi na nacionalnu strukturu zaposlenih u tijelima i službama FBiH. Riječ je, praktično, o provedbi Odluke o izmjenama i dopunama Ustava Federacije BiH što ju je 19.4.2002. godine donio visoki predstavnik Wolfgang Petritsch.
   
  Federalno ministarstvo drži kako su točni navodi iz Analize dati u poglavljima od I. do VII., a Ministarstvo je Vladi predložilo i prihvatanje Poglavlja VIII., izuzev točke 2. kojom je propisano kako na upražnjena mjesta državnih službenika i namještenika u Federaciji BiH treba primati isključivo Srbe i na taj način popraviti nacionalnu strukturu uposlenih. Ovakvo rješenje, kaže se u očitovanju, suprotno je Europskoj konvenciji o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda, te drugim međunarodnim aktima. To je moguće primijeniti jedino u slučaju kada na jedno radno mjesto konkurira više osoba različitih nacionalnosti koje imaju iste ili slične stručne i ostale kvalitete.
   
  S očitovanjem će Federalno ministarstvo pravde upoznati i Agenciju za državnu službu FBiH, kao izravno ovlaštenu instituciju za provedbu natječaja i popunjavanje mjesta državnih službenika u FBiH.
   
  KREDIT ZA PROJEKAT MODERNIZACIJE UNIVERZITETA U ZENICI
   
  Vlada Federacije BiH prihvatila je kreditni sporazum između BiH i Raiffeisen Zentralbank Osterreich Aktiengesellshaft iz Beča za finansiranje Projekta modernizacije Univerziteta u Zenici u kojem su BiH zajmoprimac, a Federacija BiH obveznik, u iznosu od 4.975.020 eura.
   
  Realizacija ovog kredita omogućit će nabavku edukacione i istraživačke opreme, mašina, učila i nastavnih pomagala u cilju podizanja kvaliteta nastave i boljeg osposobljavanja naučnog kadra. Ovaj beskamatni kredit se daje s rokom otplate od 12 godina.
   
  Inače, Okvirnim sporazumom između Vijeća Ministara BiH i Vlade Republike Austrije o finansijskoj saradnji, koji je potpisan 30. marta/ožujka 2006. godine, austrijska strana stavila je na raspolaganje Bosni i Hercegovini 25 miliona eura (u vidu robnog kredita) za finansiranje projekata iz oblasti zdravstva, infrastrukture, vodosnadbijevanja, obrazovanja i drugih oblasti.
   
  Vlada FBiH odobrila je listu projekata kandidiranih na osnovu ovog sporazuma.
   
  ISPUNJENE OBAVEZE IZ ODLUKE DOMA ZA LJUDSKA PRAVA
   
  Vlada FBiH je odobrila izdvajanje pet miliona konvertibilnih maraka budžetskih sredstava za sufinansiranje Projekta izgradnje Srednjoškolskog centra u Travniku. Sredstva će se koristiti za izgradnju zgrade, odnosno za prvu fazu građevinskih radova. Njihovo namjensko trošenje kontrolirat će posebna Komisija imenovana od federalne ministrice obrazovanja i nauke.
   
  Vlada FBiH danas je razmotrila i prihvatila Informaciju Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke o realizaciji Odluke Doma za ljudska prava za BiH o ustupanju preostalog dijela zgrade Gimnazije Vrhbosanskoj nadbiskupiji i realizaciji Projekta izgradnje nove zgrade Srednjoškolskog centra u Travniku.
   
  Vlada je zaključila da je, realizacijom adaptacije Ðačkog doma u Travniku i izdvajanjem sredstava iz federalnog budžeta za 2008. godinu u iznosu od 5.000.000 konvertibilnih maraka za sufinansiranje izgradnje nove zgrade Srednjoškolskog centra u Travniku, u potpunosti ispunila obaveze iz Odluke Doma za ljudska prava.
   
  Na današnjoj sjednicu Federalna vlada izrazila je spremnost da i ubuduće, u okvirima mogućnosti, učestvuje u izgradnji Srednjoškolskog centra u Travniku do okončanja projekta.
   
  O ÈUVANJU KNJIGOVODSTVENE EVIDENCIJE
   
  Vlada Federcije BiH donijela je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o načinu finansiranja poslova koje će Agencija za finansijske, informatičke i posredničke usluge d.d. Sarajevo i Agencija za pružanje financijskih, informatičkih i posredničkih usluga d.d. Mostar obavljati u skladu sa Odlukom Vlade Federacije BiH o potrebi čuvanja ili eventualnog uništenja arhive u skladu sa propisima iz te oblasti.
   
  Zakonom o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH koji je stupio na snagu nakon niza odluka iz te oblasti, utvrđena je obaveza čuvanja knjigovodstvene evidencije “ne kraće od šest godina, ili duže ako to zahtijevaju porezni zakoni Federacije”.
   
  Budući da postoji interes za korištenjem te dokumentacije, naročito do strane sudskih, istražnih i poreznih organa, kao i drugih učesnika u unutrašnjem platnom prometu, koji još traže na uvid određene dokumente koji se odnose na platne transakcije obavljenje u Zavodu, naročito u oblasti privatizacije, postoji i opravdan razlog da se ta dokumentacija čuva do daljnjeg.
   
  U skladu s tim bila je potrebna izmjena Odluke u smislu produženja roka čuvanja arhive i raspolaganja sa tom arhivom, te da se na taj način realizuju obaveze koje će nastati pružanjem usluga čuvanja i manipulisanja arhivom u 2008. godini. 
   
  Sredstva za te namjene obezbijediće se iz likvidacione mase Zavoda. Nakon likvidacije Zavoda potrebno je da Vlada FBiH posebnom odlukom propiše rok do kada će se dokumentacija čuvati.
   
  O INICIJATIVI ZA UVOÐENJE FISKALNIH KASA
   
  Polazeći od mišljenja Federalnog ministarstva financija, Vlada FBiH danas je zauzela stajalište o pokretanju inicijative kod Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje o uvođenju takozvanih fiskalnih kasa, umjesto postojećih registar kasa, kako se to čini u Republici Srpskoj. Podršku je dobio i prijedlog o osnivanju međuresorne radne skupine koja će razmotriti mogućnost i opravdanost uvođenja fiskalnih kasa u Federaciji BiH.
   
  Ovo radno tijelo će sačinjavati po tri predstavnika Federalnog ministarstva trgovine, Federalnog ministarstva financija (uključujući i predstavnike Porezne uprave) i predstavnik tijela nadležnog za mjere i dragocjene metale.
   
  POREZNOJ UPRAVI OMOGUÆITI PRISTUP KOMUNIKACIJSKOJ MREŽI
   
  Vlada Federacije BiH usvojila je danas Zaključak kojim se pokreće inicijativa za autentično tumačenje Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH, o čemu će obavjiestiti i Vijeće ministara BiH. Na ovaj način bilo bi omogućeno da se Porezna uprava Federacije BiH proglasi institucijom od značaja za javnu bezbjednost i postane postane korisnik mreže za bežične komunikacije. Naime, odgovornost za održavanje i razvoj mreže za bežične komunikacije (SDH) na državnom nivou prešla je u nadležnost Direkcije CIPS-a, koja je razvila projekat prenosa podataka za potrebe organa bezbjednosti u BiH, sudova i tužilaštava. Projekat se bazira na licenciranoj mreži na državnom nivou i na profesionalnim uređajima.
   
  Porezne uprave, pak, nisu uključene u ovu mrežu, pa su morale preuzeti obavezu plaćanja i održavanja druge bežične mreže, zašto nemaju ni kadrovskih ni materijalnih mogućnosti. Taj problem riješio bi se ukoliko Porezna uprava Federacije BiH postane korisnik SDH mreže, a za to je potrebo da je Vijeće ministara BiH proglasi institucijom da značaja za javnu bezbjednost.
   
  Potreba za korištenje SDH mreže od strane Porezne uprave Federcije BiH temelji se na činjenici da ova institucija razmjenjuje podatke sa sudovima, provodi istrage po osnovu finansijskog kriminala, korisnik je Registra novčanih kazni, ustupa podatke o poreznim obveznicima i uplatama javnih prihoda, odnosno ima veliki značaj u razmjeni podataka kako na državnom, tako i na federalnom nivou. Prenos podataka putem SDH sistema je neuporedivo brži, kvalitetniji, pouzdaniji i pogotovo sigurniji, jer je SDH sistem zatvorena mreža, čiji korisnici su organi sigurnosti i institucije za sprovođenje zakona.
   
  SAGLASNOST NA PLAN AKTIVNOSTI IZ EVROPSKOG
  PARTNERTSVA U SEKTORU MALIH I SREDNJIH PREDUZEÆA
   
  Vlada Federacije BiH dala je saglasnost na Plan aktivnosti iz Evropskog partnerstva u sektoru malih i srednjih preduzeća (MSP) kojim su nadležne vlasti u BiH obavezne razraditi planove u pojedinim oblastima sa vremenskim rasporedom i specifičnim mjerama koje BiH namjerava poduzeti u tom cilju.
   
  Implementacijom predloženog plana ojačavaju se institucionalni okviri i zakonski okvir u oblasti MSP-a u BiH. Prioriteti navedeni u Evropskom partnertsvu odabrani su na temelju činjenice da ih BiH može ispuniti ili ih značajno unaprijediti u sljedećih nekoliko godina.
   
  Načinjena je razlika između kratkoročnih prioriteta, za koje se očekuje da budu ispunjeni u roku od jedne do dvije godine, i srednjoročnih prioriteta, za koje se očekuje da budu ispunjeni u roku od tri do četiri godine. Prioriteti se tiču zakonodavstva i njegove provedbe
   
  PODRŽAN MEMORANDUM S IRANOM
   
  Vlada Federacije BiH podržala je tekst Memoranduma o razumijevanju između Vlade Islamske Republike Iran i Vijeća ministara BiH o suradnji u oblasti turizma, te preporučilo njegovo potpisivanje.
   
  Izjašnjenje Vlade FBiH o Memorandumu dato je na traženje Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.
   
  IZABRATI REVIZORSKU KUÆU ZA HOTEL “MARŠAL”
   
  Prihvatajući danas Informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o statusu hotela “Maršal” na Bjelašnici, Vlada FBiH zadužila je Agenciju za privatizaciju u FBiH da izabere revizorsku kuću koja će utvrditi udjele i iznos sredstava što su ih u ovaj objekt investirali “Energopetrol” d.d. Sarajevo i “Famos Holding” d.d. Sarajevo.
   
  Federalni ministar energije, rudarstva i industrije dužan je pismeno odobriti Nadzornom odboru i v.d. direktoru Terminala Federacije d.o.o. Sarajevo preuzimanje dugovanja “Maršala” spram “Energopetrola” u iznosu utvrđenom ovršnim sudskim presudama.
   
  O RADU POVJERENSTVA ZA STARU DEVIZNU ŠTEDNJU
   
  U prva tri ovogodišnja mjeseca Povjerenstvo za potvrđivanje računa stare devizne štednje odobrilo je zahtjeve ukupne vrijednosti 5.030.862,12 konvertibilnih maraka, kaže se u Izvješću dostavljenom Federalnoj vladi.
   
  Taj iznos se odnosi na ukupno 487 odobrenih zahtjeva za povrat stare devizne štednje, Istodobno, Povjerenstvo je odbilo 566 zahtjeva.
   
  Problem u radu Povjerenstva predstavlja provjera podataka koji se odnose na staru deviznu štednju u bankama koje se nalaze na teritoriju Republike Srpske. Ti pokazatelji ili nisu dostupni, ili nisu sređeni na način koji bi omogućio utvrđivanje depozita stare devizne štednje na dan 31.12.1991. godine.
   
  SPORAZUM O ORGANIZOVANJU CRANS MONTANA FORUMA U BiH
   
  Vlada Federacije BiH dala je saglasnost na organizovanje Crans Montana Foruma (CMF) koji će se održati u Sarajevu od 8. do 11. oktobra/listopada 2008. godine.
   
  Za te potrebe Vlada FBiH će, zajedno sa Vijećem ministara BiH i Vladom Republike Srpske, obezbijediti po 100.000 konvertibilnih maraka. Za provedbu tehničkih i organizacionih aktivnosti zadužena je Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH.
   
  Crans Monstana Forum je nastao 1989. godine u cilju promoviranja demokratije, tržišne ekonomije i osiguranja ekonomskog razvoja i postizanja prosperiteta u zemljama nastalih padom komunističkih režima.
   
  Organizacija CMF-a u Bosni i Hercegovini bila bi, nakon završenog susreta predsjednika država u Ohridu, najvažniji političko-ekonomski događaj u ovoj godini za zemlje zapadnog Balkana i prilika da region definira zajedničke prioritete prema Evropskoj uniji.
   
  Zbog toga su predložene tri teme: regionalni koridori (putni, željeznički, energetski, gasni i dr.), harmonizacija ekonomskih politika regiona radi pripreme na ulazak na zahtjevno tržište EU i turizam kao zajednička razvoja šansa regiona.
   
  FINANSIJSKE ODLUKE
   
  Za aktivnosti organizacija civilnih invalida Vlada FBiH danas je izdvojila 408.758 konvertibilnih maraka. Ukupan broj organizacija kojima su raspoređena budžetska sredstva je 17 i sve dobivaju po 24.044 KM.
   
  Za rad Ekonomsko-socijalnog vijeća Vlada je izdvojila 250 hiljada KM proračunskih sredstava.
   
  Vlada je iz proračunskih sredstava izdvojila 200 hiljada KM za provedbu zakona zaštite od nasilja nad članovima obitelji. Sredstva će se, u skladu sa programom Gender centra FBiH, raspodjeliti Fondaciji lokalne demokratije - Sarajevo (37.500 KM), Udruženju “Žene sa Une” iz Bihaća - 35.000 KM, Prihvatilištu za žene i djecu u nevolji “Mirjam” iz Mostara - 37.500 KM, te po 30 hiljada KM udruženjima “Žena BiH “ - Mostar, “Medica” - Zenica i “Vive žene” - Tuzla.
   
  Za sufinansiranje Projekta “Upravljanje čvrstim otpadom” Vlada je izdvojila za I i II ovogodišnji kvartal ukupno 625 hiljada KM. Ova su sredstva učešće Vlade FBiH u projektima koje finansira međunarodna zajednica (prema dodatnom kreditu). Za ovaj projekat izdvojeno je i 191.145 KM kao učešće Vlade prema Sporazumu o razvojnom kreditu za prva dva ovogodišnja kvartala.
   
  KADROVSKA RJEŠENJA
   
  Na traženje Ministarstva civilnih poslova BiH, Federalna vlada imenovala je tri kandidata od kojih će dva biti izabrana u Državnu komisiju za granice BiH. To su Mugdim Èukle, Željko Obradović i Nedžad Pašalić.
   
  Vlada je donijela i Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju komisije za konačnu verifikaciju ratnih potraživanja. Tako su dosadašnja stručna lica Hamzić Senad i Baltić Safet imenovani članovima Komisije.
   
  Vlada je dala saglasnost i na Odluku Nadzornog odbora “Sarajevoputeva” o imenovanju Dragana Trebovića za direktora ovog dioničarskog društva.
   
  Federalna vlada je donijela Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju članova nadzornih timova za implementaciju Akcionog plana i strategije reforme javne uprave Bosne i Hercegovine ispred Federacije BiH. U nadzorni tim za upravno odllučivanje imenovani su Mirjana Klemenc i Mesud Isakovič, kao njen zamjenik, a u Nadzorni tim za upravljanje ljudskim potencijalima Anto Èavar i Jagodu Krdžović kao zamjenik. U tim za institucionalnu komunikaciju imenovani su Raska Bračković - Denjalić i Davorin Alaupović, kao njen zamjenik.
   
  * * *
  Sjednica Vlade FBiH završena je u 13.30 sati.