49. sjednica Vlade FBiH

 • 19.03.2008.
 •  
  UTVRÐEN NACRT ZAKONA O INVESTICIJSKIM FONDOVIMA
   
  Donošenje novog zakona o investicijskim fondovima koji je, u formi Nacrta, na današnjoj sjednici u Mostaru, utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Vlada Federacije BiH, neophodno je iz razloga što su, u uvjetima razvoja tržišta kapitala i promjena u njegovom funkcioniranju, odredbe postojećeg zakona iz 1998. godine, i pored više izmjena, postale nedovoljne i neprovodive. Inače, u Federaciji BiH postoji trenutno jedanaest investicijskih fondova sa oko 210.000 dioničara koji ostvaruju oko 20 posto prometa na Sarajevskoj berzi.
   
  O rješenjima predloženim u Nacrtu zakona obavljena je široka javna rasprava u kojoj je postignut visok stepen saglasnosti učesnika na tržištu kapitala.
   
  Pored uslova osnivanja i rada investicijskih fondova i društava za upravljanje, ovim zakonom reguliše se emisija i prodaja udjela i dionica, te otkup udjela, promocija fondova, poslovi koje za fondove obavljaju treće osobe, nadzor nad radom fondova, društava za upravljanje, banke depozitara i osoba koje obavljaju prodaju udjela i dionica.
   
  Investicijski fond je, prije svega, ulaganje u vrijednosne papire na domaćem i stranom tržištu, ali i u nekretnine, što je jedna od novina predviđenih ovim zakonom, čija je svrha da se kroz investicijske fondove omogući aktiviranje slobodnog kapitala. U skladu s ovim ciljevima, Nacrt zakona u 14 poglavlja reguliše društva za upravljanje fondovima, banku depozitora, vrste investicijskih fondova, utvrđivanje vrijednosti imovine i cijene udjela i dionica investicijskih fondova, obavještavanje i izvještavanje dioničara i vlasnika udjela investicijskog fonda, registar udjela otvorenog investicijskog fonda, pripajanje i likvidaciju fonda i prodaju dionica ili udjela u investicijskim fondovima. Nacrt zakona razlikuje investicijske fondove sa javnom i sa zatvorenom ponudom, pri čemu ovi prvi mogu biti zatvoreni i otvoreni.
   
  U raspravi je istaknuto da usvajanje ovog zakona treba da omogući daljnji razvoj tržišta kapitala sa svom infrastrukturom koja prati to tržište, slično drugim zemljama razvijene privrede, da bi se obezbijedili jednaki uvjeti poslovanja na području cijele Bosne i Hercegovine, kao i nesmetano povezivanje sa tržištima drugih zemalja.
   
  UTVRÐEN NACRT ZAKONA O TRŽIŠTU VRIJEDNOSNIH PAPIRA
   
  Sve brži razvoj tržišta kapitala i u Bosni i Hercegovini iziskuje i savremenija rješenja od onih u Zakonu iz 1998. godine, što je opredijelilo Vladu FBiH da se ova materija reguliše na nov način. To je učinjeno utvrđivanjem Nacrta zakona o tržištu vrijednosnih papira kojim se uređuju vrijednosni papiri, njihova emisija, poslovi i ovlašteni učesnici na tržištu vrijednosnih papira, berza i drugo uređeno javno tržište, obaveze i ovlaštenja Registra vrijednosnih papira u FBiH, osiguranja i zabrane u vezi poslova s ovim papirima, objavljivanje i izvještavanje, te ovlaštenja Komisije za vrijednosne papire u FBiH. Prema predloženim rješenjima, emitent vrijednosnih papira je pravna osoba, u skladu sa Zakonom, Bosna i Hercegovina, Federacija, kanton, grad i općina, s tim da na području Federacije emisiju vrijednosnih papira mogu obavljati i emitenti iz drugog entiteta, Brčko Distrikta i inostrani emitenti.
   
  Što se tiče same emisije dozvoljeno je da se ona obavlja javnom i zatvorenom ponudom, s tim što je za uspješnost prve potrebno upisivanje i uplaćivanje najmanje 60 posto, a u drugom slučaju najmanje 90 posto ukupnog broja emitiranih vrijednosnih papira utvrđenih odlukom o emisiji. Društva koja se osnivaju radi stvaranja uvjeta i povezivanja ponude i potražnje vrijednosnih papira radi njihovog prometa i postizanja najbolje cijene su, prema Nacrtu zakona, berza i drugo uređeno javno tržište, s tim što može biti organizirano u dva segmenta: kao kotacija i slobodno tržište.
   
  Posebno mjesto u Nacrtu zakona dato je Registru vrijednosnih papira koji zakonom utvrđene poslove može obavljati na cijelom području Bosne i Hercegovine, a kao novina precizirana je odgovornost članova Registra za štetu nanesenu klijentu, pošto oni imaju direktan pristup informacijskom sistemu Registra. Od ovlaštenja Komisije za vrijednosne papire Nacrt zakona tretira one koje se odnose na reguliranje određenih pitanja, vršenje nadzora i preduzimanje mjera, davanje mišljenja i stavova i informiranje javnosti o načelima na kojima djeluje tržište vrijednosnih papira.
   
  UTVRÐEN NACRT ZAKONA O RUDARSTVU
   
  Na današnjoj sjednici Vlade FBiH utvrđen je i u parlamentarnu proceduru upućen Nacrt zakona o rudarstvu, kojim se odredbe postojećeg zakona, donesenog prije 14 godina, usklađuju sa rješenjima iz u međuvremenu donesenih zakona (o koncesijama, o vodama, o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBiH, o privrednim društvima, o javnim preduzećima, o inspekcijama, o prekršajima i o vlasničko-pravnim odnosima, kao i set zakona iz oblasti okoliša).
   
  Pošto je riječ o materiji iz zajedničke nadležnosti Federacije i kantona, prilikom koncipiranja rješenja u Nacrtu zakona obavljene su konsultacije u kantonima i drugim resornim federalnim ministarstvima. U skladu s tim, regulirani su pravni status rudnog blaga, odnosno mineralnih sirovina, kao dorba od opšteg interesa i u vlasništvu države, način i uslovi upravljanja mineralnim sirovinama, zaštita, izvođenje rudarskih radova, mjere zaštite na radu, obustava izvođenja i trajni prekid rudarskih radova, tehnička dokumentacija i projektovanje, rudarska mjerenja i rudarski planovi, inspekcijski nadzor i zaštita i uređenje prostora.
   
  Odnosi između federalnih i kantonalnih vlasti kod eksploatacije mineralnih sirovina Nacrtom zakona uređeni su na načelima razgraničenja prava, obaveza i odgovornosti.
   
  Nakon donošenja ovog zakona, bit će neophodno pripremiti i donijeti 83 podzakonska, odnosno provedbena akta.
   
  UTVRÐEN NACRT ZAKONA O GEOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA FBiH
   
  Razlog za donošenje Zakona o geološkim istraživanjima FBiH, što ga je danas Federalna vlada utvrdila i u formi Nacrta uputila u parlamentarnu proceduru, jeste uređivanje i razgraničenje nadležnosti u ovoj oblasti između Federacije BiH i kantona, kao i usklađivanje odredbi važećeg zakona iz 1993.godine sa zakonima donesenim u međuvremenu.
   
  O predloženim rješenjima obavljena je prethodna rasprava u kantonima, budući da se radi o zajedničkoj nadležnosti Federacije i kantona, kao i u privrednim društvima i stručnim javnim ustanovama koje se bave geološkim istraživanjima i eksploatacijom mineralnih sirovina.
   
  Nacrtom ovog zakona stvaraju se uvjeti za strateški razvoj i utvrđivanje jedinstvenog načinaistraživanjai korištenja rezultata tih istraživanja na području cijele Federacije, što je posebno značajno sa stanovišta planiranja racionalne eksploatacije u Federaciji BiH.
   
  Propisana je obaveza detaljnih geoloških istraživanja tla prije izrade tehničke dokumentacije za industrijske, privredne, stambene, termoenergetske objekte, zatim za saobraćajnice, luke, aerodrome i druge objekte od društvenog značaja, s ciljem obezbjeđenja sigurnosti i uslova gradnje, utvrđivanjem karakteristika tla u opštem geološkom, seizmološkom, inženjersko-geološkom i hidrogeološkom smislu. Također je propisana izrada geološke baze podataka i formiranje fonda stručne dokumentacije o geološkim istraživanjima na području FBiH što je od strateškog značaja za državu, kao i obaveza kao buduće članice Evropske unije iz oblasti geoloških istraživanja.
   
  UTVRÐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
  ZAKONA O POÈETNOJ BILANCI STANJA PODUZEÆA I BANAKA
   
  Federalna vlada utvrdila je i u parlamentarnu proceduru po žurnom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o početnoj bilanci stanja poduzeća i banaka, kako bi bile stvorene pravne pretpostavke za ostvarivanje prava na imovinu državnih poduzeća i banaka koje se nalaze na teritoriju bivših republika SFRJ, a u vlasništvu su Federacije BiH.
   
  Izmjene i dopune Zakona omogućavaju pokretanje postupka za povrat te imovine, te njezino stavljanje pod nadzor njihovih vlasnika - poduzeća i banaka u FBiH.
   
  Inzistiranje na žurnom donošenju Zakona obrazlaže se potrebom što skorijeg pokretanja sudbenih sporova za povrat imovine, tim više što su pojedine države nastale raspadom SFRJ već donijele zakone kojima imovinu naših poduzeća i banaka proglašavaju vlastitom.
   
  UREDBA O IZMJENAMA UREDBE O AUTOCESTAMA U FBiH
   
  Vlada FBiH je donijela Odluku o izmjeni Uredbe o autocestama u Federaciji BiH kojom se rok u kojem je održavanje autocesta u nadležnosti JP Direkcija cesta FBiH sa jedne produžava na dvije godine.
   
  Ovo je urađeno iz razloga što u ranije predviđenom jednogodišnjem roku nije došlo do donošenja Zakona o autocestama FBiH, pa tako nisu definisana ni izvorna sredstva Federalne direkcije za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta.
   
  Uredba je neophodna zbog definisanja nadležnosti održavanja izgrađenih dionica autoceste A1.
   
  O UTROŠKU SREDSTAVA ZA PENZIJE VOJNIKA PENZIONISANIH POD POVOLJNIJIM UVJETIMA I PENZIJE PRIPADNIKA VOJSKE FBiH I BIVŠEG FMO
   
  Federalna vlada je donijela Odluku kojom se odobrava utrošak 63,5 miliona KM osiguranih u Budžetu za 2008. godinu za refundaciju penzija vojnika koji su penzionisani pod povoljnijim uvjetima. Ova će se sredstva isplaćivati slijedećom dinamikom - 18,5 miliona KM za februar, te po 15 miliona KM za mart, april i maj ove godine.
   
  Drugom danas donesenom Odlukom Vlada je odobrila utrošak 20 miliona KM sa pozicije tekućih grantova Budžeta za 2008. godinu za isplatu starosnih mirovina prema Uredbi o sticanju prava na starosnu penziju pod povoljnijim uslovima pripadnika bivše Vojske Federacije FBiH i državnih službenika i namještenika bivšeg Federalnog ministarstva odbrane.
   
  Sredstva će se isplaćivati u iznosima od po pet miliona KM za februar, mart, april i maj ove godine. O utrošenim sredstvima za namjene iz obje odluke Federalni zavod PiO/MiO obavezan je tromjesečno izvještavati Federalno ministarstvo rada i socijalne politike koje će o tome sačiniti izvještaje za Federalno ministarstvo finansija i Vladu FBiH.
   
  BOLJA POKRIVENOST SIGNALOM RTVFBiH
   
  Federalna vlada današnjom je Odlukom dala suglasnost za sufinanciranje nabavke i instaliranja emisione opreme za potrebe proširenja pokrivanja signalom RTVFBiH u 2008. godini. Riječ je o izdvajanju 417.000 KM predviđenih federalnim proračunom za tekuću godinu, što predstavlja 77,69 posto ukupno potrebnih sredstava za realiziranje programa nabavke i instaliranja potrebne opreme koji će u 2008. godini relizirati RTVFBiH.
   
  Donesenom odlukom omogućava se nabavka i instaliranje 35 repetitora-predajnika s pratećom opremom, nakon čijeg će instaliranja, cijeli teritorij Federacije BiH biti ravnomjerno pokriven signalom RTVFBiH.
   
  SREDSTVA ZA MODERNIZACIJU MOSTARSKIH BOLNICA
   
  Federalna vlada donijela je Odluku kojom odobrava korištenje šest miliona KM kreditnih sredstava Investicijske banke Federacije BiH za modernizaciju Kliničke bolnice Mostar i Regionalnog medicinskog centra „Dr. Safet Mujić“, s tim što je pet miliona namijenjeno Kliničkoj bolnici, a jedan milion RMC u Mostaru.
   
  Na osnovu dostavljene specifikacije, RMC ova sredstva namjerava koristiti za nabavku medicinske opreme za anesteziju, dok će Klinička bolnica uz pomoć ovog kredita izvršiti nabavku savremene opreme za Kliniku za onkologiju, neophodne za liječenje malignih oboljenja.
   
  Radi realizacije odobrenog kredita Investicijska banka Federacije BiH će, u saradnji sa federalnim ministarstvima finansija i zdravstva, pripremiti nacrt kreditnog sporazuma.
   
  ZAPLIJENJENA ROBA DODIJELJENA SOCIJALNIM I ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA
   
  Današnjom odlukom Federalne vlade odobrena je raspodjela roba vrijednih 336.477,93 konvertibilne marke, što ih je u carinskom prekršajnom postupku oduzela Uprava za neizravno oporezivanje.
   
  Podjela će biti izvršena tako što će na ukupno 25 ustanova socijalne skrbi u Federaciji BiH biti dodijeljena roba vrijedna 210.641,85 KM, a Domu zdravlja u Žepču i Kliničkom centru u Sarajevu medicinska oprema u vrijednosti 125.836,08 KM.
   
  Među ustanovama socijalne skrbi, roba u najvećoj vrijednosti (gotovo 30 tisuća KM) bit će dodijeljena Zavodu za zbrinjavanje invalidnih osoba Fojnica-Drin, a robe vrijedne više od 20.000 KM preuzet će Zavod za zaštitu djece i omladine u Pazariću i Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Fojnica-Bakovići.
   
  Kad je riječ o medicinskoj opremi, Domu zdravlja u Žepču pripada električni ginekološki krevet vrijedan 9.262 KM i električna ginekološka stolica vrijednosti 13.893 KM, dok će Klinički centar u Sarajevu dobiti 102.691,08 KM vrijedan LPG aparat.
   
  PLAN POVRATKA, REPATRIJACIJE, OBNOVE I GRADNJE ZA 2008.GODINU
   
  Vlada Federacije BiH razmatrala je i usvojila Izvještaj o radu Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica za prošlu godinu, kao i Plan povratka, repatrijacije, obnove i gradnje za 2008.godinu, koji je predložilo ovo ministarstvo.
   
  U Izvještaju se ističe da su, prema Budžetu FBiH za 2007. godine i kasnijim posebnim odlukama Vlade Federacije BiH, ukupno odobrena sredstva Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica iznosila 36.612.164 KM, od čega je utrošeno 99,61 posto, odnosno 36.468.010 KM. Od toga se 33.667.930 KM odnosi na sredstva utrošena s budžetskog transfera namijenjenog povratku.
   
  Za realizaciju Plana povratka, repatrijacije, obnove i gradnje za 2008. planirana su sredstva u iznosu od 34,8 miliona KM. Najviše sredstava, odnosno 10,2 miliona KM biće iskorišteno za obnovu individulanih stambenih objekata sa sredstvima za ugradnju i objekata zajedničkog tipa stanovanja, iznos od 7,4 miliona KM biće uložen u projekte održivog povratka, u Fond za povratak Bosne i Hercegovine biće uplaćena sredstva od 6,5 miliona KM, dok je za zajedničke projekte sa vladinim i nevladinim sektorom planirano 4,5 miliona KM. Za podršku implementaciji, održivom povratku izbjeglih i prognanih lica sa područja opštine Srebrenica namijenjeno je 2,5 miliona KM, za obnovu razrušenih stanova u središnjem dijelu Grada Mostara 2,3 miliona KM, a za ostale projekte humanitarnog, zdravstvenog i drugog karaktera 1,4 miliona KM. Na povratak u svoja prebivališta u Bosni i Hercegovini čeka još 123.184 osoba, od čega 54.214 na područje FBiH, 67.712 na područje RS i 1.258 na područje Brčko Distrikta. Na povratak čeka i oko 80.000 izbjeglica u inozemstvu jer nemaju trajna rješenja u zemljama prihvata.
   
  O STANJU KONSULTANTSKOG TRŽIŠTA ZA MALA I SREDNJA PREDUZEÆA
   
  Razvoj konsultantskog tržišta za mala i srednja preduzeća (MSP) u Federaciji BiH otpočeo je razvojem tržišne ekonomije što se odvijalo uz prevashodnu podršku međunarodnih organizacija koje su djelovale u BiH, a realiziralo kroz razne programe (UNIDO, GTZ, USAID, CEER, BAS, PPER, EU PER, EU RED, SEED dr.).
   
  Trenutno, konsultantsko tržište u BiH nije razvijeno u dovoljnoj mjeri da može pružiti adekvatne usluge poduzetnicima, nije organizovano, te ga je potrebno ojačati na koordiniran i sistematičan pristup, kaže se u Informaciji o stanju konsultantskog tržišta za mala i srednja preduzeća koju je danas razmatrala Federalna vlada. S obzirom na strateško opredjeljenje Federacije BiH prema razvoju sektora MSP, te na značaj koji konsultantsko tržište ima na razvoj kompetitivnosti malog i srednjeg poduzetništva Vlada Federacije BiH je donijela zaključak kojim je zaduženo Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta da kontinuirano radi na podršci razvoju konsultantskog tržišta u Federaciji BiH.
   
  Posebna pažnja u raspravi posvećena je segmentima Informacije koji se odnose na stanje razvijenosti specijaliziranih institucija osposobljenih za pomoć MSP u usvajanju međunarodnih standarda i certifikata u FBiH, kao i na uspostavu i razvijenost garancijskih fondova FBiH.
   
  Ocijenjeno je neophodnim da se obezbijedi značajnija finansijska podrška, posebno izvozno orijentiranim malim i srednjim preduzećima u cilju uvođenja međunarodnih standarda kvalitete, kako bi se njihovi proizvodi mogli plasirati na međunarodno tržište i biti konkurentni.
   
  Trenutno je situacija takva da industrijske proizvode za koje je potrebno ocjenjivanje usklađenosti mogu izvoziti samo one firme koje same prouče odgovarajuću legislativu EU i same prođu proceduru ocjenjivanja u inostrantsvu pokrivajući vrlo visoke troškove tog postupka, te troškove dobivanja certifikata. Pored toga, mnoga mala i srednja preduzeća u Federaciji BiH susreću se sa problemom pristupa finansijskom kapitalu, te nisu u mogućnosti da obezbijede adekvatnu kolateralu za kredite koje traže od komercijalnih banaka.
   
  U ovom kontekstu garancijski fondovi se nameću kao realno i svrsishodno rješenje i već su opravdali svoje postojanje u pojedinim kantonima u Federaciji BiH. Imajući u vidu značaj ovih instrumenata podrške sektoru MSP, kao i izraženu potrebu za njihovim uslugama, Vlada FBiH je zaključila neophodnim razmotriti mogućnost da se, u okviru Razvojne banke Federacije BiH, osnuje Garancijski fond za podršku MSP u FBiH.
   
  OSNOVAN URBANISTIÈKI ZAVOD FBiH d.o.o. SARAJEVO
   
  Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja, donijela Odluku kojom se osniva Urbanistički zavod FBiH, kao društvo sa ograničenom odgovornošću, sa sjedištem u Sarajevu.
   
  Osnovna djelatnost ovog zavoda je prostorno i urbanističko planiranje, urbanističko i arhitektonsko projektovanje i istraživački rad.
   
  Na ovaj način stvaraju se uvjeti da se dosadašnji Urbanistički zavod RBiH, koji djeluje kontinuirano 60 godina, preregistruje u društvo sa ograničenom odgovornošću, u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima.
   
  Osnovni razlozi za donošenje ove odluke su značaj poslova koje obavlja ovaj zavod, kao i činjenica da je u ovoj ustanovi u cijelosti zastupljen državni kapital.
   
  ULAZAK U POSJED EKSPROPRISANIH NEKRETNINA
  PRIJE PRAVOSNAŽNOSTI RJEŠENJA O EKSPROPRIJACIJI
   
  Vlada FBiH je na današnjoj sjednici donijela Rješenje kojim je Kantonu Sarajevo kao korisniku eksproprijacije dozvoljeno stupanje u posjed nekretnina eksproprisanih Rješenjem Službe za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Ilidža od 14.12.2007.godine. Ovo rješenje ima za cilj nesmetan nastavak radova na nekretninama eksproprisanim u svrhu izgradnje servisne saobraćajnice Zapadni prilaz gradu, dionica Blažuj- Mostarsko raskršće, koja je od posebnog značaja za normalno odvijanje saobraćaja za ulaz i izlaz iz Sarajeva.
   
  SAZVATI SKUPŠTINU “AGROKOMERCA”
   
  Nakon što je danas prihvatila Informaciju o vršenju ovlaštenja po osnovu državnog kapitala u “Agrokomercu” d.d. Velika Kladuša, Vlada FBiH zaključila je da će zakazati Skupštinu “Agrokomerca” na kojoj će biti razriješen privremeni i imenovan novi Nadzorni odbor ove kompanije. Procedura kandidiranja i izbora članova Nadzornog odbora bit će obavljena u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH.
   
  Danas je, također, zaključeno da će premijer FBiH hitno zakazati sastanak sa federalnim ministrom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, premijerom i ministrom privrede Unsko-sanskog kantona, direktorima Federalne i Agencije za privatizaciju Unsko-sanskog kantona, sindikatom, te upravom “Agrokomerca”. Na ovom sastanku treba definirati političku volju i potrebnu zakonsku proceduru preuzimanja vlasništva nad državnim kapitalom “Agrokomerca” od strane Vlade Unsko-sanskog kantona, te razmotriti druga veoma bitna pitanja o poslovanju velikokladuškog kolektiva.
   
  FINANCIJSKE ODLUKE
   
  Na današnjoj sjednici Vlada FBiH donijela je Odluku kojom odobrava 20.000 konvertibilnih maraka iz tekuće proračunske pričuve. Ova sredstva predstavljaju osnivački ulog Federalne vlade u JP “Geodetski zavod FBiH” d.o.o. Sarajevo.
   
  Vlada je donijela i Odluku kojom je usvojila Program utroška sredstava s tri proračunske pozicije namijenjene sanaciji korita i vodopada rijeke Plive u Jajcu. Ukupno 3.449.416,30 KM namijenjeno je saniranju korita rijeke između pragova jedan i šest, sanaciji slapišta u podnožju i odrona na desnom boku vodopada, te za troškove nadzora nad izvođenjem radova.
   
  KADROVSKA PITANJA
   
  Federalna vlada je danas donijela Odluku kojom se pokreće procedura raspisivanja Javnog konkursa za postavljenje direktora Federalne direkcije robnih rezervi u skladu sa Zakonom o državnoj službi u FBiH, pošto je Tončo Bavrk na ovu poziciju, kao vršilac dužnosti, imenovan na period od 60 dana.
   
  Vlada je danas, na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, Anicu Katić, Rasemu Jažić i Jasmina Bećirovića razriješila dužnosti članova Upravnog odbora Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH. Istovremeno je doneseno i Rješenje kojim su na ove dužnosti, na period do 60 dana, imenovani Amir Zupčević, Suad Èaušević i Vesna Žuljević-Sertić i Odluka za raspisivanje javnog konkursa za popunu ovih mjesta.
   
  * * *
  Sjednica Vlade FBiH završena je u 12.40 sati.